PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

55 623 2
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2014, 20:33

TOA DO KG www.VNMATH.com 1 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN. Hệ gồm ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc được gọi là hệ trục toạ độ vuông góc Oxyz trong không gian z k i O j y x  O ( 0;0;0) gọi là góc toạ độ .  Các trục tọa độ:  Ox : trục hoành.  Oy : trục tung.  Oz : trục cao.  Các mặt phẳng toạ độ:  (Oxy), (Oyz), (Oxz) đôi một vuông góc với nhau.  , ,  i j k là các véctơ đơn vị lần lượt nằm trên các trục Ox, Oy, Oz.  i = (1;0;0), j = (0;1;0), k = (0;0;1).  1i j k     và 2 2 21i j k    .  i j , j k , k i .  . 0i j , . 0j k , . 0k i .  ,i j k    , ,j k i    , ,k i j     CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CẦN NHỚ  M Ox M(x;0;0)  M Oy M(0;y;0)  M Oz M(0;0;z)  M (Oxy) M(x;y;0)  M (Oyz) M(0;y;z)  M (Oxz) M(x;0;z)  Tọa độ của điểm: . . . ( ; ; )      OM xi y j zk M x y z  Tọa độ của vectở: 1 2 3 1 2 3. . . ( ; ; )        a a i a j a k a a a a CÁC TÍNH CHẤT CẦN NHỚ. Cho 1 1 1 2 2 2; ; , ; ;  a x y z b x y z và số k tuỳ ý, ta có: 1. Tổng hai vectơ là một vectơ.  1 2 1 2 1 2; ;     a b x x y y z z 2. Hiệu hai vectơ là một vectơ.  1 2 1 2 1 2; ;     a b x x y y z z 3. Tích của vectơ với một số thực là một vectơ.  1 1 1 1 1 1. . ; ; ; ; k a k x y z kx ky kz 4. Độ dài vectơ. Bằng      2 2 2hoaønh tung cao   2 2 21 1 1  a x y z. 5. Vectơ khôngtọa độ là: www.VNMATH.com 2  0 0;0;0. 6. Hai vectơ bằng nhau: Tọa độ tương ứng bằng nhau.  1 21 21 2   x xa b y yz z 7. Tích vô hướng của hai vectơ: Bằng: hoành.hoành+tung.tung+cao.cao.  1 2 1 2 1 2. . . .   a b x x y y z z . 0     a b a b 8. Góc giữa hai vectơ: Bằng tích vô hướng chia tích độ dài.   .os a,.   a bc ba b1 2 1 2 1 22 2 2 2 2 21 1 1 2 2 2. . ..x x y y z zx y z x y z     CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ Trong hệ trục toạ độ Oxyz: Cho A( xA; yA; zA) , B( xB, yB, zB). Khi đó: 1) Tọa độ vectơ AB là: ; ;B A B A B AAB x x y y z z   . 2) Độ dài đoạn thẳng AB bằng đồ dài AB:      2 2 2      B A B A B AAB AB x x y y z z. Chú ý: Độ dài đoạn thẳng AB hay còn gọi là khoảng cách giữa hai điểm A và B. 3) Toạ độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là: A BIA BIA BIx xx2y yy2z zz2 ; ;I I II x y z 4) Tọa độ trọng tâm của tam giác: Cho ABC với A(xA; yA; zA),B( xB, yB, zB), C( xC, yC, zC). Khi đó toạ độ trọng tâm G của ABC là:  3; ;33    A B CGA B CG G G GA B CGx x xxy y yy G x y zz z zz 5) Tích có hướng và tính chất của tích có hướng: Cho 1 1 1 2 2 2; ; , ; ;  a x y z b x y z. Khi đó: www.VNMATH.com 3  1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2, ; ;      y z z x x ya by z z x x y  Hai vectơ a, b cùng phương , 0     a b.  Hai vectơ a, b không cùng phương , 0     a b  Ba vectơ , ,c  a b đồng phẳng , .c 0     a b.  Ba vectơ , ,c  a b không đồng phẳng , .c 0     a b. 6) Chứng minh hai vectơ cùng phương.  Cách 1:  a và b cùng phương .  a k b.  a và b cùng phương 1 1 12 2 2  x y zx y z với2 2 3x ,y ,z 0  Cách 2:  a và b cùng phương 2 2 21 1 1  x y zx y z với 1 1 1x ,y ,z 0  Cách 3:  a và b cùng phương a,b 0     . CÁC DẠNG BÀI TẬP CHỨNG MINH Vấn đề1: Chứng minh ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng. Dạng 1: Chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng: Cần nhớ Phương pháp CBA Ba điểm A, B, C thẳng hàng  hai vectơ , AB AC cùng phương , 0     AB AC. Chú ý: Ba điểm A, B, C thẳng hàng là ba điểm nằm trên 1 đường thẳng. Để chứng minh ba điểm A,B,C thẳng hàng ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Tính   ; ; ; ; ABAC. Bước 2: Tính  , 0;0;0 0     AB AC. Bước 3: Kết luận hai vectơ ,  AB AC cùng phương, nên ba điểm A, B, C thẳng hàng. Dạng 2: Chứng minh ba điểm A, B, C KHÔNG thẳng hàng: Cần nhớ Phương pháp CBA Để chứng minh ba điểm A,B,C KHÔNG thẳng hàng ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Tính   ; ; ; ; ABAC. Bước 2: Tính  , ; ; 0     AB AC. Bước 3: Vậy hai vectơ ,  AB AC không cùng www.VNMATH.com 4 Ba điểm A, B, C không thẳng hàng  hai vectơ , AB AC không cùng phương , 0     AB AC phương, nên ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Chú ý: Ba điểm không thẳng hàng chính là ba đỉnh của một tam giác. Vấn đề 2: Chứng minh bốn điểm đồng phẳng, bốn điểm không đồng phẳng. Dạng 1: Chứng minh bốn điểm A, B, C, D KHÔNG đồng phẳng. Cần nhớ Phương pháp DCBA Bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng  , ,  AB AC AD đồng phẳng , . 0    AB AC AD. Để chứng minh bốn điểm A,B,C, D không đồng phẳng ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Tính    ; ; ; ; ; ; ABACAD. Bước 2: Tính  , ; ; , . 0        AB ACAB AC AD. Bước 3: Vậy ba vectơ , ,  AB AC AD không đồng phẳng, nên bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Chú ý:  A, B, C, D không đồng phẳng khi đó A, B, C, D là bốn đỉnh của 1 tứ diện ABCD.  Vậy để chứng minh bốn điểm A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ diện ta đi chứng minh bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng Dạng 3: Chứng minh bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng. Cần nhớ Phương pháp DCBA Bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng  , ,  AB AC AD đồng phẳng , . 0    AB AC AD. Chú ý: Bốn điểm A, B, C, D đồng Để chứng minh bốn điểm A,B,C, D đồng phẳng ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Tính    ; ; ; ; ; ; ABACAD. Bước 2: Tính  , ; ; , . 0       AB ACAB AC AD. www.VNMATH.com 5 phẳng là bốn điểm thuộc một mp. Bước 3: Vậy ba vectơ , ,  AB AC AD đồng phẳng, nên bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng. Vấn đề 3: Hình chiếu vuông góc. Hình chiếu vuông góc lên trục tọa độ Hình chiếu vuông góc lên mp tọa độ 1. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M(x0;y0;z0) trên các trục tọa độ. Phương pháp  Hình chiếu vuông góc của điểm M(x0;y0;z0) trên trục Ox là: M(x0;0;0)  Hình chiếu vuông góc của điểm M(x0;y0;z0) trên trục Oy là: M(0;y0;0)  Hình chiếu vuông góc của điểm M(x0;y0;z0) trên trục Oz là: M(0;0;z0) 2. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M(x0;y0;z0) trên các phẳng tọa độ. Phương pháp  Hình chiếu vuông góc của điểm M(x0;y0;z0) trên (Oxy) là: M(x0;y0;0)  Hình chiếu vuông góc của điểm M(x0;y0;z0) trên (Oyz) là: M(0;y0;z0)  Hình chiếu vuông góc của điểm M(x0;y0;z0) trên (Oxz) là: M(x0;0;z0) Vấn đề 4: Thể tích khối tứ diện. Cần nhớ Phương pháp Thể tích của khối tứ diện ABCD A     1V = AB, AC .AD6 D B C Bước 1: Tính    ; ; ; ; ; ; ABACAD. Bước 2: Tính  , ; ; , .        AB ACAB AC AD Bước 3:     1V = AB, AC .AD6 Chú ý: Thể tích không âm. Vấn đề 5: Diện tích tam giác. Diện tích tam giác ABC   ABC1S = AB, AC2  A B C Chú ý: Diện tích không âm. Bước 1: Tính   ; ; ; ; ABAC. Bước 2: Tính  , ; ;    AB AC. Bước 3: Tính 2 2 2AB,AC h t c     . Bước 4: ADCT   ABC1S = AB, AC2  MẶT CẦU Vấn đề 1: Xác định tâm và bán kính mặt cầu. Dạng 1 Dạng 2 MC (S):      2 2 22x a y b z c R Mặt cầu (S): 2 2 2x y z 2ax-2by-2cz+d=0   www.VNMATH.com 6 Có tâm I(a;b;c) và bán kính R Có tâm I(a;b;c) với he ä soá xa-2he ä soá yb-2he ä soá zc-2 Bán kính:    2 2 2R a b c d Vấn đề 2: Lập phương trình mặt cầu. Dạng 1: Lập phương trình mặt cầu dạng      2 2 22x a y b z c R Loại 1: Mặt cầu có tâm I(a;b;c) và bán kính R=m (với m là số thực). Phương pháp:  Pt mặt cầu (S):      2 2 22x a y b z c R(*).  Mặt cầu có tâm I(a;b;c), bán kính R=m.  Thế tâm I và bán kính R vào pt (*). Loại 2: Mặt cầu có tâm I(a;b;c) và đường kính bằng n (với n là số thực). Phương pháp:  Pt mặt cầu (S):      2 2 22x a y b z c R (*).  Mặt cầu có tâm I(a;b;c), bán kính R=n2.  Thế tâm I và bán kính R vào pt (*). Loại 3: Mặt cầu có tâm I(a;b;c) và đi qua điểm A. Phương pháp:  Pt mặt cầu (S):      2 2 22x a y b z c R (*).  Mặt cầu có tâm I(a;b;c)  Bán kính R=IA IA.  Thế tâm I và bán kính R vào pt (*). Chú ý: Điểm A thuộc mặt cầu nên khoảng cách từ A đến tâm bằng với bán kính R hay độ dài đoạn thẳng IA bằng với bán kính R. Loại 4: Mặt cầu có đường kính AB. Phương pháp:  Pt mặt cầu (S):      2 2 22x a y b z c R (*).  Gọi I trung điểm ABI ; ;   Mặt cầu có tâm I(a;b;c)  Bán kính R=IA IA.  Thế tâm I và bán kính R vào pt (*). Chú ý:  Đường kính là AB nên A và B thuộc mặt cầu nên IA=IB là bán kính. www.VNMATH.com 7 Ta cú th tớnh R theo 2 cỏch sau: R=IB IB hoc R=ABAB2 2. Loi 5: Mt cu cú tõm I(a;b;c) v tip xỳc mp (P): Ax+By+Cz+D=0. Phng phỏp: Pt mt cu (S): 2 2 22x a y b z c R (*). Mt cu cú tõm I(a;b;c). Do mt cu tip xỳc mp(P) nờn: 0 0 02 2 2Ax By Cz DR d I,(P)A B C Th tõm I v bỏn kớnh R vo pt (*). Dng 2: Lp phng trỡnh mt cu dng: 2 2 2x y z 2ax-2by-2cz+d=0 . Loi 1: Lp phng trỡnh mt cu qua bn im A, B, C, D. Phng phỏp. Pt mt cu (S) cú dng: 2 2 2x y z 2ax-2by-2cz+d=0 (*) Vỡ A, B, C, D thuc (S): theỏ toùa ủoọ ủieồm A vaứo pt (*).theỏ toùa ủoọ ủieồm B vaứo pt (*).theỏ toùa ủoọ ủieồm C vaứo pt (*)theỏ toùa ủoọ ủieồm D vaứo pt (*) Gii h phng trỡnh bng phng phỏp th, ta tỡm c a, b, c, d. Sau ú th a, ,b , c, d vo pt (*). Chỳ ý: bi cú th hi thờm xỏc nh tõm, tớnh bỏn kớnh, tớnh din tớch xung quanh v th tớch khi cu ngoi tip hỡnh chúp. Loi 2: Lp Pt mt cu qua ba im A, B, C v cú tõm thuc mp (P): Ax+By+Cz+D=0. Phng phỏp. Pt mt cu (S) cú dng: 2 2 2x y z 2ax-2by-2cz+d=0 (*) Vỡ A, B, C thuc (S): theỏ toùa ủoọ ủieồm A vaứo pt (*).theỏ toùa ủoọ ủieồm B vaứo pt (*).theỏ toùa ủoọ ủieồm C vaứo pt (*) Vỡ tõm I(a;b;c) thuc (P) nờn th ta a;b;c vo pt ca (P) ta c phng trỡnh th t. Ta gii h bn pt, ta tỡm c a,b,c,d. VN 3: PHNG TRèNH MT PHNG Dng 1: Vit pt mp bit im thuc mp v vect phỏp tuyn. Loi 1: Mt phng (P) qua im 0 0 0M x ;y ;z v cú vect phỏp tuyn n A;B;C. Phng phỏp: M n P) www.VNMATH.com 8  Mặt phẳng (P) qua điểm 0 0 0M x ;y ;z.  Mặt phẳng (P) có VTPT n A;B;C.  Ptmp (P): 0 0 0A x x B y y C z z 0     . Loại 2: Mặt phẳng (P) qua điểm 0 0 0M x ;y ;z và song song hoặc chứa giá của hai vectơ a , b . Phương pháp:  Mặt phẳng (P) qua điểm 0 0 0M x ;y ;z.  Hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên mp(P) là a= , b    Mặt phẳng (P) có VTPT n a,b    .  Ptmp(P): 0 0 0A x x B y y C z z 0     . Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng d. Phương pháp:  Mặt phẳng (P) đi qua M.  Mặt phẳng (P) có VTPT: P d 1 2 3n a a ;a ;a  .  Ptmp(P): 0 0 0A x x B y y C z z 0      Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B, C. Phương pháp:  Mặt phẳng (P) đi qua A.  Mặt phẳng (P) có VTPT: n AB,AC    .  Pt(P): 0 0 0A x x B y y C z z 0      Dạng 5: Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa hai điểm A, B và vuông góc với mp(Q). Phương pháp:  Mặt phẳng (P) qua điểm A. Dạng 2: Viết phương trình mp (P) đi qua điểm M và song song với mp(Q). Phương pháp:  Mặt phẳng (P) qua điểm 0 0 0M x ;y ;z.  Do mp(P) song song mp(Q) nên mặt phẳng (P) có VTPT  P Qn n.  Ptmp(P): 0 0 0A x x B y y C z z 0     .  Chú ý: Hai mp song song cùng vectơ pháp tuyến. a b ,n a b     P) Q) M Qn M da d P)  ,n AB AC     A B C B Qn P) Q) A www.VNMATH.com 9  Hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên mp(P) là: QAB n   .  Nên mp(P) có VTPT: Qn AB,n    .  Ptmp(P): 0 0 0A x x B y y C z z 0      Dạng 6:  Viết phưong trình mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng d và d’.  Viết phưong trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d song song với đường thẳng d’. Phương pháp:  Mặt phẳng (P) qua điểm M d.  Hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên mp(P) là: d d'a a   .  Mp(P) có VTPT: d d'n a ,a    .  Ptmp(P): 0 0 0A x x B y y C z z 0      Dạng 7: Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa điểm A và đường thẳng d. Phương pháp:  Chọn điểm M thuộc đt d.  Mặt phẳng (P) qua điểm A.  Hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên mp(P) là: dAM a   .  Nên mp(P) có VTPT: dn AM,a    .  Ptmp(P): 0 0 0A x x B y y C z z 0      Dạng 8: Viết phương trình mặt phẳng (P) là mp trung trực của đoạn thẳng AB. Phương pháp:  Gọi I là trung điểm ABI   Mặt phẳng (P) qua điểm I.  Mặt phẳng (P) có VTPT n AB .  Ptmp (P): 0 0 0A x x B y y C z z 0     . Dạng 9: Viết phương trình mp (P) đi qua điểm M và vuông góc với hai mp (Q) và (R). Phương pháp:  Mặt phẳng (P) qua điểm M.  Hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên mp(P) là: Q Rn ,n   .  Nên mp(P) có VTPT: Q Rn n ,n    .  Ptmp(P): 0 0 0A x x B y y C z z 0      Vấn đề 4: Lập phương trình tiếp diện của mặt cầu (S): Dạng 1: Lập phương trình mp(P) tiếp xúc mặt cầu (S) tại điểm A. P) A I B www.VNMATH.com 10 Phương pháp:  Xác định tâm I của mc(S).  Mặt phẳng (P) qua điểm A.  Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến n IA .  Ptmp(P): 0 0 0A x x B y y C z z 0      Dạng 2: Viết pt mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến n m;n;p và tiếp xúc mặt cầu (S). Phương pháp:  Trước tiên: Ta xác định tâm I và bán kính R của mặt cầu.  Ptmp(P) có dạng: Ax+By+Cz+D=0. Vì mp(P) có VTPT n m;n;pmx ny pz 0    D.  Do mp(P) tiếp xúc mc(S)d I; P R Chú ý: A BA BA B  . Điều kiện tiếp xúc: Mặt phẳng (P) tiếp xúc mặt cầu (S) ( ,( ))d I P R  Điều kiện tiếp xúc: Đường thẳng d tiếp xúc mặt cầu (S) ( , )d I d R  Vấn đề 5: Khoảng cách:Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng: Khoảng cách từ điểm M(x0;y0;z0) đến mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0 là 0 0 02 2 2A( ,( ))x By Cz Dd M PA B C    VẤN ĐỀ 6: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG. Dạng 1: Viết phương trình đường thẳng d đi qua hai điểm A,B. Phương pháp:  Đường thẳng d đi qua điểm A.  Đường thẳng d có VTCP: a AB .  Pt tham số:000   x x aty y btz z ct. Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M và song song với đường thẳng d’. Phương pháp:  Đường thẳng d đi qua điểm M.  Đường thẳng d có VTCP: d d'a a .  Pt tham số:000   x x aty y btz z ct. Chú ý: Hai đường thẳng song song cùng vectơ chỉ phương. r = d(I,(P)) I P) [...]... bt và mp(P): Ax+By+Cz+D=0  z  z  ct 0  Phương pháp:  Gọi H là giao điểm của d và (P)  x  x0  at  y  y  bt  0  Tọa độ điểm H là nghiệm của hệ pt:  z  z  ct 0  Ax+By+Cz+D=0   Xét pt: A  x0  at  +B  y0  bt  +C  z0  ct  +D=0 (*).Giải pt (*) tìm t  x, y, z  H VẤN ĐỀ 8: XÁC ĐỊNH HÌNH CHIẾU VNG GĨC CỦA M LÊN MP(P) d Phương pháp:  Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M... song song khi hai vectơ chỉ phương cùng phương với nhau Phương pháp chứng minh hai đường thẳng d và d’ SONG SONG với nhau: Cách 1:   Bước 1: Chứng minh hai vectơ chỉ phương a,a' cùng phương:     Ta chứng minh  a,a'  0   Bước 2: Chọn điểm M thuộc d rồi chứng minh M khơng thuộc d’ Rồi kết luận Cách 2:  a   a1;a2 ;a3  a a a Bước 1: Lập tỉ số: Tức là  cùng phương  1  2  3 a'1 a'2... Phương trình mặt phẳng 1 Kiến thức cần nhớ:  - Vectơ pháp tuyến  mặt phẳng: Vectơ n  0 đgl vectơ pháp tuyến của của  mp(P) nếu giá của n vng góc với (P), viết tắt là n  (P)   - Nếu hai vectơ a, b khơng cùng phương có giá song song hoặc nằm trên mp(P)     thì mp(P) có một vectơ pháp tuyến là: n P  a,b    - Phương trình tổng qt của mp có dạng: Ax+By+Cz+D=0 với A 2  B2  C2  0 - Phương. .. Đường thẳng OM có vectơ chỉ phương: OM   2;1; 2   - Đường thẳng d có vectơ chỉ phương: a'   2; 1;2     2 1 2    1 Ta có: OM và a cùng phương do 2 1 2 0 1 0 1 0   Suy ra điểm O thuộc đường Thế tọa độ điểm O vào pt của d ta có: 2 1 2 thẳng OM nhưng khơng thuộc đt d Vậy: Đt OM song song đường thẳng d  ba phân số bằng nhau    d Cần nhớ: Khi thế tọa độ điểm O vào d   ba... z  3  t  Phương trình các trục tọa độ x  t   Bài 1: Trục Ox qua O(0;0;0) có VTCP là i  1; 0; 0  có pt tham số là: y  0 z  0  x  0   Bài 2: Trục Oy qua O(0;0;0) có VTCP là j   0;1;0  có pt tham số là: y  t z  0  x  0   Bài 1: Trục Oz qua O(0;0;0) có VTCP là k   0; 0;1 có pt tham số là: y  0 z  t  27 www.VNMATH.com Phương trình các mặt phẳng tọa độ    Bài... đường thẳng d có phương trình tham số:  y  y0  bt  z  z  ct 0    Đường thẳng là tập hợp vơ số điểm Nếu chọn điểm M thuộc d thì điểm M có tọa độ là: M  x 0  at;y 0  bt;z 0  ct  VẤN ĐỀ 18: GĨC 1/ Góc giữa hai đường thẳng là góc giữa hai vectơ chỉ phương   a.a'   cos= cos a,a'    a a'   0 0 0 0 Chú ý: 0    90 2/ Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai vectơ pháp tuyến  ... chứng minh hai VTCP cùng phương: 30 www.VNMATH.com    1 1 1 Cách 1: a và a' cùng phương do       2 2 2  Cá ch 2: Do a' =2 a nê n a và a' cù ng phương       Cá ch 3: Do  a,a'    0;0;0   0 nên a và a' cùng phương   + Ta chứng minh điểm A(0;2;1) thuộc d nhưng khơng thuộc d’ 0  2t t  0   Thế tọa độ điểm A vào pt của d’: 2  2  2t  t  2 suy ra A khơng thuộc d’ 1  5 ... điểm của đoạn thẳng MM’ VẤN ĐỀ 12: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG Phương pháp: 12 www.VNMATH.com Bước 1:   Xác định điểm M thuộc d và VTCP a của d   Xác định điểm M’ thuộc d và VTCP a' của d’ Bước 2:    a,a'   Xét sự cùng phương của hai vectơ chỉ phương bằng cách tính         Nếu  a,a'  0 thì a,a' cùng phương khi đó d song song với d hoặc d trùng với d’   o Nếu M thuộc... (d) Phương pháp:  Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M và vng góc với đường thẳng d  Tìm giao điểm H của d và (P)  Điểm H chính là hình chiếu vng góc của M lên d H   M P) Cần nhớ: Hình chiếu vng góc của M lên đường thẳng d chính là giao điểm của đường thẳng d đi qua M và vng góc với (P) www.VNMATH.com www.VNMATH.com www.VNMATH.com VẤN ĐỀ 11: TÌM ĐIỂM M’ ĐỐI XỨNG VỚI M QUA đường thẳng d Phương. .. đường thẳng d qua gốc tọa độ và vng góc mp(ABC)  Điể m đi qua O  HD        Bài giải   VTPT ad  n ABC   AB,AC     - Đường thẳng d qua điểm O(0;0;0)        - Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là: ad  n ABC   AB,AC =(1;1;1)   x  x 0  at x  t   - Pt tham số của d là: y  y 0  bt   y  t z  z  ct  z  t 0  Bài 3: Viết phương trình đường
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN, PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN, PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay