quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. bất đẳng thức tam giác - hình học 7 - gv.ng.m.cường

6 4,478 21
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 01:30

Giáo án Hình học 7Tiết: 51. QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA TAM GIÁC BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC A. Mục tiêu:- Học sinh nắm vững quan hệ giữa độ dài 3 cạnh của một tam giác, từ đóbiết được độ dài 3 đoạn thẳng phải như thế nào thì mới có thể là 3 cạnh của1 tam giác.- Hiểu và chứng minh định lí bất đẳng thức tam giác dựa trên quan hệ giữa 3cạnh và góc trong 1 tam giác.- Luyện cách chuyển từ một định lí thành một bài toán và ngược lại.- Bước đầu biết sử dụng bất đẳng thức để giải toán.B. Chuẩn bị:- Thước thẳng, com pa.C. Các hoạt động dạy học: I. Tổ chức lớp: (1')II. Kiểm tra bài cũ: (8') - Học sinh lên bảng chữa bài tập giáo viên cho về nhà.III. Tiến trình bài giảng:Hoạt động của thày, trò Ghi bảng- Giáo viên lấy bài kiểm tra của học sinh để vào bài mới- Yêu cầu học sinh làm vd1.- 2 học sinh lên bảng làm 2 câu, cả lớplàm bài vào vở.1. Bất đẳng thức tam giác (17')a) b) - Không vẽ được tam giác có độ dài như thế.- Tổng độ dài 2 cạnh luôn nhỏ hơn hoặc bằng cạnh lớn nhất.- Học sinh suy nghĩ trả lời.* Định lí: SGK 2cm1cm3cm1cmGiáo án Hình học 7? Tính tổng độ dài 2 cạnh và so sánh với độ dài cạnh còn lại (lớn nhất)? Khi nào độ dài 3 đoạn thẳng là độ dài 3 cạnh của tam giác.- Giáo viên chốt lại và đưa ra định lí.- 2 học sinh đọc định lí trong SGK.? Làm thế nào để tạo ra 1 tam giác có 1 cạnh là BC, 1 cạnh là AB + AC.- Trên tia đối của tia AB lấy D/ AD = AC.- Giáo viên hướng dẫn học sinh:AB + AC > BC↑BD > BC↑··BCD BDC>↑··BDC DCA=- Yêu cầu học sinh chứng minh.- 1 học sinh trình bày miệng- Giáo viên hướng dẫn học sinh CM ý thứ 2AB + BC > AC↑AB + AC > BH + CH↑AB > BH và AC > CH- Giáo viên lưu ý: đây chính là nội GT∆ABCKL AB + AC > BC; AB + BC > ACAC + BC > AB2. Hệ quả của bất đẳng thức tam giác (7')AB + BC > AC→ BC > AC - ABAB > AC - BC* Hệ quả: SGK AC - AB < BC < AC + ABvd3Không có tam giác với 3 canh 1cm; 2cm; 4cm vì 1cm + 2cm < 4cm* Chú ý: SGK DBCAHGiáo án Hình học 7dung bài tập 20 tr64 - SGK.? Nêu lại các bất đẳng thức tam giác.? Phát biểu qui tắc chuyển vế của bất đẳng thức.- Học sinh trả lời.? Áp dụng qui tắc chuyển vế để biến đổi các bất đẳng thức trên.- 3 học sinh lên bảng làm.- Yêu cầu học sinh phát biểu bằng lời.- Giáo viên nêu ra trường hợp kết hợp 2 bất đẳng thức trên.- Yêu cầu học sinh làm ?3.- Học sinh trả lời miệng.IV. Củng cố: (10')Bài tập 15 (tr63-SGK) (Học sinh hoạt động theo nhóm)a) 2cm + 3cm < 6cm → không thể là 3 cạnh của 1 tam giác.b) 2cm + 4cm = 6cm → không thể là 3 cạnh của 1 tam giác.c) 3cm + 4cm > 6 cm là 3 cạnh của tam giác.Bài tập 16 (tr63-SGK)Áp dụng bất đẳng thức tam giác ta có:AC - BC < AB < AC + BC → 7 - 1 < AB < 7 + 1→ 6 < AB < 8 → AB = 7 cm∆ABC là tam giác cân đỉnh AV. Hướng dẫn học ở nhà :(2')- Nắm vững bất đẳng thức tam giác, học cách chứng minh định lí bất đẳng thức tam giác.- Làm các bài tập 17, 18, 19 (tr63-SGK)- Làm bài tập 24, 25 tr26, 27 SBT. Giáo án Hình học 7Tiết: 52. LUYỆN TẬPA. Mục tiêu:- Củng cố cho học sinh về quan hệ giữa độ dài 3 cạnh của 1 tam giác, biếtvận dụng quan hệ này để xét xem 3 đoạn thẳng cho trước có thể là 3 cạnhcủa một tam giác hay không.- Rèn luyện kĩ năng vẽ hình theo đề bài, vận dụng quan hệ giữa 3 cạnh củamột tam giác để chứng minh bài toán.- Vận dụng vào thực tế đời sống.B. Chuẩn bị:- Thước thẳng, com pa, phấn màu.C. Các hoạt động dạy học: I. Tổ chức lớp: (1')II. Kiểm tra bài cũ: (11')- Học sinh 1: nêu định lí về quan hệ giữa 3 cạnh của 1 tam giác ? Vẽ hình, ghi GT, KL.- Học sinh 2: làm bài tập 18 (tr63-SGK)III. Tiến trình bài giảng:Hoạt động của thày, trò Ghi bảng- Giáo viên vẽ hình lên bảng và yêu cầu học sinh làm bài.? Cho biết GT, Kl của bài toán.- 1 học sinh lên bảng ghi GT, KLBài tập 17 (tr63-SGK) GT∆ABC, M nằm trong ∆ABCBM AC I∩ ≡KL a) So sánh MA với MI + IA→ MB + MA < IB + IAb) So sánh IB với IC + CB→ IB + IA < CA + CBBCAIMGiáo án Hình học 7- Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời miệng câu a.- Học sinh suy nghĩ ít phút rồi trả lời.? Tương tự cau a hãy chứng minh câu b.- Cả lớp làm bài.- 1 học sinh lên bảng làm bài.? Từ 1 và 2 em có nhận xét gì.- Học sinh trả lời.- Yêu cầu học sinh làm bài tập 19- Học sinh đọc đề bài.? Chu vi của tam giác được tính như thế nào.- Chu vi của tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh.- Giáo viên cùng làm với học sinh.- Học sinh đọc đề bài.- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm.- Các nhóm thảo luận và trình bày bài.- Giáo viên thu bài của các nhóm và nhận xét.- Các nhóm còn lại báo cáo kết quả.c) CM: MA + MB < CA + CBa) Xét ∆MAI có:MA < MI + IA (bất đẳng thức tam giác)→ MA + MB < MB + MI + IA→ MA + MB < IB + IA (1)b) Xét ∆IBC cóIB < IC + CB (bất đẳng thức tam giác)→ IB + IA < CA + CB (2)c) Từ 1, 2 ta cóMA + MB < CA + CBBài tập 19 (tr63-SGK)Gọi độ dài cạnh thứ 3 của tam giác cân là x (cm)Theo BĐT tam giác 7,9 - 3,9 < x < 7,9 + 3,9→ 4 < x < 11,8→ x = 7,9chu vi của tam giác cân là 7,9 + 7,9 + 3,9 = 19,7 (cm)Bài tập 22 (tr64-SGK)∆ABC có90 - 30 < BC < 90 + 30→ 60 < BC < 120a) thành phố B không nhận được tín hiệub) thành phố B nhận được tín hiệu.IV. Củng cố: (2')-Gv chốt lại cho hs lý thuyết cơ bản và các dạng BT đã làm.V. Hướng dẫn học ở nhà :(2')Giáo án Hình học 7- Học thuộc quan hệ giữa ba cạnh của 1 tam giác .- Làm các bài 25, 27, 29, 30 (tr26, 27-SBT); bài tập 22 (tr64-SGK)- Chuẩn bị tam giác bằng giấy; mảnh giấy kẻ ô vuông mỗi chiều 10 ô, com pa, thước có chia khoảng.- Ôn lại khái niệm trung điểm của đoạn thẳng và cách xác định trung điểm của đoạn thẳng bằng thước và cách gấp giấy. . án Hình học 7 Tiết: 51. QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA TAM GIÁC BẤT Đ NG THỨC TAM GIÁC A. M c tiêu: - Học sinh n m v ng quan hệ giữa độ dài 3 cạnh của m t tam. 7 cm∆ABC là tam giác cân đỉnh AV. Hư ng dẫn học ở nhà :(2') - N m v ng bất đ ng thức tam giác, học cách ch ng minh định lí bất đ ng thức tam giác. -
- Xem thêm -

Xem thêm: quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. bất đẳng thức tam giác - hình học 7 - gv.ng.m.cường, quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. bất đẳng thức tam giác - hình học 7 - gv.ng.m.cường, quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. bất đẳng thức tam giác - hình học 7 - gv.ng.m.cường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn