Thực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

29 658 4
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2012, 15:19

Lời mở đầuTrong nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, một doanh nghiệp muốn hoạt đông hiệu quả và trở thành người chiến thắng trên thương trường thì doanh nghiệp đó phải biết rõ mình là Lời mở đầuTrong nền kinh tế thị trờng nớc ta hiện nay, một doanh nghiệp muốn hoạt đông hiệu quả trở thành ngời chiến thắng trên thơng trờng thì doanh nghiệp đó phải biết rõ mình là ai? hoạt động nh thế nào? hiệu quả kinh tế tình hình tài chính ra sao? Để làm đợc điều đó thì họ phải có trong tay những công cụ quản lý hữu hiệu. Một trong những công cụ đó là các thông tin trên báo cáo tài chính. Sau mỗi chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiêp phải lập báo cáo tài chính nhằm tổng hợp đánh giá một cách khái quát tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn tình hình tài chính. Trên cơ sở những số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính, doanh nghiệp sẽ đánh giá đợc thực trạng tình hình tài chính của mình đồng thời phân tích những nhân tố ảnh hởng tới quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tìm ra những giải pháp thích hợp để khắc phục cho những kỳ kinh doanh tiếp theo. Báo cáo tài chính không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp mà nó còn là đối tợng quan tâm của các nhà đầu t, các nhà cho vay, các nhà cung cấp, ngân hàng, ngời lao động . Mỗi đối tợng quan tâm đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp dới một góc độ khác nhau. Song tất cả đều có một mục đích chung là nắm đợc thực trạng của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để da ra quyết định cuối cùng của mình.Tuy nhiên, các thông tin trên báo cáo tài chính chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó phản ánh chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, việc kiểm tra báo cáo tài chính là công việc cần thiết đầu tiên để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc xét duyệt báo cáo quyết toán, đồng thời tạo niềm tin cho ngời sử dụng báo cáo tài chính. Về thực chất, kiểm tra báo cáo tài chính bao gồm những ph-ơng pháp phân tích, khảo sát, so sánh đối chiếu một cách có hệ thống các thông tin, dữ liệu qua các tài liệu, báo cáo sổ sách kế toán nhằm phát hiện sửa chữa những sai lầm, bảo đảm tính chính xác của số liệu.Có thể nói, so với hệ thống báo cáo tài chính áp dụng trong các doanh nghiêp trớc đây, hệ thống báo cáo tài chính hiện hành là một bớc đột phá căn bản. Hệ thống biểu mẫu đã đợc xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc chuẩn mực kế toán quốc tế. Số lợng báo cáo kế toán giảm đáng kể, việc lâp xét duyệt đơn giản ít tốn kém về thời gian. tuy nhiên hệ thống báo cáo tài chính hiện hành vẫn cha thực sự hoàn chỉnh, biểu mẫu vẫn còn quá cồng kềnh, phức tạp, cha thực sự phù hợp với trình độ quản lý của Việt Nam.Trong phạm vi đề án này, em xin đi sâu vào việc lâp kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.Đề án này gồm hai phần: Phần I: Cơ sở lý luận về báo cáo tài chính.Phần II: Thực trạng hớng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 1Phần I: Cơ sở lý luận về báo cáo tài chínhBáo cáo tài chính không chỉ là đối tợng nghiên cứu của kế toán tài chính mà còn là đối tợng nghiên cứu của khoa học phân tích hoat động kinh doanh. Để tiến hành phân tích tình hình tài chính, ngời phân tích phải sử dụng rất nhiều tài liệu khác nhau, trong đó chủ yếu là các báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính là nguồn thông tin hữu ích đối với việc quản trị doanh nghiệp cũng là nguồn thông tin quý giá đối với ngời ngoài doanh nghiệp. báo cáo tài chính không những cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm mà còn cho biết những kết quảdoanh nghiệp đó đạt đợc trong một kỳ kinh doanh. Thông qua việc phân tích tình hình tài chính, ngời sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng nh những rủi ro trong tơng lai. Bởi vậy, việc phân tích tình hình tài chính là mối quan tâm của nhiều nhóm ngời khác nhau. Mục đích quan trọng nhất của phân tích báo cáo tài chính là giúp những ngời sử dụng thông tin tài chính đa ra quyết định tối u.Tuy nhiên, đối với môn học kế toán công trong các đơn vị hành chính sự nghiệp thì báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp thông tin về tình hình tài sản, tình hình cấp phát, tiếp nhận ngân sách của nhà nớc, kinh phí viện trợ tình hình sử dụng từng loại kinh phí. Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp kinh tế các đơn vị có tiến hành hoạt động kinh doanh còn phải tổng hợp tình hình thu chi kết quả của từng hoạt động sự nghiệp, hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán. Nói cách khác, báo cáo tài chính là những phơng tiện trình bày việc tiếp nhận sử dụng kinh phí cũng nh khả năng sinh lời thực trạng tài chính của đơn vị cho những ngời quan tâm.Bên cạnh đó, báo cáo tài chính còn cung cấp các thông tin kinh tế tài chính cần thiết cho việc kiểm tra, kiểm soát các khoản chi theo từng nguồn kinh phí, cung cấp thông tin cho việc quản lí tài sản của nhà nớc, tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt động của mỗi đơn vị nói riêng toàn xã hội nói chung. Từ đó, chính phủ có cơ sở để khai thác các nguồn thu, điều chỉnh các khoản chi một cách hợp lý đồng thời định ra đờng lối phát triển xã hội lành mạnh đúng đắn. Đối với các đơn vị cơ sở, báo cáo tài chính là nguồn thông tin đáng tin cậy, là cơ sở cho việc lập kế hoạch kinh phí cho mỗi kỳ hoạt đông một cách hợp lý. Ngoài ra nó còn giúp cho các đơn vị phân tích đợc xu hớng phát triển, từ đó định ra chiến lợc phát triển biện pháp quản lý tài chính ở đơn vị.Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng xem xét báo cáo tài chính dới giác độ là đối tợng nghiên cứu của kế toán tài chính.I. Khái quát chung về hệ thống báo cáo tài chính.1.Khái niệm, nội dung, bản chất của báo cáo tài chính2Báo cáo kế toán là kết quả của công tác kế toán trong một kỳ kế toán. Nó cung cấp thông tin một cách toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng nh kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán đó. Báo cáo kế toán là nguồn thông tin quan trọng không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho nhiều đối tợng khác ở bên ngoài có quyền lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đối với hoạt động của doanh nghiệp trong đó có các cơ quan chức năng của nhà nớc. Báo cáo kế toán của doanh nghiệp đợc phân thành báo cáo tài chính báo cáo kế toán quản trị.Báo cáo tài chính là một phân hệ thuộc báo cáo kế toán cung cấp thông tin về tài sản, nguồn vốn, tình hình kết quả hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu quản lý của doanh nghiệp cũng nh của các đối tợng khác ở bên ngoài nhng chủ yếu là phục vụ cho các đối tợng ở bên ngoài. Báo cáo tài chính là báo cáo bắt buộc đợc nhà nớc thống nhất về danh mục các báo cáo, biểu mẫu, hệ thống chỉ tiêu, phơng pháp lập, nơi gửi báo cáo, thời gian gửi các báo cáo. Báo cáo tài chính đợc quy định cho doanh nghiệp gồm 4 biểu mẫu báo cáo.- Bảng cân đối kế toán.- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.- Báo cáo lu chuyển tiền tệ.- Thuyết minh báo cáo tài chính.* Bảng cân đối kế toán: là báo cáo kế toán chủ yếu phản ánh tổng quát tình hình tài sản, nguồn vốn chủ yếu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định dới hình thái tiền tệ.Số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản: nguồn vốn cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể nhận xét đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.* Báo cáo kết quả kinh doanh: là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh khái quát tình hình kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp, tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nớc về thuế các khoản phải nộp khác.Báo cáo kết quả kinh doanh gồm 3 phần chính:+ Phần I: Báo cáo lãi lỗ.+ Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nớc.+ Phần III: Thuế GTGT đợc khấu trừ, thuế GTGT đợc hoàn lại, thuế GTGT đợc giảm, thuế GTGT hàng bán nội địa.* Báo cáo lu chuyển tiền tệ: là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc hình thành sử dụng lợng tiền phát sinh theo các hoạt động khác nhau.3* Thuyết minh báo cáo tài chính: là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đợc lập để giải thích bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính khác không thể trình bày rõ ràng, chi tiết đợc. Thuyết minh báo cáo tài chính trình bày khái quát đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung một số chế độ kế toán đợc doanh nghiệp chọn để áp dụng, tình hình lý do biến động của một số đối tợng tài sản nguồn vốn quan trọng, phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu các kiến nghị của doanh nghiệp.2 - Mục đích, ý nghĩa của báo cáo tài chính:- Sau mỗi chu kỳ hoạt động sản suất kinh doanh, các doanh nghiệp lập báo cáo tài chính nhằm tổng hợp, đánh giá một cách khái quát tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn tình hình tài chính của doanh nghiệp.- Báo cáo tài chính không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với chủ doanh nghiệp mà còn là nguồn thông tin chính đối với các chủ ngân hàng, các nhà đầu t, nhà cung cấp .Mỗi nhóm ngời có nhu cầu thông tin khác nhau do vậy họ có xu hớng tập trung vào những khía cạnh riêng trong bức tranh tài chính của doanh nghiệp.+ Đối với chủ doanh nghiệp, mối quan tâm hàng đầu của họ là kinh doanh có lãi thanh toán đợc những khoản nợ đến hạn. Vì một doanh nghiệp nếu lỗ liên tục trong nhiều năm thì rốt cuộc cũng sẽ khánh kiệt tất yếu dãan tới phá sản. Ngợc lại, dú doanh nghiệp đó kinh doanh có lãi mà không thanh toán kịp các khoản nợ đến hạn thì cũng sẽ bị đóng cửa. Không những thế, các chủ doanh nghiệp còn phải giải quyết các vấn đề về nâng cao chất lợng sản phẩm, cung cấp hàng hoá với chi phí thấp, giải quyết công ăn việc làm cho công nhân .Nh vậy, hơn ai hết, chính những ngời chủ doanh nghiệp cần phải nắm rõ các thông tin để có thể đánh giá thực trạng tình hình tài chính của mình, xem xét khả năng thanh toán, khả năng sinh lời, đánh giá những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dự đoán tình hình tài chính nhằm đề ra quyết định đúng đắn.+ Đối với các chủ ngân hàng, những ngời cho vay tín dụng thì mối quan tâm của họ là khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Không có một chủ ngân hàng nào dám mạo hiểm cho vay tiền nếu họ không biết chắc rằng khoản tiền của họ sẽ đợc thanh toán khi đến hạn. Vì vậy, họ đặc biệt chú trọng tới lợng tiền các tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền. Đồng thời, so sánh với số nợ ngắn hạn họ sẽ xác định đợc khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Nh vậy, các thông tin trên báo cáo tài chính đã giúp những ngời cho vay tín dụng, các chủ ngân hàng đa ra quyết định liệu có nên cho doanh nghiệp vay tiền hay không.4+ Đối với nhà cung cấp vật t, thiết bị, hàng hoá, dịch vụ họ phải đánh giá khẳ năng tài chính của khách hàng để quyết định xem liệu có cho phép khách hàng đợc thanh toán chậm hay không.+ Đối với các nhà đầu t, điều mà họ quan tâm là liệu số tiền họ đầu t vào doanh nghiệp có đem lại cho họ thu nhập không. Vì vậy, các nhà đầu t rất quan tâm tí khả năng điều hành hoạt động của các nhà quản trị, tính hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh các kỳ trớc. Những điều đó sẽ giúp các nhà đầu t tránh đợc rủi ro đồng thời phát huy hiệu quả của đồng vốn mà mình bỏ ra.+ Đối với các cơ quan chủ quản tài chính, cơ quan thuế, cục thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp là tài liệu quan trọng trong việc kiểm tra, giám sát, hớng dẫn doanh nghiệp thực hiện các chính sách, chế độ, thể lệ về tài chính kế toán.Có thể nói, báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế của các doanh nghiệp, các ngành toàn bộ nền kinh tế quốc dân.3 - Tiêu chuẩn của thông tin trên báo cáo tài chính:Để thông tin trên báo cáo tài chính thực sự hữu ích thì báo cáo tài chính phải đạt đợc các tiêu chuẩn sau:- Tính dễ hiểu: đây là đặc tính chủ yếu của thông tin trên báo cáo tài chính. Ng-ời sử dụng báo cáo tài chính đều là những ngời có kiến thức về kinh doanh hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, những thông tin về các vấn đề phức tạp đợc trình bày trên báo cáo tài chính phải rõ ràng, tránh lẫn lộn khó hiểu.- Tính thích hợp: các thông tin phải thích hợp với những nhu cầu đề ra quyết định kinh tế của ngời sử dụng. Các thông tin chỉ thích hợp khi chúng giúp ngời sử dụng đánh giá đợc các sự kiện quá khứ, hiện tại, tơng lai hoặc chỉnh lý xác nhận các đánh giá trong quá khứ của họ. Tính thích hợp của thông tin còn chịu ảnh hởng bởi tính trọng yếu của thông tin đó. Các thông tin đợc coi là trọng yếu nếu bỏ sót hoặc xác định sai những thông tin đó có thể ảnh hởng nghiêm trọng tới quyết định kinh tế của ngời sử dụng thông tin.- Tính đáng tin cậy: thông tin có chất lợng đáng tin cậy khi chúng không mắc những sai lầm nghiêm trọng hoặc phản ánh méo mó một cách cố ý. Để đảm bảo tính đáng tin cậy, thông tin trên báo cáo tài chính phải thoả mãn những tính chất sau:+ Trình bày trung thực: cấc thông tin phải đợc trình bày một cách trung thực về những giao dịch các sự kiện khác có liên quan.+ Khách quan: các thông tin trên báo cáo tài chính phải khách quan, không bị xuyên tạc, bóp méo. Các báo cáo tài chính sẽ không đợc coi là khách quan nếu nh bằng việc lựa chọn hoặc trình bày chúng có ảnh hởng đến việc ra quyết định.5+ Thận trọng: Ngời lập báo cáo tài chính thờng phải trình bày các nội dung về nhiều sự kiện, tình thế không chắc chắn. Ví dụ nh khả năng thu hồi các khoản nợ khó đòi, đánh giá thời gian sử dụng của thiết bị máy móc .Các yếu tố đó cần đợc trình bày một cách thận trọng. Thận trọng bao gồm cả mức độ lờng trớc các sự kiện cần xét đoán trong quá trình hạch toán trên cơ sở những dữ liệu không thật chắc chắn.+ Đầy đủ: các thông tin phải đợc phản ánh đầy đủ trong phạm vi của tính trọng yếu. Các thông tin sẽ không đợc coi là tin cậy nếu có sự bỏ sót dẫn đến sai lệch về bản chất của thông tin, ảnh hởng đến việc ra quyết định của ngời sử dụng báo cáo tài chính.- Tính so sánh đợc: những ngời sử dụng thông tin phải có khả năng so sánh các thông tin trên báo cáo tài chính giữa các kỳ với nhau để phân tích xu hớng phát triển của doanh nghiệp. Ngoài ra, ngời sử dụng báo cáo tài chính còn phải so sánh số liệu giữa các doanh nghiệp với nhau để đánh giá mối tơng quan về tình hình tài chính, kinh doanh sự biến động của chúng giữa các doanh nghiệp. Vì vậy việc xây dựng, tính toán trình bày các sự kiện kinh tế lên báo cáo tài chính phải đợc tiến hành một cách nhất quán giữa các kỳ trong phạm vi một doanh nghiệp giữa các doanh nghiệp với nhau.4 - Trách nhiệm, thời hạn lập gửi báo cáo tài chính:- Tất cả các doanh nghiệp hạch toán độc lập, có t cách pháp nhân đều phải lập nộp báo cáo tài chính theo quy định của bộ tài chính. Riêng đối với báo cáo lu chuyển tiền tệ, tạm thời cha bắt buộc phải lập gửi nhng khuyến khích các doanh nghiệp lập sử dụng báo cáo này.- Báo cáo tài chính đợc lập gửi vào cuối mỗi quý để phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh đã diễn ra trong quý đó.- Báo cáo tài chính đợc gửi đi chậm nhất là sau 15 ngày kể từ ngày lập báo cáo tài chính quý sau 30 ngày đối với báo cáo tài chính năm.- Các doanh nghiệp đều phải gửi báo cáo tài chính tới cơ quan thuế thống kê. Riêng đối với doanh nghiệp nhà nớc, báo cáo tài chính còn đợc gửi tới cơ quan tài chính còn doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài phải gửi báo cáo tới bộ kế hoạch đầu t.II - Phơng pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh:1 - Phần 1: Lãi, lỗ- Cột kỳ trớc lấy số liệu từ cột kỳ này của Báo cáo hoạt động kinh doanh lập ở kỳ trớc.- Cột kỳ này lấy số liệu từ các tài khoản tổng hợp chi tiết thuộc loại V, VI, VII, VIII, IX tài khoản 421, 3334 thuộc kỳ này để ghi.6* Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng phát sinh bên có tài khoản 521 Doanh thu bán hàng nội bộ * Các khoản giảm trừ: phản ánh tổng hợp các khoản giảm trừ vào tổng doanh thu kỳ báo cáo gồm chiết khấu thơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế Giá trị gia tăng ( đối với Doanh nghiệp.+ Chiết khấu thơng mại là số luỹ kế phát sinh Có tài khoản 521 Chiết khấu bán hàng trong kỳ báo cáo.+ Giảm giá hàng bán lấy số phát sinh Có của tài khoản 532.+ Giá trị hàng bán bị trả lại: phản ánh tổng số giảm giá hàng bán theo chính sách bán hàng của Doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số luỹ kế phát sinh Có của tài khoản 531.+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng luỹ kế phát sinh Có của tài khoản 3332, 3333.* Doanh thu thuần: chỉ tiêu phản ánh số doanh thu bán hàng hoá thành phẩm sau khi đã trừ các khoản giảm trừ.* Giá vốn hàng bán: chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị của hàng hoá, giá thành sản xuất của thành phẩm. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh Có tài khoản 632 Giá vốn hàng bán.* Lợi nhuận gộp về hàng bán cung cấp dịch vụ: chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần với giá vốn.* Doanh thu hoạt động tài chính: chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu từ hoạt động tài chính trong kỳ kế toán. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế phát sinh Có tài khoản 515.* Chi phí tài chính: số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần phát sinh Nợ tài khoản 635.* Chi phí bán hàng: chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí bán hàng phân bổ cho thành phẩm, hàng hoá đã bán trong kỳ. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng phát sinh tài khoản 641 Chi phí bán hàng với phát sinh Có tài khoản 1422 chi tiết phần chi phí bán hàng đối ứng với nợ tài khoản 911.* Tổng chi phí quản lý doanh nghiêp: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh Có tài khoản 642 với phát sinh Có tài khoản 1422 chi tiết phần chi phí quản lý Doanh nghiệp đối ứng nợ tài khoản 911.* Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: chỉ tiêu này đợc tính toán trên cơ sở lợi tức gộp trừ đi chi phí bán hàng chi phí quản lý phân bổ cho hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ báo cáo.* Thu nhập khác: Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập bất thờng ngoài hoạt động kinh doanh hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu 7để ghi vào chỉ tiêu này là phát sinh nợ tài khoản 711 đối ứng bên Có tài khoản 911.* Chi phí khác: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phát sinh Có tài khoản 811.* Lợi nhuận khác: Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch giữa khoản thu nhập bất th-ờng với chi phí bất thờng.* Tổng lợi nhuận trớc thuế: chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận trớc khi trừ thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh các hoạt động bất thờng khác.* Thuế thu nhập: Phản ánh số thuế mà Doanh nghiệp phải nộp tính trên lợi nhuận chịu thuế. Chỉ tiêu này căn cứ phát sinh Có tài khoản 3334 đối ứng bên Nợ tài khoản 421.* Lợi nhuận sau thuế: là phần giá trị còn lại của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động của Doanh nghiệp sau khi trừ đi thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp phát sinh kỳ báo cáo.2 - Phần 2: Tình hình thực hiện nghĩa vụ của Nhà nớc.Phần này gồm các chỉ tiêu về thuế các khoản phải nộp khác mà Doanh nghiệp phải nộp, đã nộp còn phải nộp đến cuối kỳ.Mục I: Thuế là chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh tổng số tiền thuế phải nộp đã nộp còn phải nộp theo từng loại thuế sau:1. Thuế Giá trị gia tăng+ Thuế Giá trị gia tăng hàng nội địa căn cứ vào số phát sinh bên Nợ, Có tài khoản 33311.+ Thuế Giá trị gia tăng hàng nội địa căn cứ vào số phát sinh bên Nợ, Có tài khoản 33312.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt căn cứ vào số phát sinh tài khoản 3332.3. Thuế xuất nhập khẩu căn cứ vào số phát sinh tài khoản 3333.4. Thuế thu nhập Doanh nghiệp số phát sinh Nợ tài khoản 3334 để ghi vào cột 5, số phát sinh bên Có tài khoản 3334 để ghi vào cột 4.5. Thu trên vốn căn cứ vào số phát sinh Nợ, Có tài khoản 335.6. Thuế tài nguyên căn cứ vào số phát sinh Có tài khoản 3336.7. Thuế nhà đất căn cứ số phát sinh Nợ Có tài khoản 3337.8. Tiền thuê đất căn cứ số phát sinh Nợ Có tài khoản 3337 chi tiết.9. Các loại thuế khác căn cứ số phát sinh Nợ Có tài khoản 3338.Mục II: Các khoản phải nộp khác.Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các khoản phải nộp, đã nộp, còn phải nộp về các khoản khác theo quy định của Nhà nớc, chi tiết theo các khoản sau:+ các khoản phụ thu.+ các khoản lệ phí,+ các khoản phải nộp khác.8Các khoản phải nộp khác căn cứ vào số phát sinh Nợ, Có chi tiết tài khoản 3339.Tổng số thuế phải nộp khác năm trớc chuyển sang kỳ này: là chỉ tiêu phản ánh số thuế phải nộp của năm trớc đến đầu kỳ báo cáo vẫn cha nộp trong đó chi tiết riêng cho chỉ tiêu thuế thu nhập Doanh nghiệp.3 - Phần III: Thuế Giá trị gia tăng đợc trừ, thuế Giá trị gia tăng đợc hoàn lại, thuế Giá trị gia tăng đợc miễn giảm, thuế Giá trị gia tăng hàng bán nội địa.a - Mục I: Thuế Giá trị gia tăng đợc khấu trừ:Chỉ tiêu 1: Số thuế Giá trị gia tăng còn đợc khấu trừ còn đợc hoàn lạiđầu kỳ: ssó liệu để ghi vào chỉ tiêu này đợc căn cứ vào số d Nợ điều khoản của tài khoản 133.Chỉ tiêu 2: Số thuế Giá trị gia tăng đợc khấu trừ phát sinh: căn cứ vào số phát sinh bên nợ tài khoản 133 để xác định số thuế Giá trị gia tăng đợc khấu trừ trong kỳ báo cáo.Chỉ tiêu 3: Số thuế Giá trị gia tăng đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế Giá trị gia tăng hàng mua trả lại không đợc khấu trừ trong kỳ. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh bên Có tài khoản 133.Trong đó:* Số thuế Giá trị gia tăng đã khấu trừ căn cứ vào số phát sinh bên Có tài khoản 133 đối ứng Nợ tài khoản 33311.* Số thuế Giá trị gia tăng đã hoàn lại dựa vào Sổ kế toán chi tiết tài khoản 133, chi tiết thuế Giá trị gia tăng hoàn lại, phần phát sinh bên có tài khoản 133 đối ứng Nợ tài khoản 111, 112.* Số thuế Giá trị gia tăng hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh bên Có tài khoản 133 đối ứng Nợ tài khoản 1111, 112, 331* Số thuế Giá trị gia tăng không đợc khấu trừ: căn cứ vào số phát sinh Có tài khoản 133 đối ứng Nợ tài khoản 142,632.Chỉ tiêu 4: Số thuế Giá trị gia tăng còn đợc khấu trừ còn đợc hoàn lại cuối kỳ là số d Nợ tài khoản 133.b - Mục II: Thuế giá trị gia tăng đợc hoàn lại.- Số thuế Giá trị gia tăng còn đợc hoàn lại đầu kỳ: căn cứ vào chỉ tiêu mã số 2 - 3 của Báo cáo kết quả kinh doanh - P3 kỳ trớc.- Số thuế Giá trị gia tăng đợc hoàn lại phát sinh dựa vào thông báo đợc hoàn thuế trong kỳ hoặc căn cứ vào Sổ kê toán chi tiết thuế Giá trị gia tăng đợc hoàn lại.- Số thuế Giá trị gia tăng đã hoàn lại: căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết tài khoản 133, chi tiết phần thuế Giá trị gia tăng đã hoàn lại, phần phát sinh Có tài khoản 9133 đối ứng với bên Nợ tài khoản 111,112 hoặc căn cứ vào sổ kế toán chi tiết thuế Giá trị gia tăng đợc hoàn lại.c - Mục III: Thuế Giá trị gia tăng đợc giảm:- Số thuế Giá trị gia tăng đợc giảm đầu kỳ: căn cứ số liệu ghi trong sổ chi tiết thuế Giá trị gia tăng đợc giảm.- Số thuế Giá trị gia tăng đợc giảm phát sinh: căn cứ vào sổ kế toán chi tiết thuế Giá trị gia tăng đợc miễn giảm.- Số thuế Giá trị gia tăng đợc giảm : căn cứ vào sổ kế toán chi tiết thuế Giá trị gia tăng đợc giảm hoặc căn cứ vào số phát sinh Nợ tài khoản 13331 đối ứng với bên có tài khoản 721 hoặc số phát sinh Nợ tài khoản 111, 112 đối ứng bên Có tài khoản 721.- Số thuế Giá trị gia tăng còn đợc giảm cuối kỳ: căn cứ vào sổ kế toán chi tiết thuế Giá trị gia tăng đợc giảm.d - Mục 4: Thuế Giá trị gia tăng hàng bán nội địa.- Thuế Giá trị gia tăng hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ: số d Có cuối kỳ trớc tài khoản 33311.- Thuế Giá trị gia tăng đầu ra phát sinh: phản ánh toàn bộ số thuế Giá trị đầu ra của hàng bán nội bộ đã phát sinh trong kỳ luỹ kế đến cuôí kỳ. Số liệu ở chỉ tiêu này là số phát sinh Có tài khoản 33311.- Thuế Giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ là số phát sinh có tài khoản 133 đối ứng Nợ tài khoản 33311.- Thuế Giá trị gia tăng hàng bán bị trả lại, bị giảm giá là số phát sinh Có tài khoản 111, 112, 131 đối ứng nợ tài khoản 33311.- Thuế Giá trị gia tăng đợc giảm trừ vào số thuế phải nộp là số phát sinh Có tài khoản 721 đối ứng Nợ tài khoản 33311.- Thuế Giá trị gia tăng hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách nhà nớc là số phát sinh có tài khoản 111, 112 đối ứng nợ tài khoản 33311 chi tiết thuế giá trị gia tăng đã nộp ngân sách trong kỳ.- Thuế Giá trị gia tăng hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ: chỉ tiêu này căn cứ vào số d có tài khoản 33311.Nh vậy, so với hệ thống báo cáo tài chính của các nớc phát triển nh Pháp Mỹ thì hệ thống báo cáo taì chính của chúng ta có rất nhiều điểm khác biệt.ở Mỹ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đợc gọi là báo cáo thu nhập đợc lập theo mẫu sau:Chỉ tiêu Số tiềnDoanh thu bán hàng hoá, dịch vụDoanh thu khác10[...]... - Đối 13 2 Phơng pháp 13 3 Kiểm tra tợng kiểm tra kiểm báo báo tra cáo báo cáo kết cáo quả tài chính tài chính kinh doanh 14 Phần II Thực trạng hớng hoàn thiện Báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp 1 Về phơng 22 2 Về phơng pháp pháp lập 22 báo kiểm tra cáo báo cáo kết kết 24 Kết luận 26 Tài liệu tham khảo 29 quả quả kinh doanh kinh doanh ... gian công sức Khi kiểm tra các mẫu đã chọn, nếu phát hiện có vấn đề thì sẽ tiến hành kiểm tra sâu rộng hơn 13 3 Kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh: a Kiểm tra các chỉ tiêu trong nội bộ báo cáo kết quả kinh doanh: Báo cáo kết quả kinh doanhbáo cáo tóm lợc toàn bộ các khoản thu nhập chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh các hoạt động khác của doanh nghiệp Báo cáo kết quả kinh. .. kinh doanh phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ Do đó, các chỉ tiêu phản ánh trên báo cáo kết quả kinh doanh có mối quan hệ mật thiết với nhau chúng đợc biểu hiện qua công thức sau: Kết quả của từng hoạt Tổng doanh thu của từng Tổng chi phí của từng = động kinh doanh hoạt động kinh doanh hoạt động kinh doanh Để tiến hành kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh cần xem xét mối quan hệ của. .. thiếu sót nhất định báo cáo kết quả kinh doanh cũng không phải là một ngoại lệ - Các chỉ tiêu phản ánh trong báo cáo kết quả kinh doanh mặc dù có sự sắp xếp lại nhng vẫn cha thực sự hợp lý, còn quá phức tạp không nhất quán với nội dung báo cáo Về tổng thể, báo cáo kết quả kinh doanh đợc chia làm 3 phần: Phần I " Lãi, lỗ " phản ánh các chỉ tiêu liên quan đến kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp bao... gia tăng đầu vào 21 Phần II Thực trạng hớng hoàn thiện Báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp: 1 Về phơng pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh: Có thể nói, so với các chế độ báo cáo tài chính áp dụng trong các Doanh nghiệp trớc đây, hình thức báo cáo tài chính hiện hành là một bớc đột phá căn bản Hình thức biểu mẫu báo cáo đã đợc xây dựng một cách khoa học Tuy nhiên, hình thức báo cáo hiện hành... tra báo cáo kết quả kinh doanh thờng đợc thực hiện với những báo cáo kết quả kinh doanh năm Do đó, việc kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh không đợc tiến hành liên tục, không thể khẳng định đợc rằng tất cả các báo cáo kết quả kinh doanh quý đều phản ánh trung thực hợp lý về tình hình tài chính Hơn nữa, việc kiểm tra các báo cáo kết quả kinh doanh chỉ đợc thực hiện bởi các kiểm toán viên nội bộ hoặc... trong báo cáo kêt quả niên độ của Pháp chi phí thu nhập đợc chi tiết thành 3 hoạt động: hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính hoạt động bất thờng Còn báo cáo kết quả kinh doanh của ta thì phân thành hai loại hoạt động: hoạt động sản xuất kinh doanh ( trong đó bao gồm cả hoạt động tài chính) hoạt động bất thờng III Phơng pháp kiểm tra báo cáo tài chính: 1 - Đối tợng kiểm tra báo cáo. .. gộp cả thu nhập tài chính vào thu nhập từ sản xuất kinh doanh làm mất đi báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ thực tế của Doanh nghiệp Nhiều trờng hợp kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh là lỗ nhng do thu nhập tài chính lãi nên để bù đắp đợc số lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh Vì vậy, chỉ nên chia các thu nhập thành 2 loại: Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh thu nhập bất thờng Việc... định của bộ tài chính b Kiểm tra số liệu nội dung phản ánh của các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh 14 Việc kiểm tra các số liệu chỉ giới hạn trong báo cáo kết quả kinh doanh liên hệ với một số chỉ tiêu ở các báo cáo tài chính khác cũng không thể đảm bảo tính chính xác của các chỉ tiêu vì đối với những gian lận đợc che đậy kỹ lỡng thì với việc kiểm tra các chỉ tiêu trong nội bộ báo các kết. .. chỉ tiêu tổng doanh thu thuần, tổng chi phí rồi xác định lợi nhuận sau thuế Ngoài ra, trong báo cáo thu nhập của Mỹ còn phản ánh thêm các khoản lãi hoặc lỗ đặc biệt Trong khi đó, báo cáo kết quả kinh doanh của Pháp đợc gọi là bản kết quả niên độ Chi phí Số tiền I Chi phí kinh doanh - TK từ 60 - 65 (Chi phí kinh doanh) - TK 681 niên khoản dự phòng chi phí kinh doanh Cộng chi phí kinh doanh II Chi phí . hơn.133 Kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh: a Kiểm tra các chỉ tiêu trong nội bộ báo cáo kết quả kinh doanh :Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tóm lợc toàn. chính của doanh nghiệp. * Báo cáo kết quả kinh doanh: là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh khái quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp., Thực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp., Thực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay