Real-World Time Management: Second Edition ppt

128 914 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2014, 10:20

. Real-World Time Management: Second Edition Roy AlexanderMichael S. DobsonAMACOM REAL-WORLD TIME MANAGEMENT SECOND EDITION This page. intentionally left blank REAL-WORLD TIME MANAGEMENT SECOND EDITION This page intentionally left blank CHAPTER 1HOW TO THINK ABOUT TIME ‘‘For tyme ylost
- Xem thêm -

Xem thêm: Real-World Time Management: Second Edition ppt, Real-World Time Management: Second Edition ppt, Real-World Time Management: Second Edition ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn