luận văn nghiên cứu, ứng dụng mô hình kết noois marine và i,ech1d dự báo lưu lượng vào hồ hòa bình

90 760 3
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2014, 12:32

1 TRƯỜNG …………………. KHOA……………………….  Báo cáo tốt nghiệp Đề tài: NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG HÌNH KẾT NOOIS MARINE I,ECH1D DỰ BÁO LƯU LƯỢNG VÀO HỒ HÒA BÌNH 2 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 6 Chương 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA LƯU VỰC CỦA CÁC HÌNH LỰA CHỌN NGHIÊN CỨU 8 1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên, quy luật dòng chảy lũ trên lưu vực sông Đà vai trò của hồ Hòa Bình [4]-[6]: 8 1.1.1. Đặc điểm mưa gây lũ [4]: 8 1.1.2 Đặc điểm dòng chảy lũ sông Đà [4]: 9 1.1.3. Vai trò của hồ Hòa Bình [4]: 10 1.2. Tổng quan về hình thủy văn [3]-[5]: 11 1.3. Tổng quan về hình thủy lực [3]; [6]: 12 Chương 2. PHẦN MỀM THỦY VĂN THAM SỐ PHÂN BỐ MARINE 15 2.1. Cơ sở khoa học của phần mềm thủy văn tham số phân bố Marine: 15 2.1.1. hình dòng chảy trên bề mặt lưu vực [3]; [5]; [6]; [8]: 15 2.1.2. hình thấm Green Ampt [12]; [16]: 16 2.2. Cấu trúc dữ liệu trong Marine [16]: 18 Chương 3. PHẦN MỀM THỦY LỰC MỘT CHIỀU IMECH1D 21 3.1. Các thành phần của hệ thống [5]; [6]; [9]: 21 3.1.1. Mạng sông: 21 3.1.1.1. Nút sông: 21 3.1.1.2. Đoạn sông: 22 3.1.2. Ô ruộng (Ô chứa): 22 3.2. hình toán học [5]; [6]; [9]: 22 3.2.1. hình toán học một đoạn sông: 22 3.2.2. hình toán học của một ô ruộng [5]; [6]; [9]: 23 3.3. Lược đồ sai phân [1]; [5]; [6]: 23 3.4. Tuyến tính hóa hệ phương trình (3.5), (3.7), (3.8): 25 3.4.1. Tuyến tính hoá các biểu thức đơn giản [10]: 26 3.4.2. Tuyến tính hoá biểu thức có lực cản đáy: 26 3 3.4.3. Tuyến tính hoá biểu thức trao đổi nước qua đê: 27 3.5. Thuật giải hệ phương trình đại số tuyến tính [1]; [5]; [6]: 27 3.6. Các thuật toán phụ trợ sử dụng trong xây dựng bộ chương trình tính toán thủy lực một chiều IMech1D [5]; [6]: 32 3.6.1. Khái toán mặt cắt: 32 3.6.2. Tạo giá trị mực nước lưu lượng làm điều kiện ban đầu: . 33 3.6.3. Vấn đề xác định hệ số nhám chỉnh kết quả: 34 Chương 4. ỨNG DỤNG HÌNH KẾT NỐI MARINE-IMECH1D CHO LƯU VỰC SÔNG ĐÀ PHẦN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM 35 4.1. hình kết nối Marine Imech1D [5]: 35 4.2. Xử lý số liệu cho hình kết nối Marine-IMech1D: 36 4.2.1. Xử lý bản đồ địa hình: 36 4.2.1.1. Xác định hướng của dòng chảy độ tích tụ của dòng chảy trên DEM: 37 4.2.1.2. Tạo mạng sông suối từ DEM: 39 4.2.1.3. Phân chia lưu vực trên nền DEM: 40 4.2.2. Xử lý bản đồ phân loại đất: 40 4.2.3. Xử lý bản đồ hiện trạng sử dụng đất: 42 4.2.4. Xây dựng bản đồ phân bố mưa trong lưu vực: 42 4.2.5. Tích hợp các mặt cắt sông vào lớp sông suối trên nền DEM: 44 4.2.6. Xử lý các số liệu khác: 45 Chương 5. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍNH TOÁN CỦA HÌNH BẰNG KỸ THUẬT LỌC KALMAN 46 5.1. Quá trình cần đánh giá (ước lượng) [13]: 46 5.2. Các vấn đề tính toán (bản chất tính toán) của lọc Kalman [13]; [17]: 48 5.2.1. Định nghĩa về các ước lượng tiên nghiệm hậu nghiệm: 48 5.2.2. Bước dự báo – cập nhật (ước lượng tiên nghiệm): 48 5.2.3. Bước hiệu chỉnh (ước lượng hậu nghiệm): 50 5.2.4. Tìm Kalman gain (blending factor) K: 51 5.3. Thuật toán lọc Kalman rời rạc: 54 4 5.3.1.Cập nhật theo thời gian – dự báo (ước lượng tiên nghiệm) (predict): 54 5.3.1.1. Phép tính s 1: 54 5.3.1.2. Phép tính số 2: 54 5.3.2. Cập nhật theo đo đạc – chỉnh sửa (ước lượng hậu nghiệm) (correct): 55 5.3.2.1. Phép tính số 3: 55 5.3.2.2. Phép tính số 4: 55 5.3.2.3. Phép tính số 5: 55 Chương 6. CÁC KẾT QUẢ ỨNG DỤNG HÌNH KẾT NỐI MARINE IMECH1D ĐỂ DỰ BÁO LƯU LƯỢNG VÀO HỒ HÒA BÌNH 56 6.1. Kết quả kiểm tra bài toán mẫu cho 10 lưu vực bộ phận: 56 6.2. Sử dụng hình kết nối Marine-IMech1D để dự báo lại trận lũ năm 2006 hiệu chỉnh các tham số của hình: 57 6.2.1. Nhận định chung tình hình lũ sông Đà năm 2006: 57 6.2.2. Kết quả tính toán dự báo lại cho trận lũ năm 2006 bằng hình kết nối MARINE-IMECH1D: 57 6.3. Kết quả sử dụng hình kết nối Marine-IMech1D tác nghiệp cho mùa lũ năm 2009: 60 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Tiếng Việt 66 Tiếng Anh 66 Tiếng Pháp 67 PHỤ LỤC 68 1. Kết quả kiểm tra bài toán mẫu cho 10 lưu vực bộ phận của lưu vực sông Đà bằng MARINE: 68 2. Kết quả kiểm định bộ chương trình tính toán thủy lực một chiều IMech1D bằng các bài toán kiểm định mẫu (Test Cases). 74 2.1. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán mẫu số 1: SÓNG XẢ TRONG KÊNH CHỮ NHẬT 74 5 2.2. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán mẫu số 2: DÒNG CHẢY ÊM, ĐỀU TRONG KÊNH HÌNH CHỮ NHẬT 75 2.3. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán mẫu số 3: DÒNG CHẢY ĐỀU CÓ LƯU LƯỢNG PHỤ 76 2.4. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán mẫu số 4: DÒNG CHẢY ĐỀU CÓ CÔNG TRÌNH 77 2.5. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán mẫu số 5: SÓNG ĐỘNG LỰC HỌC 78 2.6. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán mẫu số 6: SÓNG KHUẾCH TÁN 79 2.7. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán mẫu số 7: SÓNG ĐỘNG HỌC 80 2.8. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán mẫu số 8: SÓNG LŨ QUA HỒ CHỨA 81 2.9. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán mẫu số 9: NHIỄU ĐỊA PHƯƠNG TRONG DÒNG CHẢY DỪNG 82 2.10. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán mẫu số 10: HÌNH HỌC KHÔNG ĐỀU TRONG DÒNG CHẢY DỪNG 83 2.11. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán mẫu số 11: DÒNG CHẢY KHÔNG DỪNG TRONG KÊNH CÓ LÒNG DẪN PHỨC HỢP 85 2.12. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán mẫu 12: PHÂN LƯU 88 6 MỞ ĐẦU Do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu hiện trạng khai thác, sử dụng đất trên bề mặt lưu vực bị thay đổi nhiều nên lũ lụt trên hệ thống sông Đà đang có chiều hướng ngày một diễn biến phức tạp hơn. Chính điều này đã ngày một gây thêm nhiều khó khăn cho công tác dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình cũng như công tác phòng chống lụt bão điều hành hồ chứa thủy điện Hòa Bình. Sông Đà là một hệ thống sông lớn là chi lưu lớn nhất trong ba chi lưu của hệ thống sông Hồng. Lưu lượng nước đổ về sông Hồng phần lớn là từ sông Đà chảy về. Chính vì vậy sông Đà có ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng lũ lụt trên khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng. Để phòng chống lũ cho khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng đặc biệt là chống lũ cho thành phố Hà Nội đòi hỏi phải kiểm soát được lũ sông Đà vận hành công trình chống lũ hồ thủy điện Hòa Bình một cách hợp lý. Dự báo trước lưu lượng vào hồ Hòa Bình là một nhiệm vụ quan trọng. Bởi vì, để vận hành dược hồ Hòa Bình phục vụ đa mục tiêu cần phải biết trước được lưu lượng vào hồ. Luận văn thạc sỹ này được đặt ra trong hoàn cảnh thực tế là cần phải xây dựng một công cụ cho phép dự báo trước lưu lượng vào hồ Hòa Bình từ các số liệu đầu vào đã biết bao gồm: - Các thông tin về lưu vực sông Đà bị giới hạn nằm trên phần lãnh thổ Việt Nam. - Số liệu mưa thực đo đã biết của các trạm đo trong lưu vực. - Số liệu mưa dự báo tại các trạm đo trong lưu vực bởi các mình dự báo mưa. - Lưu lượng chảy vào từ phần lưu vực thuộc lãnh thổ Trung Quốc. - Số liệu về lưu lượng mực nước tại một số trạm đo trên hệ thống sông Đà của hồ Hòa Bình. - Các thông số của hồ Hòa Bình, công trình thủy điện Hòa Bình - Thông tin về địa hình, hiện trạng sử dụng đất,… của lưu vực sông Đà. - Các thông tin phụ trợ khác. Trên cơ sở đó nội dung của luận văn được đặt ra với mục tiêu là khai thác, sử dụng các hình toán tiên tiến mà thế giới hiện đang nghiên cứu phát triển 7 để xây dựng công cụ dự báo trước lưu lượng vào hồ Hòa Bình 48 giờ. Qua sự nghiên cứu, phân tích nhiều hình thủy văn thủy lực khác nhau, cuối cùng mô hình thủy văn Marine hình thủy lực IMech1D được lựa chọn để phát triển kết nối thành hình kết nối Marine IMech1D phục vụ bài toán dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình. Trên cơ sở đó nội dung của luận văn bao gồm 6 chương chính là: Chương 1: trình bày các thông tin tổng quan về đề tài bao gồm, thông tin về lưu vực nghiên cứu, các thông tin về hình thủy văn, thủy lực được lựa chọn nghiên cứu. Chương 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học phát triển hình thủy văn tham số phân bố Marine. Chương 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học khai thác hình thủy lực một chiều IMech1D. Chương 4: Kết nối hình thủy văn Marine với hình thủy lực một chiều IMech1D thành một hình thống nhất. Ứng dụng hình này cho lưu vực sông Đà để dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình Chương 5: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lọc Kalman để nâng cao độ chính xác của hình đã kết nối Marine IMech1D. Chương 6: Trình bày các kết quả sử dụng hình kết nối Marine-IMech1D dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình trước 48 giờ. Cuối cùng là phần kết luận một số phụ lục. 8 Chương 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA LƯU VỰC CỦA CÁC HÌNH LỰA CHỌN NGHIÊN CỨU 1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên, quy luật dòng chảy lũ trên lưu vực sông Đà và vai trò của hồ Hòa Bình [4]-[6]: Sông Đà có diện tích 52.900 km2, lưu vực hẹp, kéo dài theo hướng tây bắc-đông nam tới 380km, rộng trung bình 80km, phần thuộc địa phận Việt Nam có diện tích là 26800km2, chiếm khoảng 50,7% diện tích toàn lưu vực. Lòng chính ở thượng lưu hẹp, nhiều thác ghềnh; ở hạ lưu, lòng sông mở rộng, độ dốc sông trung bình là 3,58%. Độ cao bình quân lưu vực là 965m, độ dốc bình quân là 36,8%. Đường phân thủy phía đông của lưu vực là dãy núi Hoàng Liên Sơn, Pu Luông với đỉnh cao từ 2500-3000m. Phía tây có dãy núi cao Phu Huổi Long, Phutama, Phu Tung Phu Sang. Phía bắc có dãy núi cao Pusi-Lung Ngũ Đài Sơn, phía đông nam là vùng núi thấp Ba Vì, Viên Nam Đối Thôi. Địa hình lưu vực là dạng núi cao nguyên đều cao, chia cắt mạnh theo chiều thẳng đứng; các dãy núi, cao nguyên thung lũng xếp song song theo hướng tây bắc-đông nam. 1.1.1. Đặc điểm mưa gây lũ [4]: Sự sắp xếp song song của địa hình núi, cao nguyên thung lũng sông có tác động rõ rệt tới khí hậu trên lưu vực. Dãy núi cao Hoàng Liên Sơn - Puluông như một bức tường tự nhiên ngăn cản làm suy yếu ảnh hưởng của gió đông bắc. Các dãy núi cao ở biên giới Việt-Lào lại tạo ra hiệu ứng fơn đối với gió mùa tây nam. Điều kiện địa hình vị trí của lưu vực đã qui định khí hậu với hai mùa: mùa đông khô lạnh, mùa hè nhiều mưa ở vùng cao khô nóng ở vùng thấp. Mưa lớn trên lưu vực thường bắt đầu sớm, vào khoảng tháng VI, tháng VII. Vùng bắc tây bắc là vùng núi cao có khí hậu ẩm ướt đến rất ẩm, lượng mưa trung bình nhiều năm từ 1500 đến 2700mm, lượng mưa mùa hè (tháng V-IX) chiếm tới trên 70% tổng lượng mưa năm. Vùng núi thấp Sơn La-Mộc Châu, mùa hè chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam, lượng mưa trung bình năm thấp, chỉ 1100 đến 1500mm, trong đó lượng mưa mùa hè dưới 1000mm. Trên lưu vực sông Đà tồn tại những trung tâm mưa lớn như trung tâm mưa ở sườn tây dãy Hoàng Liên Sơn thuộc các lưu vực sông nhánh Nậm Na, Nậm Mu, lượng mưa trung bình năm khoảng 2500mm (trên lưu vực Nậm Na- 9 mưa trung bình năm tới trên 2000mm : tại Phong Thổ lượng mưa trung bình năm là 2202mm, PaTần 2997mm, Sình Hồ 2682mm; trên lưu vực Nậm Mu lượng mưa trung bình năm tới 2454mm, ở thượng lưu lên tới 2700-2800mm). Tại vùng phía tây dãy Hoàng Liên Sơn thấy rõ qui luật lượng mưa tăng theo độ cao lưu vực, mưa tập trung vào các tháng V-X, đặc biệt là các tháng VI-VIII; lượng mưa mùa hè chiếm trên 90%, lượng mưa các tháng VI-VIII chiếm 50-60% lượng mưa năm. Trung tâm mưa lớn tại phần lưu vực thuộc địa phận Việt Nam gần biên giới Việt-Trung là tâm mưa lớn nhất, lượng mưa năm thay đổi tùy từng vị trí từ 2400 đến 3000mm, mưa tập trung nhiều nhất vào các tháng VI-VIII. 1.1.2 Đặc điểm dòng chảy lũ sông Đà [4]: Địa hình núi cao, chia cắt mạnh, độ dốc lớn, thung lũng sâu, hẹp với lượng mưa lớn lại tập trung vào một vài tháng trong năm nên tạo điều kiện hình thành mạng lưới sông dày đặc, ít sông lớn, hướng của các dòng sông suối trùng với hướng của lưu vực. Mật độ sông suối lớn nhất ở vùng núi phía tây Hoàng Liên Sơn lên tới 1,5-1,7km/km2. Phía hữu ngạn sông Đà, do có lượng mưa ít hơn đáng kể so với các vùng khác nên sông suối thưa hơn, chỉ từ 0,5 đến 1,5km/km2, thường dưới 1,0km/km2. Trên sông Đà các dòng sông nhánh như Nậm Na, Nậm Mu, các sông suối nhỏ đổ vào dòng chính thường phân bố đều dọc sông. Vùng cao nguyên đá vôi mưa ít, sông suối thưa, dòng chảy nhỏ hơn. Nguồn sinh dòng chảy quan trọng nhất trên sông Đà nằm ở phần lưu vực thuộc vùng biên giới Việt - Trung vùng sườn phía tây dãy Hoàng Liên Sơn, nơi có môdun dòng chảy năm từ 30-40 l/s/km2 hơn nữa. Ở các nơi khác trên lưu vực, lượng dòng chảy thường không vượt quá 20 l/s/km2 (biểu 1.3). Dòng chảy sông tập trung vào các tháng mùa lũ, chiếm tới 69-78% tổng lượng dòng chảy năm. Mùa lũ trên sông Đà thường bắt đầu vào tháng V, kết thúc vào cuối tháng IX đầu tháng X. Lũ lớn nhất thường xảy ra vào cuối tháng VII, nửa đầu tháng VIII. Dòng chảy lũ trên sông Đà lớn, tập trung nhanh không đồng bộ ở các phần khác nhau của lưu vực là một đặc điểm nổi bật nhất của dòng chảy sông Đà. Trong điều kiện địa lý tự nhiên thuận lợi cho dòng chảy lũ hình thành trên các phụ lưu sông Đà, nhất là lưu vực Nậm Na, Nậm Mu hai phụ lưu lớn nhất bên tả ngạn, thường xuất hiện những trận lũ đặc biệt lớn gây tác hại nghiêm 10 trọng. đun dòng chảy lũ lớn nhất đạt tới 2000-3000 l/s/km2 - thuộc loại lớn nhất ở Việt Nam. Trên dòng chính, lượng dòng chảy lũ chiếm bình quân từ 77,6 đến 78,5% dòng chảy năm, dòng chảy tháng VIII- tháng có dòng chảy lớn nhất năm - chiếm tới 23,7% dòng chảy năm. Dòng chảy lũ sông Đà thuộc loại lớn nhất trên hệ thống sông Hồng. đun đỉnh lũ tại Lai Châu là 324 l/s/km2 xảy ra vào các tháng VII năm 1966 428 l/s/km2 vào tháng VIII năm 1945. đun đỉnh lũ tại Hòa Bình lên tới 454 l/s/km2 vào tháng VII năm 1964. Nhìn chung, trên đoạn sông từ Lai Châu về Hòa Bình thấy rõ quy luật tăng dần môdun dòng chảy cực đại khi diện tích lưu vực tăng. Điều này chứng tỏ rằng lượng gia nhập đáng kể ở phần lưu vực thuộc địa phận Việt Nam. Tại Lai Châu, biên độ lũ lớn nhất đạt tới 25 mét, cao nhất ở Việt Nam, với cường suất lũ lên lớn nhất tới 77,4 cm/h. Dòng chảy lũ tập trung nhanh như vậy nên công tác dự báo thủy văn gặp khó khăn lớn, mà để giải quyết vấn đề này đòi hỏi phải có một hình tương đối nhạy với qúa trình thay đổi dòng chảy trong sông. Trên cơ sở xác định thời gian truyền lũ trung bình ở các đoạn sông chính từ Mường Tè về tới Hòa bình trên các phụ lưu chính Nậm Na, Nậm Mu, thấy rằng, trong mùa lũ, thời gian truyền lưu lượng có ít nhiều khác nhau khi lũ lên lũ xuống, tuy nhiên trong tính toán dự báo có thể lấy thời gian trung bình truyền lũ từ Lai Châu về tới Tạ Bú là 12-18 giờ, từ Tạ Bú về tới Hòa Bình là 12-24 giờ trong tự nhiên, hiện nay khi có hồ chứa Hòa Bình thời gian truyền lũ rút ngắn còn 6 - 12h tuỳ theo mực nước hồ. Lưu ý rằng, thời gian truyền lũ trên các đoạn sông chính trên các phụ lưu còn phụ thuộc vào vị trí tâm mưa trên lưu vực. Như vậy, với điều kiện kỹ thuật thủy văn điều kiện thông tin khí tượng thủy văn hiện có thì thời gian dự kiến thực tế của dự báo lưu lượng mực nước tại trạm Tạ Bú trên sông Đà không thể vượt quá 18 giờ, tại Hòa Bình - không vượt quá 36 giờ. Để kéo dài thời gian dự kiến của dự báo có thể sử dụng các thông tin về lượng mưa dự báo trong thời gian dự kiến ở các phần lưu vực khác nhau. Dự báo lượng mưa trong 24 giờ 48 giờ tới, trong điều kiện hiện nay, thường kém chính xác cả về định tính định lượng. Do vậy, những trị số dự báo lưu lượng mực nước trên sông Đà với thời gian dự kiến trên 36 giờ chỉ nên dùng để tham khảo hoặc chỉ nên xem như những nhận định khả năng. 1.1.3. Vai trò của hồ Hòa Bình [4]: Hồ Hòa Bìnhhồ thủy điện lớn được xây dựng với nhiều mục đích sử dụng khác nhau bao gồm: - Mục đích chống lũ [...]... sông Hồng sông Thái Bình Các kết quả là khả quan 35 Chương 4 ỨNG DỤNG HÌNH KẾT NỐI MARINEIMECH1D CHO LƯU VỰC SÔNG ĐÀ PHẦN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM 4.1 hình kết nối Marine Imech1D [5]: Trong hình kết nối Marine Imech1D, Marine có vai trò là hình thu gom nước trên bề mặt lưu vực từ mưa tập trung lượng nước này tại các vị trí ven hai bên bờ sông trong mạng sông tính toán của hình. .. IMech1D hình thủy lực IMech1D có vai trò tiếp nhận lưu lượng nước vào tại vị trí biên giới như là một biên lưu lượng vào ở vị trí biên trên của hình thủy lực đồng thời IMech1D có nhiệm vụ thu gom lượng nước do Marine tập trung dọc hai bên bờ sông như là lưu lượng phụ ra nhập dòng bên trong hình thủy lực Mail river Sông chính Hình 4.1: Kiểu kết nối nhiều điểm giữa Marine IMech1D Có hai loại kết. .. bước thời gian đun thấm cho ta lưu lương thấm qthấm của mỗi ô chứa Với trường hợp tính toán MARINE có sử dụng đun thấm tại mỗi bước thời gian tổng lưu lượng trao đổi của mỗi ô bao gồm lưu lượng nhận từ mưa, lưu lương chảy vào, lưu lượng chảy ra lưu lượng thấm: Q=H*dx*dx - qthấm 2.2 Cấu trúc dữ liệu trong Marine [16]: Trong Marine dữ liệu được đưa vào dưới dạng các lớp dữ liệu chồng lên nhau... quan về hình thủy văn [3]-[5]: Hiện nay trên thế giới có rất nhiều hình thủy văn khác nhau Các hình này có thể được phân thành hai loại chính đó là: - hình thủy văn dạng hộp đen: Đây là các hình được xây dựng phát triển từ rất lâu rồi Các hình này chủ yếu được xây dựng trên cơ sở các công thức kinh nghiệm Chính vì vậy các hình này đòi hỏi rất ít dữ liệu (thông tin đầu vào) , nhưng... hình thủy văn tham số phân bố: Đây là loại hình thủy văn được xây dựng trên cơ sở giải hệ phương trình Saint Venant hai chiều Loại hình này hiện đang được nghiên cứu phát triển ứng dụng ở các nước tiên tiến Đây chính là su hướng phát triển của hình thủy văn hình thủy văn loại này đòi hỏi nhiều thông tin đầu vào, các thông tin phải chi tiết, chính xác Kết quả tính của các hình này cũng... sử dụng các hình này đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm mới đạt được kết quả tốt Loại các hình này rất thích hợp với điều kiện thiếu các thông tin đầu vào của lưu vực Ngày nay trên thế giới các hình loại này đã đang được sử dụng rất hạn chế Thế giới đang có su hướng chuyển sang sử dụng các hình hiện đại hơn đó là các hình thủy văn tham số phân bố (trình bày ở phần dưới đây) - hình. .. sông của hình thủy lực chạy qua thì sử dụng loại kết nối nhiều điểm, kiểu kết nối này được sử dụng cho các lưu vực mở, tức là lưu vực không khép kín, trong trường hợp này vị trí kết nối là tất cả các điểm sông trong mạng thủy lực của hình thủy lực nằm trong lưu vực Hai kiểu kết nối được tả trên các hình 4.1 hình 4.2 Sông river Mail chính Hình 4.2: Kiểu kết nối một điểm giữa Marine IMech1D... kết nối giữa Marine IMech1D đó là Kết nối một điểm kết nối nhiều điểm Với những lưu vực không co sông (trong mạng sông của 36 hình thủy lực) chảy qua thì sử dụng loại kết nối một điểm, điểm kết nối giữa hai hình chính là điểm xuất nước của Marine, đó chính là cửa ra của lưu vực, kiểu kết nối này thường được sử dụng cho lưu vực khép kín hay còn gọi là lưu vực đóng Với những lưu vực có sông... hợp này lưu lượng ra khỏi lưu vực là tổng lưu lượng trao đổi của các điểm thoát nước: q=∑Q=∑H*dx*dx Như vậy kết quả quá trình tính toán của MARINE cho ta lưu lượng ra của các lưu vực Đây chính là thành phần ra nhập dòng bên q cần trong hình thủy lực IMECH-1D 2.1.2 hình thấm Green Ampt [12]; [16]: hình MARINE tính toán thấm dựa trên lý thuyết thấm Green Ampt từ phương trình liên tục định... được tổng lưu lượng trao đổi của mỗi ô (bao gồm lưu lượng nhận từ mưa, lưu lượng chảy vào lưu lượng chảy ra) tại mỗi bước tính chính bằng sự biến thiên thể tích nước chứa trong ô Q=H*dx*dx Trong đó: dx là kích thước của lưới tính Đối với lưu vực kín, lưu vực chỉ có một điểm thoát nước, tại điểm thoát nước của lưu vực ta luôn có lưu lượng ra khỏi lưu vực là: q=Q Đối với lưu vực hở, lưu vực nằm . KHOA……………………….  Báo cáo tốt nghiệp Đề tài: NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾT NOOIS MARINE VÀ I,ECH1D DỰ BÁO LƯU LƯỢNG VÀO HỒ HÒA BÌNH . xác của mô hình đã kết nối Marine và IMech1D. Chương 6: Trình bày các kết quả sử dụng mô hình kết nối Marine- IMech1D dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình trước
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn nghiên cứu, ứng dụng mô hình kết noois marine và i,ech1d dự báo lưu lượng vào hồ hòa bình, luận văn nghiên cứu, ứng dụng mô hình kết noois marine và i,ech1d dự báo lưu lượng vào hồ hòa bình, luận văn nghiên cứu, ứng dụng mô hình kết noois marine và i,ech1d dự báo lưu lượng vào hồ hòa bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay