bài 44 thực hành phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên . vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

3 3,118 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2014, 16:26

ĐỊA 9Bài 44 : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN .VẼ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ CẤU KINH TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG .I/ Mục tiêu cần đạt:1. Kiến thức :- khả năng phân tích mối quan hệ nhân quả giữa các thành phần tự nhiên .2. Kĩ năng :- Biết cách vẽ biểu đồ cấu kinh tế phân tích biểu đồ .3. Thái độ :- thức phấn đấu ,học tập để góp phần xây dựng quê hương đất nước II. Chuẩn bị của giáo viên học sinh :1. Giáo viên :- Bản đồ tự nhiên Việt Nam - Bản đồ địa phương 2. Học sinh :- Sách giáo khoa .- Bút màu thước kẻ, bút chì III. Tổ chức hoạt động dạy học :1. Kiểm tra bài cũ :- Tình hình phát triển kinh tế Long An như thế nào ? - Long An những thuận lợi khó khăn nào đối với việc phát triển kinh tế .2. Bài mới :- Các thành phần tự nhiên của Long An đặc điểm gì ?Cơ cấu kinh tế ra sao?ĐỊA 9+ Hoạt động 1 : Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự . Nhóm - Hs quan sát bản đồ tự nhiên Việt Nam bản đồ địa phương - Nhắc lại những đặc điểm chính của tự nhiênđịa phương - Thảo luận 4 nhóm 4 phút - Dựa vào kiến thức đã học bài 41để trả lời + Nhóm 1.2 : - Địa hình ảnh hưởng gì đến khí hậu , sông ngòi ?- Khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến sông ngòi ?+ Nhóm 3.4 : - Địa hình khí hậu ảnh hưởng gì đến thổ nhưỡng ?- Địa hình , khí hậu thổ nhưỡng ảnh hưởng gì đến sự phân bố thực động vật ?- Hs: Trình bày – nhận xét .- Gv: Chuẩn xác - Địa hình đến khí hậu ,sông ngòi dòng chảy ,chế độ nước của sông …- Khí hậu :đến sông ngòi ,lượng nước, chế độ chảy - Địa hình khí hậu ảnh hưởng gì đến thổ nhưỡng :Sự hình thành ,quá trình xói mòn đất- Địa hình ,khí hậu ,thổ nhưỡng ảnh hưởng gì tới sự phân bố thực vật - Như vậy các thành phần tự nhiên mối quan hệ như thế nào ? + Hoạt động 2: Vẽ biểu đồ cấu kinh tế .phân tích sự biến động trong cấu kinh tế của địa phương - Hs : Nêu lại cách vẽ biểu đồ cấu kinh tế - Gv:Cho Hs thảo luận nhóm 5’ (4 nhóm) Dựa vào cách vẽ biểu đồ bảng số liệu cơ cấu kinh tế của Long An (Trang 52 tài liệu địa lí Long An tiến hành vẽ biểu đồ ĐỊA 9 - Hs: Trình bày.bảng - Gv: Chuẩn xác .- Hs Dựa vào biểu đồ đã vẽ phân tích biến động của cấu kinh tế :- Nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng giữa các khu vực kinh tế ? - Xu hướng phát triển của nền kinh tế như thế nào ?- Giảm tỉ trọng trong khu vực nông nghiệp ,tăng tỉ trọng trong khu vực công nghiệp ,xây dựng .Nhưng sự chuyển dịch cấu kinh tế còn chậm .Chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh .IV. Củng cố - hướng dẫn học sinh tự học ở nhà :- Nêu đặc điểm tự nhiên Long An ?các yếu tố tự nhiên quan hệ như thế nào ?- Xu hướng phát triển của nền kinh tế Long An như thế nào?- Về hoàn thành bài thực hành vào vở .- Xem lại những kiến thức đã học từ bài 31-41và những bài thực hành .- Tiết sau ôn tập . ĐỊA LÝ 9 Bài 44 : THỰC HÀNH PHÂN T CH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN T NHIÊN .VẼ VÀ PHÂN T CH BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH T CỦA ĐỊA PHƯƠNG .I/ Mục tiêu. mới : - Các thành phần t nhiên của Long An có đặc điểm gì ?Cơ cấu kinh t ra sao?ĐỊA LÝ 9 + Ho t động 1 : Phân t ch mối quan hệ giữa các thành phần t .
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 44 thực hành phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên . vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền, bài 44 thực hành phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên . vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền, bài 44 thực hành phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên . vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn