Báo cáo khoa học:Quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1940-1945 doc

8 842 9
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2014, 22:20

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Social Sci., 2010, Vol. 55, No. 2, pp. 75-82 QUAN NIEM NGHE THUAT VE CON NGUCJI TRONG TRUYEN NGAN VIET NAM GIAI DOAN 1940-1945 Dinh Thi Cam Le Hoc vien Hdnh chinh Qudc gia Hd Chi Minh 1. Dat van de Su ddi mdi cua truyen ngdn (va cua ca vdn xufli nghe thuat ndi chung) giai doan 1940 - 1945 thi hien d nhiiu binh dien, song d chiiu sau va cd tinh chit quyit dinh, chinh la sQ ddi mdi trong quan niem vi con ngudi. Dd la "su mieu ti hQu ban cua thi gidi vd ban Id cuflc ddi", "la hinh thQc ben trong cua sQ chiim linh ddi sdng", "Id he quy chiiu in chim trong hinh thQc nghe thudt", thi hien "cai gidi han tdi da trdng each hiiu thi gidi va con ngudi cua mpt he thdng nghe thuat" [3;184-185]. Chfnh vi vay, viec nhan biit quan niem nghe thudt vi con ngudi trong truyen ngdn 1940 - 1945 la xac dinh nhQng "nguygn tac cat nghia thi gidi vd con ngudi" d giai doan nay, di tQ dd thiy dQpc sQ tiin boa cua van hpc ndi chung va thi loai truyen ngdn Viet Nam ndi rigng. 2. Noi dung nghien ciiu 2.1. Quan niem "con ngu'di la con ngifdi" Nhin mflt cdeh tdng quat, trong vdn xufli nghe thudt 1940-1945, nhdn vdt khdng cdn la nhQng con ngQdi chi dQpc nhin nhan tren binh dien dao dQc (vdn hpc Trung dai) hay binh dien giai cap - xa hfli (vdn hpc hien thQc phg phan 1936-1939) vdi hai tuyin ddi lap: thien - dc, giiu - ngheo, ma la eon ngudi binh thudng, da chieu nhu trong ddi sdng thQc tai. Dd la con ngQdi ca nhan vdi ddi sdng tam II da dang, phQc tap, thudng gap trong cuOc sdng, chQ khflng phai la miu hinh nhan vat chinh dien thi miu mQe, It nhiiu dQpc li tQdng hod, phan dien thi gidng nhu ac thu va tit ca nhflng net tinh each diu nhit thdnh bit biin. Cac nha vdn hiu nhu da tfl bd each xay dQng "vai chfnh hoan toan" (con ngQdi hoan todn tdt - chQ dung cua Thach Lam) di nhin nhdn con ngudi mflt each khach quan d ca hai mat sang- tdi: vQa tdt - vQa xiu, vQa cao thQpng vQa thip hen, vQa nhan ai vQa Ich ki Vi vay, rit hiim gap trong eae truyen ngdn giai doan nay, nhflng nhan vat chinh dien vdi dao dflc sang ngdi, hay nhQng ke phan dien vo cung xiu xa, dflc ac. Dudng nhQ, nhieu nha vdn ddc biet quan tdm din viec mieu ti nhQng con ngQdi quen thuOc, gin 75 Dinh Thi Cdm Lg gui quanh minh va cd gang diin ta nhflng cim xuc, suy nghi, thdi quen, hanh dOng trong sinh boat hang ngay cua hp. Nhflng con ngudi dd khong he dupc 11 tudng hoa, trai lai, hit sQc trin tuc, gin gui. Truyen Nam Cao rit it di vao nhflng xung dot giai cip gay gat, nhiiu truyen cua Ong thudng di vao nhflng chuyen vat vanh, "truyen khong ed chuyen" xung quanh xd bip, goc vudn, chuyen mieng dn. Khi viet vi ting Idp trf thQc tiiu tu sin, Qng hay ddt hp trong mfli trudng sinh boat ddi thudng, vdi nhflng tfnh toan tiin mun, nhflng luc due vat vanh cua cdm ao, gao tiin hang ngay. Kit thue truyen ngdn Trdng sdng that dfle dao va diy am inh: "Sang hflm sau, Diin viet gifla tiing con khde, tiing vp gat gdng, tiing leo xeo ddi np ngodi diu xdm. Vd, ci tiing chQi bdi cua mOt ngudi lang gieng ban dem mit ga". Cae sang tac ciia Nam Cao lufln tran diy nhflng am thanh khflng chut gi la du duong, trai lai, dd la nhflng am thanh rit khd nghe eua muon mat ddi thudng lam lu, nhech nhae. Nguygn Hdng, niu trudc day thudng viit vi nhflng nhan vat trong gidi giang hd, thi tfl sau 1940 da gin nhu tfl bd hdn thi gidi iy di hudng ngdi but vao nhflng ngudi lao dOng ngheo khd, gin gui, quen thupc trong cuOc sdng lam lu hang ngay. Cac tap truyen Hai ddng s€a (1943), Miing bdnh (1945) da thi hien mOt sU chuyin biin CO ban trong y thQc nghe thuat cua nha van. The gidi nhan vat cua Ong luc nay la nhQng nhan vat ngheo khd, gin gui, thQdng quanh quin trong mOi trudng gia dinh vdi nhQng sinh boat ddi thQdng. Cd thi thiy canh mdng nhiec, cai va, danh nhau nhu com bfla trong cac gia dinh: canh lao Den danh vp, canh thing Bung xO xat vdi thing eon bd Bip {Bo con ldo Den) hay nhflng ldi chQi rua, reu rao, ki li cua bd thim Le Ha {Ngudi con gdi). Ddt nhan vat trong nhflng "cai hang ngay", nha van cung ddng thdi thay dupe nhflng net tfnh each, nhflng biiu hien tinh cam chan thuc, gin gui d hp. Hd Dzinh eung thudng mieu ti con ngudi trong nhQng mdi quan he gia dinh, ddng tOc vdi nhQng va cham, xich mfch nhd nhdt hang ngay. Trong Thdng chdu dich tdn, Hd Dzinh da mieu ta tam trang ghen tuong, ham hue, rdi nhflng bach sach, ken CQa cua cau be Idp ba vdi thing chau dfeh tfln. Do la tam If rat binh thudng eua mpt can be quen dupe mpi ngudi trong gia dinh gianh cho tit ca su yeu thuong, chiiu ehupng va bay gid phii chia se tinh cam iy eho ngudi khac. Ban chit eon ngudi la da dien, phQc tap, d dd luon cd sQ trpn lin cua nhQng tdt - xiu. Y thQc ro diiu dd, hiu hit eac cay but truyen ngdn 1940-1945 da tfl bd viec xay dung nhan vat nhit phien, chi cd "mpt gia tri" di nhin con ngudi da dien va xuit hien dung nhu vdn cd trong cuOe ddi luon phQc tap, da doan. Bdi, theo hp, con ngQdi khflng phii la nhflng vi thanh, nen khflng thi nhin nhan con hgudi theo nhflng khufln miu dao dQc, If tQdng nao do. Cach nhin ay khiin hinh anh con ngQdi trong tac phim trd nen "that" ban, gin gui hon. Ddng thdi, nd cung thi hien mpt tinh thin nhan ban thim thia khi nha van hiiu, cam thOng va benh vuc nhflng nhu 76 Quan niem nghe thudt vi con ngUdi trong truyen ngan Viet Nam ciu tu nhien, ddi thudng cua con ngudi. Cd thi xem day la quan niem mdi me kha phd biin trong eac cay but truyen ngdn giai doan nay. 2.1.1. Con ngiidi la san pham cua hoan canh Quan niem con ngudi la sin phim cua hodn einh da tQng dQpc Vu Trpng Phung di cap, phdn tich trong mflt loat tdc phim {Gidng to, So dd, Ldm di, Mpt dong bac, Trung so dpc ddc ). Trong tac phdm, cac nhan vat, luc diu vdn xuit than luong thien, nhung din din eung trd thdnh nhQng nan nhan cua hodn canh, diu It nhiiu biin chit. Long, Mich trong Gidng to ban diu la nhQng ngQdi tdt. Long la mflt thanh nien hien lanh, chit phdc, con Mich la mflt cfl gdi ed dao dQc, trpng danh dQ. Hay Phuc trong Triing so doc dac vdn la mflt cflng chQc thit nghiep, nhQng cd hpc vin va ham hieu biit; Huyin trong Ldm di thi nguyen la "con nha tQ ti, cd hpc, thflng minh". Thi nhung, trudc nhQng tac dflng nhiiu chiiu tQ ben ngoai cuOc sdng, tit ea nhQng nhan vat hiin lanh, tQ ti deu bi biin chit. Mich trd thdnh mflt thiiu phu loan ludn, dam dang. Long roi vdo cuflc sdng thac loan rdi tQ kit thuc cuflc ddi minh bdng mflt vu tU tQ. Phuc thi sa dpa trong canh giau sang, cdn Huyin thi din than vao con dudng "ldm df ThOng qua sQ thay ddi nhanh chdng ve tfnh each, sd phan cua nhan vat dudi nhQng tac dOng eua hoan cinh, Vu Trpng Phung da thi hien mflt cdeh nhin cd phin cue dean, phiin dien vi cen ngudi. Thee Qng, "ngudi ta thay ddi la vi hoan canh", va "miy ai chdng chpi ndi vdi hoan cinh". Ma hoan canh, theo Vu Trpng Phung, chu yiu Id "cdi ba vat chit" cd sQc me hoac, cam dd khd CQdng lai ddi vdi con ngQdi, khiin eho eon ngQdi khflng thi khong bi biin chit. SQ tuyet ddi boa vai trd cua hoan canh (thuc chat la su cam dd cua "ba vat chit") trong ngdi but Vu Trpng Phung con dupc diy len mflt mQc cao hon khi Ong cho ring, con ngudi khflng chi bi chi phdi bdi hoan canh bgn ngoai, ma cdn la nfl le cua nhQng due vpng tim thudng, fch ky ben trong. Quan niem mang dam diu in chu nghia tu nhien iy cho thiy sQ bi quan sdu sde cua tac gia ddi vdi con ngudi. Ong chQa thay dQpc sQc manh cua nhan phim va cung khflng thiy vai trd, trach nhiem cua con ngudi ddi vdi nhdn cdeh eua minh. Dd la diim ban chi dang tiic trong ngdi but manh liet cua nha vdn hien thQc xuit sde nay. Din giai doan 1940-1945, sQ tac dflng cua hoan canh ddi vdi con ngudi da trd thanh each nhin phd biin d nhiiu nha vdn. Dd khong chi la hodn canh xa hOi cd phan chia giai cip, ma cdn la mfli trudng vdn hoa, mfli trudng tu nhien, mfli trQdng gia dinh, nhflng thanh kiin xa hfli cung nhflng quan he xa hpi, gia dinh. Mdi con ngudi tQ khi sinh ra cho den khi chit di lufln gdn bd va ft nhiiu chiu nhQng inh hudng tQ nhQng hodn canh, mfli trQdng sdng cu thi dd. Nam Cao da cd mflt loat truyen co tinh chit luan di chQng minh cho quan niem nay. Cd thi coi dd la nhQng truygn luan di - tam ly, ma chu dich la khdng dinh rang: tam ly, tinh each con ngudi chinh la do hoan canh sdng cua ngudi dd quy dinh. NhQng nhan vat nOng dan trong tac phdm cua Nam Cao nhu anh cu Lfl {Tu cdeh md), Chf Pheo, Binh ChQe {Chi 77 Dinh Thi Cdm Le Pheo), ba HQng Phu {Sao lai the nay?), ba ngoai Ky {Mong mUa) la nhflng eon ngudi dupc tao nen bdi hoan canh. TrQdc khi trd thanh "con quy ciia lang Vu Dai", Chi Pheo da la mflt anh canh diin chat phdc va "hien lanh nhu dit". Anh ta tQng ed mOt Qdc mP gian di, nho nhd nhQ bao ngQdi, dd la "chdng ciy thue, cuoc mudn, vp det vai". Nhung, hoan canh xa hfli thdi nat luc biy gid, ma cu thi la cai xa hOi cudng hao dn thit ngudi lang Vu Dai cung nha tu thuc dan da tudc di ca nhan hinh lin nhan tfnh cua Chi Pheo, biin nhQng con ngQdi nhu Chi Pheo, Binh ChQc, Ndm Thp thanh nhflng ke IQU manh, chuyen nghi dam chem, rach mat an va. Tuy khong phai mpi nhd vdn deu cd y thQc tu giac, sau sde vi vai trd quyit dinh cua hoan canh ddi vdi con ngudi nhu Nam Cao, nhung cung cd khong ft ngUdi cim but giai doan nay da cam nhan ro ret vi diiu dd. Con ngudi trong truyen ngdn To Hoai eung chiu nhflng tac dOng ro ret cua hoan cinh. Nhflng lang que vdn thanh binh, em a, nhung khi con ldc do thi hod tran qua, nd da tac dOng ldn den cuOc sdng cua nhflng ngUdi dan que vdn chan chit, mOc mac. Nhflng chang trai, cO gai mdi hom nao cdn yeu thupng, thi non hen biin vdi nhau, vdy ma nhflng toan tfnh ddi thudng, nhflng ving hao quang diy mdi gpi, quyen ru npi thanh thi da chia re hp. Mdi ngudi lai re ngang theo con dudng cua rieng minh (Ong gidng khdng biit ndi, Mpt ngudi di xa vi, Lua, Vdng phai). Nguyin Tuan, vdi ngdi but diy ngflng nghenh, khinh bac, cung nhan thiy sQc ep cua hoan canh ddi vdi "thien luong" cua con ngQdi. No cd thi khiin mflt nhae cflng tai ndng, lufln mong mudn dupc tiu nhae di thi hien "cai thu thanh cao am tham cua tam hdn", nhung bdi chuyen cPm do, nen ngay ngay bupc phai danh dan di mua vui cho dam ngudi "thQa dn mac" mudn mupn tiing dan di "lam tieu mOt cuflc no say hanh dien", hay nhQng ao tQdng tinh ai "thu tinh, tho kech" {Mpt ngudi muon dap vd ddn) Dang chu y la mOt sd cay but truyen ngdn giai doan 1940-1945, ma tieu biiu nhit la Nam Cao, da khdng chi thiy dupc sQ tac dflng manh me eua hoan canh ddi vdi mdi con ngudi, ma cdn nhan thiy su tac dOng trd lai ciia con ngudi vdi hoan canh. Ho trong truyen ngdn Ddi thiia, lufln cd gdng khflng di cuOe sdng "ao com ghi sat dit" de nat nhflng giic mOng van chUPng va biin minh thanh ke tim thudng. Chf Pheo, du da bi hoan einh diy din chd trd thanh "con quy dQ" cua lang Vu Dai, nhung cflng da cd giay phut thQc tinh, mudn doan tuyet vdi qua khQ di trd vi vdi cuOc sdng luong thien. Cdn Xuan {Mpt ngudi mudn ddp vd ddn - Nguyin Tuan), vi khflng mudn tiep tuc cuOc sdng cQ phai "chay theo thien ha" di ca ngpi "nhflng vui budn tim thudng" nen da "mudn dap vd dan" di chi "dan rieng eho minh nghe thOi". Nhu vay, vdi Nam Cao va Nguyin Tuan, tuy hoan canh cd vai trd rat quyit dinh, nhung con ngudi khflng phai bao gid cung chi la sin phim don gian, chiu sU chi phdi mpt chiiu cua hoan canh. Nhan each, ldi sdng cua con ngudi cdn mpt phin do chinh con ngudi quyit dinh. Va nhu vay, con ngudi cung phai chiu trach nhiem 78 Quan niem nghe thudt vi con ngudi trong truyen ngdn Viet Nam vi nhan each cua minh. Vi vay, con ngQdi can phai nd iQc vQpt minh di chdng lai hoan canh, khflng di bi eudn di trong ddng xoay nghiet nga cua no. Nha vdn cung nhan thiy rang, mudn eon ngudi phat triin tdt dep, eung cin phai cai tao hoan canh, bdi "hoan canh ddi, rit ed thi la ngudi ddi, tam tinh ddi" {Sao lai thi ndy?). Quan niem mdi me, tiin bO nay chua dupc ddt ra d ngoi but Vu Trpng Phung, vd cang chua dupc biit tdi d ngdi but cua NgO Tit Td, Nguyin Cflng Hoan, nhung nd lai dupc thi hien mflt edch tap trung, he thdng d ngdi but Nam Cao va cua khflng ft nhd van giai doan ndy. 2.1.2. Moi cuoc ddi la mot "kiep lam than" Khflng phai din giai doan nay vdn hpc mdi quan tam viit vi canh khd cua con ngudi, nhung ed le chi din luc nay cim thQc lim than mdi trd nen phd biin, thQdng trQc, nhQc nhdi trong ngdi but eua nhiiu nha van. Dudi con mit cua hp, cdi khd, cai lim than "luon luon biy ra diy", nd cd mat d khdp noi, nhin ddu cung thiy nhu la hien hinh cua ndi cP cue, lim than. Mdi ddi ngudi la mOt kiip khd, kiip lim than. Trong truyen ngan Hinh bdng (Ngpc Giao), tac gia da mieu ti diy am inh hinh anh "lu bdng ngudi lom khom di trgn dia sflng. Dudi giang, lu bdng ngudi nhu mflt doan dm binh" dang "cdng lUng bd sdt trgn mat dit", "cdm nin keo con thuyin nang ngupc ddng, di khflng cung". NhQng "hinh bdng" vat vd khi md, khi td trong man sQPng lanh npi bin vang gpi len sQ the iQPng va tinh cinh lim than, khdn cung cua ngudi lao dOng da dupc Ngpc Giao sQ dung nhu mflt biiu tupng vi sQ lim than phd biin, bi dat trong xa hfli dQOng thdi. Nd khiin ngQdi ta nhd din khung canh budn tham eua dam ngudi "lui thui trong suong lanh va bong tdi nhu mpt gia dinh xdm ldng ldng dit diu nhau di tim chd ngu" trong li eudi cua Din {Mdt ddm cudi - Nam Cao). NhQng con ngQdi ngheo hen, yiu dudi iy lufln phii ddi mat vdi "su de doa tdi tdm va dang dac cua mflt ddi sdng diy nhflng ddi ret, cung cQc, lim tham, de nen" {Giot mdu - Nguygn Hdng). Cae nha van da nhin hien thuc, con ngudi thOng qua cim thQc lim than, thiy tit ca ehung quanh diu nhu cd su lim than hien hQu. Cim thQc lim than khong cd d tit ci mpi nha van, nhung lai rat thudng gap trong truyen ngin giai doan nay. Khong ehi d nhQng cay but viit truyen "xa hfli", ma ngay ea cac cay but viit truyen trfl tinh nhu Hd Dzinh, Phan Du, Thach Lam, cim thQc nay eung hien ra bode bang bac, hoac day dQt trong nhQng trang viit diy Qu tu, thim thia. Dd la hinh anh ngudi chi dau "ehdm chi vd ldng le nhu diu hieu mOt cuOc sdng vang ldi, ngu mufli" {Ngudi chi ddu tdi - Hd Dzinh); la dang ve tit bat cua "cfl hang xen" "cui diu di mau vao trong ngo tdi" {Cd hdng xen - Thach Lam). Cam thQc vi "kiip lim than" thi hien trong nhan quan cua cac nha vdn, nen trong each nhin con ngudi, cung nhu canh vat, diu mang mflt ve tan ta, heo ua. Khung cinh lang que tieu diiu, xP xac trong bdng chiiu hiu hit thudng trd di trd 79 Dinh Thi Cdm Lg ' lai trong nhieu trang truyen ngdn la minh chQng cho mOt giai doan dac biet ciia mflt dit nudc dang ngheo ddi, dieu tan. Nd gpi len sQ lim lui va chit chdc : "Dudng vdng ngdt. Cd mpt ve gi lanh leo din lam ngudi ta rdn rpn ( ) vang vdng nhflng tiing khde ti ti bay theo gid chiiu ( ) nhflng quan gianh vdng ngdt dQng xa rO nhQ nhflng con ga xu long ra, ngu rdm" {Qudi di - Nam Cao). Cam quan lam than khiin nhflng ddng mieu ta canh vat cung trd nen day am anh. Khflng khi the luong, siu tham ehup len sd phan con ngudi va bao trum canh vat nhu bao hieu xa hfli dang dQng trQdc vQc thdm den tdi. Kiip lim than van vao mpi euOe ddi va nhQ la sd kiip gdn chat vdi mfli ngQdi, du nghi nghiep, tudi tac, hodn canh cu thi cua hp cd khac nhau.Vdi tam trang cim thuong than phan con ngudi, nhiiu nha vdn da cam nhan thim thia tinh canh lim than chung cua ci xa hpi. Va, dieu dd da tao ra nhQng rung dpng dQ dpi trong tam tQ, suy nghi cua nha van, bQt hp ra khdi nhQng bay bdng cua van chupng lang man diy cam xuc, bdt hp md mdt di ddn liy "mpi vang dflng cua ddi" (Trdng sdng - Nam Cao). Nhan quan iy khong chi d mflt vai nha van, ma la miu sd chung cua dflng dao nhd vdn thdi ky nay. 2.1.3. Con ngifdi dang "chet mon", chet ngay trong liic song Cd thi ndi, tQ sau 1940, ca trong tiiu thuyit va truyen ngdn, kiiu ngQdi "chit mdn" mdi xuit hien phd biin. Va, de thiy d nhiiu nha vdn, ca lang man va hien thue, diu cd mOt nhan quan "sdng mon" khi quan sat con ngudi va cuflc ddi. Trong sd do. Nam Cao la ngudi cd y thQe vi tinh trang "sdng mdn" sau sde nhit. Dieu dd dupe thi hien d quan niem cua ong ve sQ sdng: "Ngudi ta chit dupe thi cung khd. Va lai, chit vi benh khflng dang sp. Ta nen sp cai chit trong luc sdng, cai chit dang budn cua nhflng ngudi sdng sd sd ra diy, nhung chdng dung su sdng cua minh vao viec gi" {Cudi). Chit mdn von la ten mflt eudn tiiu thuyit dupe Nam Cao viit ndm 1944, sau nay, dirpc Ong ddi ten thanh tiiu thuyet Sdng mdn. Hai cai ten diu mang tinh biiu tupng cd y nghia tudng nhu trai ngupc, nhung diu chi tinh trang sdng vfl nghia, chit ngay trong luc sdng, chit ma khflng dupc sdng cua con ngudi. Day la tinh trang sdng eua hiu hit cac nhan vat trong tac phdm. TQ nhflng tri thQc tiiu tu san nhu ThQ, San, Oanh, din ting Idp nhQng ngQdi lao dflng nhQ flng Hpc, Mfl, u em, anh xe va ci nhflng nhflng ngudi nOng dan d lang Vu Dai, que ThQ deu la nhQng ngQdi dang lay lit, "chit mdn". Neu chi den eudn tiiu thuyit nay. Nam Cao mdi dung khai niem "chet mdn", thi d hang loat truyen ngdn eua Ong, tu tudng nay da dupc thi hien nfli bat, ci d cip do chi tiit, ci d cip dO chu di. Dd la nhQng nhan vat quen thupc da tQng dQpc cac nha nghien cQu nhae din nhiiu nhu Hp {Ddi thica), Diin {Trdng sdng), Diin {Nude mdt), nhflng ngudi sudt ddi mudn lam dupc nhflng dieu ldn lao di nang cao gia tri su sdng, nhung rdi chi lo chuyen com do da du met, nen cQ mdn mdi, lay lit 80 Quan niem nghe thudt vi con ngudi trong truyen ngan Viet Nam keo le cuOe sdng "ddi thQa". Bui Hiin eung da tQng dQpc Vu Ngpc Phan ca ngpi la co tai viet vi phong tue, nhQng, flng eung cd mflt loat truyen, vdi nhQng chan dung cdm cdi dang "chit mdn" trong khung canh xam xit, budn ehdn, vo nghia li. Tit ea deu dupe nha vdn tfl dam bdng mflt nhan quan rit gin vdi Shekhdp, dd la cac nhdn vat trong Om, Cdi dong ho, Hai anh hoc trd cd vO, Phdn vd Gido Trong nhQng sdng tdc nay, Bui Hiin nhan dien "nhung eon ngUdi tim thudng sinh ra va ldn len mflt each com coi trong mfli trUdng cua nhQng cai hang ngdy xam ngdt, vo nghia" [2;57]. Tfl Hoai, ngoai tiiu thuyit Gidng thi (1942) ndi vi cuflc sdng vfl vi, nhat nheo cua miy anh giao ngheo trudng lang, quanh ndm chi biit lam ban vdi "lu ban ghi nhOm nhich, xieu veo", cung cd mOt sd truyen loai vat phin anh dieu sdng mdi mdn, vo nghia. Tieu biiu trong sd dd la Chuyen gd chupt bach, mflt cau chuyen vi vdng quay cuflc sdng diy chan nin, don dieu ciia vp chdng ga chuflt bach, sudt ngay chi cd ba viec: dn, ngu vd danh vdng. Vp chdng ga da quen, da bdng long vdi cuflc sdng iy din ndi khong mudn trd lai vdi cuflc sdng tQ do, phdng khoang trQdc day. Ddng sau gipng ki diu diu. Id edi nhin thupng cim eua nhd vdn ddi vdi nhQng eon ngQdi nhd be, tOi nghiep da trd thanh nfl le eua chinh minh. Niu Tfl Hoai, Bui Hiin chu yiu dung ngdi but mieu ti ldi "sdng mdn" nhpt nhat, vfl nghia, thi Nguyin Tuan, mflt cay but diy lang man, vdn cdm ghet ldi sdng tim thudng, tu dpng, lai thudng mieu ti ldi sdng vfl nghia 11 iy bang ngoi but phdn tich diy day dQt. Trong Ddi tri ky guang, nha vdn da xay dQng ngn hinh tQpng nhan vat Mpi, mflt ngudi sdng ngay ngdn, chin chu din nhat nheo, "ddi chdng xip gpn gang qua, thanh ra khflng co mflt cai gi la bit thinh bnh ca". Mpi "cflng chQc" din ci trong cflng viec sang tao. Con ngQdi tfli nghiep iy "chQa bao gid dam mo Qdc din nhQng cai to tat", du biit ring nhQng "hoai bao hung vi iy chi la nhung vpng tQdng vui vui ein cd, di gifl minh trong eai sdng khd khdn va dam bac nay". Trong Mat ngudi mudn dap vd ddn, nhdn vdt Xudn, mflt nhae cong thi lai y thQc rit ro vi tinh trang sdng "vo vi", "nhue nha" cua minh, khi nhdn thiy tQ trudc tdi gid "chua bao gid minh la nghe si", bdi chi biit "chay theo thien ha di hod nhae", di "ca ngpi nhQng edi vui budn tim thudng". Trong truygn ngdn cua cac tac gia nhu Manh Phu Tu, Pham Viit Nhan, Dd DQc Thu cung co thi bit gap hinh inh nhQng eon ngQdi nhQ vdy. Tit ci diu dang sdng lay lit, thim hai trong sQ mu xdm, cang thim hai hon khi hp khong hi c6 y thQc vi SQ nhat nheo, vO nghia trong cupc sdng eua minh. Hp sdng khflng niim vui, hanh phuc, khflng ude mo, hy vpng, hp khflng biit minh sdng di lam gi va sdng cho ai Hp cam thiy bdng long vdi no. Tham chf, hp rit sp, niu nhu mflt ngay nao dd, hp buflc phii thay ddi ldi sdng "tdi u vo ly" iy (chQ dung eua Nam Cao). Nhu vay, den giai doan 1940-1945, quan niem nghe thuat vi con ngUdi trong truyen ngdn da cd nhQng chuygn biin ca bin so vdi trudc. Trong each nhin mdi me 81 Dinh Thi Cdm Le va sau sic ciia cac nha van luc nay, "con ngudi la con ngUdi" chQ khflng phai la thin thanh hay nhflng nhan vat nhit thanh bit biin va con ngQdi chiu su tic dpng cua hoan cinh, la sin phim cua hoan canh. Trong hoan cinh, mfli trudng den tdi iy, cuflc ddi con ngUdi, hoac se trd thanh nhQng "kiip lim than", hoac se "chit mdn", chit ngay trong luc sdng. 3. Ket luan Co thi noi, quan niem vi con ngudi trong truyen ngdn 1940-1945 da pha vQ nhflng ldi mdn quen thuOc trong each nhin nhan ve eon ngUdi trong vdn hpc trudc day di mang din mflt quan niem toan dien, nhieu chiiu vi eon ngudi. Dieu dd chinh la CO sd cho viec kham phd nhflng ting sau mdi me va ddy bf in eua ddi sdng, tfl dd tao nen nhQng bQdc tiin quan trpng trong tiin trinh hien dai hoa cua thi loai truyen ngdn ndi rieng va van hpc ndi chung d giai doan nay. TAI LIEU THAM KHAO [1]. Nguyin Hoanh Khung, 1973. Nam Cao trong Ljch sii vdn hoc Viet Nam 1930-1945, tap V. Nxb Gido due. Ha Npi. [2]. Nguyin Ddng Manh, 1983. Khdi ludn - Tdng tap Vdn hoc Viet Nam, tap 30A. Nxb Khoa hpc Xa hOi, Ha Nfli. [3]. Le Ba Han, Trin Dinh SQ, Nguyin Khde Phi, 1992. Tii diin thudt ngii Vdn hoc. Nxb Giao due, Ha NOi. [4]. Chu Van Son, 2006. Tuyin tap Nguyin Ddng Manh. Nxb Giao duc. Ha NOi. ABSTRACT Conception of human beings in Vietnamese short stories from artistic viewpoint in the period from 1940 to 1945 The important period 1940-1945 saw innovations from many aspects. However, innovations in the Human concept from artistic eyes plays a decisive role. Therefore, acute awareness of this conception has become such an important issue, which will help discover the new mysterious content and art of literary works. This knov/lege is also a leap into the modernisation of literature, in particular the period between 1940 to 1945. 82 . eua Nam Cao). Nhu vay, den giai doan 1940-1945, quan niem nghe thuat vi con ngUdi trong truyen ngdn da cd nhQng chuygn biin ca bin so vdi trudc. Trong. niem " ;con ngu'di la con ngifdi" Nhin mflt cdeh tdng quat, trong vdn xufli nghe thudt 1940-1945, nhdn vdt khdng cdn la nhQng con ngQdi
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo khoa học:Quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1940-1945 doc, Báo cáo khoa học:Quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1940-1945 doc, Báo cáo khoa học:Quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1940-1945 doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay