Bai tap trac nghiem hoa phan Fe va Cu

10 752 4
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 22:16

Trắc nghiệm lý thuyết về crom – sắt – đồng Biên soạn: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 1. Tính chất hoá học điển hình của hợp chất Fe ( III) là : A. Tính axít yếu. B. Tính khử. C. Tính oxi hoá D. Tính bazơ yếu 2. Phương pháp thực tế dùng để điều chế CuSO4 : A. Cho Cu tác dụng trực tiếp với H2SO4 đặc nguội B. Cho CuS tác dụng với H2SO4 đặc nóng. C. Sục không khí vào CuS ẩm D. Hoà tan Cu bằng dung dịch H2SO4 loãng với sự có mặt của Oxi ( sục không khí ) 3. Cho hỗn hợp X ( Mg, Fe ) vào dung dịch HNO3 loãng đến phản ứng hoàn toàn tạo dung dịch Y 1 phần Fe không tan, cô cạn cẩn thận dung dịch Y được rắn khan Z. Nung Z đến khối lượng không đổi được rắn E hỗn hợp 3 khí, chất tan trong dung dịch Y là : A. Mg(NO3)2 ; Fe(NO3)2 B. Mg(NO3)2 , Fe(NO3)2 , HNO3 C. Mg(NO3)2 ; Fe(NO3)3 ; NH4NO3 D. Mg(NO3)2 ; Fe(NO3)2 ; NH4NO3 4. Cho M (g) hỗn hợp X ( Na , Al , Fe ) tác dụng với H2O dư tạo ra V1 ( lít ) khí chất rắn Y . Cho M (g) X tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra V2 ( lít ) khí . Các khí đó ở cùng điều kiện V2 > V1 . Kết luận nào sau đây là đúng : A. Chất rắn Y là Fe B. Chất rắn Y gồm Fe Al dư C. Dung dịch sau phản ứng với H2O chứa NaAlO2 NaOH D. Dung dịch sau phản ứng với H2O chỉ chứa NaOH 5. Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng : A. O3 + Ag ( Nhiệt độ thường ) B. O2 + Ag ( Nhiệt độ cao ) C. CuO + Cu ( Nhiệt độ cao ) D. CuO + NH3 ( Nhiệt độ cao ) 6. Chất không lưỡng tính là : A. Al B. Al(OH)3 C. NaHCO3 D. (NH4)2CO3 7. Cho X mol Fe phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 tạo ra Y mol NO2 dung dịch chứa hỗn hợp hai muối . Mối quan hệ giữa X Y là : A. Y/3 < X < Y/2 B. Y/2 < X < Y C. Y/2 < X < 3Y/4 D. 3Y/4 < X < Y 8. Bốn dung dịch riêng biệt CuCl2 , ZnCl2 , FeCl3 , AlCl3 . Nếu thêm dung dịch KOH dư rồi thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 9. Một oxít Fe trong đó oxi chiếm 30% khối lượng . Công thức oxit đó là : A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Không xác định 10. Nung nóng hoàn toàn 16,8 g Fe trong O2 cần vừa đủ 4.4 lít O2 ( đktc) tạo thành một oxít sắt . Công thức phân tử của oxít đó là : A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Không xác định Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010For Evaluation Only.Trắc nghiệm lý thuyết về crom – sắt – đồng Biên soạn: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 11. Cấu hình electron dưới đây được viết đúng ? A. 26 Fe (Ar) 4s13d7 B. 26 Fe 2+ ( Ar) 4s23d4 C. 26 Fe2+ (Ar ) 3d44s2 D. 26 Fe3+ ( Ar ) 3d5 12. Tính chất vật lý nào dưới đây không phải là tính chất vật lý của sắt : A. Kim loại nặng, khó nóng chảy. B. Màu vàng nâu, dẻo, dễ rèn. C. Dẫn điện, nhiệt tốt. D. Có tính nhiễm từ. 13. Cho m (g) hỗn hợp X (Na, Al, Fe) tác dụng với H2O dư tạo V1 lít khí rắn Y. Cho m (g) X tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo V2 Lít khí . Các khí đo ở cùng điều kiện V2 > V1 . Kết luận nào sau đây là đúng : A. Chất rắn Y là Fe. B. Chất rắn Y gồm Fe Al dư . C. Dung dịch sau phản ứng với H2O chứa NaAlO2 . D. Dung dịch sau phản ứng với H2O chỉ chứa NaOH. 14. Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt công thức hợp chất sắt chính có trong quặng : A. Hematic nâu chứa Fe2O3 B. Manhetit chứa Fe3O4 C. Xiđerit chứa FeCO3 D. Pirit chứa FeS2. 15. Cần ñiều chế 6,72 lit H2 (ñktc) từ Fe dung dịch HCl hoặc dung dịch H2SO4 loãng. Chọn axit nào dưới ñây ñể cần lấy số mol nhỏ hơn? A. Hai axit có số mol bằng nhau B. H2SO4 loãng C. Không xác ñịnh ñược vì không cho lượng Fe D. HCl 16. Từ pirit FeS2, người ta sản xuất gang theo sơ ñồ: FeS2X Y Z Fe: X, Y, Z lần lượt là: A. Fe2O3, Fe3O4, FeO B. FeS, Fe2O3, FeO C. FeO, Fe3O4, Fe2O3 D. Fe3O4, Fe2O3, FeO 17. Chọn câu sai. Nhúng một thanh Zn vào dung dịch CuSO4 có các hiện tượng sau: A. Có ñồng màu ñỏ bám vào thanh kẽm, dung dịch nhạt dần màu xanh. B. Thanh kẽm tan ra có khí không màu thoát ra. C. Có ñồng màu ñỏ bám vào thanh kẽm. D. Màu xanh của dung dịch nhạt dần . Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010For Evaluation Only.Trắc nghiệm lý thuyết về crom – sắt – đồng Biên soạn: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 18. Có hai dung dịch axit là HCl HNO3 ñặc, nguội. Kim loại nào sau ñây có thể dùng ñể nhận biết hai dung dịch axit nói trên? A. Al. B. Fe. C. Cr. D. Cu. 19. Cho biết hiện tượng xảy ra khi trộn lẫn các dung dịch FeCl3 Na2CO3. A. Kết tủa trắng sủi bọt khí B. Kết tủa ñỏ nâu C. Kết tủa trắng D. Kết tủa ñỏ nâu sủi bọt khí 20. Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 H2SO4 loãng sẽ giải phóng ra khí nào sau ñây? A. NO. B. N2O. C. NH3. D. NO2. 21. Hợp chất nào sau ñây không có tính lưỡng tính? A. ZnSO4. B. ZnO. C. Zn(OH)2. D. Zn(HCO3)2. 22. Cần phải thêm chất nào sau ñây vào dung dịch FeCl3 ñể làm tăng cường quá trình thuỷ phân: A. Na2CO3 B. NH4Cl C. HCl D. AlCl3 23. Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không thể sử dụng để điều chế các muối Fe(II) ? A. FeO + HCl B. Fe(OH)2 + H2SO4 ( loãng ) C. FeCO3 + HNO3 ( loãng ) D. Fe + Fe(NO3)3 24. Phản ứng nào dưới đây không thể sử dụng để điều chế FeO ? A. Fe(OH)2 , t0 B. FeCO3 , to C. Fe(NO3)2 , to D. CO + Fe2O3 , to 25. Nhận xét nào không đúng cho phản ứng oxi hoá hết o,1 mol FeSO4 bằng KmnO4 trong H2SO4 ? A. Dung dịch trước phản ứng có màu tím hồng B. Dung dịch sau phản ứng có màu vàng C. Lượng KMnO4 cần dùng là 0,02 mol D. Lượng H2SO4 cần dùng là 0,18 mol Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010For Evaluation Only.Trắc nghiệm lý thuyết về crom – sắt – đồng Biên soạn: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 26. Cho một ít bột Fe kim loại vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 loãng dư, ñến khi phản ứng kết thúc, sau ñó nhỏ vào ống nghiệm một vài giọt dung dịch KMnO4 loãng, lắc ñều ống nghiệm. Ta thấy Câu trả lời của bạn: A. dung dịch mất màu tím do ion MnO4- ñã bị ion Fe2+ khử về ion Mn2+ trong môi trường axit. B. dung dịch xuất hiện màu tím do ion MnO4- ñã bị ion Fe2+ khử về ion Mn2+ trong môi trường axit. C. dung dịch mất màu tím, có kết tủa nâu do ion MnO4- ñã bị ion Fe2+ khử về MnO2 trong môi trường axit. D. dung dịch có màu tím do Fe kim loại không phản ứng với dung dịch KMnO4 trong môi trường axit. 27. Dung dịch muối FeCl3 không tác dụng với kim loại nào sau đây : A. Zn B. Fe C. Cu D.Ag 28. Dùng khí CO khử sắt (III) oxít, sản phẩm khử sinh ra có thể là : A. Fe B. FeO Fe C. Fe, FeO, Fe3O4 D. Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 29. Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa nhiệt độ ( 0C) phản ứng xảy ra trong lò cao : A. 1800 C + CO2  2 CO B. 400 CO + 3Fe2O3  2Fe3O4 C. 500  600 CO + Fe3O4  3FeO + CO2 D. 900 1000 CO + FeO  Fe + CO2 30. Hiện tượng nào dưới đây được mô tả không đúng : A. Thêm NaOH vào dung dịch FeCl3 màu vàng nâu thấy xuất hiện kết tủa đỏ nâu. B. Thêm một ít bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3 thấy xuất hiện dung dịch có màu xanh nhạt C. Thêm Fe(OH)3 màu đỏ nâu vào dung dịch H2SO4 thấy hình thành dung dịch màu vàng nâu. D. Thêm Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 thấy dung dịch chuyển từ màu vàng nâu sang màu xanh. 31. Phản ứng nào không tạo ra sản phẩm là hợp chất Fe(III) : A. FeCl3 + NaOH  B. Fe(OH)3 , t0 C. FeCO3 , t0 D. Fe(OH)3 + H2SO4 32. Chất nào dưới đây là chất khử oxit sắt trong lò cao : A. H2 B. CO C. Al D. Na 33. Thnàh phần nào dưới đây không cần thiết trong uqá trình sản xuất gang : A. Quặng sắt ( chứa 30 95% oxit sắt, không chứa hoặc chứa rất ít S, P ) B. Than cốc ( không có trong tự nhiên, phải điều chế từ than mỡ ) C. Chất chảy (CaCO3 ) D. Gang trắng hoặc xám , sắt thép phế liệu. 34. Thành phần nào không phải là nguyên liệu cho quá trình luyện thép : A. Gang, sắt thép phế liệu. B. Khí nitơ khí hiếm C. Chất chảy D. Dầu ma dút hoặc khí đốt. 35. Phát biểu nào dưới đây cho biết quá trình luyện thép : A. Khử quặng sắt thành sắt tự do . B. Điện phân dung dịch muối sắt (III) C. Khử hợp chất kim loại thành kim loại tự do. D. Oxi hoá cácc nguyên tố trong gang thành oxit, loại oxít dưới dạng khí hoặc xỉ . > > > >Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010For Evaluation Only.Trắc nghiệm lý thuyết về crom – sắt – đồng Biên soạn: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 36. Trong số các loại quặng sắt : Xiđerit, hematít đỏ, manhetit, pirit , thì chất có % Fe nhỏ nhất là: A. Xiđerit B. Hematit đỏ C. Manhetit D. Pirit 37. Có ba lọ đựng ba hỗn hợp là : Fe + FeO ; Fe + Fe2O3 ; FeO + Fe2O3 , Giải pháp lần lượt dùng các thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt ba hỗn hợp này : A. Dùng dung dịch HCL, sau đó thêm NaOH vào dung dịch thu được. B. Dùng dung dịch H2SO4 đậm đặc, sau đó thêm NaOH vào dung dịch thu được. C. Dùng dung dịch HNO3 đậm đặc, sau đó thêm NaOH vào dung dịch thu được D. Thêm dd NaOH, sau đó thêm tiếp dung dịch H2SO4 đậm đặc. 38. Câu nào sau đây là đúng : A. Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 B. Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 C. Cu có khả năng tan trong dung dịch PbCl2 D. Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl2 39. Trong dung dịch có chứa các cation : K+ , Ag+ , Fe2+, Ba2+ một anion. Anion đó là : A. Cl- B. NO3- C. SO42- D. CO32- 40. Cho sơ đồ phản ứng : Cu + HNO3 L  muối + NO + H2O. Số nguyên tử đồng bị oxi hoá số phân tử HNO3 bị khử lần lượt là : A. 3 8 B. 3 6 C. 3 3 D. 3 2 41. Chất nào sau đây tác dụng được với vàng kim loại : A. Oxi không khí B. Hỗn hợp axit HNO3 HCL có tỉ lệ số mol 1 : 3 C. Axit HNO3 đặc nóng. D. Dung dịch H2SO4 đặc nóng. 42. Ngâm các thanh kẽm có cùng khối lượng kích thước trong dung dịch Pb(NO3)2 , dung dịch Cu(NO3)2 và trong dung dịch AgNO3 đến khi số mol muối kẽm trong các dung dịch bằng nhau. Thanh kim loại thay đổi khối lượng nhiều hơn là thanh kẽm được : A. ngâm trong dung dịch Cu(NO3)2 B. ngâm trong dung dịch AgNO3 C. ngâm trong dung dịch Pb(NO3)2 D. ngâm trong dung dịch Cu(NO3)2 ngâm trong dung dịch Pb(NO3)2 43. Nhỏ từ từ dungdịch NaOH vào dung dịch AgNO3 thấy thu được kết tủa màu đen. Nếu nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch AgNO3 thấy có kết tủa sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch không màu. Điều đó chứng tỏ : A. Bạc hidroxit có tính lưỡng tính . B. Bạc hidroxit vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. C. Ion bạc có khả năng tạo phức với NH3 D. . Bạc hidroxit có tính oxi hoá. 44. Hoà tan m gam kẽm vào dd HCL dư thấy thoát ra V1 lít khí (đktc) . Cũng m gam kẽm này hoà tan với dd NaOH dư thấy thoát ra V2 lít khí. So sánh V1 và V2 : A. V1 = 2 V2 B. 2V1 = V2 C. V1 = 1,5 V2 D. V1 = V2 45. Nhận định không đúng trong các nhận định dưới đây : A. Hoạt tính hoá học của Fe > Co > Ni B. Fe, Co, Ni tan trong dung dịch axit mạnh như HCL, H2SO4 loãng giải phóng H2. C. Khi nung nóng đỏ, Ni phản ứng với F2 tạo thành NiF3 D. Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng chén nung Ni để nấu chảy kiềm. 46. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng : Ni(OH)2 + KBrO + H2O  Ni(OH)3 + KBr A. 6 B. 7 C. 8 D. 10 >Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010For Evaluation Only.Trắc nghiệm lý thuyết về crom – sắt – đồng Biên soạn: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 47. Cho các dung dịch : (X1) : HCl X2: KNO3 X3: HCL – KNO3 X4: Fe2(SO4)3 48. Để phân biệt 2 kim loại Al Zn có thể dùng thuốc thử là: A. Dung dịch NaOH dung dịch HCL B. Dung dịch NH3 dung dịch NaOH C. Dung dịch NaOH khí CO2 D. Dung dịch HCL dung dịch NH3 49. Cho oxit sắt từ phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được : A. muối sắt (II) B. Muối sắt (III) C. hỗn hợp cả muối sắt (II) muối sắt (III) D. chất rắn không tan. 50. Cho các phản ứng sau: 1. Sắt từ oxit + dung dịch HNO3 2. Sắt (III) oxit + dung dịch HNO3 3. Mg (kim loại) + HCL 4. Sắt (II) oxít + dung dịch HNO3 5. HCL + NaOH 6. Cu + dung dịch H2SO4 đặc nóng. Phản ứng oxi hoá khử là : A. 1,3,4,6 B. 1,3,4 C. 1,2,3,4 D. 3,4,5,6 51. Phương pháp nào sau đây luyện thép có chất lượng cao : A. Phương pháp lò bằng. B. Phương pháp lò thổi oxi C. Phương Pháp lò điện D. Phương pháp lò thổi oxi phương pháp lò điện. 52. Phản ứng nào sau đây xảy ra ở cả hai quá trình luyện gang luyện gang thành thép : A. FeO + CO  Fe + CO2 B. SiO2 + CaO  CaSiO3 C. FeO + Mn  Fe + MnO D. S + O2  SO2 ( Các phản ứng đều được t0 ) 53. Cho các kim loại : Cr , Fe, Zn, Cu . Sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử của các kim loại là : A. Cr > Fe > Zn > Cu B. Zn > Cr > Fe > Cu C. Zn > Fe >Cr > Cu D. Zn > Fe > Cu > Cr 54. Hai kim loại bền trong không khí nước nhờ có lớp màng oxit rất mỏng bảo vệ là : A. Fe Al B. Fe Cr C. Al Mg D. Al Cr 55. Trong phương pháp thuỷ luyện dùng để điều chế Ag từ quặng có chứa Ag2S , cần dùng thêm. A. dd HNO3 đặc Zn B. dd NaCN Zn C. dd H2SO4 Zn D. dd HCL đặc Zn 56. Đốt Fe trong Cl2 dư rồi cho rắn thu được vào dung dịch Na2CO3 sẽ thấy : A. Không có hiện tượng B. Có kết tủa tắng xuất hiện. C. Có khí không màu thoát ra D. Có kết tủa có khí bay ra. 57. Cho CuFeS2 pứ với H2SO4 đặc . Dẫn khí thu được vào dung dịch Br2 dư thấy : A. Không có hiện tượng B. dung dịch nâu đỏ hoá thành tím C. Màu nâu đỏ bị nhạt dần D. Nâu đõ hoá thành không màu. 58. Cho dãy các chất : FeO, Fe3O4 , Al2O3 , HCL, Fe2O3 . Số chất trong dãy bị oxi hoá bởi dung dung dịch H2SO4 đặc nóng là : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 59. Những khẳng định nào sau đây là sai : 1. Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 A. 1 2 2. Fe có khả năng tan trong dung dịch CuCl2 B. 3 4 3. Cu có khả năng tan trong dung dịch PbCl2 dư C. 1, 2, 3 D. 1 4. Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl2 dư > > > >Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010For Evaluation Only.Trắc nghiệm lý thuyết về crom – sắt – đồng Biên soạn: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 60. Có thể điều chế đồng bằng cách nào sau đây : A. Dùng H2 để khử CuO nung nóng. B. Dùng sắt đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối đồng. C. Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ D. A, B, C đều đúng 61. Một tấm kim loại bằng vàng bị bám một lớp Fe ở bề mặt. Có thể rửa lớp Fe để loại tạp chất trên bề mặt tấm kim loại bằng dung dịch nào sau đây : A. Dung dịch CuSO4 dư B. Dung dịch FeSO4 dư C. Dung dịch FeCl3 dư D. Dung dịch ZnSO4 dư 62. Cho hỗn hợp Fe + Cu tác dụng với dung dịch HNO3 , phản ứng xong, thu được dung dịch A chỉ chứa một chất tan . Chất tan đó là : A. Fe(NO3)3 B. Fe(NO3)2 C. HNO3 D. Cu(NO3)2 63. Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại : Fe, Cu, Ag để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng có thể dùng hoá chất nào sau đây : A. Dung dịch HCL đặc B. Dung dịch HNO3 C. Dung dịch FeCl3 dư D. Dung dịch Ag(NO3) dư 64. Phương trình phản ứng nào sau đây là sai : A. Pb + 2 Ag+  2Ag + Pb 2+ B. Cu + 2Fe3+  2Fe2+ + Cu2+ C. Zn + Pb2+  Zn2+ + Pb D. Hg + Cu2+  Hg2+ + Cu 65. Cho biết phương trình hoá học : 2Cr + 3Sn2+  2Cr3+ + 3Sn . Câu nào diễn tả đúng tính chất các chất ? A. Cr là chất oxi hoá , Sn2+ là chất khử B. Cr là chất khử , Sn2+ là chất oxi hoá C. Sn2+ là chất khử , Cr3+ là chất oxi hoá D. Cr3+ là chất khử , Sn2+ là chất oxi hoá 66. Cho phản ứng : Fe3+ + Sn2+  Fe2+ + Sn4+ Sau khi cân bằng thì tỉ lệ số ion chất oxi hoá : số ion chất khử là : A. 2 : 3 B. 3 : 2 C. 1 : 2 D. 2 : 1 67. Cặp oxi hoá – khử nào sau đây có thể tham gia phản ứng với cặp Ni2+/Ni ? A. Pb2+/Pb B. Cu2+/Cu C. Sn2+/Sn D. Cr3+/Cr 68. Trong phản ứng : Fe + H2SO4 ( nhiệt độ ) Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 có bao nhiêu nguyên tử Fe bị oxi hoá bao nhiêu phân tử H2SO4 bị khử ? A. 2 3 B. 1 1 C. 3 2 D.2 6 69. Cho sơ đồ chuyển hoá sau : A B  C  D  Cu A , B , C , D là những hợp chất khác nhau của đồng : CuSO4 , CuCl2 , CuO , Cu(OH)2 , Cu(NO3)2 . Dãy chuyển hoá nào sau đây phù hợp với sơ đồ trên : A. CuO  Cu(OH)2  CuCl2  Cu(NO3)2  Cu B. CuSO4  CuCl2  Cu(OH)2  CuO  Cu C. CuCl2  Cu  Cu(OH)2  CuO  Cu D. A,B,C đều đúng 70. Tổng hệ số ( các số nguyên , tối giản ) của tất cả các chất trong phương phản trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc nóng là : A. 8 B. 10 C. 11 D. 9 > > > > > >Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010For Evaluation Only.Trắc nghiệm lý thuyết về crom – sắt – đồng Biên soạn: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn 71.Cho luồng khí H2 ( dư ) qua hỗn hợp các oxít CuO , Fe2O3 , ZnO , MgO nung ở nhiệt độ cao . Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là : A. Cu, Fe , Zn , Mg B. Cu, Fe , Zn , MgO C. Cu , FeO, ZnO , MgO D. Cu , Fe , Zno , MgO 72. Mệnh đề khơng đúng là : A. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch B. Tính oxi hố của các ion tăng theo thứ tự : Fe2+ , H+ , Cu2+ , Ag+ C. Fe3+ có tính oxi hố mạnh hơn Cu2+ D. Fe2+ oxi hố được Cu 73. Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2 , Fe(OH)3 FeCO3 trong khơng khí đến khối lượng khơng khí , thu được một chất rắn là : A. Fe3O4 B. FeO C. Fe D. Fe2O3 74. Cho các phản ứng : (1) Cu2O + Cu2S  ( nhiệt độ ) (2) Cu(NO3)2  ( nhiệt độ ) (3) CuO + CO  ( nhiệt độ ) (4) CuO + NH3  ( nhiệt độ ) Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là : A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 75. Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại : A. Fe B. Na C. K D. Ba 76. Cho các cặp kim loại ngun chất tiếp xúc trực tiếp với nhau : Fe Pb ; Fe Zn ; Fe Sn ; Fe Ni . Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axít , số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là : A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 77. để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư A. Kim loại Mg B. Kim loại Cu C. Kim loại Ba D. Kim loại Ag Đ.V.B.P Nguồn bài tập được lấy từ các tư liệu trên internet cũng như các sách bài tập , tham khảo, các đề thi thử đại học cao đẳng. ( Để thực hiện tốt các bài tập trắc nghiệm lý thuyết cần phải học kĩ hiểu các nội dung kiến thức trong sách giáo khoa. Nên hệ thống các kiến thức theo một cấu trúc để dễ học, dễ nhớ. Các câu trắc nghiệm chỉ mang tính chất kiểm tra kiến thức trên diện rộng, lượng kiến thức đem lại khá rời rạc ) > > > >Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010For Evaluation Only.Rất vui khi có bạn liên hệ trao đổi các tải liệu khác về ôn thi đại học cao đẳng ^-^ (Hix ! Mình cũng đang học 12 , sợ thi không đậu quá ! )Mọi liên hệ xin thông qua đòa chỉ yahoo ở trên . Cảm ơn khi các bạn đã đọc tài liệu này.An Nhơn , 00 h ngày 22 tháng 10 năm 2010.( Vì dung lượng kiến thức phần Fe Cu đã rất nhiều nên phần Crom được tách riêng ra ở các tài liệu sau !)Trắc nghiệm lý thuyết về crom – sắt – đồng Biên soạn: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn ĐÁP ÁN 1.C 43 C 2. D 44 D 3 C 45 C 4 B 46 B 5 B 47 D 6 A 48 D ( chú ý chỉ có Ag+ , Zn2+ , Cu2+ là tác dụng NH3 tạo phức ) 7A(Dùng bảo toàn E) 49 C ( Fe3O4 + H2SO4  FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O 8 A 50 A 9 B 51 A 10 C 52 B 11 D 53 B 12 B 54 A 13 B 55 B 14 A 56 D 15 B 57 C 16 A 58 A 17 B 59 B 18 D 60 A 19 D 53 B 20 A 54 A 21 A 55 B 22 A 56 D 23 C 57 C 24 D 58 A 25 D 59 B 26 A 60 A 27 D 61 C 28 D 62 B ( Nếu Fe, Cu hết  dung dịch A gồm hai muối. Nếu Fe dư, Cu hết, ta xét dãy điện hoáFe + Fe3+  Fe2+; Fe + Cu2+  Fe2+ (  Chỉ tạo Fe(NO3)2 ) 29 D 63 C 30 B 64 D 31. C 65 B 32 B 66 D 33 D 67 D 34 B 68 A 35 D 69 B 36 D 70 B 37 A 71 B 38 B 72 D 39 B 73 D 40 D 74 B 41 B 75 A 42 B 76 D 77 B > >Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010For Evaluation Only.Trắc nghiệm lý thuyết về crom – sắt – đồng Biên soạn: cau_be_thang_tam@yahoo.com.vn . trên : A. CuO  Cu( OH)2  CuCl2  Cu( NO3)2  Cu B. CuSO4  CuCl2  Cu( OH)2  CuO  Cu C. CuCl2  Cu  Cu( OH)2  CuO  Cu D. A,B,C. ( Nếu Fe, Cu hết  dung dịch A gồm hai muối. Nếu Fe dư, Cu hết, ta xét dãy điện hoá  Fe + Fe 3+  Fe 2+; và Fe + Cu 2+  Fe 2+ (  Chỉ tạo Fe( NO3)2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap trac nghiem hoa phan Fe va Cu, Bai tap trac nghiem hoa phan Fe va Cu, Bai tap trac nghiem hoa phan Fe va Cu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn