Báo cáo " Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng " pdf

9 657 6
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2014, 18:20

nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 11/2010 3 ts. nguyễn thị vân anh * 1. Tng quan h thng phỏp lut hin hnh v bo v quyn li ngi tiờu dựng Vit Nam Trong mi quan h mua bỏn hng hoỏ, dch v gia t chc, cỏ nhõn kinh doanh (thng nhõn) vi ngi mua hng hoỏ, dch v (ngi tiờu dựng) phc v cho nhu cu tiờu dựng, ngi tiờu dựng thng v trớ yu th. Nguyờn nhõn l do ngi tiờu dựng thng b hn ch v thụng tin, v kin thc chuyờn mụn, v kh nng m phỏn hp ng v kh nng t bo v mỡnh. Bi vy, vỡ li nhun, thng nhõn lm n khụng chõn chớnh sn sng li dng im yu ny ca ngi tiờu dựng m xõm phm quyn li ca h. Do ú, bo v cỏc quyn v li ớch hp phỏp ca ngi tiờu dựng, nh nc phi can thip mnh m bng phỏp lut iu chnh quan h tiờu dựng (quan h mang tớnh cht t). Vit Nam, mt thi gian di trc i mi, ngi dõn sng trong nhng nm thỏng chin tranh khc lit v thi kỡ phc hi sau chin tranh. Trong giai on ny, mi ngun lc tp trung cho s nghip ginh c lp, bo v T quc v xõy dng t nc sau chin tranh nờn nhu cu tiờu dựng ca ngi dõn u mc ti thiu, vỡ vy h ớt quan tõm n vic phi bo v quyn li ca mỡnh. Mt khỏc, trong nn kinh t k hoch hoỏ tp trung, hu ht hng hoỏ, dch v u do doanh nghip nh nc hoc cỏc hp tỏc xó sn xut, cung ng v tuõn th cht ch cỏc ch tiờu cht lng do Nh nc quy nh nờn ngi tiờu dựng thng yờn tõm v cht lng hng hoỏ do cỏc c s cung cp. Vỡ nhng lớ do nờu trờn, trc õy, Vit Nam vn bo v quyn li ca ngi tiờu dựng cha c xó hi quan tõm v do ú cha cú s iu chnh ca phỏp lut trong lnh vc ny.(1) Vo nhng nm 90 ca th k XX, khi Vit Nam bt u chuyn t nn kinh t k hoch hoỏ tp trung sang c ch th trng nh hng xó hi ch ngha, chớnh sỏch phỏt trin kinh t hng hoỏ nhiu thnh phn c ỏp dng ó khuyn khớch cỏc thnh phn kinh t t ch trong sn xut kinh doanh do ú ngi tiờu dựng cú iu kin tt hn trong vic la chn v s dng hng hoỏ, dch v. Tuy nhiờn, bờn cnh nhng mt tớch cc, nn kinh t th trng ó ny sinh khụng ớt nhng hnh vi vi phm nghiờm trng quyn, li ớch chớnh ỏng ca ngi tiờu dựng, gõy bt n cho nn kinh t v cho xó hi. Hng gi, hng nhỏi hin din khỏ nhiu, hin tng thng nhõn cõn, o sai tng i ph bin Bi * Ging viờn chớnh Khoa phỏp lut kinh t Trng i hc Lut H Ni nghiªn cøu - trao ®æi 4 t¹p chÝ luËt häc sè 11/2010 vậy, Nhà nước Việt Nam đã quan tâm, chú ý tới công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và được đánh dấu bằng sự ra đời của Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27/4/1999. Có thể nói ở nước ta công tác bảo vệ người tiêu dùng chỉ được biết đến từ khi Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được ban hành. Bảo vệ người tiêu dùng là vấn đề rất rộng liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, bởi vậy, bên cạnh Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác có mục đích hoặc có tác dụng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dựa vào phạm vi điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật có thể chia hệ thống pháp luật hiện hành về bảo vệ người tiêu dùng thành 2 nhóm: - Nhóm các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp (chuyên biệt) bảo vệ người tiêu dùng. - Nhóm các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh gián tiếp vấn đề bảo vệ người tiêu dùng. 1.1. Các quy định trực tiếp (chuyên biệt) bảo vệ người tiêu dùng Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp bảo vệ người tiêu dùngPháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định của Chính phủ số 55/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Nghị định này thay thế cho Nghị định của Chính phủ số 69/2001/NĐ-CP ngày 2/10/2001). Các quy định trong hai văn bản quy phạm pháp luật nói trên đã trực tiếp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng qua việc: Đưa ra định nghĩa về người tiêu dùng; quy định quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng; quy định nghĩa vụ của nhà sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; quy định cơ chế khiếu nại, khởi kiện của người tiêu dùng khi bị xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp; quy định các biện pháp xử lí vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quy định trách nhiệm quản lí nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng. 1.2. Các quy định gián tiếp điều chỉnh vấn đề bảo vệ người tiêu dùng Các văn bản quy phạm pháp luật trong nhóm này quy định những vấn đề sau: a. Ghi nhận các nguyên tắc chung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thể hiện trong Hiến pháp năm 1992, Bộ luật dân sự năm 2005. Điều 28 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Mọi hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, mọi hành vi phá hoại nền kinh tế, làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyềnlợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị xử lí nghiêm minh theo pháp luật. Nhà nước có chính sách bảo hộ quyền lợi của người sản xuất và người tiêu dùng”. Trong các chương nói về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Hiến pháp đã đề cập các quyền trùng với các quyền của người tiêu dùng mà Tổ chức quốc tế người tiêu dùng (CI) và Liên hợp quốc công nhận. Các điều này được ghi nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 11/2010 5 nhn trong Hin phỏp l vn bn cú giỏ tr phỏp lớ cao nht th hin s quan tõm ca Nh nc ta v cụng tỏc bo v ngi tiờu dựng v l c s quan trng cho vic xõy dng cỏc c ch phỏp lớ c th bo v ngi tiờu dựng mt cỏch tớch cc v hiu qu. Sau Hin phỏp, B lut dõn s nm 2005 l o lut chung nht iu chnh cỏc quan h, cỏc giao dch trong i sng dõn s trong ú cú mi quan h gia ngi tiờu dựng vi thng nhõn. Chng XVIII (v hp ng dõn s thụng dng) v Chng XXI (trỏch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng) ca phn III B lut dõn s nm 2005 cú mt s quy nh liờn quan n trỏch nhim hp ng v trỏch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng ỏp dng cho cỏc giao dch gia thng nhõn vi ngi tiờu dựng. Thụng qua nhng quy nh ny, B lut dõn s ó xỏc nh nhng trỏch nhim c bn ca ngi bỏn hng hoỏ, cung ng dch v trong vic bo m li ớch ca ngi tiờu dựng bao gm trỏch nhim hng dn v cung cp thụng tin, trỏch nhim bo m cht lng hng hoỏ, trỏch nhim bo hnh, trỏch nhim bi thng thit hi. b. Quy nh chung v kim soỏt s gia nhp th trng v iu tit hot ng trờn th trng ca cỏc thng nhõn. Cỏc quy nh ny to ra c ch phỏp lớ m bo cho bt kỡ hng hoỏ, dch v no c cung ng ti ngi tiờu dựng phi cú ch th chu trỏch nhim. T ú to ra trt t phỏp lớ cho th trng v cú tỏc dng tớch cc trong vic bo v ngi tiờu dựng.(2) Cỏc quy nh ny th hin ch yu trong cỏc vn bn quy phm phỏp lut: Lut doanh nghip nm 2005; Lut u t nm 2005; Lut thng mi nm 2005; Lut cnh tranh nm 2004; Phỏp lnh giỏ nm 2002; Phỏp lnh qung cỏo nm 2003; Lut tiờu chun, quy chun k thut nm 2006; Lut cht lng sn phm, hng hoỏ nm 2007; Phỏp lnh o lng nm 1999; Cỏc quy nh v nhón hng hoỏ.(3) c. Cỏc quy nh iu tit ngnh, kim soỏt s gia nhp th trng v hot ng trờn th trng ca thng nhõn trong tng chuyờn ngnh (nh y t, thc phm, giao thụng, xõy dng, du lch, ngõn hng, chng khoỏn, bu chớnh vin thụng). Nhng quy nh ny tỏc ng ti vic bo v quyn v li ớch ca ngi tiờu dựng trong cỏc lnh vc c th ú. Cỏc quy nh ny c ghi nhn trong Lut v sinh an ton thc phm nm 2010, Lut bo v sc khe nhõn dõn nm 1989, Phỏp lnh hnh ngh y dc t nhõn nm 2003, Lut dc nm 2005, Lut kinh doanh bo him nm 2000, Lut cỏc t chc tớn dng nm 1997, Lut in lc nm 2004, Phỏp lnh bu chớnh, vin thụng nm 2000 (c thay th bng Lut bu chớnh nm 2010), Lut chng khoỏn nm 2006, Lut du lch nm 2005. d. Quy nh v cỏc thit ch bo v ngi tiờu dựng. Phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng hin nay ó cú nhiu quy nh v trỏch nhim v s tham gia ca cỏc thit ch thc thi phỏp lut trong lnh vc ny.(4) Cỏc thit ch ny l b phn quan trng m bo thc thi h thng phỏp lut v nghiªn cøu - trao ®æi 6 t¹p chÝ luËt häc sè 11/2010 bảo vệ người tiêu dùng. Nếu thiếu các thiết chế thực thi thì pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khó đi vào cuộc sống một cách triệt để. Các thiết chế thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chủ yếu gồm: - Các cơ quan hành chính.(5) - Các hội bảo vệ người tiêu dùng. - Hệ thống toà án. e. Quy định biện pháp xử lí vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc xử lí các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được quy định trong Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định của Chính phủ số 55/2008/NĐ-CP, tuy nhiên 2 văn bản pháp luật này chỉ quy định chung chung: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tuỳ theo tính chất, mức độ, đối tượng vi phạm mà bị xử lí vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trong trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.(6) Như vậy, thương nhân và tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thể bị xử lí bằng các chế tài hình sự, hành chính, dân sự. Để áp dụng các biện pháp xử lí vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hiện nay phải căn cứ vào các quy định trong Bộ luật hình sự; Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính; Các nghị định của Chính phủ về xử lí vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực chuyên ngành, Bộ luật dân sự và Bộ luật tố tụng dân sự. 2. Hạn chế chủ yếu của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ người tiêu dùng(7) Thứ nhất, hệ thống pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mặc dù đã được Nhà nước quan tâm, ban hành, sửa đổi nhưng vẫn còn thiếu tính cụ thể gây khó khăn cho việc triển khai trong thực tế. Tính chưa cụ thể, rõ ràng thể hiện trong nhiều quy định của hệ thống pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đặc biệt là trong các quy định về quyền, trách nhiệm của người tiêu dùng cũng như trong các quy định về trách nhiệm của thương nhân. Chương II Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liệt kê các quyền của người tiêu dùng, thoạt nhìn có vẻ như đầy đủ theo hướng dẫn bảo vệ người tiêu dùng của Liên hợp quốc nhưng thực tế rất khó cho người tiêu dùng Việt Nam với trình độ không đồng đều và nhìn chung nhận thức còn hạn chế để có thể hiểu và vận dụng tốt các quy định này. Có thể nói các quy định này mới chỉ dừng lại ở mức “gọi tên” các quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng mà chưa thể hiện cụ thể các quyền và trách nhiệm đó cũng như chưa đảm bảo cơ chế cho việc thực thi các quyền này của người tiêu dùng trên thực tế. Điều này không chỉ gây cho người tiêu dùng những khó khăn trong quá trình nhận thức về quyền và trách nhiệm của mình mà còn gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Chương III Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi nghiªn cøu - trao ®æi t¹p chÝ luËt häc sè 11/2010 7 người tiêu dùng và Chương XVIII Bộ luật dân sự có một số điều quy định về trách nhiệm của thương nhân đối với người tiêu dùng trong các vấn đề: đăng kí tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá; thông tin, quảng cáo chính xác và trung thực về hàng hoá, dịch vụ; giải quyết kịp thời mọi khiếu nại của người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ của mình không đúng tiêu chuẩn, chất lượng, giá cả đã công bố hoặc hợp đồng đã giao kết. Các quy định này quá chung chung, chưa thể hiện rõ những hành vi thương mại không lành mạnh, không công bằng nào gây bất lợi cho người tiêu dùng sẽ bị cấm đối với thương nhân cũng như trách nhiệm của thương nhân trong việc cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ cho người tiêu dùng hay trách nhiệm của thương nhân khi sử dụng các điều kiện giao dịch chung hay khi giao kết hợp đồng theo mẫu. Đây là những vấn đề nảy sinh khá phổ biến trong thực tiễn nhưng với những quy định hiện hành của pháp luật thì quyền lợi của người tiêu dùng khó được đảm bảo. Thứ hai, quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong các văn bản còn trùng lặp, mâu thuẫn với nhau và tỏ ra không đồng bộ. Như trên đã trình bày, hiện nay việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được quy định trong nhiều văn bản pháp luật. Trong một số trường hợp, do các quy định về hành vi thương mại cụ thể được quy định trùng lặp trong nhiều văn bản dẫn đến khi thương nhân thực hiện những hành vi đó xâm phạm lợi ích của người tiêu dùng sẽ thuộc trách nhiệm xử lí của các cơ quan khác nhau với những biện pháp xử lí khác nhau. Ví dụ, cùng là hành vi kinh doanh hàng hoá quá hạn sử dụng, theo Điều 26 Nghị định của Chính phủ số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/8/2008 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 30 triệu đồng tùy theo giá trị của hàng hoá kinh doanh. Nếu hàng hoá là thực phẩm thì mức phạt sẽ tăng gấp đôi. Trong khi đó, theo quy định tại Điều 15 Nghị định của Chính phủ 45/2005/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng, bất kể giá trị hàng hoá kinh doanh. Đối với hành vi không công bố chất lượng sản phẩm, hàng hoá hoặc không bảo đảm đúng chất lượng đã công bố, theo Điều 15 Nghị định của Chính phủ số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 95/2007/NĐ-CP ngày 4/6/2007) sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 20 triệu đồng, tùy theo giá trị lô hàng vi phạm. Tuy nhiên, theo khoản 4 Điều 15 Nghị định của Chính phủ số 45/2005/NĐ-CP ngày 6/4/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì hành vi không công bố tiêu nghiên cứu - trao đổi 8 tạp chí luật học số 11/2010 chun v sinh an ton thc phm b pht tin t 2 triu ng n 6 triu ng. Cỏc quy nh trựng lp v mõu thun ny s gõy khú khn cho c quan qun lớ nh nc trong vic xỏc nh thm quyn v mc x lớ cỏc hnh vi vi phm ca thng nhõn trong nhng ngnh, lnh vc c th. T vic phõn tớch mt s quy nh nờu trờn cho thy gia cỏc vn bn khỏc nhau thuc cỏc lnh vc khỏc nhau cng cú mc bo v ngi tiờu dựng khỏc nhau, do ú to nờn s khụng ng b trong h thng phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng lm cho ngi tiờu dựng thiu nim tin vo phỏp lut. Th ba, phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng cha cú tỏc dng khụi phc li ớch cho ngi tiờu dựng cng nh cha cú quy nh tha nhn yờu cu bo v c bit i vi ngi tiờu dựng. Ngi tiờu dựng khi tham gia quan h mua bỏn hng hoỏ, dch v vi thng nhõn gp nhiu im bt li v cú 4 yu th c bn so vi thng nhõn l: yu th v thụng tin, yu th v kh nng m phỏn, yu th v kh nng chi phi giỏ c v cỏc iu kin giao dch, yu th v kh nng chu cỏc ri ro phỏt sinh t quỏ trỡnh tiờu dựng hng hoỏ. Chớnh vỡ th h cn c bo v mc cao hn so vi vic bo v cỏc ch th khỏc (vớ d, bo v cao hn mc bo v dnh cho thng nhõn khi thng nhõn tham gia quan h mua bỏn hng hoỏ tng t hay s dng hng hoỏ sn xut, kinh doanh). Tuy nhiờn, do c ỏp dng chung bi B lut dõn s nm 2005 v cỏc vn bn phỏp lut cú liờn quan khỏc nờn mc bo v ngi tiờu dựng hin nay khụng khỏc bit my so vi cỏc ch th khỏc mua, s dng hng hoỏ, dch v. Phỏp lut hin hnh cha quy nh nhng c ch, cụng c c bit dnh riờng cho ngi tiờu dựng bo v quyn li, khc phc nhng im yu ca mỡnh trong quan h giao dch vi thng nhõn trờn th trng. Vớ d, cha quy nh c c ch gii quyt cỏc khiu ni, tranh chp gia ngi tiờu dựng vi thng nhõn mt cỏch hu hiu ngi tiờu dựng t bo v mỡnh, cha cú quy nh v trỏch nhim ca thng nhõn i vi sn phm khụng an ton cho ngi s dng cng nh cha cú nhng quy nh to iu kin cho t chc bo v ngi tiờu dựng hot ng cú hiu qu Th t, h thng ch ti ỏp dng i vi cỏc hnh vi vi phm quyn li ngi tiờu dựng cũn bt hp lớ. Nh phn trờn ó trỡnh by, hin nay, ch ti ỏp dng i vi cỏc hnh vi vi phm ca thng nhõn i vi ngi tiờu dựng gm: ch ti hnh chớnh, ch ti hỡnh s, ch ti dõn s. Cỏc ch ti ny ang tn ti mt s im cha phự hp bo v li ớch ca ngi tiờu dựng. C th l: Vic truy cu trỏch nhim hỡnh s i vi cỏc ch th cú hnh vi vi phm quyn li ca ngi tiờu dựng mi ch tp trung vo mt s hnh vi nh: qung cỏo gian di, la di khỏch hng trong vic cõn, o, nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 11/2010 9 ong, m, tớnh gian, ỏnh trỏo loi hng hoỏ, lm tem gi, vộ gi, buụn bỏn tem gi, vộ gi, trong khi ú nhiu hnh vi gõy nguy him cho xó hi nh: sn xut hng kộm cht lng, sn xut hng gõy nguy him cho ngi tiờu dựng vi s lng ln cha c quy nh x lớ hỡnh s. H thng ch ti hnh chớnh cũn nhiu im bt cp. Mt s hnh vi khi thng nhõn thc hin rừ rng cú nh hng n quyn v li ớch ca ngi tiờu dựng nhng trong cỏc ngh nh ca Chớnh ph v x pht vi phm hnh chớnh trong nhng lnh vc c th li khụng quy nh, do vy kh nng m bo thi hnh cỏc quy nh phỏp lut v bo v ngi tiờu dựng l rt thp. Vớ d, trong Ngh nh ca Chớnh ph s 54/2009/N-CP v x pht vi phm hnh chớnh trong lnh vc tiờu chun o lng v cht lng sn phm hng hoỏ ó khụng c xỏc nh cõn, o, ong sai l hnh vi vi phm do ú khụng quy nh v ch ti x lớ. Trong mt s trng hp vi phm, mc x pht cũn nh, khụng tng xng vi li nhun m doanh nghip thu c nờn trong thc t nhiu doanh nghip chp nhn b pht vi phm. Mt khỏc, phỏp lut Vit Nam hin hnh cha cho phộp c quan bo v ngi tiờu dựng ỏp dng cỏc ch ti th hin tớnh c thự, phự hp phũng nga, rn e hnh vi vi phm quyn li ngi tiờu dựng nh: cụng b cụng khai v hnh vi vi phm trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng, buc ỡnh ch hoc tm ỡnh ch hot ng kinh doanh ngnh ngh cú hnh vi vi phm phỏp lut, truy thu li nhun bt hp phỏp. õy l nhng ch ti rt hu hiu c ghi nhn trong phỏp lut ca nhiu quc gia.(8) Th nm, phỏp lut hin hnh ó to ra kh nng chng chộo, mõu thun v thm quyn ca cỏc c quan tham gia cụng tỏc bo v ngi tiờu dựng dn n cha to ra mt c ch phi hp v phõn cụng trỏch nhim rừ rng gia cỏc c quan cú thm quyn trong cụng tỏc bo v ngi tiờu dựng. Cn c vo cỏc quy nh trong cỏc o lut v cỏc vn bn cú liờn quan ti cụng tỏc bo v ngi tiờu dựng, cú th thy rừ rng kh nng mõu thun, chng chộo trong thm quyn ca cỏc c quan cú trỏch nhim bo v ngi tiờu dựng. Vớ d, theo quy nh ti iu 19 Phỏp lnh bo v quyn li ngi tiờu dựng nm 1999 v iu 24 Ngh nh ca Chớnh ph s 55/2008/N-CP ngy 24/4/2008 thỡ B cụng thng chu trỏch nhim trc Chớnh ph thng nht qun lớ nh nc v bo v quyn li ngi tiờu dựng trong phm vi c nc. Lut cht lng sn phm, hng hoỏ nm 2007 quy nh (iu 68): B Khoa hc v Cụng ngh chu trỏch nhim trc Chớnh ph thc hin thng nht qun lớ nh nc v cht lng sn phm, hng hoỏ. Lut an ton thc phm nm 2010 (iu 61) quy nh: B y t chu trỏch nhim trc Chớnh ph thc hin qun lớ nh nc v an ton thc phm. Cú th thy ngay nhng quy nh ny to ra trong thc t, kh nng cỏc c nghiên cứu - trao đổi 10 tạp chí luật học số 11/2010 quan tham gia cụng tỏc bo v quyn li ngi tiờu dựng s b mõu thun, chng chộo v thm quyn n mc no. Mt khỏc, phỏp lut hin hnh cha to ra c ch phi hp v phõn cụng trỏch nhim rừ rng gia cỏc c quan cú thm quyn trong cụng tỏc bo v ngi tiờu dựng. Ngh nh ca Chớnh ph s 55/2008/N-CP cng mi ch quy nh chung chung l: Mi t chc v cỏ nhõn cú trỏch nhim tin hnh, phi hp kp thi cỏc hot ng bo v quyn li ngi tiờu dựng (iu 34) nhng cha quy nh rừ rng trỏch nhim phi hp ca cỏc c quan ú nh th no bo v quyn li ngi tiờu dựng mt cỏch hiu qu. Do ú, cỏc v vic vi phm quyn li ngi tiờu dựng khụng c phỏt hin v x lớ mt cỏch kp thi, trit dn ti vic b lt nhiu hnh vi vi phm. Vỡ th, Cc qun lớ th trng B cụng thng ó tng phn ỏnh rng: Hin nay, trong lnh vc kim tra, kim soỏt hng hoỏ lu thụng trờn th trng, bo m quyn li ngi tiờu dựng ó cú hng chc c quan khỏc nhau. Tuy nhiờn, vn cũn tỡnh trng, khi cú cụng thỡ lc lng no cng nhn ú l ca mỡnh nhng khi cú vn thỡ rt khú quy trỏch nhim c th cho c quan no.(9) Th sỏu, cũn cú bt cp trong quy nh ca phỏp lut v t chc, hot ng ca cỏc t chc bo v ngi tiờu dựng. Trong cụng tỏc bo v ngi tiờu dựng, vai trũ ca cỏc t chc bo v ngi tiờu dựng l rt quan trng, gúp phn vo s thnh cụng ca cụng tỏc ny. Vit Nam, tuy t chc bo v ngi tiờu dựng ra i tng i sm nhng n nay vn hot ng cha hiu qu, cha ỏp ng yờu cu ca cụng tỏc bo v ngi tiờu dựng trong tỡnh hỡnh mi. Mt trong nhng nguyờn nhõn ca tỡnh trng ny l phỏp lut cha quy nh c ch h tr ti chớnh hu hiu t ngõn sỏch nh nc. Do ú vi im c thự l mt t chc xó hi m khụng cú s úng gúp ca hi viờn cng nh khụng cú ngun thu n nh, cỏc t chc bo v ngi tiờu dựng rt khú hot ng cú hiu qu. 3. Kt lun Bo v ngi tiờu dựng l trỏch nhim chung ca ton xó hi, l mt trong nhng yu t quan trng bo m s phỏt trin bn vng ca xó hi. Do ú, nhiu nc trờn th gii ó ban hnh Lut bo v quyn li ngi tiờu dựng cỏch õy vi chc nm, quy nh trc tip cỏc vn quan trng bo v ngi tiờu dựng bờn cnh khỏ nhiu vn bn phỏp lut khỏc quy nh nhng vn cú liờn quan. Vit Nam, nh ó trỡnh by trờn, h thng phỏp lut hin hnh v bo v ngi tiờu dựng c bit l Phỏp lnh bo v quyn li ngi tiờu dựng nm 1999 cũn nhiu bt cp, cha phi l ch da phỏp lớ vng chc ngi tiờu dựng cú th t bo v quyn li ca mỡnh. cú c s phỏp lớ quy nh y , c th hn v quyn, ngha v ca ngi tiờu dựng, v trỏch nhim ca t chc, cỏ nhõn kinh doanh hng hoỏ, dch v i vi nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 11/2010 11 ngi tiờu dựng, v trỏch nhim ca t chc xó hi trong bo v quyn li ngi tiờu dựng, v gii quyt tranh chp gia ngi tiờu dựng v t chc, cỏ nhõn kinh doanh hng hoỏ, dch v, Ngh quyt s 27/2008/NQ-QH12 ngy 15 thỏng 11 nm 2008 ca Quc hi ó a vic xõy dng Lut bo v quyn li ngi tiờu dựng vo Chng trỡnh xõy dng lut, phỏp lnh nm 2009. Ngy 07 thỏng 01 nm 2009, Th tng Chớnh ph ban hnh Quyt nh s 25/2009/Q-TTg phõn cụng B cụng thng l c quan ch trỡ son tho D ỏn Lut bo v quyn li ngi tiờu dựng. Ngy 17/11/2010 ti kỡ hp th 8 Quc hi khúa XII, Quc hi thụng qua Lut bo v quyn li ngi tiờu dựng vi 6 chng, 51 iu. Lut ny s cú hiu lc thi hnh sau 7 thỏng k t ngy ban hnh (bt u cú hiu lc t 1/7/2011).10 Tuy nhiờn, Lut bo v quyn li ngi tiờu dựng ch l mt vn bn phỏp lut quan trng trong h thng rt nhiu vn bn phỏp lut cú mc ớch bo v ngi tiờu dựng. Vỡ vy, sp ti trin khai thi hnh Lut bo v quyn li ngi tiờu dựng cú hiu qu, cn r soỏt, sa i mt s vn bn phỏp lut cú liờn quan n bo v ngi tiờu dựng, khc phc nhng hn ch ó phõn tớch phn trờn ca bi vit./. (1).Xem: inh Th M Loan, Hon thin phỏp lut bo v ngi tiờu dựng, ngun: www.thuongtruong.com/ trang-chu/phap luat/332-hoan-thien-phap-luat-bao-ve-nguoi-tieu-dung.html. (2).Xem: MUTRAP, Bỏo cỏo r soỏt, h thng hoỏ cỏc quy nh hin hnh v bo v ngi tiờu dựng, tr. 9. (3).Xem: Ngh nh ca Chớnh ph s 89/2006/N-CP ngy 30/9/2006 v nhón hng hoỏ v Thụng t s 09/2007/TT-BKHCN ngy 06/04/2007 hng dn thi hnh mt s iu ca Ngh nh s 89/2006/N-CP (Thụng t ny c b sung bi Thụng t s 14/2007/TT-BKHCN ngy 25/07/2007). (4). Cỏc vn bn quy nh v chc nng, nhim v ca cỏc c quan thc thi phỏp lut bo v ngi tiờu dựng phi k n: Ngh nh s 06/2006/N-CP ngy 9/1/2006 quy nh Cc qun lớ cnh tranh l c quan giỳp B trng B cụng thng thc hin qun lớ nh nc v bo v quyn li ngi tiờu dựng; Quyt nh s 1211/2000/Q-BTM ngy 22/8/2000 ca B trng B thng mi v vic giao chc nng, nhim v ca thanh tra chuyờn ngnh thng mi cho lc lng qun lớ th trng; Ngh nh s 55/2008/N-CP ngy 24/4/2008 quy nh v quyn v ngha v ca t chc bo v ngi tiờu dựng (5). Bao gm cỏc c quan sau: Cc qun lớ cnh tranh (B cụng thng); Cc qun lớ th trng (B cụng thng); Cỏc chi cc, i qun lớ th trng cỏc a phng; Cc an ton v sinh thc phm (B y t); Cc khỏm cha bnh; Tng cc tiờu chun, o lng v cht lng (B khoa hc v cụng ngh); Cỏc chi cc tiờu chun o lng v cht lng cỏc a phng. (6).Xem: iu 26, iu 28 Phỏp lnh bo v quyn li ngi tiờu dựng v iu 33 Ngh nh s 55/2008/N-CP. (7).Xem: T trỡnh ca Chớnh ph s 28/TTr-CP ngy 8/4/2010 v D ỏn Lut bo v ngi tiờu dựng v bỏo cỏo r soỏt, h thng hoỏ cỏc quy nh hin hnh v bo v ngi tiờu dựng ca MUTRAP (D ỏn h tr thng mi a biờn do Liờn minh chõu u ti tr, B cụng thng Vit Nam phi hp thc hin). (8).Xem: T trỡnh Chớnh ph ca B cụng thng v D ỏn Lut bo v quyn li ngi tiờu dựng, tr. 4. (9). í kin ca Cc trng Cc qun lớ th trng - B cụng thng ti Hi tho ngy 11/6/2008 do Cc qun lớ cnh tranh t chc phc v vic xõy dng Lut bo v ngi tiờu dựng. (10). Vibonline.com.vn/vi-VN/Drafs/Details.aspx?DraftID =334&Version=8 . định biện pháp xử lí vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc xử lí các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được. thống pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ người tiêu dùng (7) Thứ nhất, hệ thống pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mặc dù đã
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng " pdf, Báo cáo " Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng " pdf, Báo cáo " Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng " pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay