Báo cáo " Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành nhìn từ góc độ khác nhau " pot

4 352 4
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2014, 18:20

đào tạo tạp chí luật học số 11/2010 67 ThS. Lê Thị Mai Hơng * hng nm gn õy, thut ng ting Anh chuyờn ngnh (English for specific purposes - ESP) ngy cng tr nờn ph bin. Thc ra, trong lch s ging dy ngụn ng, ting Anh chuyờn ngnh khụng phi l lnh vc mi m. Ging dy ting Anh chuyờn ngnh bt u t sau Chin tranh th gii ln th II do nh hng ca s phỏt trin ca khoa hc, k thut, thng mi, ngụn ng hc v ca tõm lớ giỏo dc vi vic khng nh vai trũ trung tõm ca sinh viờn. Vit Nam, khong 10 nm tr li õy, song song vi cỏc khoỏ hc ting Anh tng quỏt, ting Anh chuyờn ngnh ang c chỳ trng hn ti cỏc trung tõm ngoi ng v cỏc trng i hc. n nay hu ht cỏc trng i hc khụng chuyờn ng u ó m thờm cỏc khoa ting Anh chuyờn ngnh. Nhng ging dy ting Anh chuyờn ngnh l gỡ? Cõu tr li khụng n gin bi vỡ cú rt nhiu ý kin khỏc nhau t nhng nhúm i tng khỏc nhau: t phớa sinh viờn, ging viờn chuyờn mụn, cỏc nh ngụn ng v cỏc ging viờn ting Anh. 1. Cỏch nhỡn nhn ca sinh viờn Cỏc sinh viờn thng ngh gỡ v mong i gỡ mt khoỏ ting Anh chuyờn ngnh? Thc t ging dy ca cỏc ng nghip v chớnh bn thõn tỏc gi ó cho thy sinh viờn ngh rng ging dy ting Anh chuyờn ngnh ng ngha vi vic ging dy mụn chuyờn ngnh bng ting Anh. Chớnh vỡ th khi núi n ging dy ting Anh chuyờn ngnh lut, trong hỡnh dung ca sinh viờn, ging viờn phi i sõu vo ni dung ca tng ngnh lut (vớ d lut dõn s, lut hỡnh s, lut quc t) v cung cp cho h cng nhiu kin thc lut cng tt. Vi cỏch nhỡn nhn nh th, h ó hon ton nhm ln hai khỏi nim ging dy ting Anh chuyờn ngnh v ging dy mụn chuyờn ngnh bng ting Anh ri kỡ vng quỏ nhiu v cng to ra ỏp lc khỏ ln cho cỏc ging viờn ting Anh. Trong D ỏn Vit - c (1998 - 2000), chng trỡnh o to ting Anh (bao gm ting Anh tng quỏt v ting Anh chuyờn ngnh) do cỏc ging viờn ngụn ng ca c v cỏc ging viờn ting Anh cú kinh nghim t cỏc trng i hc ca Vit Nam m nhn. Khi khoỏ o to ting Anh chuyờn ngnh lut khuyt mt ging viờn Vit Nam (do ging dy theo nhúm - team teaching - mt ging viờn c dy cp vi mt ging viờn Vit Nam), ph trỏch chng trỡnh ó ngh mt s ging viờn gii ang ging dy ti chng trỡnh d b i hc ca c tham gia. H u l nhng thc s, tin s tt nghip ti c, M nờn cú trỡnh ting Anh v phng phỏp s phm tng ng ging viờn bn ng. Nhng hu ht mi ngi u t chi bi h bit rng hc viờn vn cú quan N * Ging viờn B mụn ngoi ng Trng i hc Lut H Ni đào tạo 68 tạp chí luật học số 11/2010 nim: dy ting Anh lut l phi dy lut bng ting Anh. Cui cựng, khi ting Anh lut cng mi c mt ging viờn (nguyờn l ging viờn chuyờn ngnh dch thut Trng i hc ngoi ng, i hc quc gia H Ni) cng tỏc ging dy. 2. Cỏch nhỡn nhn ca cỏc ging viờn chuyờn mụn S ụng ging viờn chuyờn mụn u cú chung suy ngh vi sinh viờn. Theo nhỡn nhn ca h dy ting Anh chuyờn ngnh chớnh l dy mụn chuyờn ngnh bng ting Anh. Chớnh vỡ vy nhiu ging viờn chuyờn mụn tng i thụng tho ting Anh tin rng h hon ton cú th ging dy ting Anh chuyờn ngnh mt cỏch hon ho. H thng tp trung vo ni dung v mun truyn ti kin thc chuyờn mụn ca mỡnh ti sinh viờn bng ting Anh. H hi vng rng cng truyn ti nhiu bao nhiờu cng tt by nhiờu. Nhng khi ting Anh tng quỏt ca sinh viờn cha tt v vn ting Anh chuyờn ngnh ca h cha nhiu thỡ lm sao hiu c nhng iu ging viờn truyn t, ch cha núi n vic s dng ting Anh chuyờn ngnh trong nhng tỡnh hung thc t. Vic dy mụn chuyờn ngnh bng ting Anh theo cỏch y ch lm khú cho sinh viờn. 3. Cỏch nhỡn nhn ca cỏc nh ngụn ng v ging viờn ting Anh Cỏch nhỡn nhn ca cỏc nh ngụn ng v ging viờn ting Anh khụng ging nh hỡnh dung ca s ụng sinh viờn v ging viờn chuyờn mụn. Theo Hutchinson v Waters, A thỡ ging dy ting Anh chuyờn ngnh l mt lnh vc ca ging dy ting Anh.(1) Phng phỏp ging dy ting Anh chuyờn ngnh chng qua l phng phỏp ging dy ting Anh c ỏp dng cho lp hc ting Anh chuyờn ngnh m thụi. Ct lừi ca vn ging dy ting Anh chuyờn ngnh l dy v hc ting Anh. Theo Kenedy, C v Bolitho, R, iu quan trng l khụng c coi ting Anh chuyờn ngnh l mt lnh vc phỏt trin tỏch bit vi ging dy ting Anh. Nú l mt phn ca s chuyn i trong lnh vc ging dy ting Anh theo ng hng giao tip trong dy v hc nhm ỏp ng nhu cu ca xó hi.(2) 4. Thc t ging dy ting Anh chuyờn ngnh Mi ngnh ngh u cú nhng c trng ngh nghip riờng, cú nhng yờu cu riờng ca ngnh, nú khụng khỏc vi bt kỡ hỡnh thc ging dy ting Anh no khỏc. Chớnh vỡ vy, ging dy ting Anh chuyờn ngnh luụn c cỏc nh ngụn ng hc tỡm tũi, khỏm phỏ. Phng phỏp ging dy ting Anh, trong ú cú ting Anh chuyờn ngnh, l mt trong cỏc mụn hc bt buc ca chng trỡnh o to c nhõn v thc s ging dy ting Anh ca nhiu nc. K c nhng nc núi ting Anh, ngi bn ng mun c ging dy ting Anh phi qua khoỏ hc ny v phi c cp chng ch ca khoỏ hc ny. Cũn nu c thụng tho ting Anh l dy c ting Anh (tng quỏt v chuyờn ngnh) thỡ nhng ngi bn ng vic gỡ phi tn nhiu tin ca v thi gian cú c chng ch v phng phỏp ging dy ting Anh? Cỏc trng i hc s phm, cỏc khoa s phm trờn th gii v Vit Nam vic gỡ phi a mụn hc ny lm mụn bt buc? ®µo t¹o t¹p chÝ luËt häc sè 11/2010 69 Trong thực tế giảng dạy, các khoa tiếng Anh dành cho người nước ngoài tại các nước phát triển như Anh, Úc, Mỹ, Hồng Kông hoặc một số nước châu Âu đều đảm nhận việc giảng dạy cả tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành. Tài liệu dùng cho giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành khác với tài liệu dùng cho các môn chuyên ngành được giảng bằng tiếng Anh do mục đích môn học, phương pháp giảng dạy, cách tiếp cận của hai lĩnh vực này hoàn toàn khác nhau. Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tập trung khai thác các khía cạnh ngôn ngữ, những thuật ngữ chính, thiết yếu; chú trọng thực hành để phát triển vốn từ vựng chuyên ngành gắn liền với 4 kĩ năng ngôn ngữ theo ngữ cảnh, tình huống của ngành và giúp sinh viên quen với văn phong tiếng Anh dùng trong lĩnh vực chuyên ngành. Quan trọng nhất, thông qua các hoạt động ngôn ngữ, giúp họ ghi nhớ và có thể vận dụng vốn tiếng Anh chuyên ngành trong thực tế công việc. Trong khi đó, các môn chuyên ngành giảng bằng tiếng Anh tập trung vào mảng nội dung, kiến thức của ngành. Sinh viên nước ngoài học đại học tại các nước nói tiếng Anh chỉ được học các môn chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh nếu đạt được trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEFL 570 - 600 hoặc IELTS 6 - 6.5. Như vậy, trình độ tiếng Anh tốt là điều kiện tiên quyết để học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh. Ngoài ra, sinh viên còn phải học năm dự bị để tiếp tục nâng cao trình độ tiếng Anh và có được vốn tiếng Anh chuyên ngành nhất định trước khi vào học chuyên ngành. Ở Việt Nam, một số trường đại học đã bước đầu thử nghiệm đưa một số môn chuyên ngành vào giảng dạy bằng tiếng Anh. Nhưng có phải giảng viên nào tốt nghiệp ở nước ngoài về đều giảng dạy được môn chuyên ngành bằng tiếng Anh theo đúng yêu cầu bài bản của môn học không? Thẳng thắn mà nói, việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành ở một môi trường tiếng Anh và truyền đạt lại kiến thức đó cho sinh viên bằng tiếng Anh là hai việc khác xa nhau. Còn ở Việt Nam, tiếng Anh chuyên ngành được giảng dạy như thế nào? Hiện nay, có rất nhiều trường đại học không chuyên ở Việt Nam đã và đang giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành. Việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên khối không chuyên tiếng Anh và hệ cử nhân tiếng Anh chuyên ngành do các giảng viên tiếng Anh đảm nhận. Chương trình khung cho ngành tiếng Anh do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành ngày 25/10/2004 (đến nay vẫn còn hiệu lực) được đúc kết từ kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng trong khoảng nửa thế kỉ qua. Theo chương trình khung này, sinh viên hệ cử nhân tiếng Anh chuyên ngành phải được trang bị tốt các kiến thức của ngành ngôn ngữ, ngành tiếng Anh và phải có 4 kĩ năng ngôn ngữ của tiếng Anh tổng quát thật tốt rồi mới học tiếng Anh chuyên ngành và một số môn chuyên ngành bằng tiếng Anh. Chính vì vậy, thời lượng cho các môn học thuộc ngành ngôn ngữ và ngành tiếng Anh tương đối lớn và là bắt buộc. Đây chính là những môn học giúp cho việc học tiếng Anh chuyên ngành và môn chuyên ®µo t¹o 70 t¹p chÝ luËt häc sè 11/2010 ngành bằng tiếng Anh được thuận lợi hơn. Thực tế giảng dạy cho thấy khi tiếng Anh tổng quát của sinh viên chưa đủ tốt thì việc tiếp thu môn tiếng Anh chuyên ngành sẽ khó khăn và học môn chuyên ngành bằng tiếng Anh không mang lại kết quả. Vì vậy việc cắt giảm thời lượng tối thiểu của các môn ngành tiếng Anh hay phần tiếng Anh chuyên ngành trong đào tạo cử nhân tiếng Anh chuyên ngành sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng sinh viên. Chúng ta có thể có sơ đồ tóm tắt như sau: Tuy nhiên, thực tế giảng dạy tại Dự án Việt – Úc và các lớp tăng cường tiếng Anh cũng chứng minh rằng chúng ta có thể tiến hành giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành song song với tiếng Anh tổng quát. Nhưng lượng tiếng Anh chuyên ngành chỉ nên bằng khoảng 1/3 tiếng Anh tổng quát và phải phù hợp với trình độ tiếng Anh tổng quát của sinh viên để sinh viên có thể tiếp thu được. Điều này đòi hỏi giảng viên phải có kinh nghiệm trong việc chọn tài liệu giảng dạy và xây dựng bài giảng phù hợp cho sinh viên. Vì thế, mô hình này khó hơn cho giảng viên so với mô hình đã nêu ở trên. Tóm lại, giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành hoàn toàn khác với giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh về cả bản chất, nội dung, phương pháp, cách thức. Nó là một phần của giảng dạy tiếng Anh và đòi hỏi giảng viên phải có những kiến thức và kĩ năng nhất định về giảng dạy tiếng Anh mới có thể giảng dạy có hiệu quả. Để giúp sinh viên vừa học tốt tiếng Anh tổng quát, vừa tiếp thu được các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, tiếng Anh tổng quát phải được dành một thời lượng thích đáng. Khi giảng dạy tiếng Anh nói chung, tiếng Anh chuyên ngành nói riêng, ngoài việc cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản, tăng cường thực hành sử dụng từ vựng theo tình huống, giảng viên cần giúp sinh viên khả năng tự nghiên cứu, tìm tài liệu, định hướng phát triển nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nói chung và tiếng Anh chuyên ngành nói riêng. Việc trang bị cho sinh viên một số phương pháp học tập, nghiên cứu giúp các em có thể chọn cho mình những gì phù hợp nhất, hiệu quả nhất. Đây chính là điều cần thiết phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu lâu dài của mỗi sinh viên./. (1).Xem: Hutchinson, T & Waters, A, English for Specific Purposes: A learning-centred approach. Cambridge, Cambridge University Press, 1987. (2).Xem: Kennedy, C & Bolitho, R, English for Specific Purposes: Essential Language Teaching Series. London & Basingstoke, Modern English Publications, 1991. Dạy tiếng Anh tổng quát Dạy tiếng Anh chuyên ngành Dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh . giảng dạy cả tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành. Tài liệu dùng cho giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành khác với tài liệu dùng cho các môn chuyên. không chuyên ở Việt Nam đã và đang giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành. Việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên khối không chuyên tiếng Anh và
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành nhìn từ góc độ khác nhau " pot, Báo cáo " Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành nhìn từ góc độ khác nhau " pot, Báo cáo " Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành nhìn từ góc độ khác nhau " pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay