Báo cáo " Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực nuôi con " docx

4 402 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2014, 10:20

thông tin tạp chí luật học - 55 Công ớc la hay 1993 về bảo vệ trẻ emhợp tác quốc tế trong lĩnh vực nuôi con nuôi ThS. Nguyễn Hồng Bắc *ội nghị La Hay về t pháp quốc tế bao gồm 37 nớc tham gia, hoạt động với mục đích "thống nhất hóa tiến bộ những quy phạm của t pháp quốc tế". Tại kì họp lần thứ XXII Hội nghị La Hay (từ 10-29/5/1993), các đại biểu của 66 nớc, trong đó có Việt Nam (Việt Nam tham gia với t cách khách mời của nớc chủ nhà Hà Lan) đ nhất trí thông qua kí văn kiện cuối cùng về nội dung Công ớc La Hay về bảo vệ trẻ emhợp tác quốc tế trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Công ớc này có hiệu lực từ ngày 01/5/1995. Mục đích của Công ớc nhằm định ra những đảm bảo để việc nuôi con nuôi giữa các nớc vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ tôn trọng các quyền cơ bản của trẻ em đợc luật pháp quốc tế công nhận; thiết lập hệ thống hợp tác giữa các nớc kí kết để những đảm bảo trên đợc tôn trọng ngăn ngừa việc bắt cóc, buôn bán trẻ em, đảm bảo sự công nhận tại các nớc kí kết việc nuôi con nuôi đợc thể hiện phù hợp với Công ớc (Điều 1). Với mục đích đó, Công ớc đ ghi nhận những nội dung cơ bản sau đây: 1. Điều kiện đối với việc giao nhận con nuôi giữa các nớc a. Điều kiện về phía nớc gốc Công ớc quy định nhà chức trách có thẩm quyền của nớc gốc (là nơi thờng trú của đứa trẻ) có trách nhiệm đảm bảo thực hiện những điều kiện sau: - Theo pháp luật nớc gốc, đứa trẻ có thể đợc làm con nuôi; - Việc cho đứa trẻ làm con nuôi phơng cách tốt nhất đáp ứng lợi ích của đứa trẻ; - Phải có sự đồng ý của cá nhân, tổ chức cho nhận con nuôi đảm bảo họ đ đợc tham khảo thông tin một cách đầy đủ về hậu quả phát sinh từ việc nuôi con nuôi; - Có sự đồng ý của mẹ đứa trẻ sau khi đứa trẻ đợc sinh ra; - Nếu cần có sự đồng ý của đứa trẻ thì đứa trẻ phải đợc tham khảo thông tin đầy đủ những hậu quả phát sinh từ việc làm con nuôi. Sự đồng ý của đứa trẻ phải là tự nguyện. b. Điều kiện về phía nớc nhận Nhà chức trách trung ơng của nớc nhận có trách nhiệm: - Xác nhận cha, mẹ nuôi hoặc ngời nuôi tơng lai có đủ tiêu chuẩn nuôi con nuôi; - Xác nhận đứa trẻ đợc hoặc sẽ đợc phép nhập cảnh thờng trú tại nớc này. 2. Thủ tục đối với việc giao nhận con nuôi giữa các nớc Thủ tục này bao gồm 3 giai đoạn: a. Giai đoạn lập gửi hồ sơ về cha mẹ nuôi Cha mẹ nuôi tơng lai phải liên hệ với H * Giảng viên Khoa luật quốc tế Trờng đại học luật Hà Nội thông tin 56 - tạp chí luật học nhà chức trách trung ơng của nớc nhận. Nếu nhà chức trách này thấy ngời xin con nuôi đáp ứng những điều kiện quy định tại chơng II thích hợp để nuôi con nuôi thì sẽ lập hồ sơ đầy đủ các chi tiết về tình trạng nhân thân, gia đình, sức khỏe, t cách pháp lí, khả năng nuôi con nuôi, địa vị x hội, lí do xin con nuôi đặc điểm của đứa trẻ mà ngời đó thấy thích hợp để nhận nuôi. Hồ sơ này đợc gửi đến nhà chức trách trung ơng của nớc gốc . b. Giai đoạn lập gửi hồ sơ về đứa trẻ nuôi Nhà chức trách trung ơng của nớc gốc, sau khi đ xác nhận đứa trẻ có thể đợc cho làm con nuôi sẽ làm bản báo cáo bao gồm những thông tin về tung tích, địa vị x hội, lí lịch gia đình, sức khỏe, nguồn gốc chủng tộc, tôn giáo, văn hóa Xác nhận việc giao đứa trẻ cách tốt nhất đáp ứng lợi ích của đứa trẻ. Sau đó báo cáo này đợc gửi tới nhà chức trách trung ơng của nớc nhận. c. Giai đoạn đa đứa trẻ từ nớc gốc đến nớc nhận Đây giai đoạn chuyển giao đứa trẻ cho cha mẹ nuôi. Việc đa đứa trẻ từ nớc gốc đến nớc nhận chỉ đợc thực hiện khi nhà chức trách trung ơng của hai nớc đáp ứng những điều kiện sau: - Đảm bảo có sự đồng ý của cha mẹ nuôi tơng lai; - Nhà chức trách trung ơng của nớc nhận đ chấp thuận quyết định này nếu luật của nớc nhận hoặc nhà chức trách trung ơng của nớc gốc đòi hỏi điều đó; - Nhà chức trách trung ơng của cả hai nớc đ đồng ý cho tiến hành thủ tục nuôi con nuôi; - Đứa trẻ đợc phép thờng trú nhập cảnh nớc tiếp nhận. 3. Cơ chế hợp tác giữa nớc gốc nớc nhận Khoản 1 Điều 6 Công ớc quy định mỗi nớc kí kết phải chỉ định một nhà chức trách trung ơng. Các nhà chức trách trung ơng này ngoài việc thực hiện những nghĩa vụ đợc Công ớc quy định còn có nghĩa vụ hợp tác với nhau trong quá trình thực hiện Công ớc. Chức năng của nhà chức trách trung ơng đợc quy định trong chơng III của Công ớc nh sau: - Thu thập, bảo quản trao đổi những thông tin liên quan đến tình trạng đứa trẻ cha mẹ nuôi tơng lai; - Tạo điều kiện thuận lợi, theo dõi, thúc đẩy thủ tục nuôi con nuôi việc phát triển ở nớc mình các dịch vụ t vấn đối với việc nuôi con nuôi; - Trao đổi các báo cáo tổng kết đánh giá kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận con nuôi giữa các nớc; - Trong phạm vi cho phép của pháp luật nớc mình, trả lời những đề nghị có tính chất thông tin có lí do chính đáng của nhà chức trách trung ơng hoặc của cơ quan nhà nớc của nớc thành viên khác của Công ớc về trờng hợp giao nhận con nuôi cụ thể. 4. Công nhận hậu quả pháp lí của việc giao nhận con nuôi giữa các nớc Theo Điều 23 Công ớc, khi việc nuôi con nuôi đợc nhà chức trách có thẩm quyền của nớc kí kết nơi thực hiện việc nuôi con nuôi xác nhận phù hợp với Công ớc thì đơng nhiên đợc công nhận có giá trị pháp lí tại các nớc kí kết khác. Nớc kí kết công ớc chỉ có thể từ chối việc công nhận khi việc giao nhận thông tin tạp chí luật học - 57 con nuôi đó trái ngợc một cách rõ ràng với trật tự công cộng của nớc đó, có tính đến lợi ích tốt nhất của đứa trẻ (Điều 24). Những hậu quả pháp lí nảy sinh từ việc công nhận việc giao nhận con nuôi đợc ghi nhận tại Điều 26 của Công ớc nh sau: - Việc giao nhận con nuôi sẽ tạo ra mối liên hệ cha mẹ con cái giữa đứa trẻ cha mẹ nuôi; - Việc giao nhận con nuôi sẽ dẫn đến trách nhiệm pháp lí của cha mẹ nuôi đối với đứa trẻ; - Việc giao nhận con nuôi sẽ chấm dứt quan hệ cha mẹ con cái giữa đứa trẻ cha mẹ đẻ. Khoản 2 Điều 26 Công ớc quy định nếu việc giao nhận con nuôi dẫn đến việc cắt đứt quan hệ giữa đứa trẻ cha mẹ đẻ thì đứa trẻ sẽ đợc hởng tại nớc nhận và tại nớc kí kết khác quyền lợi tơng tự nh những quyền lợi phát sinh từ việc cho nhận con nuôi tại những nớc này mà có dẫn đến hậu quả nh vậy. ở Việt Nam hiện nay, số lợng trẻ em Việt Nam đợc ngời nớc ngoài nhận làm con nuôi ngày càng nhiều, vấn đề này đ gây sự quan tâm, chú ý của của d luận trong ngoài nớc. Để giải quyết vấn đề này, trong thời gian qua Nhà nớc ta đ ban hành nhiều văn bản pháp luật có liên quan nhằm điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nớc ngoài. Đáng chú ý nhất Pháp lệnh hôn nhân gia đình giữa công dân Việt Nam với ngời nớc ngoài đợc ủy ban thờng vụ Quốc hội thông qua ngày 02/12/1993 (có hiệu lực từ ngày 01/3/1994), trong đó việc nuôi con nuôi có yếu tố nớc ngoài đợc điều chỉnh chủ yếu dựa theo mục 2 chơng III của Pháp lệnh. Tiếp theo, ngày 30/11/1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 184/CP quy định về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam ngời nớc ngoài. Sau khi Chính phủ ban hành nghị định này, ngày 25/5/1995 Bộ t pháp, Bộ ngoại giao, Bộ nội vụ (nay Bộ công an) đ ra Thông t số 503/TT-LB hớng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 184/CP nói trên. Thông t số 503/TT-LB cơ sở pháp lí quan trọng trong quá trình thực hiện đăng kí việc nuôi con nuôi công nhận việc nuôi con nuôi đ đợc đăng kí ở nớc ngoài. Bộ t pháp đ ra Thông t số 337/TT-PLQT ngày 23/8/1995 hớng dẫn thi hành một số quy định của Thông t số 503/TT-LB. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật nói trên còn cha bao quát điều chỉnh hết đợc các vấn đề có liên quan đến việc giao nhận con nuôi giữa công dân Việt Nam ngời nớc ngoài. Vì vậy, Nhà nớc ta rất quan tâm đến việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cho, nhận con nuôi giữa các nớc. Đến nay, nớc ta đ kí kết một số điều ớc quốc tế song phơng với các nớc, điển hình các Hiệp định tơng trợ t pháp pháp lí với Tiệp Khắc (cũ) năm 1982; Cu Ba năm 1984; Hunggari năm 1985; Bungari năm 1986; Ba Lan năm 1993; Lào năm 1998; Liên bang Nga năm 1998; Trung Quốc năm 1998 Cộng hòa Pháp năm 1998. Sự ra đời của các hiệp định này đ đánh dấu bớc phát triển quan trọng trong tiến trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với các nớc trong lĩnh vực t pháp quốc tế. Trong các hiệp định này, do các nớc có những nét riêng về phong tục, tập quán nên Nhà nớc ta các nớc không đi theo cách pháp điển hóa các quy phạm thực chất mà thỏa thuận đa ra các quy phạm xung đột riêng lẻ về từng lĩnh vực thông tin 58 - tạp chí luật học để phục vụ cho sự hợp tác tơng trợ. Nhìn chung, vấn đề nuôi con nuôi đợc giải quyết theo 3 cách sau: - Nhận hoặc hủy bỏ việc nuôi con nuôi áp dụng pháp luật của nớc kí kết mà ngời nhận nuôi hay hủy bỏ việc nuôi con nuôi công dân (khoản 1 Điều 30 Hiệp định Việt Nam - Nga; khoản 1 Điều 30 Hiệp định Việt Nam - Ba Lan; Điều 28 Hiệp định Việt Nam - Cu Ba ). Riêng Hiệp định Việt Nam - Lào quy định khác: "Việc nhận con nuôi phải tuân theo pháp luật của nớc kí kết mà trẻ em đó công dân". Ngoài ra, Hiệp định Việt Nam - Liên bang Nga còn quy định thêm: "Nếu ngời nuôi công dân của bên kí kết này nhng thờng trú trên lnh thổ của bên kí kết kia thì áp dụng pháp luật của bên kí kết nơi ngời ấy thờng trú" (khoản 1 Điều 31); - Trờng hợp vợ, chồng cùng nhận một đứa trẻ làm con nuôi mà có quốc tịch của hai nớc kí kết khác nhau thì vấn đề nuôi con nuôi đợc giải quyết, theo pháp luật của cả hai nớc (khoản 3 Điều 30 Hiệp định Việt Nam - Liên bang Nga; khoản 3 Điều 30 Hiệp định Việt Nam - Ba Lan; khoản 3 Điều 28 Hiệp định Việt Nam - Cu Ba ); - Nếu pháp luật của nớc kí kết mà đứa trẻ công dân quy định việc nhận nuôi hoặc xin hủy bỏ việc nuôi con nuôi phải đợc ngời đại diện hợp pháp của đứa trẻ của cơ quan nhà nớc có thẩm quyền cũng nh bản thân đứa trẻ thì phải đáp ứng yêu cầu đó (khoản 2 Điều 31 Hiệp định Việt Nam - Lào; khoản 3 Điều 30 Hiệp định Việt Nam - Ba Lan; khoản 2 Điều 28 Hiệp định Việt Nam - Cu Ba ) Nh vậy, các hiệp định này đ xây dựng các quy phạm xung đột để chọn luật giải quyết vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nớc ngoài. Nhng đây mới chỉ những hiệp định song phơng có phạm vi áp dụng hẹp, điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi giữa nớc ta nớc kí kết có liên quan, trong khi thực tế của việc nuôi con nuôi lại diễn ra hết sức đa dạng vợt khỏi sự điều chỉnh này, bởi trẻ em Việt Nam chủ yếu làm con nuôi của công dân các nớc mà nớc ta cha kí hiệp định. Nh vậy, để giải quyết tốt quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nớc ngoài, Việt Nam cần tham gia vào những công ớc có tính chất toàn cầu điều chỉnh vấn đề nuôi con nuôi giữa các nớc. Trong tình hình hiện nay, Việt Nam có rất nhiều thuận lợi khi tham gia Công ớc La Hay 1993, bởi Việt Nam một trong các nớc kí kết Công ớc có thể chuyển hóa các quy định của Công ớc để áp dụng ở Việt Nam qua quá trình phê chuẩn. Do vậy, Việt Nam nên sớm tham gia Công ớc La Hay 1993, bởi vì: - So với các nớc trong khu vực thì Việt Nam nớc có nhiều trẻ em làm con nuôi ngời nớc ngoài; - Việc tham gia Công ớc sẽ giúp Việt Nam bổ sung hoàn chỉnh những văn bản pháp lí của mình trong lĩnh vực này; - Việc tham gia Công ớc có ý nghĩa quốc tế lớn, đánh dấu việc Việt Nam tham gia vào quá trình thống nhất hóa các quy phạm t pháp quốc tế; - Việc tham gia Công ớc dịp tốt để Việt Nam hòa nhập vào cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực t pháp quốc tế - lĩnh vực còn mới mẻ nhng ngày càng trở nên quan trọng đối với nớc ta trong thời kì mở cửa hiện nay./. . 55 Công ớc la hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nuôi con nuôi ThS. Nguyễn Hồng Bắc *ội nghị La Hay về t pháp quốc tế bao. Hà Lan) đ nhất trí thông qua và kí văn kiện cuối cùng về nội dung Công ớc La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực nuôi con " docx, Báo cáo " Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực nuôi con " docx, Báo cáo " Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực nuôi con " docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay