corporate social responsibility in viet nam a study of stakeholders’ perceptions of corporate social responsibility

74 697 2

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2014, 14:20

. Abstract CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN VIET NAM: A STUDY OF STAKEHOLDERS’ PERCEPTIONS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. BY PHAM VAN THUAN. i CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN VIET NAM: A STUDY OF STAKEHOLDERS’ PERCEPTIONS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. BY PHAM VAN THUAN
- Xem thêm -

Xem thêm: corporate social responsibility in viet nam a study of stakeholders’ perceptions of corporate social responsibility, corporate social responsibility in viet nam a study of stakeholders’ perceptions of corporate social responsibility, corporate social responsibility in viet nam a study of stakeholders’ perceptions of corporate social responsibility

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn