Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng tmcp đông á chi nhánh an giang

77 455 3
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2012, 09:23

MỤC LỤC------   ------TrangCHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 11.1. Lý do chọn đề tài 11.2. Mục tiêu nghiên cứu 21.3. Phương pháp nhiên cứu 2 ĐẠI HỌC AN GIANGKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHKCHÂU THỊ HOÀNG OANHPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH AN GIANGCCHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆPKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCLong Xuyên, Tháng 06 năm 2008ĐẠI HỌC AN GIANGKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHKKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH AN GIANGCChuyên ngành: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆPSinh viên thực hiện: CHÂU THỊ HOÀNG OANHLớp : DH5KT MSSV: DKT 041712Giáo viên hướng dẫn: Th.S. NGUYỄN XUÂN VINHGCÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHĐẠI HỌC AN GIANGNgười hướng dẫn: Th.s. NGUYỄN XUÂN VINH(Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký)Người chấm, nhận xét 1:(Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký)Người chấm, nhận xét 2:(Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký)Khóa luận được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh ngày tháng năm TÓM TẮT------   ------Đề tài nhằm mục đích phân tích tình hình hoạt động tín dụng của NHTMCP Đông Á – CNAG, thông qua việc phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động tín dụng như: nguồn vốn, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, và nợ quá hạn của ngân hàng. Qua quá trình phân tích, hoạt động tín dụng của ngân hàng Đông Á vẫn ổn định và ngày càng phát triển, đạt hiệu quả cao. Điều này được thể hiện cụ thể qua sự tăng trưởng hàng năm của doanh số cho vay và dư nợ tại ngân hàng. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, thì ngân hàng vẫn có phát sinh nợ quá hạn. Đây là một vấn đề hiển nhiên, vì bất cứ một khoản vay nào cũng có một xác suất rủi ro nhất định, việc kiểm soát được hay không là tùy thuộc vào kinh nghiệm và sự phán đoán của ngân hàng. Tóm lại, đề tài được thực hiện gồm 6 chương, mô hình nghiên cứu đề tài được xây dụng trên cơ sở lý thuyết về tín dụng ngân hàng. Việc thực hiện, nghiên cứu đề tài được tiến hành qua 2 giai đoạn:(1) Tìm hiểu tổng quan về ngân hàng và giới thiệu các nội dung cơ bản về hoạt động cấp tín dụng của NHTMCP Đông Á –CNAG(2) Thu thập số liệu ở bộ phận tín dụng ngân hàng. Dựa vào những số liệu đó, tiến hành phân tích tình hình về hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu là phần đánh giá những ưu nhược điểm của hoạt động tín dụng, cụ thể về: doanh số cho vay, dư nợ, thu nợ, nợ quá hạn, và quy trình tín dụng. Cuối cùng là phần đề xuất giải pháp, kiến nghị về thực trạng của hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng. MỤC LỤC------   ------ TrangCHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU . 11.1. Lý do chọn đề tài . 11.2. Mục tiêu nghiên cứu . 21.3. Phương pháp nhiên cứu . 21.4. Phạm vi nghiên cứu 2CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 32.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng . 32.1.1 Khái niệm tín dụng . 32.1.2. Phân loại tín dụng 32.1.2.1. Theo thời hạn cho vay . 32.1.2.2. Theo mục đích của tín dụng . 32.1.2.3. Theo mức độ tín nhiệm của khách hàng . 42.1.2.4. Theo phương thức cho vay 42.1.3. Đối tượng khách hàng 42.1.4. Điều kiện cho vay 42.1.5. Các phương thức cho vay . 42.1.6. Chức năng và vai trò của tín dụng 52.1.6.1. Chức năng . 52.1.6.2. Vai trò 62.1.7. Bảo đảm tín dụng 62.1.7.1. Khái niệm . 62.1.7.2. Các hình thức bảo đảm tín dụng 62.1.8. Quy trình tín dụng 72.1.8.1. Khái niệm 72.1.8.2. Các bước cơ bản trong quy trình . 72.1.9. Rủi ro tín dụng 82.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng . 92.2.1 Khái niệm 92.2.1.1. Doanh số cho vay . 92.2.1.2. Doanh số thu nợ . 92.2.1.3. Dư nợ . 92.2.1.4. Nợ quá hạn . 92.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng 92.2.2.1. Vốn huy động / Tổng nguồn vốn 92.2.2.2. Dư nợ / Tổng nguồn vốn 92.2.2.3. Dư nợ / Tổng vốn huy động 102.2.2.4. Nợ quá hạn / Dư nợ . 102.2.2.5. Hệ số thu nợ 10CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NHTMCP ĐÔNG Á – CNAG. 113.1. Lịch sử hình thành và phát triển 113.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Á 113.1.2. Giới thiệu về chi nhánh Ngân Hàng Đông Á An Giang 113.1.3. Vai trò của NHĐA_AG đối với sự phát triển KT của tỉnh 133.2. Cơ cấu tồ chức – Tình hình nhân sự 133.2.1. Cơ cấu tổ chức . 133.2.2. Chức năng nhiệm vụ cụ thể của các phòng 153.2.2.1. Ban Giám Đốc 153.2.2.2. Phòng Khách Hàng Cá Nhân . 153.2.2.3. Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp 153.2.2.4. Phòng Ngân Quỹ 163.2.2.5. Phòng Kế Toán . 163.2.2.6. Phòng Hành Chánh – Nhân Sự 163.2.2.7. Phòng Công Nghệ Thông Tin . 163.2.2.8. Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh . 163.3. Sơ lược tình hình thị trường của lĩnh vực TC – NH tại AG 173.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHĐA_AG trong 3 năm qua 173.5. Đánh giá thuận lợi, khó khăn và phương hướng KH năm 2008 . 193.5.1. Thuận lợi 193.5.2. Khó khăn 203.5.3. Phương hướng phát triển năm 2008 . 20CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCHTÍN DỤNG TẠI NHĐA_AG . 224.1. Phân tích chung về tình hình huy động vốn tại NHĐA_AG 224.1.1. Tình hình nguồn vốn . 224.1.2. Tình hình huy động vốn . 234.2. Chính sách tín dụng tại NHĐA_AG . 264.2.1. Một số NDCB về quy chế cho vay đối với KH tại NHĐA_AG. 264.2.1.1. Đối tượng vay vốn 264.2.1.2. Điều kiện cho vay . 264.2.1.3. Mục đích cho vay . 274.2.1.4. Thời hạn cho vay 274.2.1.5. Lãi suất cho vay 274.2.1.6. Phương thức cho vay . 274.2.1.7. Hạn mức cho vay tối đa . 284.2.2. Quy trình tín dụng tại Ngân Hàng Đông Á – CNAG 284.2.2.1. Sơ đồ quy trình tín dụng tại NHĐA_AG . 284.2.2.2. Mô tả và giải thích từng bước thực hiện theo sơ đồ 304.3. Phân tích hoạt động tín dụng tại NHĐA_AG 354.3.1 Doanh số cho vay 354.3.1.1. Doanh số cho vay theo thời hạn . 354.3.1.2. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế . 374.3.2. Doanh số thu nợ 404.3.2.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn . 404.3.2.2. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế . 424.3.3. Dư nợ cho vay . 454.3.3.1. Dư nợ theo thời hạn . 454.3.3.2. Dư nợ theo thành phần kinh tế 474.3.4. Tình hình nợ quá hạn . 494.3.4.1. Nợ quá hạn theo thời hạn . 504.3.4.2. Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế . 514.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của NHĐA_AG . 534.5. Đánh giá những ưu điểm và tồn tại trong hoạt động tín dụng và công tác huy động vốn tại NHĐA_AG … 554.6. Một số biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng và công tác HĐV . 564.6.1. Về hoạt động huy động vốn 564.6.2. Về hoạt động tín dụng 574.6.1.1. Xây dựng chính sách cho vay có hiệu quả 574.6.1.2. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng . 574.6.1.3. Hoàn thiện quy trình tín dụng . 584.7.1.4. Tăng cường kiểm soát nợ và hạn chế nợ quá hạn . 584.6.3. Các biện pháp khác . 594.6.3.1. Đào tạo đội ngũ nhân viên 594.6.3.2. Thu hút và tìm kiếm khách hàng . 59CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ . 605.1. Kết luận 605.2. Kiến nghị 61DANH MỤC BIỂU BẢNG------   ------DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 18Bảng 4.1. Cơ cấu nguồn vốn . 22Bảng 4.2. Tình hình huy động vốn . 23Bảng 4.3. Doanh số cho vay theo thời hạn 35Bảng 4.4. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế 38Bảng 4.5. Doanh số thu nợ theo thời hạn 41Bảng 4.6. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế 43Bảng 4.7. Dư nợ theo thời hạn 45Bảng 4.8. Dư nợ theo thành phần kinh tế . 47Bảng 4.9. Doanh số nợ quá hạn theo thời hạn 50Bảng 4.10. Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế 52Bảng 4.11. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng 54DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ------   ------BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 4.1. Cơ Cấu nguồn vốn 22 Biểu đồ 4.2. Doanh số cho vay theo thời hạn 36Biểu đồ 4.3. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế 38Biểu đồ 4.4. Doanh số thu nợ theo thời hạn 41Biểu đồ 4.5. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế . 43Biểu đồ 4.6. Dư nợ theo thời hạn . 46Biểu đồ 4.7. Dư nợ theo thành phần kinh tế . 48Biểu đồ 4.8. Nợ quá hạn theo thời hạn 50Biểu đồ 4.9. Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế . 52SƠ ĐỒSơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức 13Sơ đồ 4.1. Quy trình tín dụng . 29[...]... 2008 là sẽ phát triển mạnh hơn về lĩnh vực huy động vốn, phát hành thẻ, và đặc biệt là về hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 22 Phân tích tình hìnhtín dụng tại NHTMCP Đông Á- CNAG Xuân Vinh GVHD: Th.S Nguyễn CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á – CN AN GIANG 4.1 PHÂN TÍCH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN NHĐA_AG 4.1.1 Tình hình nguồn vốn... thương hiệu, tính độc đáo của riêng mình Thông qua việc cho vay, ngân hàng Đông Á đã góp phần đẩy mạnh đầu tư, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh An Giang Nhận định được tầm quan trọng này, và với những kiến thức có được trong quá trình thực tập nghiên cứu tại ngân hàng TMCP Đông Áchi nhánh An Giang, nên đề tài Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đông Á An Giang là thích... Trang 11 Phân tích tình hình tín dụng tại NHTMCP Đông Á- CNAG Xuân Vinh GVHD: Th.S Nguyễn Ngân hàng Đông Áchi nhánh An Giang là một trong những chi nhánh cấp 1 của EAB, hoạt động dưới sự điều hành, quản lý của Hội Sở Chi nhánh Đông Á An Giang được thành lập vào ngày 01/11/2001, trên cơ sở mua lại ngân hàng TMCP Tứ Giác Long Xuyên Trong chi n lược phát triển tổng thể, ngân hàng Đông Á luôn chú trọng... vay của các NHTMQD và quỹ tín dụng chi m 67%, còn NHTMCP chi m 33%, tăng 16% so với năm 2006 Qua những số liệu trên ta thấy được hoạt động huy động vốn và hoạt động cấp tín dụng của các TCTD trên địa bàn tỉnh An Giang đang có xu hướng tăng và phát triển nhanh chóng (Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Á_ AG) Vào năm 2007 vừa qua, tỉnh An Giang đã xuất hiện thêm nhiều chi nhánh ngân hàng mới như: Việt Á, An Bình,... (CNTT) của chi nhánh, và trung tâm giao dịch tự động ABC, máy ATM mà chi nhánh được giao quản lý - Đề xuất trang thiết bị, công nghệ tin học cho chi nhánh - Thực hiện các công việc liên quan đến sản xuất Thẻ Đa Năng Đông Á - Lập các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng CNTT của chi nhánh - Tham mưu cho Giám Đốc chi nhánh về hoạt động ứng dụng CNTT 3.2.2.8 Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh: gồm -... được nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất và có hiệu quả 3.5.2 Khó khăn Hiện nay, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xuất hiện nhiều tổ chức tín dụng mới, chưa kể những ngân hàng có thâm niên hoạt động lâu năm, đã tạo được lòng tin của khách hàng Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức của ngân hàng Đông Á An Giang SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 20 Phân tích tình hình tín dụng tại NHTMCP Đông Á- CNAG Xuân... – ngân hàng SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 1 Phân tích tình hình tín dụng tại NHTMCP Đông Á- CNAG Xuân Vinh GVHD: Th.S Nguyễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Hoạt động tín dụnghoạt động chủ yếu nhất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng Song đây cũng là hoạt động có mức rủi ro cao nhất Do đó, hiệu quả và chất lượng tín dụng là một yếu tố rất quan trọng Điều này yêu cầu ngân hàng phải quản lý, giám... cáo thống kê cho Giám Đốc chi nhánh về hoạt động tín dụng, huy động vốn, kinh doanh dịch vụ dành cho KHCN - Tham mưu cho Giám đốc chi nhánh về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ dành cho KHCN, và tình hình phát triển quan hệ về chăm sóc KHCN của chi nhánh 3.2.2.3 Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Tố chức triển khai các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN)... dụng, ngân hàng Đông Á còn có các hoạt động dịch vụ khác như: gửi tiền tiết kiệm, thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ Doanh số phát sinh thanh toán quốc tế và số lượng phát hành thẻ Đông Á qua các năm tăng trưởng không ngừng Tốc độ tăng trưởng bình quân của hai sản phẩm, dịch vụ này là 50%/năm và 350%/năm 3.1.2 Giới thiệu về chi nhánh Ngân Hàng Đông Á An Giang SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 11 Phân tích. .. tiếp đến tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng Thời gian phân tích là 3 năm (2005-2007) SVTH: Châu Thị Hoàng Oanh Trang 2 Phân tích tình hìnhtín dụng tại NHTMCP Đông Á- CNAG Xuân Vinh GVHD: Th.S Nguyễn CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Những vấn đề cơ bản về tín dụng Ngân hàng 2.1.1 Khái niệm Tín dụng ngân hàng là sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời . quá trình thực tập nghiên cứu tại ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh An Giang, nên đề tài Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng. HỌC AN GIANGKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHKCHÂU THỊ HOÀNG OANHPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH AN GIANGCCHUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng tmcp đông á chi nhánh an giang, Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng tmcp đông á chi nhánh an giang, Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng tmcp đông á chi nhánh an giang, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU, Theo thời hạn cho vay, Theo mục đích của tín dụng, Theo mức độ tín nhiệm của khách hàng, Điều kiện cho vay, Chức năng và vai trò của tín dụng 1. Chức năng., Đảm bảo tín dụng 1. Khái niệm, Quy trình tín dụng 1. Khái niệm, Dư nợ Nợ quá hạn Dư nợ Tổng nguồn vốn, Dư nợ Tổng vốn huy động, Nợ quá hạn Dư nợ, Hệ số thu nợ, Phòng Khách Hàng Cá Nhân, Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp, Phòng Ngân Quỹ, Phòng Kế Tốn, Phòng Hành chánh – Nhân Sự, Phòng Cơng Nghệ Thơng Tin, Khó khăn Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh: gồm, Phương hướng phát triển năm 2008, PHÂN TÍCH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN NHĐA_AG 1. Tình hình nguồn vốn, Đối tượng vay vốn, Điều kiện cho vay, Mục đích cho vay, Phương thức cho vay Hạn mức cho vay tối đa, Mơ tả và giải thích từng bước thực hiện theo sơ đồ, Doanh số cho vay theo thời hạn, Doanh số thu nợ 1. Doanh số thu nợ theo thời hạn, Dư nợ cho vay 1. Dư nợ theo thời hạn, Dư nợ theo thành phần kinh tế, Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế, Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, Hồn thiện quy trình tín dụng, Các biện pháp khác 1. Đào tạo đội ngũ nhân viên, Thu hút và tìm kiếm khách hàng, KẾT LUẬN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay