tư tưởng hồ chí minh về vị trí, vai trò và khả năng cách mạng của thanh niên

5 611 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2014, 14:34

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến việc chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo và phát huy thanh niên. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu với các bạn về tư tưởng của Hồ Chủ tịch về vị trí, vai trò và khả năng cách mạng của thanh niên. Và các bước phát triển tư tưởng đó qua mỗi giai đoạn cách mạng Việt Nam TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒKHẢ NĂNG CÁCH MẠNG CỦA THANH NIÊN Bất cứ một quốc gia dân tộc chế độ xã hội nào muốn tồn tại phát triển đều phải quan tâm đến việc bồi dưỡng phát huy thanh niên. Sự phát triển của thanh niên không những quan hệ đến vận mệnh tương lai của đất nước, của dân tộc mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại. vậy, thanh niên luôn là lực lượng quan trọng của mỗi quốc gia dân tộc. Ở Việt Nam, dưới bất kỳ thời kỳ nào, chế độ nào thanh niên cũng giữ vai trò trung tâm trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định, với những nhiệm vụ cách mạng cụ thể Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra các tổ chức yêu nước, bao gồm phần lớn là thanh niên, như: “Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa”, “Nhóm người Việt Nam yêu nước ở Pháp”, chính Người tham gia hoạt động rất tích cực trong phong trào thanh niên quốc tế.Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đưa ra vấn đề thức tỉnh thanh niên từ đó thức tỉnh cả dân tộc với niềm tin chắc rằng: “luồng gió từ nước Nga thợ thuyền đang thổi đến giải độc cho người Đông Dương” (1). Bằng nhiều hình thức Người đã từng bước thức tỉnh các tầng lớp thanh niên nước ta. Sau hơn một năm khi Luận cương về thanh niên thuộc địa được nhất trí thông qua tại Đại hội Quốc tế Thanh niên Cộng sản lần thứ IV, đồng chí Nguyễn Ái Quốc tác giả của văn kiện nổi tiếng này đã triển khai thắng lợi chủ trương xây dựng một tổ chức thanh niên cách mạng Việt Nam, một nước thuộc địa của thực dân Pháp là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (trước đây gọi là Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội), một tổ chức bao gồm phần lớn là thanh niên trẻ tuổi theo xu hướng cộng sản, tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam. Bác cũng là người sáng lập ra Đoàn thanh niên Cộng sản ở nước ta. (1). Nguyễn Ái Quốc - Đông Dương, bài viết 1921, sđd, tr 19.Cách mạng Tháng Tám thành công mở ra kỷ nguyên Độc lập, Tự do cho Đất nước, Bác Hồ dạy: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay NguyÔn Minh Chung, VPBTCTW1mạnh một phần lớn là do các thanh niên”(1). Nói về nhiệm vụ xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, Bác nói: “Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong, chờ đợi ở các cháu rất nhiều”(2) tương đất nước sẽ phát triển ra sao, “Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường cuốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần rất lớn ở công học tập của các cháu”(3). Bác vừa khẳng định vai trò lịch sử của thanh niên, vừa đặt niềm tin mạnh mẽ vào khả năng cách mạng của thanh niên.Khi miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Người nhìn nhận thanh niên là lớp người “xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an dân quân tự vệ đang hăng hái giữ gìn trật tự, trị an, bảo vệ Tổ quốc” “trong mọi việc thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu: đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”(4). Trong thời điểm miền Nam bị giặc Mỹ chiếm đóng, Bác vẫn luôn khẳng định vai trò của thanh niên: “Các cháu thanh niên miền Nam sinh ra lớn lên trong hai cuộc đấu tranh yêu nước đã được rèn luyện thành một thế hệ thanh niên vô cùng gan dạ, thông minh, không sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến quyết thắng…”(5). Bác đánh giá đúng đắn khả năng cách mạng vai trò của thanh niên, Người tin tưởng: “…Bác rất tự hào, sung sướng thấy hình như mình trẻ lại, thấy tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc vẻ vang…” (6). Đó là kết luận vô cùng quan trọng, rất khoa học của Bác đối với sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà các thế hệ thanh niên nước ta đã đang đảm nhiệm. Quán triệt tưởng của Người, Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khoá VII), đã nêu: “Thanh niên là lực lương xung kích trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết đinh sự thành bại của cách mạng ”.(1), (2), (3). Hồ Chí Minh, Về giáo dục Thanh niên – NXBTN, 1980, tr 84, 61.(4), (5), (6). Hồ Chí Minh, Sđd, tr316, 375, 382.Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, sau khi nói về đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã khẳng định: “…công NguyÔn Minh Chung, VPBTCTW2việc đó là của toàn xã hội nhưng trước hết là của thanh niên, thanh niên có vị trí đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng tương lai của dân tộc…”. Thanh niên là lớp người kế tục tất yếu sự nghiệp cách mạng của cha anh đưa nước nhà đến một tương lai tươi sáng, bởi “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do thanh niên”. Mặc dù đánh giá cao vai trò của thanh niên “vì thanh niên là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên trong tương lai” (1). Song Bác vẫn xem xét thanh niên một cách toàn diện. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá thanh niên với tất cả những ưu điểm vốn có của thanh niên, coi thanh niên là “bộ phận quan trọng của dân tộc”, “người chủ tương lai của nước nhà”. Nhưng Người luôn chỉ ra những nhược điểm, hạn chế của một bộ phận thanh niên. Đó là thiếu từng trải, thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống, chưa chịu khó học tập, mắc bệnh hình thức, cá nhân, tự cao, tự đại,… Bác yêu cầu thanh niên phải chống tâm lý tự tư, tự lợi, tâm lý ham sung sướng tránh khó nhọc, thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay; lười biếng, xa xỉ, kiêu căng, giả dối, khoe khoang Xuất phát từ việc coi thanh niên là một bộ phận quan trong của dân tộc, là người sáng tạo ra xã hội mới. Bác nhiều lần căn dặn cán bộ làm công tác thanh niên phải nhìn nhận thanh niên theo quan điểm phát triển. Người nói: “Từ ngày Cách mạng Tháng Tám đến nay, thanh niên ta có cơ hội phát triển một cách mau chóng rộng rãi”. (2) Đó là sự phát triển về học vấn, trí tuệ, nghề nghiệp thể chất.Thanh niên là đối tượng quần chúng đặc thù của Đảng, họ có những yêu cầu, những lợi ích chính đáng về mặt xã hội lứa tuổi, họ đang trong quá trình hoàn thiện về nhân cách, đang phấn đấu vươn lên tích luỹ kiến thức về mọi mặt trau dồi đạo đức, phẩm chất. Bác dạy: “Phải quan tâm đến đời sống, công tác học tập của thanh niên” (3), Người cho rằng đây là cách tốt nhất để củng cố mối liên hệ giữa các tổ chức thanh niên với đông đảo quần chúng thanh niên. Thanh niên có những ưu điểm hạn chế riêng, nhưng nếu không nhìn nhận đánh giá đúng về thanh niên theo quan điểm phát triển thì dễ sinh ra “hẹp hòi, thành kiến, bảo thủ” như Bác đã căn dặn. (1), (2), (3). Hồ Chí Minh, Sđ d, tr 315, 84, 166.Sinh thời, có lần Bác dạy: “không nên gọi các cháu là thanh niên hư mà nên gọi là thanh niên châm tiến” (theo hồi ký của đồng chí Vũ NguyÔn Minh Chung, VPBTCTW3Quang trong một lần được làm việc với Bác về công tác thanh niên trong phong trào “Ba sẵn sàng”), cách gọi này phản ánh một quan điểm nhìn nhận khoa học của Người về thanh niên. Người nhìn nhận đánh giá về thanh niên không chỉ ở hiện tại mà còn ở tương lai phát triển của họ “thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”. Không phát triển thanh niên thì không thể góp phần phát triển ra xã hội mới. Trong thư gửi Hội nghị cán bộ thanh vận tháng 9 năm 1949, đối với công tác thiếu nhi Bác viết: “Ngày nay chúng là nhi đồng, 11 năm sau chúng sẽ là công dân, cán bộ”. Đây là quan điểm nhìn nhận của người đối với sự phát triển của các cháu thiếu nhi.Quán triệt tưởng của Người, tại Đại hội toàn quốc lần thứ III Hội LHTN Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nói: “Thanh niên có phát triển thì dân tộc mới trường tồn”. Nhìn nhận, đánh giá đúng đắn vai trò, vị trí của thanh niên cũng như các vấn đề của thanh niên trong quá trình phát triển của lịch sử trong từng thời kỳ cách mang là để hiểu sâu, hiểu kỹ về thanh niên các vấn đề của thanh niên. Đây chính là tiền đề, là điều kiện hết sức quan trọng để định ra chiến lược, vạch ra đường lối, nội dung, giải pháp giáo dục, bồi dưỡng tổ chức thanh niên thành lực lượng chính trị hùng hậu kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp của Đảng, Bác Hồ dân tộc.Người dạy rằng: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng rất cần thiết” (1)Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, của nhiều thế hệ nối tiếp nhau được tổ chức chuẩn bị. Lịch sử là cụ thể, còn cuộc đời mỗi con người là có hạn; mỗi thế hệ chỉ có thể đi hết một chặng trên con đường cách mạng đã lựa chọn. Bác đã thấy rõ khả năng tối đa của thế hệ đi trước có thể làm được cũng như cái giới hạn tự nhiên mà thế hệ đó không thể vượt qua: “Con người ta sinh ra ai cũng lớn lên, già đi rồi chết”(2). Từ đó “bàn giao” thế hệ là tất yếu xảy ra, không chỉ là trao lại những gì đã có mà quan trọng hơn, khó khăn, gian khổ hơn nhiều là chuẩn bị cho lớp người đi sau những gì cần thiết cho họ vững chắc nhất tốt đẹp nhất.(1). Di chúc.(2). Hồ Chí Minh – Vấn đề cán bộ, NXB Sự thật, 1974, tr10.Để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển nhanh theo tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Nhà nước ta đã ban hành Nghị quyết Trung NguyÔn Minh Chung, VPBTCTW4ương 4 khóa VII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010 trên cơ sở đó sẽ tiếp tục ban hành hoàn thiện những chính sách thanh niên đáp ứng nhu cầu phát triển của thanh niên trên nhiều lĩnh vực: đời sống, lao động, học tập, rèn luyện, trưởng thành. Chính sách thanh niên của Nhà nước là yêú tố rất quan trọng cho quá trình phát triển của thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. Hệ thống quan điểm của Bác Hồ về thanh niên, về vai trò, vị trí, khả năng cách mạng của thanh niên đã minh chứng thanh niên là đối tượng quần chúng đặc thù của Đảng không những chiếm số lượng đông trong dân số mà còn là nguồn lao động có chất lượng, là đội xung kích trong lao động, công tác trong những ngành mũi nhọn, then chốt của đất nước,… Song điều quan trọng hơn cả, mang tính quyết định cho sự phát triển của đất nước chính là do thanh niên – thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, là lớp người sáng tạo, xây dựng xã hội mới. Do đó, không chỉ coi trọng giáo dục toàn diện “Đức – Trí – Thể – Mỹ” cho thanh niên, mà còn phải mở rộng Mặt trận đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát huy sức trẻ và trí tuệ của thanh niên là vấn đề vừa mang tính chiến lược, vừa hết sức cần thiết cấp bách trong tình hình hiện nay.Mở rộng Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước; bồi dưỡng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp thanh niên trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tưởng, tổ chức hành động làm nòng cốt trong phong trào thanh niên mở rộng các tổ chức thành viên.Sự nghiệp cách mạng của Đảng, vận mệnh tương lai của đất nước, của dân tộc trao cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Với vai trò, vị trí khả năng của tuổi trẻ lại được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác Lê Nin, tưởng Hồ Chí Minh; nhất định các tầng lớp thanh niên Việt Nam, do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt sẽ xứng đáng với lòng tin của Đảng, của nhân dân trong thế kỷ XXI với những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hội nhập quốc tế./.NguyÔn Minh Chung, VPBTCTW5 . TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ KHẢ NĂNG CÁCH MẠNG CỦA THANH NIÊN Bất cứ một quốc gia dân tộc và chế độ xã hội nào muốn. triển của thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. Hệ thống quan điểm của Bác Hồ về thanh niên, về vai trò, vị trí, khả năng
- Xem thêm -

Xem thêm: tư tưởng hồ chí minh về vị trí, vai trò và khả năng cách mạng của thanh niên, tư tưởng hồ chí minh về vị trí, vai trò và khả năng cách mạng của thanh niên, tư tưởng hồ chí minh về vị trí, vai trò và khả năng cách mạng của thanh niên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay