Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục

146 1,323 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 08:53

TRƯỜNG THCS TRUNG KÊNHB¸o c¸o tù ®¸nh gi¸Trêng Trung Häc C¬ Së B¾c ninh - 2012   Danh sách và chữ ký của các thành viên Hội đồng tự đánh giáTT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký   !"#$ %&'()&* &+#$,)$-) &.& !"#$ &.%&'()&/ $01#&(2 &!34&567#$ &!348 $01#9#&:) %&'()&);#$62# <=>#?  @#9#!#$ A#$B&: C)&5 <=>#D $01#&(#& A !"#$% <=>#E $;FG#H A !"#$% <=>#I $01#&($H A !"#$A <=>#MỤC LỤC H#$H#&JC)&=2)&K34)'H)C)&2#&=>#567#$L6C#&$C:)M:)H#&N:))C))&K=OP#).QPhần I.%RSTU%VWI. Thông tin chung của trường1. Trường phụ2. Thông tin chung về lớp học và học sinh 3. Thông tin về nhân sự4. Danh sách cán bộ quản lýII. Cơ sỏ vật chất, thư viện, tài chính1. Cơ sở vật chất, thư viện trong 04 năm gần đây2. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 04 năm gần đây. Phần II. XYYI. Đặt vấn đềII. Tổng quan chung: III. Tự đánh giá1. Tiêu chuẩn 1 Chiến lược phát triển của trường trung học cơ sởZZ>)&[%&#M!\)B&C ]#)'H#&2 !^#$6!\)_C)6(#& ` 2#$aB&+&\BN:)>$Cb:)B&A&;#$)cB #$&-))dJ"6!\)e6(#&fgCb:)=26!\));#$hi);#$3&HZZ*Z>)&[*%&#M!\)B&C ]#B&+&\B=j)C)#$7#ML))'H#&2 !^#$a6(#&&!j#$B&C ]#3#&_&5)'H6(HB&!d#$=26(#&3k6!\) 2JCahAJ#$a6l)&m#&Z2. Tiêu chuẩn 2 Tổ chức và quản lý nhà trường *ZZ>)&[n&2 !^#$).)d)cA)&,)B&+&\B=je6(#&f6lM !^#$ #$&-))dJ"a !^#$ #$&-)B&7&;#$=2 !^#$B&A&;#$).#&l)cB&-)PJH6G0$-M2lM !^#$ #$&-)Q=2)C)e6(#&3&C)bo5Cb:)=22fhH#&2#&Z*Z*Z>)&[*n&':)&2#&MgBa)d)cA)&,)a#&N=:ae0l#&f#=2&f65#$)'H567#$ !^#$&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22f*Z/Z>)&[/n567#$&6H=23&p#&!"#$a567#$3<Mg6i=j)C#h5a$C=>#a#&G#=>#a&-)J#& #$#&2 !^#$).&2#&B&@#a#&N=:a&f65#$&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22f=2)C)e6(#&&#&2#&3&C)Z*Z8Z>)&[8n567#$!=c#3&C)b !"#$e06(#&&2#&MgBa&L)&#)C)#&N=:&pe6(#&)'H !"#$Z*Z?Z>)&[?nA)&0>#N;#)'H#&2 !^#$&2#&2#&)C)#&N=:&pe6(#&Z*ZDZ>)&[DnA=9#B&q#$)'H#&2 !^#$&2#&2#&)C)#&N=:6!\)B&G#);#$Z*ZEZ>)&[En !"#$).)C)h#B&CB)&m6fa3]N Ha6C#&$C=)&L)&#3&f)&bf0a&-)gB)C)N;#&-)=2)C)&f65#$$Cb:)3&C)&pe6(#&f)&!d#$ r#&$Cb:) #$&-))cB #$&-))dJ"bo5Cb:)=22fhH#&2#&Z*ZIZ>)&[In !"#$).)C)h#B&CB)&m6fa3]N Ha6C#&$C&f65#$bf0&>Na&-)&>N=2es#M4&-)J#&#5 tP#).Q*ZuZ>)&[un&2 !^#$6C#&$Ca_BMf&f#&3]N)'H&-)J#&&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22fZ*ZvZ>)&[vn&2 !^#$6C#&$Ca_BMf&-)ML))'H&-)J#&&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22fZ*ZZ>)&[n&2 !^#$).3&f)&=2 ]#3&H&es);#$C)h7b!w#$a)&x#&Ca#G#$)H r#&65)&)C#h5es#M4a$C=>#Z*Z*Z>)&[*nsNhsH###&)&[#& (a gLH#2#_&5 #$#&2 !^#$&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22f=2)C)e6(#&3&C)Z*Z/Z>)&[/n&2 !^#$&L)&#es#M4&2#&)&[#&&p)C)e6(#&&#&2#&Z*Z8Z>)&[8n%;#$C)&;#$#)'H#&2 !^#$B&:)=:i)C)&f65#$$Cb:)Z*Z?Z>)&[?n&2 !^#$&L)&#);#$C)3&p#&!"#$a3<Mg6i=j)C#h5a$C=>#a#&G#=>#=2&-)J#&&p)C)e6(#&&#&2#&Z3. Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh/ZZ>)&[n !"#$a&.& !"#$6f)C)0>)@&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22fZ/Z*Z>)&[*nC=>#)'H#&2 !^#$6f0>)@&pe6(#&bo5Cb:)=22f=2)C)e6(#&3&C)Z/Z/Z>)&[/n%C)$C=>#)'H#&2 !^#$B&: C)&);#$C)2#&H#&#>#%5#$Js#7%&[#&aA#$B&: C)&5&#>#l#B&#$7%&[#&6CB,#$0>)@&pe6(#&=2&2#&2#&)C)#&N=:6!\)$HZ/Z8Z>)&[8n&G#=>#&y)$C=>#3>N#&N)'HA=9#B&q#$6f0>)@&pe6(#&=26!\)hs6sN)C)e0l#&p)&65)&[#&JC)&&#&2#&Z/Z?Z>)&[?n-)J#&)'H#&2 !^#$6CB,#$0>)@&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22f=2)C)e6(#&&#&2#&Z/ZDZ>)&[Dn5h5#&2 !^#$62#3a3&;#$).)C#h5es#M4a$C=>#a#&G#=>#h(_zM43<Mg #$v8#9NM>#B[#&{#9N6!\)6C#&$C "=l !j)Z4. Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục8ZZ>)&[n&2 !^#$&L)&#3&f)&&^$H##9N&-)a3&f)&$s#$bf0=2&-)gB&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22f=2)C))deH#).&xNe0l#Z8Z*Z>)&[*n|#9N&-)a#&2 !^#$&L)&#&es)C)&f65#$bL$^a&5$s#$a&H$s#$=2&$C=>#bf0$})C))cBZ8Z/Z>)&[/nRzb:#$&h( #$bf0&-)=2=a6C#&$Ca=g#b:#$JC#$3#a3#&#$&N=l)C)&f65#$$Cb:))'H$C=>#&L)&#&p3&f)&)'H#&2 !^#$Z8Z8Z>)&[8n|#9N&-)#&2 !^#$&L)&#6@06')C)&f65#$$Cb:)#$2$^M>#MjB&p3&f)&)'H#&2 !^#$a&pe6(#&)'H&q#$Cb:)=22faR"Cb:)=22fao5Cb:)=22fZ8Z?Z>)&[?nC=>#)&'#&NMjB #$#&2 !^#$&2#&2#&)C)#&N=:6!\)$HZ8ZDZ>)&[Dnf65#$$tB6w&-)J#&&-)ML)0a3~N6f&es&p3&f)&)'H#&2 !^#$a&pe6(#&)'H&q#$Cb:)=22faR"Cb:)=22f=2o5Cb:)=22fZ8ZEZ>)&[Enf65#$$K$r#aB&C&0 0l#&i#$#&2 !^#$a6(HB&!d#$&p3&f)&)'H#&2 !^#$a&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22f=2e6(#&3&C))'H)cB).&xNe0l#Z8ZIZ>)&[In&2 !^#$&L)&#6@06')C)&f65#$$Cb:)&])&c=20 !^#$&-)&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22f=2)C)e6(#&3&C))'H)cB).&xNe0l#Z8ZuZ>)&[un&2 !^#$&L)&#6@06'#5b#$$Cb:)6(HB&!d#$&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22fZ8ZvZ>)&[vnf65#$bf0&>Na&-)&>N)'H#&2 !^#$&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22f=2)cB).&xNe0l#Z8ZZ>)&[n•#$#9Na#&2 !^#$&L)&#i)&'6l#9N&-)=2)C))5)=g#65#$aB&#$ 2&6Hb)C))cBa)C)#$2#&B&C65#$Z8Z*Z>)&[*n-)J#&6!\)$Cb:)=l3€#9#$Ji#$&;#$eH&-)gB #$)C))&!d#$ r#&)&[#&3&C=2)C)&f65#$_&5&p3&f)&)'H#&2 !^#$a&pe6(#&)'H&q#$Cb:)=22faR"Cb:)=22f=2o5Cb:)=22fZ5. Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất?ZZ>)&[n&2 !^#$&L)&#es#M42)&[#&&pe6(#&=2&065#$&es)C)#$7#3#&B&[&\BB&CB6]&| \&f65#$$Cb:)Z?Z*Z>)&[*n&2 !^#$).3&;#=># >#$ha!^#$hHa)A#$ !^#$ah]# !^#$=2_G0bL#$6!\)N; !^#$_H#&aJf)&a6•B&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22fZ?Z/Z>)&[/n&2 !^#$).3&iB&q#$&-)&;#$&!^#$aB&q#$&-)h5N;# #$6.).B&q#$NC0[#&3#i#p #pB&:)=:bf0&-)a3&iB&q#$B&:)=:&-)gBa3&iB&q#$&2#&)&[#&6sNhse0)C)&&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22fZ?Z8Z>)&[8n&!=#)'H#&2 !^#$6CB,#$6!\)#&)@#$&>#),a&-)gB)'H)C#h5es#M4a$C=>#a#&G#=>#=2&-)J#&Z?Z?Z>)&[?n&2 !^#$).6'&h($Cb:)a67b+#$bf0&-)=2es#M4Jzb:#$&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22fZ?ZDZ>)&[Dn&2 !^#$).6'3&JG#)&dahgBa3&6]_pa3&=J#&=2&&i#$)cB&C#!j)&pe6(#&)'Ho5Cb:)=22f=2)C)e6(#&3&C)Z6. Tiêu chuẩn 6: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội.DZZ>)&[noH#6fb#)&HN•&-)J#&).#&N=:ae0l#a C)&#&Na&f65#$&pe6(#&‚#&2 !^#$B&i&\B&es=j)&HN•&-)J#&aoH#6fb#)&HN•&-)J#&MjBaoH#6fb#)&HN•&-)J#& !^#$6]#G#$)H)&cM!\#$$Cb:)ZDZ*Z>)&[*n&2 !^#$B&i&\B).&es=jA)&,)62#&] #$=2#$2#&2 !^#$aA)&,)_&5#$&l#$&BabH#&#$&B=2)C#&G#3&&L)&#)C)&f65#$$Cb:)ZE. Tiêu chuẩn 7: Kết quả rèn luyện và học tập của học sinhEZZ>)&[nes6C#&$Ca_BMf&-)ML))'H&-)J#&#&2 !^#$6CB,#$6!\)N:)>$Cb:))'H)cB #$&-))dJ"EZ*Z>)&[*nes6C#&$Ca_BMf&f#&3]N)'H&-)J#& #$#&2 !^#$6CB,#$6!\)N:)>$Cb:))'H)cB #$&-))dJ"ZEZ/Z>)&[/nes=l&f65#$$Cb:)#$&lB&A&;#$=2&f65#$$Cb:)&!j#$#$&B)'H&-)J#& #$#&2 !^#$6CB,#$6!\)0>)@=26l3#&p3&f)&)'H#&2 !^#$=2e6(#&)'Ho5Cb:)=22fZEZ8Z>)&[8nes&f65#$_&5a);#$C)62#&]a&f65#$$Cb:)#$2$^M>#MjB)'H&-)J#&6CB,#$0>)@&p3&f)&)'H#&2 !^#$ae6(#&)'H&q#$Cb:)=22faR"Cb:)=22f=2o5Cb:)=22fZIII. Kết luậnPhần III. ƒƒ%„%…†… Kí hiệu viết tắt Nội dung được viết tắt%o= %C#h5$C=>#‡ H…b„)=H6HH„ˆ ˆ0>…6„#&%R  #$&„))dJd‰ &;#$!o ‰0hH##&G#bG#PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞI. Thông tin chung của nhà trường># !^#$P&pe06(#&&2#&MgBQn !^#$%R #$>#&#$n !^#$%R #$>#&#$#&n&;#$># !j)6G0P#).Qn !^#$B&A&;#$#;#$#$&B)cB* #$>#&P&pˆ06(#&)'Hom#&oO)#&QZ%deH#)&'es#n&q#$‡!d#$2m#&Š&2#&B&i L)&5) #$!d#$noO)#& ># !"#$n0#Šeg#Š&(_Š&2#&B&in!d#$2#&f !^#$nv*8/ZIDIZv8vFŠB&!^#$Š&( c#n #$>#&‹H_nf)&x#ˆi)$Hnf*v Œphn %* #$3p#&MZhH)##&•ŽNHMZ)N9N&2#&MgB !^#$P&pe06(#&&2#&MgBQn&C#$u#9NuD*Ri6]N !^#$P#).Qn%;#$MgB &5)=+#$6y)h3&.3&9#G#MgB  !^#$M>#3=j#!j)#$2!&:) %.&-)J#&3&0g f&r#&3&C)P$& `QZZZZZZ%.&-)J#&hC# t%.&-)J#&#5 t1. Trường phụ (nếu có)Ri># !^#$B&:(H)&m#[)&&s#$)C)&=j !^#$P3NQA#$Ji&-)J#&)'H !^#$B&:A#$JiMjBP$& `JiMjB{MjBD6#MjBuQ>#)C#h5B&: C)& !^#$B&:2. Thông tin chung về lớp học và học sinhRiMf&^6]NL6C#&$Cn Tổng sốChia raLớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9Học sinh ?Eu 8? D? */ 8DTrong đó:-)J#&#Kn *Iv Du I/ ?E E-)J#&bG#5)&]Jin v v v v v-)J#&#KbG#5)&]Jin v v v v vHọc sinh tuyển mới vào lớp 6 8? 8?Trong đó:-)J#&#Kn Du Du-)J#&bG#5)&]Jin v v-)J#&#KbG#5)&]Jin v vHọc sinh lưu ban năm học trước:? / v * vTrong đó:-)J#&#Kn v  v v v-)J#&bG#5)&]Jin v v v v v-)J#&#KbG#5)&]Jin v v v v vHọc sinh chuyển đến trong hè: D 8 v v* vHọc sinh chuyển đi trong hè: 08 02 02 02 02Học sinh bỏ học trong hè: v*Trong đó:-)J#&#Kn v v v v v-)J#&bG#5)&]Jin v v v v v-)J#&#KbG#5)&]Jin v v v v vNguyên nhân bỏ học2#)s#&3&.3&9#n-)ML)0a3~NnFH !^#$a6Mf3&.3&9#n&>#Hab()&h#&n$0>##&G#3&C)nHọc sinh là Đội viên: ?Eu 8? D? */ 8DHọc sinh là Đoàn viên: v v v v vHọc sinh bán trú dân nuôi: v v v v vHọc sinh nội trú dân nuôi: v v v v vHọc sinh khuyết tật hoà nhập: E  / * Học sinh thuộc diện chính sách /E 8 ? I v%#MJ•n v v v v v%#&!d#$h#&ah#&h#&n ? v *  *5#$&•n /* 8 / E I+#$6y)h3&.3&9#n v v v v v-)J#&N7);)&H&y)N•n v v v v v-)J#&N7);)s)&HaN•n  v v  v#)&[#&JC)&3&C)n v v v v vHọc sinh học tin học: ?Eu 8? D? */ 8DHọc sinh học tiếng dân tộc thiểu số: 0 0 0 0 0Học sinh học ngoại ngữ:#$#&n ?Eu 8? D? */ 8D#$&CBn v v v v v#$ #$n v v v v v#$$Hn v v v v v$f#$K3&C)n v v v v vHọc sinh theo học lớp đặc biệt v v v v v-)J#&MjB$&~Bn v v v v v-)J#&MjBhC# tn v v v v v-)J#&hC# tbG##;n v v v v vCác thông tin khác (nếu có) RiM)'Hv8#9N$@#6G0n Năm học 2008 -2009Năm học 2009 -2010Năm học 2010 -2011Năm học 2011 -2012R•  Ji  hr#&  eG#&-)J#& >#MjB8* /I /?/D<  M  &-)  J#& >#$C=>#**au *va* Ea?Da?<Mh}&-) *aID‘ va*‘ a8‘ vaD‘<M&-)J#&)./a*‘ *aD‘ v‘[...]... chi : Tiờu chớ 1 Chiến lợc phát triển của nhà trờng đợc xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp Trung học cơ sở đợc quy định tại Luật giáo dục và đợc công bố công khai a) Đợc xác định rõ ràng bằng văn bản và đợc cơ quan chủ quản phê duyệt b) Phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp Trung học cơ sở đợc quy định tại Luật giáo dục c) Đợc công bố công khai dới hình thức niêm yết tại trụ... thông cấp Trung học cơ sở đợc quy định tại Luật giáo dục c) Đợc công bố công khai dới hình thức niêm yết tại trụ sở nhà trờng, đăng tải trên các thông tin đại chúng tại địa phơng và trên website của Sở giáo dục và đào tạo hoặc website của trờng (nếu có) 1 Mụ t hin trng: Ch s a: Chin lc phỏt trin ca nh trng c thng nht v bn bc dõn ch trong Hi ng s phm v c th hin rừ trong cỏc vn bn minh chng [H1.1.01.01]... Hi ng s phm v lp vn bn ngh c quan ch qun phờ duyt - Bỏm sỏt cỏc mc tiờu giỏo dc cp Trung hc c s ca B GD ban hnh T ỏnh giỏ tiờu chớ ( xỏc nh nh trng t hay cha t yờu cu ca tiờu chớ) 5 T ỏnh giỏ: 5.1 Xác định nhà trờng đạt hay cha đạt yêu cầu của từng chỉ số của từng tiêu chí Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt 5.2 Tự đánh giá tiêu chí Đạt: Không đạt: Tiờu chớ 2: Chin lc... Cỏc ti sn v thit b dy hc c bo qun, qun lý ghi chộp hch toỏn qua s sỏch hng nm, cú kim kờ ỏnh giỏ li ti sn thit b - Cụng khai vic s dng kinh phớ trong v ngoi ngõn sỏch (mt nm hai ln) 5 T ỏnh giỏ: 5.1 Xác định nhà trờng đạt hay cha đạt yêu cầu của từng chỉ số của từng tiêu chí Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt 5.2 Tự đánh giá tiêu chí Đạt: Không đạt: Kt lun v Tiờu chun... nghip v cho ct cỏn cỏc t chc trong nh trng - Thng xuyờn rỳt kinh nghim i mi hỡnh thc hot ng ca cỏc t chc trong nh trng - Hng nm, nh trng biờn ch cỏc khi lp phự hp vi yờu cu ca B GD&T 5 T ỏnh giỏ: 5.1 Xác định nhà trờng đạt hay cha đạt yêu cầu của từng chỉ số của từng tiêu chí Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt 5.2 Tự đánh giá tiêu chí Đạt: Không đạt: Tiờu chớ 2: Th tc... huy kh nng, trớ tu tp th - Khi cú iu kin tip thu nhng bi hc kinh nghim ca nm hc ra nhng quyt sỏch quan trng, khoa hc v hp lý m bo hi hũa gia yu t ngun lc v kh nng sn cú ca n v 5 T ỏnh giỏ: 5.1 Xác định nhà trờng đạt hay cha đạt yêu cầu của từng chỉ số của từng tiêu chí Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt 5.2 Tự đánh giá tiêu chí Đạt: Không đạt: Tiờu chớ 3: Hi ng... sinh - Cui mi nm hc u ỏnh giỏ tng kt xp loi c th cho tng cỏn b giỏo viờn, nhõn viờn, hc sinh trong trng, bỡnh xột ngh khen thng ỳng cỏc vn bn hng dn ca ngnh v lut thi ua khen thng 5 T ỏnh giỏ: 5.1 Xác định nhà trờng đạt hay cha đạt yêu cầu của từng chỉ số của từng tiêu chí Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt 5.2 Tự đánh giá tiêu chí Đạt: Không đạt: Tiờu chớ 4: Hi ng... ng t vn luụn phỏt huy tớnh dõn ch, m bo quy ch dõn ch trong c quan, nghiờm tỳc t phờ bỡnh v phờ bỡnh - Hng nm r soỏt ỏnh giỏ cỏc hot ng ó lm ca Hi ng kp thi theo mi k v cui nm hc 5 T ỏnh giỏ: 5.1 Xác định nhà trờng đạt hay cha đạt yêu cầu của từng chỉ số của từng tiêu chí Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt 5.2 Tự đánh giá tiêu chí Đạt: Không đạt: Tiờu chớ 5: T chuyờn... khỏc t hiu qu cao - Sau tng giai on, tng mt cụng tỏc t chuyờn mụn phi ỏnh giỏ thc hin nhim v, phõn tớch k nhng mt ó lm, cha lm c v nguyờn nhõn T ú xut cỏc bin phỏp khc phc hp lý 5 T ỏnh giỏ: 5.1 Xác định nhà trờng đạt hay cha đạt yêu cầu của từng chỉ số của từng tiêu chí Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt 5.2 Tự đánh giá tiêu chí Đạt: Không đạt: Tiờu chớ 6: T vn phũng . vv%C)  &;#$  #  3&C)P#).QZZZ4. Danh sách cán bộ quản lý Họ và tên Chức vụ, chức danh, danh hiệu nhà giáo, học vị, học hàmĐiện thoại,.   Danh sách và chữ ký của các thành viên Hội đồng tự đánh giáTT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký 
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục, Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục, Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn