Thiết kế đầm chính pptx

13 194 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2014, 05:20

Tài liệu học tập Phiên bản 2012 Thiết kế dầm chính 1. Cấu tạo dầm - Dầm tổ hợp. 2. Tải trọng tác dụng lên dầm - Do phản lực gối tựa của dầm phụ. - Do trọng lượng bản thân dầm. Tài liệu học tập Phiên bản 2012 - Do trọng lượng thiết bò treo buộc (nếu có). 3. Chọn tiết diện dầm  Chiều cao dầm: - Chiều cao dầm sơ bộ: 63h Wd yc     - Moment kháng uốn yêu cầu: maxMWycf Tài liệu học tập Phiên bản 2012 - f : cường độ tính toán chòu uốn thép dầm. - maxM : moment uốn lớn nhất trong dầm.  Chiều dày bản bụng dầm: 3max 2vQbh fd  - maxQ : lực cắt lớn nhất trong dầm. - hd : chiều cao dầm. - vf : cường độ tính toán chòu cắt thép dầm. Tài liệu học tập Phiên bản 2012  Chiều dày & bề rộng cánh dầm: - Bề rộng cánh dầm:  Theo điều kiện ổn đònh tổng thể: 1 1 2 5b hc d      Chọn: 1 3b hc d - Chiều dày cánh dầm:  Theo điều kiện ổn đònh cục bộ: Tài liệu học tập Phiên bản 2012 bEcfc - f : cường độ tính toán chòu uốn thép dầm. - E : môđun đàn hồi thép dầm. - bc : bề rộng cánh dầm. - c : chiều dày cánh dầm. Tài liệu học tập Phiên bản 2012 4. Kiểm tra tiết diện dầm chính a) Kiểm tra điều kiện bền:  Theo khả năng chòu uốn: max WMfc    - c : hệ số điều kiện làm việc. - f : cường độ tính toán chòu uốn thép dầm. - W : moment kháng uốn dầm. - maxM : moment uốn lớn nhất dầm. Tài liệu học tập Phiên bản 2012  Theo khả năng chòu cắt : max vQ SxfcJx b    - maxQ : lực cắt lớn nhất trong dầm. - Sx: moment tónh ½ tiết diện dầm đối với trục trung hòa. - Jx: moment quán tính tiết diện dầm theo trục x. - vf: cường độ tính toán chòu cắt thép dầm. Tài liệu học tập Phiên bản 2012 - b : chiều dày bản bụng dầm. b) Kiểm tra điều kiện biến dạng: - Độ võng lớn nhất trong dầm: dam   - Độ võng tối đa cho phép:    (Theo tiêu chuẩn) c) Kiểm tra điều kiện ổn đònh tổng thể: max MfcWd    Tài liệu học tập Phiên bản 2012 - maxM : moment uốn lớn nhất trong dầm. - W : moment kháng uốn tiết diện dầm. - d : hệ số xét đến sự giảm khả năng chòu uốn 21JhEydlJ fx            nếu 0,851 Tài liệu học tập Phiên bản 2012 20,68 0,21 1JhEydlJ fx             nếu 0,851 - : hệ số phụ thuộc dạng tải trọng, liên kết gối tựa và hệ số  (theo tiêu chuẩn): 238 13l dc bb hbc cc c               - h : chiều cao tiết diện dầm [...]...1 - d  h : chiều cao ½ bụng dầm 2 b - h : khoảng cách giữa 2 trọng tâm cánh dầm c - l : khoảng cách của hai điểm cố kết cánh trên (đối  với dầm chính có liên kết dầm phụ: bằng khoảng cách giữa 2 dầm phụ) d) Kiểm tra ổn đònh cục bộ:  Đối với cánh dầm: Tài liệu học tập Phiên bản 2012 b  0,5 E c f b  - Độ vươn của bản cánh: b  c b . Tài liệu học tập Phiên bản 2012 Thiết kế dầm chính 1. Cấu tạo dầm - Dầm tổ hợp. 2. Tải trọng tác dụng lên dầm. trọng tâm cánh dầm. - l : khoảng cách của hai điểm cố kết cánh trên (đối với dầm chính có liên kết dầm phụ: bằng khoảng cách giữa 2 dầm phụ). d) Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế đầm chính pptx, Thiết kế đầm chính pptx, Thiết kế đầm chính pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay