152 lệnh tắt cơ bản trong auto cad

4 127,676 4,637
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2014, 20:25

152 Lệnh tắt cơ bản trong Auto CAD . 152 lệnh tắt cơ bản trong Auto Cad 1. 3A - 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D2. 3DO -3DORBIT Xoay đối tượng trong không gian 3D3 thấy danh sách lệnh tắt) Vd : Lệnh COPY : lệnh tắt là CO/CP bây giờ muốn đổi chữ khác : OC/PC chẳng hạn (lưu ý là không được trùng với các lệnh đã có)-
- Xem thêm -

Xem thêm: 152 lệnh tắt cơ bản trong auto cad, 152 lệnh tắt cơ bản trong auto cad, 152 lệnh tắt cơ bản trong auto cad

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay