Luận văn:Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dịch tự động Jrai - Việt và Việt - Jrai pdf

26 477 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 17:20

. nghiên cứu, tìm hiểu các phương pháp dịch máy và áp dụng ñể xây dựng hệ thống dịch tự ñộng Jrai – Việt và Việt – Jrai. Nhiệm vụ cụ thể: - Nghiên cứu các. hướng nghiên cứu về phương pháp dịch máy dựa trên xác suất thống kê ñể xây dựng hệ thống dịch tự ñộng Jrai – Việt và Việt – Jrai. 2. Mục ñích và nhiệm vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn:Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dịch tự động Jrai - Việt và Việt - Jrai pdf, Luận văn:Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dịch tự động Jrai - Việt và Việt - Jrai pdf, Luận văn:Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dịch tự động Jrai - Việt và Việt - Jrai pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn