Báo cáo " Thẩm quyền của toà án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài" doc

7 554 4
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2014, 14:20

đặc san góp ý dự thảo bLTTDS Tạp chí luật học 75 TS. Nguyễn Trung Tín * tho B lut t tng dõn s cú Phn th IX quy nh v th tc gii quyt cỏc v vic dõn s cú yu t nc ngoi v tng tr t phỏp. Phn ny gm ba chng: Chng XXXIV, chng XXXV, chng XXXVI. Trong phm vi bi ny, chỳng tụi nờu mt s ý kin v Chng XXXV "Thm quyn ca to ỏn Vit Nam gii quyt cỏc v vic dõn s cú yu t nc ngoi". Theo quan im chung, t tng dõn s quc t c hiu l tng th cỏc nguyờn tc v cỏc quy phm phỏp lut gii quyt cỏc vn sau: 1. Xỏc nh thm quyn gii quyt cỏc v vic dõn s theo ngha rng cú yu t nc ngoi; 2. Quy ch phỏp lớ ca cỏ nhõn v phỏp nhõn nc ngoi trong lnh vc t tng dõn s quc t; 3. Quy ch phỏp lớ ca quc gia nc ngoi v cỏc t chc quc t cp chớnh ph trong lnh vc t tng dõn s quc t; 4. U thỏc v nhn u thỏc quc t trong lnh vc t tng dõn s quc t; 5. Cụng nhn v cho thi hnh cỏc quyt nh ca to ỏn v trng ti nc ngoi.(1) Nh vy, vic xỏc nh thm quyn ca to ỏn mt quc gia trong vic gii quyt cỏc v vic dõn s cú yu t nc ngoi l mt trong nm vic trờn thuc lnh vc t tng dõn s quc t cỏc quc gia. Chng XXXV vi tờn gi ca nú rừ rng nhm gii quyt vn ny. Tuy nhiờn cỏch gii quyt ú trong Chng ny, theo chỳng tụi cũn nhiu ch cn xem xột li. V thm quyn chung ca tũa ỏn Vit Nam, cú nhiu quy nh cũn cha phự hp: C th: Khon 1 iu 416 quy nh: "1. Thm quyn ca Tũa ỏn Vit Nam gii quyt cỏc v vic dõn s cú yu t nc ngoi c xỏc nh theo quy nh ti chng III ca B lut ny nu chng ny khụng cú quy nh khỏc" l khụng rừ. Bi, cỏ nhõn v phỏp nhõn Vit Nam cng nh nc ngoi khi yờu cu to ỏn Vit Nam gii quyt tranh chp hoc yờu cu ca mỡnh thỡ vn u tiờn m h phi gii quyt rừ rng l to ỏn Vit Nam cú thm quyn khụng? tr li cõu hi ny h phi chỳ ý ti cỏc iu c quc t m Vit Nam ó kớ kt hoc tham gia vi cỏc quc gia hu quan (vớ d, cỏc hip nh tng tr t phỏp), sau ú s l Chng XXXV ny (nu c thụng qua). iu ú cú ngha l nu cỏc iu c quc t liờn quan v Chng XXXV ny khụng quy nh tũa ỏn Vit Nam cú thm quyn thỡ cỏc cỏ nhõn v phỏp nhõn trờn mun gii quyt tranh D * Vin nh nc v phỏp lut đặc san góp ý dự thảo bLTTDS 76 Tạp chí luật học chp hoc yờu cu ca mỡnh bng con ng to ỏn thỡ phi tỡm cõu tr li trong cỏc iu c quc t v cỏc quy nh trong phỏp lut t tng dõn s quc t ca quc gia khỏc cú liờn quan. Bi vy, theo chỳng tụi, khon ny cn quy nh nh sau: "1. Thm quyn ca tũa ỏn Vit Nam gii quyt cỏc v vic dõn s cú yu t nc ngoi c xỏc nh theo quy nh ti Chng XXXV nu cỏc v vic dõn s thuc thm quyn ca to ỏn theo quy nh ti Chng III ca B lut ny". Bi, Chng III quy nh v tớnh cht ca cỏc v vic dõn s thuc thm quyn ca to ỏn cũn Chng XXXV quy nh v nhng v vic dõn s cú yu t nc ngoi m tũa ỏn Vit Nam cú thm quyn. iu ú cú ngha l nu cỏc v vic dõn s cú yu t nc ngoi no ú thuc din cỏc v vic dõn s thuc thm quyn ca to ỏn theo ỳng quy nh ti Chng III song khụng phi l cỏc v vic dõn s cú yu t nc ngoi m tũa ỏn Vit Nam cú thm quyn theo quy nh ti Chng XXXV thỡ tũa ỏn Vit Nam cng khụng cú thm quyn gii quyt v ngc li. V cn c xỏc nh thm quyn ca chng ny cng cú nhiu iu khụng hp lớ. Khi xỏc nh thm quyn quc t trong vic gii quyt cỏc v vic dõn s cú yu t nc ngoi, cỏc quc gia thng quy nh mt s du hiu sao cho to ỏn quc gia mỡnh cú iu kin gii quyt hoc kt qu ca vic gii quyt mang tớnh cht kh thi nhm mc ớch bo v tt nht cỏc li ớch chớnh ỏng ca cỏc cỏ nhõn v phỏp nhõn Vit Nam cng nh nc ngoi. iu ny c th hin trong chớnh sỏch v t phỏp quc t ca cỏc quc gia, mt mt, vỡ s tuõn th cỏc tiờu chớ v nhõn quyn trờn th gii, mt khỏc, vỡ li ớch ca chớnh quc gia s ti. Bi cú nh vy thỡ cỏc quan h dõn s cú yu t nc ngoi mi phỏt trin phự hp vi chớnh sỏch ca quc gia ú (chớnh sỏch y trc ht c th hin trong phỏp lut). Vỡ u cú hai mc ớch chung nờu trờn cho nờn cỏc quc gia cng thng da vo cỏc du hiu xỏc nh thm quyn tng i ging nhau. ú l cỏc du hiu nh ni c trỳ ca b n, ni cú ti sn tranh chp v ni xy ra hnh vi gõy thit hi (i vi cỏc v vic v n bự thit hi ngoi hp ng).(2) Tuy nhiờn, cỏc du hiu ny mc dự v hỡnh thc cng ging nh cỏc du hiu xỏc nh thm quyn theo lónh th trong lnh vc t tng dõn s khụng cú yu t nc ngoi song v thc cht thỡ khỏc hn. S khỏc ny th hin hai im. Th nht, xut phỏt t ch quyn quc gia, cỏc quc gia ch quy nh khi cỏc du hiu nh vy cú trờn lónh th ca mỡnh thỡ quc gia ú cú thm quyn gii quyt. Th hai, cỏc du hiu ú c hiu l du hiu v thm quyn ca to ỏn mt quc gia ch khụng phi thm quyn ca to ỏn c th ca quc gia ni cú cỏc du hiu trờn (mc dự trờn thc t cú nhiu trng hp trựng lp nh vy). Cú iu cỏc du hiu ú l khỏch quan vi cỏc bờn khụng ph thuc vo quc tch ca h. Do vy, vic quy nh nh khon 2 (cỏc im a, b, c) ca iu 416 l khụng phự hp. Phn ny quy nh: "2. Tũa ỏn Vit Nam gii quyt cỏc v vic dõn s cú yu t nc ngoi trong cỏc trng hp sau õy: a. B n l t chc nc ngoi cú tr s chớnh úng trờn lónh th Vit Nam hoc b n cú c quan qun lớ, chi nhỏnh, vn phũng i din úng trờn lónh th Vit Nam; đặc san góp ý dự thảo bLTTDS Tạp chí luật học 77 b. B n l cụng dõn nc ngoi, ngi khụng quc tch c trỳ, lm n, sinh sng lõu di ti Vit Nam hoc cú ti sn trờn lónh th Vit Nam; c. Nguyờn n l cụng dõn nc ngoi, ngi khụng quc tch c trỳ, lm n, sinh sng lõu di ti Vit Nam i vi v vic dõn s v yờu cu ũi tin cp dng, xỏc nh cha m". Theo cỏc quy nh ú, tũa ỏn Vit Nam ch cú thm quyn gii quyt cỏc v vic tranh chp khi b n l cụng dõn nc ngoi hoc nguyờn n l cụng dõn nc ngoi (i vi cỏc v vic dõn s v yờu cu ũi tin cp dng, xỏc nh cha m). Vn t ra õy l trong trng hp i vi cỏc v tng t nh vy m b n hoc nguyờn n l cụng dõn Vit Nam thỡ sao? Cỏch quy nh nh vy rừ rng l thiu khỏch quan khụng cú li gii thớch. Ai cng bit rng mt trong khõu xõy dng vn bn l giai on nghiờn cu tỡnh hỡnh. Trong giai on ú phi xem xột kinh nghim ca cỏc quc gia trờn th gii v vn ny. Phn phõn nh thm quyn quc t l mt trong cỏc vn thuc lnh vc t phỏp quc t ca cỏc quc gia. Cú th núi rng khoa hc t phỏp quc t Vit Nam v ngnh t phỏp quc t Vit Nam mi c hỡnh thnh v phỏt trin. Chỳng ta cha cú kinh nghim nhiu v vn ny. Vic hc tp cỏc kinh nghim ca cỏc quc gia phỏt trin (nht l cỏc tiờu chớ ph bin chung trờn th gii) chc chn l iu cn thit phc v cho cụng cuc cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, cho vic hi nhp quc t ca nc ta. Cỏc quy nh khỏc bit trong vic i x vi cỏ nhõn v phỏp nhõn nc ngoi khụng phi vỡ trt t cụng cng, vỡ li ớch ca an ninh quc gia hay c im phong tc, tp quỏn l iu khụng chp nhn c. im d khon 2 iu 416 quy nh: "Cỏc v vic dõn s v quan h dõn s m cn c xỏc lp, thay i, chm dt quan h ú theo phỏp lut Vit Nam hoc xy ra trờn lónh th Vit Nam nhng cú ớt nht mt trong cỏc ng s l ngi nc ngoi". Trc ht, cỏc v vic õy cú th l v vic v hp ng cú hỡnh thc hoc ni dung theo phỏp lut Vit Nam hoc v vic bi thng thit hi xy ra trờn lónh th Vit Nam trong ú cú ớt nht mt trong cỏc bờn ng s l ngi nc ngoi. iu ú cú ngha l thm quyn c xỏc nh trờn c s xỏc nh phỏp lut ni dung iu chnh. Cỏch quy nh ny cú li l nu tũa ỏn Vit Nam gii quyt thỡ tũa ỏn Vit Nam s ỏp dng phỏp lut ca mỡnh. Theo iu 834 B lut dõn s nm 1995, hỡnh thc hp ng c xỏc lp theo phỏp lut ni kớ kt tr trng hp i tng ca hp ng liờn quan n bt ng sn Vit Nam, ni dung hp ng c hỡnh thnh trờn c s phỏp lut m cỏc bờn tho thun la chn nu khụng tho thun thỡ ỏp dng phỏp lut ni thc hin hp ng, tr vic kớ kt v thc hin hp ng Vit Nam hoc hp ng liờn quan n bt ng sn Vit Nam. Vic xỏc nh thm quyn theo cỏch ny cng khụng phi l bin phỏp c a chung trờn th gii. Bi i vi trng hp v hp ng trờn m b n li nc ngoi hoc ti sn (ng sn) i tng ca hp ng nc ngoi thỡ theo phỏp lut cỏc quc gia ph bin hin nay, to ỏn nc ngoi ni cú b n hoc ni cú ti sn cú thm quyn gii quyt. Bi vy, trong trng hp ny phi chng chỳng ta quy nh thm quyn đặc san góp ý dự thảo bLTTDS 78 Tạp chí luật học ca to ỏn Vit Nam theo du hiu ni c trỳ ca b n hoc ni cú ti sn tranh chp l phự hp hn c. Riờng i vi trng hp bi thng thit hi ngoi hp ng, vic quy nh tũa ỏn Vit Nam cú thm quyn gii quyt khi hnh vi gõy thit hi xy ra Vit Nam l phự hp vi xu hng chung. Cỏch quy nh ú trờn thc t cú c s l ch to ỏn ni ú cú iu kin thun li xỏc nh ai l ngi cú li, mc ca li v mc thit hi. Tuy nhiờn, vic quy nh cỏc trng hp theo im d khon 2 iu 416 k trờn li kốm theo iu kin phi cú ớt nht mt trong cỏc bờn ng s l ngi nc ngoi l khụng hp lớ v xa l vi xu hng chung trờn th gii. Bi vỡ, thc tin iu chnh phỏp lut v ni dung cỏc quc gia trờn th gii (trong ú cú c B lut dõn s Vit Nam), ch th ca cỏc v vic dõn s cú yu t nc ngoi khụng phi bao gi cng cú ớt nht mt bờn ng s l ngi nc ngoi. iu ny cng c quy nh trong khon 2 iu 411 ca bn D tho ny. Do vy, vn hp lớ t ra õy l nu cng vi cỏc v vic nh vy m c hai bờn ng s l cụng dõn Vit Nam thỡ sao? Liu to ỏn Vit Nam cú thm quyn gii quyt khụng? Nu cú thỡ ti sao li phi kốm theo iu kin nh vy? Nu khụng thỡ hoỏ ra chớnh cụng dõn Vit Nam li khụng cú iu kin bo v li ớch chớnh ỏng ca mỡnh ngay to ỏn ca mỡnh i vi cựng v vic khi m ngi nc ngoi cú quyn ú. Do vy, theo chỳng tụi phn ny nờn sa theo cỏch nh sau: "Cỏc v vic v bi thng thit hi ngoi hp ng cú hnh vi gõy thit hi xy ra trờn lónh th Vit Nam". Cũn cỏc trng hp khỏc ó ghi nhn trong im ny nờn b i vỡ ó cú im quy nh chung l ni c trỳ ca b n ri. im khon 2 iu 416 quy nh: ". Cỏc v vic dõn s v cỏc quan h dõn s m cn c xỏc lp, thay i, chm dt quan h ú theo phỏp lut nc ngoi hoc xy ra nc ngoi nhng cỏc ng s u l cụng dõn, t chc Vit Nam v nguyờn n hoc b n c trỳ ti Vit Nam ". iu ny theo chỳng tụi cng nờn b i vỡ cú phn quy nh tũa ỏn Vit Nam cú thm quyn khi b n c trỳ Vit Nam, trong khi ú cỏc iu kin nờu trong im ny thỡ u cú phn nh vy. im e quy nh: "e. Tranh chp phỏt sinh t hp ng m vic thc hin ton b hoc mt phn hp ng xy ra trờn lónh th Vit Nam". Cỏch quy nh nh vy cng khụng phự hp, bi trong cỏc trng hp nh vy s khụng thun li cho vic gii quyt tranh chp hoc m bo thi hnh quyt nh ca to ỏn bng vic xỏc nh du hiu ni c trỳ b n hoc ni cú ti sn l i tng ca hp ng. Vớ d, nu cụng dõn Vit Nam l nguyờn n i vi v kin nh trờn, trong khi ú b n c trỳ nc ngoi hoc ti sn nc ngoi m theo phỏp lut nc ngoi, to ỏn ni ú cú thm quyn, khi ú chc chn cụng dõn trờn s chn to ỏn nc ngoi khi kin tr trng hp iu c quc t m Vit Nam v nc ngoi cựng kớ kt hoc tham gia cú quy nh khỏc. Do vy, khụng phi ngu nhiờn m nhiu quc gia khụng chn cỏch quy nh nh trờn. Do vy, theo chỳng tụi, trong cỏc trng hp ú cn quy nh rng tũa ỏn Vit Nam cú thm quyn khi b n c trỳ Vit Nam hoc ti sn l i tng ca hp ng Vit Nam. Vỡ th, im ny cn b i vỡ cú quy nh chung v thm quyn nh trờn ri. đặc san góp ý dự thảo bLTTDS Tạp chí luật học 79 Do vy, theo chỳng tụi, khon 2 iu 416 cn quy nh nh sau: "2. Tũa ỏn Vit Nam cú thm quyn gii quyt cỏc v vic dõn s cú yu t nc ngoi i vi ớt nht mt trong cỏc trng hp sau õy: a. B n thng trỳ Vit Nam; b. Ti sn i tng ca tranh chp Vit Nam; c. Ni xy ra hnh vi gõy thit hi Vit Nam i vi v vic bi thng thit hi ngoi hp ng; d. Nguyờn n l cụng dõn Vit Nam i vi v vic li hụn". iu 417 quy nh v thm quyn c bit ca tũa ỏn Vit Nam. Trc ht chỳng ta cn xỏc nh th no l thm quyn c bit ca to ỏn mt quc gia? Cỏc quc gia thng quy nh thm quyn c bit bo v li ớch quc gia, trt t cụng cng v cỏc li ớch cn thit ca cụng dõn v phỏp nhõn ca mỡnh. Thm quyn c bit khỏc vi thm quyn chung hai im. Th nht, thm quyn chung c quy nh chung cho cỏc trng hp, trong khi ú thm quyn c bit ch quy nh cho mt s trng hp c th. Th hai, thm quyn chung khụng cú tớnh cht bt buc nguyờn n phi kin ti to ỏn quc gia ú m cú th chn to ỏn quc gia khỏc, trong khi ú thm quyn c bit mang tớnh cht ỏp t (s ỏp t th hin ch nu nguyờn n kin to ỏn nc ngoi m quyt nh ca to ỏn nc ngoi ú li cn cụng nhn v thi hnh cng bc quc gia quy nh thm quyn c bit ú thỡ quyt nh trờn s khụng c cụng nhn v thi hnh cng bc). Do vy, vic quy nh thm quyn c bit phi xut phỏt chớnh xỏc t cỏc lớ do nh chỳng tụi ó nờu trờn. Nu ỳng vi cỏc lớ do nh vy thỡ thm quyn c bit ca cỏc quc gia ớt trựng nhau. Bi vỡ, nu cú s trựng nhau thỡ xut hin nguy c l nguyờn n khụng bit kin õu bo v li ớch chớnh ỏng ca mỡnh c. Xut phỏt t lun im trờn chỳng tụi xin cú my ý kin v iu ny. Khon 1 iu 417 quy nh: "1.Nhng v ỏn dõn s cú yu t nc ngoi sau õy thuc thm quyn gii quyt c bit ca tũa ỏn Vit Nam: a. V ỏn dõn s cú liờn quan n quyn i vi ti sn l bt ng sn cú trờn lónh th Vit Nam; b. Tranh chp phỏt sinh t hp ng vn chuyn m ngi vn chuyn cú tr s chớnh hoc chi nhỏnh ti Vit Nam; c. V ỏn li hụn gia cụng dõn Vit Nam vi cụng dõn nc ngoi hoc ngi khụng quc tch nu c hai v chng c trỳ, lm n, sinh sng Vit Nam". Theo chỳng tụi cn b mc b khon 1 iu 417, bi trong tranh chp v hp ng vn chuyn, b n cú th l ngi vn chuyn hoc khỏch hng. Trong trng hp khỏch hng l b n thỡ vic ngi vn chuyn kin khỏch hng ti quc gia ni khỏch hng c trỳ l thun tin hn c. Ti sao trong trng hp ny li cho rng thm quyn c bit l ca tũa ỏn Vit Nam. Do vy, trong trng hp ny theo chỳng tụi c vic xỏc nh thm quyn theo thm quyn chung l phự hp. Bi, nu chỳng ta quy nh nh vy thỡ lớ do ca vic bo v trt t cụng cng v an ninh quc gia khụng gii thớch c m cú nguy c cỏc hp ng vn chuyn m ngi vn chuyn Vit Nam ỏng ra kớ c thỡ li khụng th kớ khi đặc san góp ý dự thảo bLTTDS 80 Tạp chí luật học chỳng ta khoanh vựng cng trong vn thm quyn quc t. Bi cỏc bờn cú th s e ngi khụng mun hp tỏc vỡ cho rng tranh chp gia h s khụng c gii quyt mt cỏch thun li. Khon 2 iu 417 quy nh: "2. Nhng vic dõn s cú yu t nc ngoi sau õy thuc thm quyn gii quyt c bit ca tũa ỏn Vit Nam: a. Xỏc nh mt s kin phỏp lớ nu s kin ú xy ra trờn lónh th Vit Nam; b. Tuyờn b cụng dõn nc ngoi, ngi khụng quc tch b hn ch nng lc hnh vi dõn s, mt nng lc hnh vi dõn s nu h c trỳ, lm n sinh sng Vit Nam v vic tuyờn b ú phi cú liờn quan n vic xỏc lp quyn, ngha v ca h trờn lónh th Vit Nam; c. Tuyờn b cụng dõn nc ngoi, ngi khụng quc tch mt tớch, ó cht nu h cú mt Vit Nam ti thi im cú nhng s kin xy ra m nhng s kin ú l cn c tuyờn b mt ngi mt tớch, ó cht v vic tuyờn b ú cú liờn quan n vic xỏc lp quyn, ngha v ca h trờn lónh th Vit Nam; d. Ngi nc ngoi yờu cu Tũa ỏn Vit Nam tuyờn b cụng dõn Vit Nam mt tớch, ó cht nu vic tuyờn b ú cú liờn quan n vic xỏc lp quyn, ngha v ca h trờn lónh th Vit Nam; . Cụng nhn ti sn nm trờn lónh th Vit Nam l vụ ch hoc cụng nhn quyn s hu ca ngi ang qun lớ i vi bt ng sn vụ ch trờn lónh th Vit Nam". Theo chỳng tụi im b, c cn ỏp dng chung i vi cụng dõn Vit Nam cng nh ngi nc ngoi. Cũn mc d thỡ nờn b, bi vic tuyờn b mt ngi mt tớch, ó cht s cú c s v thun tin i vi quc gia nu h cú mt quc gia ú ti thi im cú nhng s kin xy ra khi nhng s kin y l cn c ra tuyờn b ú. Trong trng hp s tuyờn b trờn i vi cụng dõn Vit Nam m cỏc s kin ó nờu li xy ra nc ngoi thỡ phi chng cỏch quy nh nh trờn l thiu khỏch quan v khú thc hin. Bi, vic tuyờn b mt ngi mt tớch hoc ó cht cú th liờn quan n vic xỏc lp quyn, ngha v ca h trờn lónh th ca nhiu quc gia ch khụng phi ch cú Vit Nam. Do vy, trong trng hp nc ngoi cng quy nh thm quyn c bit nh chỳng ta (mc c) thỡ s yờu cu u thỏc t phỏp quc t ca chỳng ta gii quyt mc d s khú thc hin. V trng hp tr li n kin (iu 419), cng cú mt s trng hp khụng hp lớ. iu 419 quy nh: "1. Tũa ỏn Vit Nam tr li n khi kin, n yờu cu hoc ỡnh ch gii quyt v vic dõn s cú yu t nc ngoi, trong trng hp ó cú bn ỏn, quyt nh ca tũa ỏn nc ngoi gii quyt v vic dõn s ú v gia nc cú Tũa ỏn ra bn ỏn, quyt nh dõn s ú v Vit Nam cú kớ kt hoc gia nhp iu c quc t quy nh vic cụng nhn v cho thi hnh bn ỏn, quyt nh dõn s ca cỏc bờn. 2. Tũa ỏn Vit Nam tr li n khi kin, n yờu cu hoc ỡnh ch gii quyt v vic dõn s cú yu t nc ngoi nu cú tũa ỏn nc ngoi ó th lớ v vic dõn s ú v bn ỏn, quyt nh ca tũa ỏn nc ngoi i vi v vic dõn s ú c cụng nhn v cho thi hnh ti Vit Nam". Vic tr li n khi kin, n yờu cu hoc ỡnh ch gii quyt v vic dõn s cú yu t nc ngoi l mt quy nh cn thit đặc san góp ý dự thảo bLTTDS Tạp chí luật học 81 trỏnh vic trựng lp trong vic gii quyt cỏc tranh chp dõn s cú yu t nc ngoi, cỏc yờu cu gii quyt v vic dõn s cú yu t nc ngoi. S trựng lp s lm mt thi gian, cụng sc ca to ỏn cng nh cỏc bờn. Tuy nhiờn, vic ú cng c gii quyt vi cỏc iu kin nht nh. Chớnh vỡ cú cỏc quy nh ca phỏp lut v iu trờn cho nờn nguyờn n, ngi n yờu cu phi tớnh trc vic n ti to ỏn quc gia no trong s cỏc to ỏn ca cỏc quc gia cú thm quyn (iu ny xut phỏt t vic xỏc nh du hiu khỏc nhau khi phõn nh thm quyn quc t trong cỏc ngun quc ni ca cỏc quc gia). Vn t ra õy l cỏc iu kin ú l gỡ? Khon 1 iu 419 quy nh to ỏn Vit Nam tr li n khi kin, n yờu cu hoc ỡnh ch gii quyt v vic dõn s cú yu t nc ngoi vi cỏc iu kin sau: "1 ó cú bn ỏn, quyt nh ca tũa ỏn nc ngoi gii quyt v vic dõn s ú v gia nc cú tũa ỏn ra bn ỏn, quyt nh dõn s ú v Vit Nam cú kớ kt hoc gia nhp iu c quc t quy nh vic cụng nhn v cho thi hnh bn ỏn, quyt nh dõn s ca cỏc bờn. 2 nu cú tũa ỏn nc ngoi ó th lớ v vic dõn s ú v bn ỏn, quyt nh ca tũa ỏn nc ngoi i vi v vic dõn s ú c cụng nhn v cho thi hnh ti Vit Nam". Vn t ra õy l ti sao phi cú iu kin th hai. Nu trong tng trng hp iu c quc t m nc ta kớ kt hoc gia nhp quy nh quc gia nhn n sau phi t chi gii quyt v vic dõn s cú yu t nc ngoi thỡ trong trng hp tũa ỏn Vit Nam nhn n sau s phi thc hin vic ú. Trng hp y rừ rng l khụng cn thit, bi trng hp iu c quc t m Vit Nam v quc gia cú to ỏn ra bn ỏn v quyt nh dõn s ú cú kớ kt hoc gia nhp khụng quy nh v cụng nhn v cho thi hnh bn ỏn, quyt nh dõn s trờn thỡ cú ngha l chỳng ta khụng tr li n kin. Trong trng hp nh vy s xut hin s trựng lp v iu ú cú th dn ti quyt nh cú th trỏi nhau. Cỏc quy nh ny s khụng ngn cn c cỏc bờn v cựng v kin hoc v vic cú th gi n vi hai quc gia khỏc nhau. Ngoi ra, vic quy nh nh trờn cng khụng cú c s na l i vi bn ỏn, quyt nh dõn s khụng cú quy nh trong cỏc iu c quc t trờn song c cụng nhn v thi hnh quc gia nc ngoi ú hoc nc ngoi khỏc trờn c s phỏp lut khỏc thỡ sao? Liu khi ú chỳng ta gii quyt cú th tip tc c cụng nhn v cho thỡ hnh Vit Nam hay khụng? Cõu tr li õy l cỏc quc gia khỏc v Vit Nam s khụng th cụng nhn v thi hnh cỏc bn ỏn v cựng mt v vic hai ln c. Do vy, theo chỳng tụi cn quy nh li c iu ny nh sau: "Tũa ỏn Vit Nam tr li n khi kin, n yờu cu hoc ỡnh ch gii quyt v vic dõn s cú yu t nc ngoi trong trng hp to ỏn nc ngoi ó th lớ v tranh chp hoc v vic hoc ó ra bn ỏn hoc quyt nh dõn s ú, tr trng hp v tranh chp hoc v vic dõn s thuc thm quyn c bit ca tũa ỏn Vit Nam"./. (1). Xem: "Giỏo trỡnh t phỏp quc t", i hc Hu, Nxb. Giỏo dc, H.1998, tr.182. (2).Xem: "Giỏo trỡnh t phỏp quc t", Trng i hc lut H Ni, Nxb. Cụng an nhõn dõn, H. 1997, tr. 305 - 307. . th Vit Nam; . Cụng nhn ti sn nm trờn lónh th Vit Nam l vụ ch hoc cụng nhn quyn s hu ca ngi ang qun lớ i vi bt ng sn vụ ch trờn lónh th Vit Nam& quot; Vit Nam v nguyờn n hoc b n c trỳ ti Vit Nam ". iu ny theo chỳng tụi cng nờn b i vỡ cú phn quy nh tũa ỏn Vit Nam cú thm quyn khi b n c trỳ Vit Nam,
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Thẩm quyền của toà án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài" doc, Báo cáo " Thẩm quyền của toà án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài" doc, Báo cáo " Thẩm quyền của toà án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài" doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay