Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 5

97 858 1
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 09:22

CÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠCâu 1:A.  ! "B.  # "C. $%&'()*#+,D.    "Câu 2. /0)$A. #%$12-'0$$,3B. ,%4$#+&'5673C. ,#"$*#+)%3D. -"!0$$,3Câu 3:89):6$ (;$ <(=> ?@A. /<A+*&(=-"3B. /<A+*& A4#+*3C. (=> <A <3D. B(=-"9(=>  % A#)'CD)3Câu 4:E,-0)%)>#%F&49GHA. I<AG&'5673B. J+$'7,#"#)''3C. KG#%L(),A#+3D. K4-"$673Câu 5. E,-0)%)>9<%<9)%#%không FHA. M<*,(+0)& A*,(+0)3B. /<*,(+*&)0N)(=> 3C. M<*,(+*& A*,(+*3D. /<*,(+0)&$(=-"3Câu 6:<A#G#:D#<Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189OCÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3P3AnxO+±=Q3O+±=nAx I3Anx ±= K3nAx ±=Câu 7:I#G#:6RS2##"#GN)(=> P3  )2< )3Q3< )2  )3I3  )2  )3K3I,>)P2Q%I9)F3Câu 8. 59)%CC 4-"%P%TP-"5#%UP3V%4A. )')3 B. C)3C. #Tπ3 D. #Wπ3Câu 9:8#G#:S6RS2)" (2)G3/XA#:*(=> #%∆#3I#G9):6RS-"P;PY∆#?3MN),#++*,%0$64##%@A. Z [ ;P  \ ∆#  ?   B. Z  [  ∆#  ]  P  C. Z  [  ;∆#  ]  P?D. Z[P]∆#Câu 10:E,-0)%)>#%FHA. VL" .B. VL9):C. VLG3D. VL^-S3Câu 11:/0)$@A. ,%4$#+&'5673B. #%$12-'0$$,3C. -"!0$$,3D. ,#"$*#+)%3Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189UCÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3Câu 12:49 A$9):2,-0)%)>saiHA. _ -"9):673B. _ C9)#+`&)09_MIQC.  %#CD))03D. _ C9) &)09(=> 3Câu 13: E,-0)%)>#%khôngFHM9)%[P;ω]ϕ?2)$)&P3#*9(=-)3 Q3 A#*9,(-)I3 A#*9,(-)3 K3#&'9,(-)3Câu 14: M9)%[P;ω]ϕ?2,-0)%)>#%khôngFHP3_ A*,(+*&)0N)(=> 3Q3a A*,(+*&)0N)(=> 3I3_ A*,(+0)&$(=-"3K3a A*,(+0)&)0N)(=> 3Câu 15: M9)%AD0$2D0$59))0&#+,P359)3Q3 &'3I34#+*3K35#3Câu 16: M9)%2 -)59):P3C#3 Q3#3I3$bcU#3 K3$bcU#3Câu 17: M9)%2 -59)%P3C 3 Q3 3Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189TCÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3I3$bcU 3 K3$bcU 3Câu 18: E,-0)%)>#%khôngFHId <#%(=> <A9)%#)' P35<%<70$-D&e3Q3<70$-D&3I3<(=#+*3K3<(=> 3Câu 19: E,-0)%)>9<%<9)%#%khôngFHP3/<%<-59)%C)&e3Q3/<-59)%C)&e 3I3M<-59)% DU# A#3K3M5<%<&')%73Câu 20: E,-0)%)>9<%<9)%#%khôngFHP3/<*,(+*&)0N)_MIQ3Q3/<*,(+0)&$(=-"3I3M<*,(+*& A*,(+0)3K3M<*,(+0)& A*,(+0)3Câu 21: E,-0)%)>9<A$9)%)&M#%đúngHP3Q567*%$ 3Q3Q5)%67)&eMcU3I3Q5)%)&eM3K3'-5673Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189fCÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3Câu 22: gh%)>9-"A59)%C2C #%khôngFHP3)%-"A%SD3Q3)%-"A%S3I3)% )A%3K3)%#i%3Câu 23: gh%)>#%khôngFHP3KG%)#+A$'7%#3Q3K)4)&e )&e"A#G3I3K^-S4   A#+^-S3K3Q"A^-S&')% #+^-S3Câu 24:Q"^-Skhông)%A. Q"A*#+3B. J+A$'73C. /"#i *#+% "AD. E-)A*#+3Câu 25:M$>)SAI.8#G#:4S#%&6RS2)" (2)G3adXA#:&(=> #%jl03I#G9):6RS-"#%A (A < jl0).MN),2#:A. Q(X+*$##%A + jl0B. Q(X+0)$##%jl0 - AC. J+,A#:#",6#%#+&hD. I4#F-(h24#F-(X24#F&'-*Câu 26: g)">>GA#G&'&=#%P3d#+,#"3 Q3#+<A>63I3#+A$'73K3>64& #,&03Câu 27: E,-0)%)>#%khôngFH/9)&0#%@P3 4#+^-S  4"3Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189kCÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3Q3 #+^-S  "3I3)&e#+^-S )&e"3K3-"#+^-S -""3Câu 28: $#G#"6RS;9)%#G&'5? 9):A4lP3$ d7$63Q3&'5)&A9):&')% d73I3<)&9):A4$3K3< 9):L#( d73Câu 29: g)$9): m<%<-")% P3m3 Q3Um3 I3n2km3 K3fm3Câu 30: K5AC2C 2C-"24-"A$o%&%P3#πcU3 Q33 I3#UπcT3 K3C3Câu 31: M A#G#%P3#Um π=Q3#UOmπ=I3OUgflπ=K3&UOmπ=Câu 32: 8#G#:`$4& #$%#:4S&9):3g)<S&#"U#%$& #$p# AlP3<f#3 Q3$f#3 I3<U#3 K3$U#3Câu 33: 89):4-"P2)&M270$-)n[n(=-"3q)X7$%B70$-)70$[fM#%P3fP3 Q3UP3 I3P3 K3UP3Câu 34: 8#G49)%#29)%*$4 +2-"4rn3N)(=4#4r244 #%3424-0)S@Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189WCÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3A. UU Un[r sr#B. rU[Unαs#U3 C. Unα[rU]UUω3D. rU[Unαs#U3Câu 35. I>)%)>sai &49@A3/04 A*#+  "A3B342-"^-SD#3C342-"^-S+*3D3IL^-S3Câu 36:M9)%A$-*#%)>#%&'567HA. Q"2 2 3 B. J+`2 2<3C. Q"2 2<3 D. /<2 2#+`3Câu 37:8#G+!2A. &N)(=> #+<A>4# d#A3B.  A#)')'4>3C. &N)(=>  A")3D. *(=-" A)N)t*)03Câu 38@_9)%&B-"9(=> @P3J$" A4,(Q3J4,(")0I3_)0 A4,(K3_)09)% 4,(>$Câu 39:8D0$9):3D0$N)(=> A.  % &'59)3B.  59)2 &'59)Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189uCÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3C.  % 59)3 D.  59)%#<3Câu 40:E,-0)%)>#%không FHA. Q"AG$67.B. Q"A)&')%<#)D"$$o)&3C. Q" A"L)%,&==-)0*"3D. Q"A^-SL)%-"A#+^-S3Câu 41:$9):*#không)%*,&==-)#%A. -)3B.  3C. -"3  D. +*3Câu 42.Id>)/vga@g<#A$9):@P3 <OW#&-"<U#% <U#3Q3 $f#&-"$U#% <U#3I3 $wcf#&-"$w#% <T#3K3 $Ukcw#&-"$T#% <k#3Câu 43:M*70$&+9):  x +*2)D*# @P3TUAQ3UAI3TAK3PUCâu 44:I#G4N))=>$9):79)4h77RS3/##+ $id#+3#+#")&eA#G#%MO3#+) )&eA#G#%A. MU[UOTB. MU[MOTC. MU[TOT3D. MU[MO]T3Câu 45:I#G9):2&N))N)_MIQ4 #%n#+<>4-0)SGv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189pCÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3A. M[$sUUnmvB. M[$]lmvUnC. M[$slmvUnD. M[$Câu 46: 8#G6"A$6)063adM#%)&A#G&6)0R9)%My#%)&eA#G&6)04 3_4 α =6'Sagα=2SiM%My#%@A. zTTcα=B. z T T cα=C. z T Tcα=D. zTTcα=Câu 47: 8#G6$$,3$,S"2#G9):)&M3$,#"RS2$9) 4# ${ d7*|$,#G9):)&My P3MU3 Q3UM3 I3UMT3 K3UM3Câu 48@8D0$4& #$9)%)N)(> -"P3ad$2$2}$2###%# +*2 +*%<+*AD0$3M*70$D0$4#% #%3I'S%)>làkhông dùng để=)&9)%AD0$H P. M[$PUb3  Q. M[$$Ub3PU}3I. M[$PUb3 K. M[U UUb3 P ]Câu 49.8|&6%$#:4Sk14 f12&6%#:4Sk24 f23KC#:"$G)`6|%l -")HGv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189wCÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3A.3UUUOff +B.3UUUOff −C.3UOUOffff+D.3UOUOffff +Câu 50:49$9):4-"P%)&eM2$ 7;[n?#%#F(=< < <2,-0)%)>#%HA. ~)7#%Mp2N)X7 UUA3B. ~)7#%Mf2N)X7 P3C. ~)7#%M2N)X7 fP3D. ~)7#%MU2N)X7 UP3Câu 51:I#G#:;$O•&?4 Of•#G;$U•&?4 Uf3I#G[ ]O U; ?•m m k+4 f=--0)S%HA. O UO U33f ff f+     B. 8-0)S&,     C. O UU UO U33f ff f+ D.U UO U3f f+Câu 52: /`(%)>0đúng+5A 6#A$9)%-"PHP QGv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189OnnsP]PsPn]P]PsPnsPn]P[...]... về sóng cơ học? Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 23 CÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3 A Sóng cơ học là sự lan truyền của dao động cơ học theo thời gian trong môi trường vật chất B Sóng cơ học là sự lan truyền của vật chất trong không gian theo thời gian C Sóng cơ học là sự lan truyền của biên độ dao động theo thời gian trong môi trường vật chất... 3 thế năng 6  bằng động năng là 13π π 37π 25 A B C D 12 12 12 12 Câu 64: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A Cùng pha với vận tốc B Sớm pha π/2 so với vận tốc Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 12 CÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3 C Ngược pha với vận tốc D Trễ pha π/2 so với vận tốc Câu 65: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi...CÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3 C D Câu 53 : Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian T/3 là 9A 3 2A 2 3A 3 3A A B C D 2T T T T Câu 54 : Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ và một vật nặng có khối lượng m1 Con lắc dao động điều hòa với chu kì T1 Thay vật m1 bằng vật có khối... Câu 84: Một vật dao động điều Vận tốc cực đại và gia tốc cực đại lần lượt là vmax và amax Chu kì dao động của vật là 2π vmax amax vmax A T = B T = C T = D amax vmax 2π amax v T = max amax Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 15 CÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3 Câu 85: Cho một con lắc lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k và vật nhỏ có... một ngoại lực tác dụng, hiện tượng cộng hưởng sẽ rõ nét hơn nếu A dao động tắt dần có tần số riêng càng lớn B ma sát tác dụng lên vật dao động càng nhỏ Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 19 CÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3 C dao động tắt dần có biên độ càng lớn D dao động tắt dần cùng pha với ngoại lực tuần hoàn Câu 109: Biên độ của dao động cưỡng... THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3 Câu 121 : Khi xảy ra cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động A với tần số bằng tần số dao động riêng B mà không chịu ngoại lực tác dụng C với tần số lớn hơn tần số dđ riêng D với tần số nhỏ hơn tần số dđ riêng Câu 122 : Vật dđđh theo một trục cố định thì A động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại B khi vật đi từ VTCB... thời gian C Gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng D Hợp lực tác dụng luôn hướng về vị trí cân bằng -  Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học -  - Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 22 CÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3 CHƯƠNG 2 SÓNG CƠ Câu 1: Khi ánh sáng truyền từ môi trường chân không sang môi trường trong suốt có chiết... Câu 57 : Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A và vận tốc cực A đại là vmax Khi li độ x = ± thì tốc độ của vật bằng: 2 A vmax B vmax/2 C 3.vmax / 2 D vmax / 2 Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 11 CÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3 Câu 58 : Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T trên trục Ox với O là vị trí cân bằng Thời gian ngắn nhất vật. .. thuộc vào Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 13 CÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3 A pha ban đầu của ngoại lực tuần hòan tác dụng lên vật B biên độ của ngoại lực tuần hòan tác dụng lên vật C tần số của ngoại lực tuần hòan tác dụng lên vật D lực cản của môi trường tác dụng lên vật Câu 72: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là A Tần số của... sóng D một số nguyên lần bước sóng Câu 15: Sóng siêu âm A truyền được trong chân không B không truyền được trong chân không C truyền trong không khí nhanh hơn trong nước Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 25 CÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP 3 D truyền trong nước nhanh hơn trong sắt Câu 16: Âm sắc là đặc tính sinh của âm A chỉ phụ thuộc vào biên độ . A*,(+0)&)0N)(=> 3Câu 15: M9)%AD0$2D0$ 5 9))0&#+,P3 5 9)3Q3 &'3I34#+*3K3 5 #3Câu. E,-0)%)>9<%<9)%#%khôngFHP3/<%<- 5 9)%C)&e3Q3/<- 5 9)%C)&e 3I3M<- 5 9)%
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 5, Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 5, Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay