Cấu tạo các tính chất vật lí

11 688 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 08:28

Nªu néi dung cña ThuyÕt cÊu t¹o ph©n tö c¸c chÊt?Cho biÕt chuyÓn ®éng cña nguyªn tö, ph©n tö cã liªn quan g× tíi nhiÖt ®é cña vËt?KiÓm tra bµi cò Trả lời:Nội dung của Thuyết cấu tạo phân tử các chất:Các chất đ)ợc cấu tạo từ những hạt nhỏ bé, riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.Các nguyên tử, phân tử luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng. Bài 1. ( Bài 19.2 SBT-T50 )Khi đổ 50ml r)ợu vào 50ml n)ớc ta thu đ)ợc hỗn hợp cóthể tích:A.Bằng 100mlB.Lớn hơn 100mlC.Nhỏ hơn 100mlD.Có thể bằng hoặc nhỏ hơn 100mlHãy chọn câu trả lời đúng và giải thích tại sao?Giải thíchVì r)ợu và n)ớc đ)ợc cấu tạo từ những hạt nhỏ bé, riêng biệt giữa chúng có khoảng cách và luôn chyển động hỗn loạn không ngừng. Do đó các phân tử r)ợu chyển động và xen kẽ vào khoảng cách của các phân tử n)ớc và ng)ợc lại làm thể tích của hỗn hợp giảm đi so với tổng thể tích. Bài 2 ( Bài 20.2 SBT - T53 )Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo lên vật chuyển động nhanh lên thì đại l)ợng nào sau đây tăng?A.Khối l)ợng của vật.B.Trọng l)ợng của vật.C.Cả trọng l)ợng và khối l)ợng của vật.D.Nhiệt độ của vật. Bài 3.Cá muốn sống đ)ợc thì phải có không khí. Tại sao cá vẫn sống đ)ợc ở d)ới n)ớc?Bài 4 (Bài 20.3SBT-T53)Tại sao đ)ờng tan vào cốc n)ớc nóng nhanh hơn tan vào cốc n)ớc lạnh? Giải thích:Bài 3. Vì không khí và n)ớc đ)ợc cấu tạo từ những hạt nhỏ bé, riêng biệt giữa chúng có khoảng cách và luôn chyển động hỗn loạn không ngừng. Do đó các phân tử không khí chuyển động và xen kẽ vào khoảng cách các phân tử n)ớc. Vì vậy trong n)ớc có không khí nên cá có thể sống đ)ợc ở d)ới n)ớc.Bài 4 (Bài 20.3SBT-T53) Vì đ)ờng và n)ớc đ)ợc cấu tạo từ những hạt nhỏ bé, riêng biệt giữa chúng có khoảng cách và luôn chyển động hỗn loạn không ngừng. Trong cốc n)ớc nóng các phân tử n)ớc chuyển động nhanh và mạnh hơn các phân tử n)ớc trong cốc n)ớc lạnh sẽ va chạm vào phân tử đ)ờng nhiều hơn nhanh hơn làm các phân tử hai chất xen kẽ vào nhau nhanh hơn. Chú ý:Khi giải thích các hiện t)ợng liên quan tới cấu tạo các chất ta thực hiện theo các b)ớc sau:Nêu tên các chất liên quanNêu cấu tạo các chấtSuy luận, trả lời theo yêu cầu đề bài Bài 5.Tại sao săm xe đạp dù đ)ợc bơm căng, van vặn chặt để lâu ngày bánh xe vẫn bị xẹp dần xuống?Giải thíchVì không khí và chất cấu tạo nên săm xe đ)ợc cấu tạo từ những hạt nhỏ bé, riêng biệt giữa chúng có khoảng cách và luôn chyển động hỗn loạn không ngừng. Do đó các phân tử không khí chuyển động và xen kẽ vào khoảng cách các phân tử cấu tạo nên săm xe và thoát ra ngoài làm bánh xe bị xẹp dần xuống. củng cốKhi giải thích các hiện t)ợng liên quan tới cấu tạo các chất ta thực hiện theo 3 b)ớc :* Nêu tên các chất liên quan* Nêu cấu tạo các chất* Suy luận, trả lời theo yêu cầu đề bài dặn dò*Nhớ 3 b)ớc khi giải thích.*Làm bài tập 19.12 ; 19.14 ; 20.5 ; 20.6 SBT . Chú ý:Khi giải thích các hiện t)ợng li n quan tới cấu tạo các chất ta thực hiện theo các b)ớc sau:Nêu tên các chất li n quanNêu cấu tạo các chấtSuy. củng cốKhi giải thích các hiện t)ợng li n quan tới cấu tạo các chất ta thực hiện theo 3 b)ớc :* Nêu tên các chất li n quan* Nêu cấu tạo các chất* Suy
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu tạo các tính chất vật lí, Cấu tạo các tính chất vật lí, Cấu tạo các tính chất vật lí, Bài 2 ( Bài 20.2 SBT - T53 )

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay