Thiết kế dầm phụ potx

11 370 3
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2014, 05:20

Thiết kế dầm phụ 1/. Phân loại dầm: * Dầm định hình: Được chế tạo tại nhà máy bằng thép tiết diện chữ I (hoặc chữ C, chữ Z, chữ U, chữ H). * Dầm tổ hợp: Được chế tạo bằng cách liên kết 2 bản cánh và bản bụng. 2/. Tính toán dầm: * Tải trọng tác dụng lên dầm: be rong truyen taidam sanq q  * Sơ đồ tính dầm: 2max8damq LM be rong truyen taidam sanq q  * Moment kháng uốn yêu cầu: maxMWycfc - maxM: moment uốn lớn nhất dầm. - c: hệ số điều kiện làm việc. - f: cường độ tính toán chịu uốn của thép dầm. * Chọn tiết diện dầm: Dựa vào bảng tra chọn tiết diện dầm có giá trị: Wchọn > Wyc * Kiểm tra điều kiện bền theo khả năng chịu uốn: maxcchonMfW    - chonW: moment kháng uốn tiết diện dầm đã chọn * Kiểm tra điều kiện bền theo khả năng chịu cắt : maxvcQ ScfJx b    - maxQ : lực cắt lớn nhất dầm. - Jx : moment quán tính dầm (theo trục x-x). - b : chiều dày bản bụng dầm. - Sc : moment tĩnh ½ tiết diện dầm đối với trục trung hòa. - vf : cường độ tính toán chịu cắt của thép dầm. * Kiểm tra điều kiện ổn định tổng thể: maxcchonMfWd    - Mmax : moment uốn lớn nhất dầm - d: hệ số xét đến sự giảm khả năng chịu uốn: 21Jyh Ed Jl fx         1d d  : nếu 10,85d 20,68 0,211JhEydlJ fx          : nếu 10,85d -  : hệ số ảnh hưởng liên kết gối tựa, dạng tải trọng tác dụng, phụ thuộc vào hệ số : 21,54JlxoanJ hy      - h : chiều cao tiết diện dầm - lo : chiều dài tính toán dầm - Jxoan : moment xoắn tiết diện dầm (Theo tiêu chuẩn) - Jy : moment quán tính tiết diện dầm đối với trục y-y * Kiểm tra điều kiện biến dạng: - Độ võng tính toán dầm: 45384damtcq LfEJx  - Điều kiện độ võng: f fdam [...]...-  f  : độ võng tối đa cho phép của dầm (Theo tiêu   chuẩn) . Thiết kế dầm phụ 1/. Phân loại dầm: * Dầm định hình: Được chế tạo tại nhà máy bằng thép tiết diện chữ I (hoặc chữ C, chữ Z, chữ U, chữ H). * Dầm. cách liên kết 2 bản cánh và bản bụng. 2/. Tính toán dầm: * Tải trọng tác dụng lên dầm: be rong truyen taidam sanq q  * Sơ đồ tính dầm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế dầm phụ potx, Thiết kế dầm phụ potx, Thiết kế dầm phụ potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay