tính chất ba đường trung trực của tam giác - giáo án hình học 7 - gv.h.ái vi

5 816 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 01:32

Giáo án Toán 7 Hình họcTÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁCA. Mục tiêu:- Biết khái niệm đường trung trực của một tam giác, mỗi tam giác có 3đường trung trực.- Biết cách dùng thước thẳng, com pa để vẽ trung trực của tam giác.- Nắm được tính chất trong tam giác cân, chứng minh được định lí 2, biếtkhái niệm đường tròn ngoại tiếp tam giác.B. Chuẩn bị:- Com pa, thước thẳngC. Các hoạt động dạy học: I. Tổ chức lớp: (1')II. Kiểm tra bài cũ: (6')- Học sinh 1: Định nghĩa và vẽ trung trực của đoạn thẳng MN.- Học sinh 2: Nêu tính chất trung trực của đoạn thẳng.III. Tiến trình bài giảng:Hoạt động của thày, trò Ghi bảng- Giáo viên và học sinh cùng vẽ ∆ABC, vẽ đường thẳng là trung trực của đoạn thẳng BC.1. Đường trung trực của tam giác (15') aBCAa là đường trung trực ứng với cạnh BC của Giáo án Toán 7 Hình học? Ta có thể vẽ được trung trực ứng với cạnh nào? Mỗi tam giác có mấy trung trực.- Mỗi tam giác có 3 trung trực.? ∆ABC thêm điều kiện gì để a đi qua A.- ∆ABC cân tại A.? Hãy chứng minh.- Học sinh tự chứng minh. (20')- Yêu cầu học sinh làm ?2? So với định lí, em nào vẽ hình chính xác.- Giáo viên nêu hướng chứng minh.- CM:Vì O thuộc trung trực AB → OB = OA∆ABC* Nhận xét: SGK* Định lí: SGK IBCAGT∆ABC có AI là trung trực KLAI là trung tuyến2. Tính chất ba trung trực của tam giác ?2a) Định lí : Ba đường trung trực của tam giác cùng đi qua 1 điểm, điểm này cách đều 3 cạnh của tam giác. abOACBGT∆ABC, b là trung trực của ACc là trung trực của AB, b và c cắt nhau ở OKL O nằm trên trung trực của BCOA = OB = OCb) Chú ý:O là tâm của đường tròn ngoại tiếp ∆ABC Giáo án Toán 7 Hình họcVì O thuộc trung trực BC → OC = OA→ OB = OC → O thuộc trung trực BCcũng từ (1) → OB = OC = OAtức ba trung trực đi qua 1 điểm, điểm này cách đều 3 đỉnh của tam giác.IV. Củng cố: (2')- Phát biểu tính chất trung trực của tam giác.- Làm bài tập 52 (HD: xét 2 tam giác)V. Hướng dẫn học ở nhà :(1')- Làm bài tập 53, 54, 55 (tr80-SGK)HD 53: giếng là giao của 3 trung trực cuẩ 3 cạnh.HD 54: ··0180DBA ADC= =LUYỆN TẬP A. Mục tiêu:- Củng cố tính chất đường trung trực trong tam giác.- Rèn luyện kĩ năng vẽ trung trực của tam giác.- Học sinh tích cực làm bài tập.B. Chuẩn bị:- Com pa, thước thẳng.C. Các hoạt động dạy học: Giáo án Toán 7 Hình họcI. Tổ chức lớp: (1')II. Kiểm tra bài cũ: (8')1. Phát biểu định lí về đường trung trực của tam giác.2. Vẽ ba đường trung trực của tam giác.III. Tiến trình bài giảng:Hoạt động của thày, trò Ghi bảng- Yêu cầu học sinh làm bài tập 54.- Học sinh đọc kĩ yêu cầu của bài.- Giáo viên cho mỗi học sinh làm 1 phần (nếu học sinh không làm được thì HD)? Tâm của đường tròn qua 3 đỉnh của tam giácvị trí nào, nó là giao của các đường nào?- Học sinh: giao của các đườngtrung trực.- Lưu ý:+ Tam giác nhọn tâm ở phía trong.+ Tam giáctâm ở ngoài.+ Tam giác vuông tâm thuộc cạnh huyền.- Yêu cầu học sinh làm bài tập 52.- Học sinh vẽ hình ghi GT, KL.Bài tập 54 (tr80-SGK) (15')Bài tập 52 (15') Giáo án Toán 7 Hình học? Nêu phương pháp chứng minh tamgiác cân.- HS:+ PP1: hai cạnh bằng nhau.+ PP2: 2 góc bằng nhau.? Nêu cách chứng minh 2 cạnh bằngnhau.- Học sinh trả lời. MBCAGT∆ABC, AM là trung tuyến và là trung trực.KL∆ABC cân ở AChứng minh:Xét ∆AMB, ∆AMC có:BM = MC (GT)· ·090BMA CMA= =AM chung→ ∆AMB = ∆AMC (c.g.c)→ AB = AC→ ∆ABC cân ở AIV. Củng cố: (3')- Vẽ trung trực.- Tính chất đường trung trực, trung trực trong tam giác.V. Hướng dẫn học ở nhà :(3')- Làm bài tập 68, 69 (SBT)HD68: AM cũng là trung trực. . Giáo án Toán 7 H nh h c TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁCA. Mục tiêu: - Biết khái niệm đường trung trực của một tam giác, mỗi tam giác có 3 đường. năng vẽ trung trực của tam giác. - H c sinh tích cực làm bài tập.B. Chuẩn bị: - Com pa, thước thẳng.C. Các hoạt động dạy h c: Giáo án Toán 7 H nh h c I.
- Xem thêm -

Xem thêm: tính chất ba đường trung trực của tam giác - giáo án hình học 7 - gv.h.ái vi, tính chất ba đường trung trực của tam giác - giáo án hình học 7 - gv.h.ái vi, tính chất ba đường trung trực của tam giác - giáo án hình học 7 - gv.h.ái vi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn