Báo cáo "Khái niệm tội phạm và phân loại tội phạm trong pháp luật hình sự Hoa Kỳ vài nét so sánh với pháp luật hình sự Việt Nam " potx

6 506 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2014, 03:20

Nhµ n-íc vµ ph¸p luËt n-íc ngoµi t¹p chÝ luËt häc sè 1/2011 63 TS. NguyÔn TuyÕt Mai * 1.                                                                                                                                   (1)                                                .(2)    t                              (3) ,(4)   (5)        b                                                                                      .(6)                                  .(7)                *   Nhµ n-íc vµ ph¸p luËt n-íc ngoµi 64 t¹p chÝ luËt häc sè 1/2011 m                                          .(8)             lí                           lí                                              toà  lí                    .(9)            lí              vi                             .(10) Tuy nhiên,                 H                                                 .(11) Lí                            c                                               lí                                                            (12)                                                -                                                                            Nhµ n-íc vµ ph¸p luËt n-íc ngoµi t¹p chÝ luËt häc sè 1/2011 65         lí                                                         -                                                                               (13)                                                      luôn                     tính                     2. V phâ                 lí                                                                   hoá                                     hoá                   hai n                                                   (degree)                                                    -   (felony)                    Nhµ n-íc vµ ph¸p luËt n-íc ngoµi 66 t¹p chÝ luËt häc sè 1/2011                   -   misdemeanor            trong                      -    (Infaction)            H                                                                      +          +          +         +         + T          +        +        g tù; +        tù  .(14)                                                    New York, Massachusetts, Florida, Virginia(15)                                                                                                                                    B lut hình s                                       Nhµ n-íc vµ ph¸p luËt n-íc ngoµi t¹p chÝ luËt häc sè 1/2011 67 B lu hình s bang                             m The Modal Penal Code)                không có tính ch b bu chính th nh         vai trò quy  v tính ch là mô hình pháptrong vi c cách      các  th k XX. Trong     , c                 theo                                                   ,                                                                 .(16) T                                    .(17) 1)                           2)       gây nguy                3)                   4)                                                                                                  lí                                                .          lí            Nhà n-ớc pháp luật n-ớc ngoài 68 tạp chí luật học số 1/2011 hoỏ ( ). lớ . (1).Xem:thttp://www.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sup_01_18_10_I.html (2 A3Sec3 (3 usc_sup_01_18_10_I.html (4 (5 - (6 http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode? section=pen&group=00001-01000&file=2-24 (7 -- colorado/lpext.dll?f=templates&fn=main-h.htm&cp= (8). http://wings.buffalo.edu/law/bclc/web/New York/ny1-2.htm#10.00 (9 In Stuart Henry and Mark Lanier (eds.), What is Crime? New York: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., pp. 31. (10).Xem: http://www.duhaime.org/LegalDictionary/C/ Crime.aspx (11 http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_uslegalsystem_v.html (12). L http://vietnamese.vietnam.usem bassy.gov/doc_ uslegalsystem_v.html (13). (14 t (15).Xem: C bang Virginia http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter274/Section1 http://wings.buffalo.edu/law/bclc/web/NewYork/ny1-2.htm#10.00 http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=0700-0799/0775/Sections/0775.08.html http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000+cod+18.2-8 (16).Xem: GS.TS.o (2008), Nxb CAND, tr. 27. (17). .  v tính ch là mô hình pháp lí trong vi c cách      các  th k XX. Trong   .         Nhà n-ớc và pháp luật n-ớc ngoài 68 tạp chí luật học số 1/2011 hoỏ ( ).
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo "Khái niệm tội phạm và phân loại tội phạm trong pháp luật hình sự Hoa Kỳ vài nét so sánh với pháp luật hình sự Việt Nam " potx, Báo cáo "Khái niệm tội phạm và phân loại tội phạm trong pháp luật hình sự Hoa Kỳ vài nét so sánh với pháp luật hình sự Việt Nam " potx, Báo cáo "Khái niệm tội phạm và phân loại tội phạm trong pháp luật hình sự Hoa Kỳ vài nét so sánh với pháp luật hình sự Việt Nam " potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay