bài 59. áp dụng nguyên lí i nhiệt động lực học

16 2,120 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 14:15

. ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG ( Tiếp. )( Tiếp theo ) 1. N i năng và công của khí lí tưởng2. Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học cho các quá trình biến đ i trạng th i của
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 59. áp dụng nguyên lí i nhiệt động lực học, bài 59. áp dụng nguyên lí i nhiệt động lực học, bài 59. áp dụng nguyên lí i nhiệt động lực học, c. Quá trình đẳng nhiệt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn