xây dựng mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng kinh nghiệm các nước và khả năng áp dụng tại việt nam

94 644 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2014, 23:46

[...]... vốn cho các tập đoàn tài chính - ngân hàng dựa trên các nguyên tức đánh giá tách bạch từng chi nhánh của ngân hàng Đạo luật FHC các quy định pháp 19 Nguyễn Thị Kiều Liên - Ạ 5 - TCNH - Ả"-/ĩ lý vê tập đoàn đã tạo điều kiện cho thị trường tài chính Đài Loan củng cố, họp nhát hình thành các tập đoàn tài chính - ngân hàng có quy m ô tài sản lớn mức độ đa dạng dịch vụ rất cao thông qua sáp nhập,... khoán các công ty bảo hiểm cũng có thê chuyên đôi thành các tập đoàn t i chính - ngân hàng nếu họ mua lại một à ngân hàng trong trường hợp họ thỏa mãn các điều kiện nhất định Các tập đoàn tài chính - ngân hàng ọ Hoa Kỳ thường được xây dựng theo m ô hình một công ty mẹ nắm giữ vốn cố phần của các công ty con hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiếm Hoạt động kinh doanh của các. .. chế sự sáp nhập giữa các ngân hàng các công ty chứng khoán; sự phân đoạn do Đạo luật Bank Holding Company (BHC Act) ban hành năm 1956, trong đó hạn chế sự sáp nhập giữa các ngân hàng các công ty bảo hiểm Đạo luật GLB đã tạo điều kiện cho các ngân hàng đăng ký thành lập các tập đoàn tài chính- ngân hàng đa năng tại Hoa Kỳ thông qua việc mọ thêm hoạt động môi giới báo hiểm Mặt khác, các công... à chính khống lồ được ra đời Tại Mỹ, làn sóng M & A ngân hàng đã tạo nên diện mạo màu sắc mới trong ngành Tài chính ngân hàng Sau gần 30 năm từ năm 1980 đến năm 2004 sô ngân hàng dạng công ty mẹ công ty cầm cố đã giảm một nởa từ 16.000 ngân hàng còn khoảng 8.000 ngân hàng, tuy số lượng ngân hàng ít đi nhưng tông t i sản của các ngân hàng tăng nhanh các ngân hàng "lớn mạnh" à trong các vụ sáp... Đài Loan đã có rất nhiều tập đoàn tài chính - ngân hàng lớn hoạt động đa năng trên các lĩnh vữc ngân hàng, chứng khoán bảo hiểm, điên hình Tập đoàn tài chính- ngân hàng Chiníòn • Trung Quốc Trước đây, Luật Ngân hàng thương mại quy định các N H T M Trung Quốc không được phép thữc hiện các giao dịch chứng khoán bảo chúng, không được đầu tư vào những doanh nghiệp phi ngân hàng Nhưng trước sữ phát... khách hàng sao cho phù hợp 23 Nguyễn Thị Kiều Liên - Ai - TCNH - K45 CHƯƠNG li: KINH NGHIỆM MỘT SÒ NƯỚC KHẢ N Ă N G ÁP DỤNG M Ô HÌNH TĐ TCNH TẠI VIỆT NAM ì K i n h nghiệm hoạt động của một số tập đoàn tài chính trên thế giói 1 T ậ p đoàn C i t i g r o u p 1.1 G i ớ i thiệu về tập đoàn C i t i g r o u p Citigroup là tập đoàn ngân hàng đa quốc gia, được hình thành thông qua hợp nhất giữa Citicorp và. .. rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam - Những vấn đề đặt ra cho các N H T M Việt Nam khi thực hiện m ô hình T Đ TCNH - Đ e xuất các giải pháp phát triển m ô hình T Đ T C N H tại Việt Nam 3 Đ ố i tượng phạm v i nghiên cứu Đôi tượng nghiên cứu là các m ô hình T Đ T C N H trên thế giới, năng lực của các N H T M Việt Nam sau khi gia nhởp WTO việc hình thành các T Đ TCNH 4 Phương pháp nghiên cứu... doanh số, lợi nhuận, giá trị thị trường 1.2 Khái niệm về tập đoàn tài chính Khái niệm về tập đoàn tài chính ở mỗi nước mỗi khu vực khác nhau cũng có nhỗng nét khác nhau Ớ các nước thuộc liên minh châu  u (EU): tập đoàn tài chínhnhỗng tập đoàn liên kết thoa mãn nhỗng điều kiện sau: - Liên kết đó có í nhất một công ty thực hiện các hoạt động trong lĩnh t vực tài chính như ngân hàng, bảo hiềm, chứng... tín dụng, cho thuê tài chính đã làm tập đoàn tài chính trờ nên một m ô hình rất phức tạp, đòi hỏi năng lực điều hành, lãnh đạo cùa chủ tập đoàn phải đủ sức bao quát các hoạt động một cách chuyên nghiệp • Đài Loan Tương tự như ờ Hoa Kỳ, Đài Loan đã ban hành Đạo luật về Tập đoàn tài chính (Financial Holding Company Act) vào năm 2001 đê hô trợ việc tập trung vốn trong khu vực dịch vụ tài chính - ngân hàng, ... hợp tác giấa các công ty tài chính hình thành tập đoàn tài chính đã áp ứng đầy đủ nhanh chóng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng phức tạp Tốc độ phát triển như vũ bão của nền kinh tế toàn cầu nói chung của từng nền kinh tế nói riêng đã nảy sinh nhu cầu về các dịch vụ tài chính nhanh, tiện, lợi Điều này buộc các nhà cung cấp dịch vụ tài chính phải mở rộng hoạt động của mình bằng cách kết hợp . KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TÉ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Để tài: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KINH NGHIỆM. li: Kinh nghiệm một số nước và Khả năng áp dụng mô hình TĐ TCNH tại Việt Nam Chương HI: Giải pháp phát triển mô hình TĐ TCNH ở Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng kinh nghiệm các nước và khả năng áp dụng tại việt nam, xây dựng mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng kinh nghiệm các nước và khả năng áp dụng tại việt nam, xây dựng mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng kinh nghiệm các nước và khả năng áp dụng tại việt nam, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẬP ĐOÀN TC - NH, Khái niệm tập đoàn tài chính, Phân loại mô hình tập đoàn, Đặc trưng cơ bản của các tập đoàn tài chính, Một số quy định về việc thành lập mô hình T Đ TCNH ở một số nước, CHƯƠNG lI: KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH TĐ TCNH TẠI VIỆT NAM, I. Kinh nghiệm hoạt động của một số tập đoàn tài chính trên thế giới., Tập đoàn HSBC Holdings PLC, Tập đoàn tài chính - bảo hiểm Prudential, lI. Khả năng vận dụng mô hình TĐ TCNH ở Việt Nam, 1 .Tình hình thị trường tài chính trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng mô hình TĐ TCNH tại Việt Nam, CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TĐ TCNH Ở VIỆT NAM, Giải pháp vi mô, Giải pháp vĩ mô, Kiến nghị đối với Nhà nước, NHNN, BTC và các cơ quan chủ quản

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay