Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ở nước ta hiện nay ppt

54 603 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2014, 11:20

1 Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nước ta hiện nay 2LỜI MỞ ĐẦU Công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Công nghiệp hoá là một quá trình tất yếu tiến lên của mọi quốc gia phù hợp với xu thế chung của lịch sử phát triển của nhân loại. Tại hội nghị Trung ương lần thứ VII khoá VII đồng chí Đỗ Mười phát biểu đoạn nói "Có thể coi công nghiệp hoá là phương tiện để chuyển tải công nghệ mới vào cuộc sống, để làm được việc này điều quyết định là con người. Qua đây chúng ta thể hiểu sâu sắc rằng nâng cao cả mặt bằng dân trí và đỉnh cao dân trí bồi dưỡng, phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc CNH - HĐH cũng ghi rõ" đào tạo bồi dưỡng và phát huy mọi tiềm năng của đội ngũ trí thức để tạo nguồn lực trí tuệ và nhân tài cho đất nước. Đặc biệt coi trọng việc xây dựng một đội ngũ công nhân lành nghề, những nhà kinh doanh tài, những nhà quản lý giỏi và các nhà khoa học kỹ thuật trình độ chuyên môn kỹ thuật cao Động viên sự cống hiến của đồng bào Việt Nam nước ngoài góp phần tích cực xây dựng quê hương xứ sở". Nhu cầu lao động lành nghề, lao động chuyên môn kỹ thuật cao là nhu cầu tất yếu phổ biến cho mọi thời đại, nhưng trong thời kỳ khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão thì nhu cầu này ngày càng to lớn và bức thiêtài sản để thích ứng kịp thời với những biến đổi mới. Do đó, xu hướng chung của thế giới hiện nay là phải học suốt đời, giáo dục trước, việc làm sau. Vấn đề then chốt để đứng vững và thắng lợi trong cạnh tranh trước hết là chất lượng: chất lượng sản phẩm, chất lượng công việc mà chất lượng thì không thể tránh khỏi chủ thể tạo ra nó là con người, là trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Mọi tài nguyên đều hạn, chỉ sức sáng tạo của con người là vô hạn". Đómột triết lý. Vì lẽ đó, khi bàn đến chiến lược phát triển kinh tế mọi thời đại người ta thường nói đến yếu tố con người, đến vai trò của lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. 3Việt Nam ta từ xưa truyền thống coi trọng người hiền tài, ngày nay càng nhu cầu to lớn và bức thiết đối với người hiền tài, người lao động kỹ thuật cao để vươn tới ngang tầm khu vực và thế giới, đứng vững và cạnh tranh thắng lợi trong cạnh tranh của nền kinh tế thị trường. Vì vậy cần đánh giá đúng thực trạng tình hình cung và cầu sức lao độngtrình độ chuyên môn kỹ thuật cao, trên sở đó, phát huy hơn nữa mặt mạnh, bổ khuyết vào mặt yếu để tiếp tục phát triển bền vững. Đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nước ta hiện nay" là một lĩnh vực bao gồm nhiều vấn đề rộng lớn, đa dạng và phức tạp. Bài viết này chủ yếu tập trung nghiên cứu một số vấn đề nhằm đạt được những mục tiêu sau: Phân tích, đánh giá về thực trạng đào tạo và sử dụng hiệu quả đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và những yếu tố bản tác động tới đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao trong nền kinh tế thị trường. Khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nước ta trong giai đoạn từ nay đến 2010. Đề tài bao gồm 3 chương: Chương I: sởluận về lực lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Chương II: Một số nét chủ yếu về thực trạng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nước ta hiện nay. Chương III: Một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả lực lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nước ta hiện nay. 4MỤC LỤC Chương I: SỞLUẬN VỀ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CAO 7 1. Tầm quan trọng của lực lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 7 2. Lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 8 2.1. Một số khái niệm liên quan và đặc trưng của nó 8 2.2. Lực lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 11 3. Các yếu tố tác động đến cung cầu của lực lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. 14 3.1. Các yếu tố tác động đến cung lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 14 3.2. Các yếu tố tác động đến cầu 15 Chương II: MỘT SỐ NÉT CHỦ YẾU VỀ THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CAO 17 I. Cung và các nhân tố tác động tới cung lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 17 1. Thực trạng về đào tạo nguồn lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 17 1.1. Đào tạo nguồn lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao trong giai đoạn trước đổi mới (1986) 17 1.2. Trong giai đoạn sau đổi mới 18 2. Một số mặt hạn chế đối với nguồn cung lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 19 2.1. Số lượng đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao . 19 52.2. cấu lực lượng lao động trình độ cao 19 2.3. Chất lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 21 II. Cầu và các nhân tố tác động tới cầu 22 1. Lực lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật caosự phân bố nước ta hiện nay. 22 1.1. Lực lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 11 1.2. Tình hình phân bố lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nước ta hiện nay. 23 2. Thực trạng việc làm và sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nước ta hiện nay 24 2.1. Thực trạng việc làm 24 2.2. Thực trạng sử dụng đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 25 3. Sự dịch chuyển đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và tác động của nền kinh tế thị trường đến sự dịch chuyển 26 3.1. Sự dịch chuyển đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 26 3.2. Tác động của nền kinh tế thị trường đến sự dịch chuyển của lực lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 28 3.3. Ưu nhược điểm của sự dịch chuyển lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 29 4. Nhu cầu lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao thời kỳ 1996 - 2000 31 4.1. Về cấu ngành kinh tế 31 4.2. Về cấu thành phần kinh tế 32 4.3. Về cấu công nghệ 32 6III. Hệ thống chính sách tác động đến cung cầu lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nước ta hiện nay 33 1. Chính sách về giáo dục - đào tạo 33 2. Chính sách về tiền lương và đãi ngộ đối với lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. 33 3. Chính sách tuyển dụng, sử dụng và phân bổ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. 35 4. Những chính sách về phát triển kinh tế thị trường 36 Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM SỬ DỤNG HIỆU QUẢ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CAO NƯỚC TA HIỆN NAY 37 I. Một số nhận xét bản qua đánh giá thực trạng lực lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nước ta 37 II. Khuyến nghị một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả lực lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 38 A. Những giải pháp thuộc về GD - ĐT 39 1. Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nguồn lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 39 2. Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục - đào tạo, tăng cường phát hiện bồi dưỡng và đào tạo nhân tài 40 3.Phải gấp rút đào tạo một lực lượng chuyên gia dẫn đầu trong từng ngành, lĩnh vực, đặc biệt là những ngành mũi nhọn 40 4. Đa dạng hoá nguồn cung ứng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 41 75. Tăng cường mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế để trao đổi khoa học với nước ngoài nhằm nâng cao tri thức cho các nhân tài và người lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 41 B. Những giải pháp nhằm sử dụng, tuyển dụng, phân bổ lực lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 42 1. Các ngành các cấp các đơn vị sản xuất kinh doanh phải nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò của lực lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 42 2. Đa dạng hoá cầu về lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 42 3. Thực hiện tốt khâu tuyển dụng lao động vào khu nvực Nhà nước một cách chặt chẽ và nghiêm túc 43 4. Tạo điều kiện và môi trường làm việc, sinh hoạt thuận lợi để lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao phát huy tối đa năng lực làm việc của mình 43 C. Các giải pháp thuộc về chính sách Nhà nước 44 1. Tiến hành rà soát lại để tiếp tục hoàn thiện chế độ tiền lương trong các doanh nghiệp và quan để chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với tài nănglao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nói chung 44 2. Chính sách đầu tư 45 3. Các chính sách khác. 45 D. Các giải pháp khác 46 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 8CHƯƠNG I CƠ SỞLUẬN VỀ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CAO 1. Tầm quan trọng của lực lượng lao động trình dodọ chuyên môn kỹ thuật cao. Nền kinh tế nước ta hiện nay đang trong giai đoạn tiếp tục đổi mới phát triển một bước công nghiệp hoá và hiện đại hoá, mở cửa và đang phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại. Chúng ta đã là thành viên chính thức của ASEAN, dang cùng thế giới bước vào thế kỷ 21 trong xu hướng ngày càng khu vực hoá, quốc tế hoá. Thế giới đang bước vào kỷ nguyên vi tính, điện tử, thông tin, sinh học, hoá học, vật lý siêu dẫn làm sở phát triển. Chúng ta phải nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt khoa học công nghệ hiện đại, trước hết là những khâu quyết định để khỏi bị tụt hậu, phải tạo ra nguồn cung lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cần thiết và đủ cho những mũi nhọn đã được lựa chọn, những ngành công nghiệp với công nghệ cao. Phải tạo nội lực mạnh mẽ để hoàn nhập với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Thông qua hoà nhập mà làm cho nội lực thêm mạnh, bảo đảm sự phát triển đi lên theo đúng quy luật. Nội lực đó chính là con người, là nguồn lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Bởi vì chúng ta đã biết con người là nhân tố quyết định, là động lực to lớn nhất, là chủ thể sáng tạo mọi nguồn của cải vật chất và tinh thần của xã hội. Vì vậy, nếu phát huy cao độ nhân tố con người thì sẽ tạo nên một đất nước luôn phồn vinh giàu có. Khi đã đánh giá vai trò của con người chúng ta coi con người là vốn quý nhất thì người lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao lại là vốn quý nhất của những vốn quý nhất. Đó là chân lý phổ biến xưa kia cũng vậy, ngày nay cũng vậy và sau này cũng vậy. 9Lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao không chỉ là vốn quý của bản thân người đó mà còn là vốn quý của đơn vị sử dụng, của dân tộc, của quốc gia. Lao động trình độ chuyê môn kỹ thuật cao là lực lượng sản xuất, là động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng bảo vệ tổ quốc, là quân chủ lực thực hiện các quốc sách hàng đầu, là xúc tác nâng cao tiềm lực về mặt bằng trí tuệ của các tầng lớp nhân dân. Một tấm bia Văn Miếu ta đã khắc "Các bậc hiền nhân tài giỏi là yếu tố cốt tử đối với một chỉnh thể. Khi yếu tố này dồi dào thì đất nước ta tăng tiến mạnh mẽ, phồn vinh. Khi yếu tố này yếu kém thì quyền lực đất nước bị suy giảm những người tài giỏi là một sức mạnh quan trọng đối với một đất nước". Nếu nhìn ra thế giới, chúng ta sẽ thấy được vai trò của người lao độngtrình độ chuyên môn kỹ thuật cao lớn lao như thế nào, nó luôn là động lực hàng đầu trong quá trình tăng trưởng và hiện đại hoá nền kinh tế. Không đất nước nào phát triển mà không cần đến đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Số lượng và chất lượng của đội ngũ lao động này tỷ lệ thuận với sự phồn vinh, giàu của mỗi đất nước. Vì vậy nó là trung tâm của sự quan tâm chú ý, là nguồn tài nguyên quý giá nhất mà tất cả các quốc gia cần phải khai thác. 2. Lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. 2.1. Một số khái niệm liên quan và đặc trưng của nó. a. Thị trường lao động. Thị trường theo nghĩa hẹp là nơi tiếp xúc giữa người bán và người mua, là tổng hợp các sự thoả thuận thông qua đó người bán và người mua trao đổi hàng hoá và dịch vụ. Theo nghĩa rộng là biểu hiện thu gọi của quá trình thông qua đó các quyết định của các gia đình về tiêu dùng các mặt hàng nào, các quyết định của các Công ty về sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, và các 10quyết định của các công nhân về việc làm bao lâu, cho ai đều được trung hoà bằng sự điều chỉnh của giá cả. Thị trường lao độngmột tất yếu của nền kinh tế thị trường. Cái cần mua và bán đây là sức lao động - một loại hàng hoá đặc biệt, nó không giống bất cứ một loại hàng hoá thông thường nào, bởi vì bản thân nó trước hết là giá trị sử dụng. Người lao động thể là người chủ sử dụng chính sức lao động của bản thân hoặc thể bán sức lao động cho người khác. b. Lao động. Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần để thoả mãn nhu cầu của bản thân và xã hội, là hoạt động gắn liền với sự hình thành và phát triển của loài người. Lao động năng suất, chất lượng, hiệu quả là nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội. Nên lao động được coi là hoạt động chủ yếu, là quyền và nghĩa vụ cơ bản của con người. Nhờ đó, từ nhiều thế kỷ nay đã hình thành bộ môn khoa học riêng chuyên nghiên cứu về lao động gọi là khoa học lao động. c. Sức lao động. Sức lao động là khả năng về trí lực và thể lực của con người để tiến hành lao động (được hiểu như là khả năng lao động). Khả năng về thể lực bao gồm khả năng sinh công của bắp và khả năng chịu đựng các yếu tố bất lợi đến sức khoẻ do tải trọng công việc cũng như các yếu tố hại của điều kiện lao động, được quyết định bởi các tố chất bẩm sinh của thể, quá trình rèn luyện và môi trường điều kiện sống. Khả năng về trí lực bao gồm khả năng hoạt động của trí óc, khả năng vận dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, khả năng sáng tạo, tác phong, kỷ luật nghề nghiệp , khả năng ứng xử trong quan hệ lao động. Khả năng về trí lực được quyết định bởi di truyền và các yếu tố bẩm sinh của thể; quá trình học tập, rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm, điều kiện sống và môi trường tự nhiên xã hội. [...]... chia lao động ra làm nhiều loại như lao động giản đơn, lao động phức tạp, lao động trí óc, lao động chân tay Lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao là loại lao động để chỉ những người lao động trình độ cao, lao động chuyên môn kỹ thuật, là tầng lớp, trí thức, lao động khoa học kỹ thuật, công nhân bậc cao lành nghề Lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật caolao động được thừa nhận có. .. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CAO NƯỚC TA HIỆN NAY I CUNG VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI CUNG LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CAO Cung lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật caosố lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao thể cung cấp và sẵn sàng cung cấp với mọi chất lượng nhất định Như vậy, cung lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao thể hiện chính là nguồn lao động. .. lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cả về số lượng và chất lượng Hạn chế đáng kể nguồn cung ứng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cho quá trình phát triển lực lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nước ta, tỷ lệ công nhân qua đào tạo còn rất thấp so với lao động trình độ THCN - CĐ & ĐH 19 2 Một số mặt hạn chế đối với nguồn cung lao động trình độ chuyên môn kỹ. .. động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao Mà nguồn cung ứng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao chủ yếu là nguồn cung từ đào tạo 1 Thực trạng về đào tạo nguồn lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 1.1 Đào tạo nguồn lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao trong giai đoạn trước đổi mới (1986) Trong giai đoạn này, kinh tế đất nước chậm phát triển Lĩnh vực đào tạo đội ngũ lao động trình. .. được các yêu cầu phát triển của kỹ thuật công nghệ, khả năng truyền nghề và dạy nghề Lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao bao gồm những người trình độ cao đẳng, đại học, trên Đại học, Trung học chuyên nghiệp và công nhân trình độ chuyên môn kỹ thuật cao b Đặc điểm của lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao b1 Lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao được kết tinh trong mọi sản... Lao động giản đơn là lao động được đào tạo nhưng không chuyên sâu, họ chỉ đảm nhận được những công việc giản đơn không cần kỹ năng kỹ sảo đặc biệt q Hiệu quả lao động Hiệu quả lao động là lượng giá trị do người lao động sáng tạo ra trong một đơn vị thời gian lao động 12 2.2 Lực lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao a Khái niệm về lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao Người ta. .. của nguồn lao động là yếu tố quan trọng bậc nhất, là động lực thúc đẩy nền kinh tế, xã hội của đất nước đi lên hiện đại phồn vinh Nguồn lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao là nguồn lao động trình độ cao, nguồn lao động phải được trải qua một quá trình đào tạo hoặc tích luỹ kinh nghiệm lâu dài trong lao động Trong thực tế nước ta, nguồn lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao được... nay khi nền kinh tế vận hành theo chế thị trường lực lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao trong các doanh nghiệp Nhà nước tới 80,43% số lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao thành phần kinh tế Nhà nước Kế tiếp là thành phần kinh tế tập thể 10,71% 25 2 Thực trạng về việc làm và sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nước ta hiện. .. chuyê môn kỹ thuật cao đồng thời làm công tác điều tiết lao động giữa các vùng, các ngành, các thành phần kinh tế 3 Sự dịch chuyển đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và tác động của nền kinh tế thị trường đến sự dịch chuyển 3.1 Sự dịch chuyển đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao a.Sự dịch chuỷen theo thành phần kinh tế Sự dịch chuyển của đội ngũ lao động trình độ chuyên. .. việc sử dụng đội ngũ lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao còn nhiều bất hợp lý giữa công việc với trình độ chuyên môn gây ra một sự lãng phí sức lao động Giải pháp cho vấn đề nàymột công việc rất khó khăn, phức tạp, bởi vì đội ngũ này hiện nay đông nhưng chất lượng thực 27 sự lại rất thấp cho nên phương hướng chính đó là phải nâng cao hơn nữa chất lượng của đội ngũ lao động trình độ chuyê . 1 Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ở nước ta hiện nay 2LỜI MỞ ĐẦU. tài: " ;Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ở nước ta hiện nay& quot; là một lĩnh vực
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ở nước ta hiện nay ppt, Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ở nước ta hiện nay ppt, Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ở nước ta hiện nay ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn