corporate social responsibility strategic integration and competitiveness for vietnam companies

72 304 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,613 tài liệu

  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2014, 14:20

. 1 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: STRATEGIC INTEGRATION AND COMPETITIVENESS FOR VIETNAM COMPANIES BY NGUYEN THANH. THANH HUYEN 28 Oct, 2010 3 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: STRATEGIC INTEGRATION AND COMPETITIVENESS FOR VIETNAM COMPANIES By NGUYEN THANH HUYEN
- Xem thêm -

Xem thêm: corporate social responsibility strategic integration and competitiveness for vietnam companies, corporate social responsibility strategic integration and competitiveness for vietnam companies, corporate social responsibility strategic integration and competitiveness for vietnam companies

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn