Báo cáo khoa học : Bất bình đẳng giới về giáo dục Việt Nam hiện nay pptx

8 3,273 49
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2014, 14:20

Xa hoi hoc so' 1 (109), 2010 49 BAT BINH DANG GI61 VE GIAO DUG 6 VIET NAM HIEN NAY D6 THIEN KINH* 1. Gidi thieu Mdt trong nhflng thach thflc rat ldn eua giao due d Viet Nam trong bd'i eanh hdi nhap qud'c te hien nay la chat Ifldng ngudn nhan lfle tha'p. Mae du Viet Nam da ed nhieu nd lfle tao ra eae cd hdi tie'p can giao due cho ngfldi dan, song sfl bit binh ding giio due da bit diu bde Id ro bdn d dp hge Trung hge phd thdng trd len. Sfl bit binh dang ve eae ed bdi da ngan can nhieu ngfldi khdng tie'p can dfldc giac due bae eao. Viee mdt bd phan ldn dan efl khdng the tie'p tue theo dudi bae hge eao da khien eho viee giai quye't van d^ ve chit Ifldng ngudn nhan lfle cang gap khd khan hdn. Trong bd'i eanh nay, tinh trang bit binh dang ve cac ed hdi khae nhau ed the se tie'p tuc lam sau sac them tinb trang khd khan trong tie'p can giao due eua eae nhdm xa hdi ye'u the, nhdm dan cfl d vung sau, vung xa va eae tde ngfldi thieu sd'. Ddng thdi, sfl each biet gifla ndng thdn va thanh thi, gifla ngfldi giau va ngfldi ngheo trong tie'p can giao due cung se trd nen dam net hdn. Bai vie't nay trinh bay mdt each tdng quan ve toan bd thflc trang bat binh dang cd hdi ve giio due d Viet Nam, dae biet la bat binh dang gidi trong giao due. 2. Khai niem va nguon so lieu Bdt binh ddng vi ca hdi la gi? Nhflng hoan eanh khgc nhau eua mdi ngfldi (nhfl gidi tfnh, mau da, tde ngfldi, ndi sinh, ngudn gd'c gia dinh va eae nhdm giai ting) da tao nen sfl thanh dat cdng khac nhau ve kinb te', xa hdi va ehfnh tri d hg; hoae la ehung da tao nen sfl hfldng thu va tiep can khac nhau ddi vdi dc ngudn lfle kinh te, xa hgi, van hda va ehfnh tri d mdi ngfldi cd mdi hoan canh khae nhau. Dd ggi la bdt binh ddng vi ca hdi. Bat binh dang trong bai vie't nay dfldc hieu theo nghia la bit binh dang ve cd hdi va nd dfldc the Men trong linh vflc giao due nhfl the nao. Cd nghia ring, nhflng ngfldi ed cd sd/hoan eanh xa hdi khle nhau (tflc la ed hdi khae nhau) se nhan dfldc nhflng mfle do giao due (sfl dat dflde/thanh dat ve giao due) eung khle nhau. Sfl chenh lech ve nhflng cd hdi trong bai vie't bao gdm: chenh lech gifla ngfldi giau va ngfldi ngheo, gifla ngfldi Kinh, Hoa va dan tde thie'u sd' (DTTS), gifla ndng thdn va dd thi, gifla nam va nfl. Tfl sfl chenh lech nay, ta ed the do Ifldng bat binh dang ve giao due thdng qua ehi sd' phan hda (lln) gifla cac nhdm ed ed sd xa hdi khae nhau. Chi sdphdn hda (cM sd' chenh lech, vie't tit la Dis.) dfldc do bang ti so' cua ke't qua giao due dat dfldc gifla nhdm ed dia vi xa hdi cao vdi nhdm ed dia vi xa hdi thip. * TS. Vien Xd hgi hgc. 50 Bat binh ddng gidi vegiao due d Viet Nam hiin nay Bai vie't ehii ye'u dfla vao ngudn so' lieu Khao sat mfle sd'ng hd gia dinh Viet Nam (VHLSS) trong cac nam 2002, 2004 va 2004 eua Td'ng cue Thd'ng ke (TCTK). Tfl ngudn sd' lieu nay, tae gia da tie'n hanh phan tieh theo gdc do bit binh dang cd hdi ve giao due. Tuy nhien, ngudn sd' lieu VHLSS cdn ehfla diy du (ehfla do lfldng ke't qua hgc tap thee diem sd', hoae ehfla ed nghien cflu dinh tinh ve bit binh ding trong giao due). Chfnh vi vay, bai vie't da sxi dung them ngudn sd' lieu tfl de tai dp Vien Xa hdi hgc nam 2008: "Bit binh dang ve giao due d khu vflc ndng thdn Men nay". De tai nay da do Ifldng bat binh dang cd hdi ve giao due theo diem sd' mdn Toan, mdn Van/Tieng Viet va diem trung binh eae mdn hge ea nam tai 3 ldp hge sinh (mdt ldp 5 va hai ldp 9). Ddng thdi, de tai eung thflc Men mdt sd' eude phdng vln sau va thao Man nhdm dd'i vdi giao vien va phu huynh hge sinh. 3. Tong quan ve bat binh dang giao due d Viet Nam a. Bdt binh ddng cd xu hUdng gidm ddn theo thdi gian Hien nay, Viet Nam da dat dfldc phd cap giio due tieu hge. Nhflng ehfnh saeh ve cai each giao due da lam tang cd hdi hge tap eho mgi ngfldi. O Bang 1, theo ke't qua cac cudc Dieu tra mfle sd'ng dan efl (VLSS va VHLSS) tfl nam 1993 de'n 2006, ta thiy sau 13 nam (1993-2006) ti le (%) di hge dung tudi trong pham vi ca nfldc deu tang d mgi dp hge (trfl dp Tieu hgc) nhfl sau: 30,1 -^ 61,7 -> 72,1 -^ 78,8 d elp Trung hgc ed sd (THCS) va 7,2 -> 28,6 ^-41,8 -^ 53,9 d dp Trung hge phd thdng (THPT). Dieu nay chflng td ring ed hdi giio due dang dfldc md rdng d Viet Nam. Dong thdi, khoang deh chenh lech (Dis./lan) ve ty le di hge dung tud'i d dp THCS va THPT gifla ndng thdn va thanh thi eung dfldc thu hep din nhfl sau: 1,8 -> 1,4 -> 1,2 ->• 1,1 (THCS) va 3,7 -> 2,4 -> 1,6 -> 1,3 (THPT). Khoang each chenh lech nay ehfnh la sfl the Men bit binh dang ve cd hdi. Sfl giam di ciia bit binh dang ed hdi ve giao due gifla ndng thdn va dd thi eho thiy nen giao due d Viet Nam trong thdi ky dd'i mdi da dem lai nhieu ldi Ieh cho tre em ndng thdn. Dieu nay se lam ehe khoang each ve giao due gifla ndng thdn va dd thi dfldc rut ngan din. Rieng ddi vdi clp Tieu hgc, xu hfldng giam ve bat binh dang la khdng re rang. Bdi vi dp Tieu hge da dfldc phd cap ddi vdi quang dai tre em trong do tud'i di hge. Tflc la, ed hdi hge tap d dp Tieu hge da md ra rdng rai eho mgi ngfldi. Do vay, sfl bit binh dang d dp Tieu hge gifla ndng thdn va dd thi la khdng ding ke. Phan tfch tfldng tfl dd'i vdi nhflng chenh lech khae (ngfldi Kinb/Hoa va DTTS, ngfldi giau va ngfldi ngheo), khoang deh ba't binh dang eung ed xu hfldng giam dan theo thdi gian (1993~2002) d tit ea eae dp hge (xem ddng chi sd' phan hda Dis. eho ngfldi Kinh/Hda va DTTS, ngfldi giau va ngfldi ngheo - Bang 1). Bdng 1: Ty l# di hpc dung tudi (%) Cd nuac Nhom ngheo nhdt Nhom gdn ngtieo nhdt Tieu hpe 1993 86.7 72,0-87,0 1998 9h0 81,9 93,2 2002 90,7 84,5 90,3 2006 89.3 -• Trung hpc co sd 1993 30.1 12,1 16,6 1998 617 33,6 53,0 2002 72.1 53,8 71,3 2006 78.8 --Trung hpc phd thdng 1993 7.2 1,1 1,6 1998 28.6 4,5 13,3 2002 47,5 17,1 34, > 2006 53.9 --Do Thiin Kinh 51 Nhom trung binh Nhom gdn giau nhdt Nhdm gidu nhdt Gidu/Ngheo (Dis.) Ngudi Kinh vd Hoa Cde ddn toe thieu so Kinh-Hoo/Dns (Dis.) Thdnh thi Ndng thdn Od thi/N.thdn (Dis.) 90,8 93,5 95,9 1.3 90,6 63,8 1.4 96,6 84,8 1.1 94.6 96,0 96,4 1.2 93,3 82,2 1.2 95,5 90,6 1.1 91,9 93.7 95,3 1,1 92,1 80,0 1,2 94,1 89,2 1,1 -------89,7 89,1 1.0 28,8 38,4 55,0 4.6 33,6 6,6 5.1 48,5 26,3 1.8 65,5 71,8 91,0 2.7 66,2 36,5 1.8 80,3 57,9 1.4 77,6 78,8 85,8 1.6 75,9 48,0 1.6 80,8 69,9 1.2 -------82,8 77,7 1.1 2,6 7,7 20,9 19,0 7,9 2,1 3,8 17,3 4,7 3.7 20,7 36,4 64,3 14.3 31,9 8,1 3,9 54,5 22,6 2.4 42,6 53,0 67,2 3.9 45,2 19,3 2,3 59,2 37,7 1.6 -------66,3 50,3 1,3 Nguon: l/de tmh dfla tren sd'lieu eiia VLSS 1993 - 1998 va VHLSS 2002 (Ngan hang The'gidi, 2003: 62); TCTK, 2007: 68 (eho nam 2006). Tie'p theo, khi xem xet sfl bit binh dang ve giao due bing nhflng deh do Ifldng khle eung the Men xu hfldng giam din theo thdi gian. Do khudn khd ban ehe eua bai vie't, tae gia khdng trinh bay eae bang sd' lieu eua nhflng each do Ifldng nay, ma ehi dfla ra ngudn sd' lieu va ke't qua tinh toan nhfl sau: (i) Nam 2002, kbi do Ifldng qua ti le bie't chfl eiia dan sd' tfl 10 tud'i trd len thi ngfldi dan dd thi ed ti le bie't chfl eao gip 1,1 lln so vdi ndng thdn. Ti le nay da giam xud'ng edn khoang 1,0 lln vao nam 2006 (TCTK, 2007: 63). (ii) Nam 2002, khi do Ifldng qua ehi tieu eho giio due thi khu vflc dd thi ed mfle ehi tieu ve giao due eho 1 ngfldi di hge trong 1 nam eao gap 2,9 lln so vdi ndng thdn. Ti le nay da giam xud'ng 2,6 lln vao nam 2004 va giam tie'p edn 2,3 lln vao nam 2006 (TCTK, 2007: 76). Tfldng tfl, xu hfldng bit binh dang giam dan nay eung the Men d sfl chenh lech vl ebi tieu cho giao due gifla nhdm giau cao gip 6,0 lln so vdi nhdm ngheo (2002). Ti le nay da giam xuong edn 5,7 lln (2006) (TCTK, 2007: 77). Nhfl vay, dii cho xem xet theo bdt ky cdch do ludng ndo (ti le di hge dung tudi, hoae ti le dan sd' bie't chfl, hoae ehi tieu eho giao due) vd theo bdt ky sd chenh lech vi ca hdi nhd the ndo (giau - ngheo, hoac Kinh/Hoa - DTTS, hoac ndng thdn - dd thi) thi tinh trgng bdt binh dang ca hdi vi gido due d Viet Nam cung dang gidm ddn theo thdi gian (1993~2006). Day la mdt trong nhflng thanh cdng cua he thd'ng giao due trong thdi ky dd'i mdi. Dieu nay ed nghia rang ed hdi giio due dang dfldc md rdng d Viet Nam. Sfl giam di eua bat binh dang ed hdi ve giao due gifla ele nhdm xa hdi eho thay nen giao due d Viet Nam trong thdi ky dd'i mdi da dem lai nhieu ldi feh eho tre em d cle nhdm xa hdi ye'u the khae nhau. Dieu nay se lam cho khoang each ve giao due gifla eae nhdm -xa hdi dfldc rut ngin din. NMn rdng ra cae nfldc tren the gidi cung deu the hien xu hfldng bit binh dang ve giao due ngay cang giam khi mfle do edng nghiep hda ngay cang cao (Bondon, 1974: 53, 62, 102). Nhfl vay, d Viet Nam eung the hidn xu hfldng nay nhfl eae nfldc tren the gidi. 52 Bdt binh ddng gidi vegiao due d Viet Nam hien nay b. Bdt binh dang cd xu hddng tdng ddn theo edp hgc Bang 1 tren day dfldc sap xe'p theo thdi gian hen tuc d tflng dp hge va ta da nhan thiy bdt binh ddng gido due cd xu hudng gidm ddn theo thdi gian. Khi Bang 1 dfldc slp xe'p lai theo cle dp bgc lien tie'p nhau theo tflng nam nhfl d Bang 2 thi ta se nhan thay mdt dieu khae: bdt binh ddng cd xu hUdng tdng ddn theo cdp hgc. Bdng 2: Ty l# di hpe dung tudi (%) C6 nuac Nhom ngheo nhdt Nhom gdn ngheo nhdt Nhom trung binh Nhdm gdn gidu nhdt Nhdm gidu nhdt Gidu/Ngheo (Dis.) Ngudi Kinh vd Hoa Cdc ddn tde thieu so Kinh-Hoo/DHS (Dis.) Thdnh thj Nong thon Dd thj/N.thdn (Dis.) 1993 TieuH 86.7 72,0 87,0 90,8 93,5 95.9 1.3 90,6 63,8 1.4 96,6 84,8 1.2 THCS 30.1 12,1 16,6 28,8 38,4 55,0 4.6 33,6 6,6 5.1 48,5 26,3 1.8 THPT 7.2 1,1 1.6 2,6 7,7 20,9 19,0 7,9 2,1 3.8 17,3 4,7 3.7 1998 TIeuH 97,0 81,9 93,2 94,6 96,0 96,4 1.2 93,3 82,2 1.2 95,5 90,6 1.1 THCS 61.7 33,6 53,0 65,5 71,8 91.0 2.7 66,2 36,5 1.8 80,3 57,9 1.4 THPT 28.6 4,5 13,3 20,7 36,4 64,3 14.3 31,9 8,1 3.9 54,5 22,6 2.4 2002 TieuH 90,7 84,5 90,3 91,9 93,7 95,3 1.1 92,1 80,0 1.2 94,1 89,2 1.1 THCS 72.1 53,8 71,3 77,6 78,8 85,8 1.6 75,9 48,0 1.6 80,8 69,9 1.2 THPT 41.8 17,1 34,1 42,6 53,0 67,2 3.9 45,2 19,3 2.3 59,2 37,7 1.6 2006 TieuH ----------89,7 89,1 1.0 THCS ----------82,8 77,7 1.1 THPT ----------66,3 50,3 1.3 Ngudn: xem Bang 1 (bang nay la sfl sap xe'p lai Bang 1) O Bang 2, xem xet sfl chenh lech gifla nhdm giau va nhdm ngheo nam 1993, sfl bit binh dang tang dan tfl elp hge thap (Tieu hge) la 1,3 lln, de'n 4,6 lln (THCS) va de'n dp hge eao (THPT) la 19,0 lln. Xu hfldng bit binh dang tang din cung dien ra tfldng tfl cho nam 1998 la 1,2 -^ 2,7 -^ 14,3 (lln) va nam 2002 la 1,1 ^ 1,6 -^ 3,9 (lln). Xu hfldng nay eung dien ra tfldng tfl ne'u ta xem xet sfl chenh lech ve ti le tre em di hge dung tud'i gifla ngfldi Kinh/Hoa va DTTS (trfl trfldng hdp ngoai le nam 1993), gifla ndng thdn va dd thi trong ea 4 nam 1993, 1998, 2002 va 2006. Nhfl vay, qua eon sd' d ddng he sd' chenh lech (Dis., Bang 2) ta thiy nd'i len xu hUdng van ddng cua chflng la: Cdng hgc len cao thi sU bdt binh ddng vi gido due d tre em cdng ldn (hodc Id bdt hinh ddng cd xu hUdng tdng ddn theo cdp hgc). Xu hfldng nay da dfldc tie gia khang dinh trflde day qua nghien cflu ngudn sd' lieu VLSS 1993 va 1998 (Dd Thien Kfnh, 2005: 55). Theo thdi gian (dfldc bd' sung them ngudn sd' lieu VHLSS 2002, 2006), ta cd the khang dinh tie'p tue ring xu hfldng nay vln khdng thay dd'i. Sd di bat binh dang d dp hge thap khdng ldn nhfl d dp hge eao, bdi vi elp hge thap thfldng dfldc phd' cap dd'i vdi quang dai quin chung nhieu hdn. Tflc la, ed hdi hgc tap d dp hgc tha'p da md ra rdng rai eho mgi ngfldi nhieu hdn. Dd Thiin Kinh 53 Xu hfldng bat binh dang nhfl da phan tfch tren day van dfldc quan sat thiy ro rang khi ta xem xet theo nhflng each do Ifldng khac. Chang ban nhfl la sfl dat dfldc bang ca'p eao nha't eua dan sd'tfl 15 tud'i trd len; hoae la sfl dat dfldc ve ke't qua hgc tap eua hge sinh phd' thdng. Ca hai each do Ifldng nay deu the Men va nam trong mdt nghia rdng hdn. Dd la sU dgt dugc ve gido due. Do khudn khd ban che cua bai vie't, tic gia khdng trinh bay cae bang sd' lieu eua bai each do Ifldng nay, ma ehi dfla ra ngudn sd' lieu va ke't qua tinh toan nhfl sau: (i) Nam 2006, dan sd'tfl 15 tudi trd len d nhdm giau cd bing ca'p cao nha't la td't nghiep Tieu hge (hoac THCS) ebi bang 0,6 lln (hoae 0,9 lln) so vdi nhdm ngheo. Nhflng d ele loai bang dp eao hdn (td't nghiep THPT, Trung hge ehuyen nghiep -THCN va Cao dang, dai hge - CD, DH) thi nhdm giau lai eao gip 2,9 lln (THPT), 12,8 lln (THCN) va 74,4 lln (CD, DH) so vdi nhdm ngheo (TCTK, 2007: 65). Nhfl vay, ngfldi ngheo thfldng ed bang dp d trinh do thip (Ti^u hge va THCS) nhieu hdn ngfldi giau. Trai lai, ngfldi giau lai cd bang dp d trinh do eao (THPT, THCN va CD, DH) la nhieu hdn ngfldi ngheo. Tfldng tfl nhfl vay, ngfldi ndng thdn thfldng cd bing dp d trinh do tha'p nhieu hdn ngfldi dd thi. Trai lai, ngfldi dd thi lai cd bang dp d trinh do cao la nhieu hdn ngfldi ndng thdn (TCTK, 2007: 65). Nhflng dieu nay ed nghia ring, nhflng ngfldi xult than tfl gia dinh kha gia (va/hoae xult than tfl dd thi) se ed nhieu ed hdi dat dfldc bang dp eao hdn so vdi nhflng ngfldi ed hoan eanh gia dinh ngheo khd (va/hoae sd'ng d ndng thdn). (ii) Trong nam hge 2005 - 2006, eon em la hge sinh phd thdng d nhdm giau xe'p loai hge lfle Ye'u kem (hoae Trung binh) ehi bing 0,2 lln (hoac 0,5 lln) so vdi nhdm ngheo. Nhflng d mfle do hge lfle eao hdn (Kha va Gidi) thi eon em nhdm giau lai eao gap 1,4 lln (hge Khi) va 4,9 lln (hge Gidi) so vdi nhdm ngheo (TCTK, 2007: 84). Nhfl vay, hge sinh phd thdng trong cle gia dinh ngheo khd thfldng hge kem hdn so vdi gia dinh giau kha. Tfldng tfl nhfl vay, hge sinh d ndng thdn ed hge lfle Ye'u kem va Trung binh nhieu hdn d dd tbi. Trai lai, hge sinh d dd thi ed hge lfle Kha va Gidi la nhieu hdn d ndng thdn (TCTK, 2007: 84). Ndi each khae, hgc sinh d ndng thdn hge kem hdn hgc sinh d dd thi. NhQng dieu nay cd nghia rang, nhflng hge sinh xuat than tfl gia dinh kha gia (va/hoae xult than tfl dd thi) se ed dfldc thanh tich hge tap cac hdn sd vdi nhflng hge sinh eon nha ngheo (va/hoae sd'ng d ndng thdn). Nhfl vay, du cho xem xet theo bdt ky cdch do lUdng ndo (ti le di hge dung tudi; hoae sfl dat dfldc bang ca'p eao nhat; hoae xe'p loai hge lfle cfla hge sinh) vd theo bdt ky sU chenh lech vi ca hdi nhU the rido (giau - ngheo, hoae ndng.thdn - dd thi) thi tinh trgng bdt hinh ddng ca hdi vi gido due d Viet Nam cdng dang tdng ddn theo sit dgt dugc vi gido due. Dieu nay ed nghia rang, nhflng hge sinh xult than tfl nhdm ed dia vi xa hdi eao se ed nhieu ed hdi dat dfldc ke't qua hge tap td't hdn so vdi nhdm ed dia vi xa hdi thap. 4. Bat binh dang gidi ve giao due, nguyen nhan va van de dat ra 6 muc tren day, ta da phan tfch hai xu hfldng bit binh dang ve giao due theo sfl 54 Bd't binh ddng gidi vi gido due b Viet Nam hiin nay chenh lech ve de dang ed hdi (giau va ngheo, ngfldi Kinb, Hoa va DTTS, ndng thdn va dd thi) khae nhau nhfl the nao. Dd'i vdi sfl chenh lech ve cd hdi gifla nam va nfl nen dfldc phan tich rieng va la mdt trong nhflng ndi dung quan trgng eua bai vie't nay. Nhflng deh do Ifldng trong mue tren day (ehi tieu eho giao due, ti le bie't chfl, ti le di hgc dung tudi, xep loai bgc lfle va bang dp eao nhat) van dfldc sxi dung de tim hieu sfl bit binh dang ve giio due gifla nam va nfl (Bang 3). O Bang 3 the hien mdt dieu dfldng nhfl la nghich ly: nfl thfldng hge gidi hdn nam, nhflng bg lai ehi ed dfldc trinh do giao due thap hdn nam. Cu the nhfl sau: (i) O diem xult phat la dp Tieu hge, ti le di hge dflng tudi gifla nam va nfl la tfldng dfldng nhau (89,3% va 89,2%). Nhflng d eae dp hge eao hdn (THCS va THPT), ti le nay eua nfl la ldn hdn nam (Bang 3). Dieu nay chf ed the dfldc giai thfeh bdi nam hge dflp nhieu hdn nfl, cho nen nam di bgc dung tudi ft hdn. Hoae la, d loai hge Iflc Ye'u kem va Trung binh tbi tf le eua nfl la ft bdn nam: 0,6% < 1,5% (Ye'u kem) va 41,8% < 53,3% (Trung binh). Nhflng d eae loai hge lfle Kha va Gidi, ti le nay cua nfl lai ldn bdn nam: 40,4% > 33,1% (Kha) va 16,6% > 11,2% (Gidi). Dieu nay dfldc the Men qua day he sd' chenh lech (Dis./lln) gifla nam va nfl cd xu hUdng gidm ddn tfl loai hge lfle Yeu kem eho de'n loai Gidi la: 2,5 -> 1,3 -> 0,8 -> 0,7 (Bang 3). Tflc la, so' hge sinh nam ed hge lfle Yeu kem eao gap 2,5 lln so vdi nfl, nhflng ehi bang 0,7 lan nfl d mfle hge lfle Gidi\ (ii) Dd'i vdi sfl dat dfldc ve giao due, thi nam lai thfldng ed trinh do eao hdn nfl. Chang ban nhfl trong ea 3 nam 2002, 2004 va 2006, ti le bie't chfl cfla nam ludn cao hdn nfl (Bang 3) nhfl sau: 95,1% > 89,3% (2002), 95,9% > 90,2% (2004) va 96,0% > 90,5% (2006). Hoac la, d loai bing dp td't nghiep Tieu hgc thi ti le cua nam va nfl cd the ggi la tfldng dfldng nhau (24,4% va 23,7%). Nhflng d ele loai bing elp trinh do eao hdn (THCS, THPT, CD, DH va tren DH), thi ti le cfla nam ludn eao hdn nfl (Bang 3). Dieu nay dfldc the Men qua day he sd'chenh lech (Dis./lln) gifla nam va nfl cd xu hudng tdng ddn tfl loai bang dp trinh do thap (td't nghiep Tieu hge) de'n trinh do cao (tren Dai hge) la: 1,0 -^ 1,1 -^ 1,2 -^ 1,3 -^ 2,0 (Bang 3). Tflc la, d die'm xult phat la dp Tieu hge thi ti le dat dfldc bang dp td't nghiep la tfldng dfldng nhau gifla nam va nfl, nhflng de'n loai bing dp tren Dai hge thi ti le eiia nam dat dfldc eao gip 2,0 lan so vdi nfl. Dd la ehfla ke den hai mfle do diu tien "Chfla bao gid de'n trfldng" va "Khdng ed bang dp" thi ti le eua nfl ludn cao bdn nam: 11,2% > 4,7% va 16,5% > 12,3% (Bang 3). ' Mgt nghien cdu thUc nghiem cua Vien Xd hgi hgc (ndm 2008) duac di cap dphdn ddu ciia bdi viet ndy cUng dd chdng to rdng: Khi do lUdng theo diem sd'cdc mon hgc (trong so diem hgc sinh) cdng cho thdy ket ana Id hgc sinh nd co diem so'trung binh cdc mon hgc diu cao hcfn hgc sinh nam. Dong thdi, hgc sinh nH CO ti le xep logi hex lUc Gioi vd Khd Id cao hem nam. Trdi lgi, hgc sinh nam co tl le xe'p loai hgc lUc Trung binh vd Kem Id cao hcfn nd. Do khuon khd hgn che cua bdi viei, tdc gid khong trinh bdy cdc bdng sdiieu ve cdch do lUdng ndy. Do Thiin Kinh 55 Bdng 3: Bdt binh ddng gidi ve gido due 7. Chl giao dgc binh quan 1 nguai dl hgc trang 1 n6m (1000 d): Chung 627 2002 Nam 641 NO 611 Chung 826 2004 Nam 847 NO 803 Chung 1211 2006 Nam 1240 NO 1180 2. 771$ biet chu cua dan sotCi 10 tuoi trd len: Chung 92.1 2002 Nam 95,1 NO 89,3 Chung 93,0 2004 Nam 95,9 NO 90,2 Chung 93.1 2006 Nam 96,0 NO 90,5 3. Tl 1$ di hgc dung tuoi (2006): Tieu hpc Chung Nam 69,3 89,3 NO 89,2 Trung hpc co sd Chung Nam NO 75,8 78,3 79,2 Trung hpc phd thong Chung Nam NO 53,9 51,5 56,4 4. HQC igc cua hgc sinh pho thong (ndm hqc 2005-2006): Tong Gidl Khd Trung binh Ye'u l<em Khong bie't Nam NO Nam/NO (Dis.) 100,0 100,0 5. Ty 1$ ddn sd td 15 tuoi trd len cc Cd nudc ' Nam ^ NO Nam/NO (Dis.) ) bdng Chua bao gid de'n Tdng trudng 100.0 100,0 100,0 8.1 4.7 11,2 0,4 11,2 16,6 0,7 :dp caa Khong bdng cd'p 74,5 12,3 16,5 0,7 33,1 40,4 0,8 nhdt (2006): Td't nghiep TieuH 24,0 24,4 23,7 1,0 Tdt nghiep THCS 28,7 30,3 27,2 1,1 Tdt nghiep THPT 12,6 13,8 11,5 1,2 53,3 41,8 1,3 Cong nhdn KT 3,3 4,7 2,0 2,4 1,5 0,6 2,5 Trung Cao hpc ddng, CN. DH 4,3 4,6 4,0 1,2 4,4 5,0 3,8 1.3 1,0 0,6 1,7 Tren Dqi hpe 0,1 0,2 0,1 2,0 Nguon: TCTK, 2007: 63, 65, 68, 77, 84 Hai xu hfldng tdng vk gidm ngfldc nhau eua hai day he sd' chenh lech (Dis.) dfldc phan tfch tren day da lam rd hdn nghich ly da neu: nfl thfldng hge gidi hdn nam, nhflng hg lai ehi cd dfldc trinh do giio due thip hdn nam. Tai sao lai nhfl vay? Xu hfldng trai ngfldc (nghich ly) nay la dc tU tudng trgng nam khinh nU d xa hdi Viet Nam. Trong Bang 3 eung the Men tfl tfldng trgng nam qua khoan chi tieu cho giao due binh quan 1 ngfldi di hge trong 1 nam dd'i vdi nam la eao hdn so vdi nfl: 641.000 d > 611.000 d (2002), 847.000 d > 803.000 d (2004) va 1.240.000 d > 1.180.000 d (2006). Mdt nghien cflu thflc nghiem eua Vien Xa hdi hge (nam 2008) dfldc de cap d phin diu eua bai vie't nay cung da chflng td tfl tfldng trgng nam khinh nfl xung quanh viee hge tap eua ele em hge sinh nhfl sau: - Dda con gdi nhd em hgc de'n ldp 9, em edng bat nghi. Nd la dien hgc gidi, nhUng md em cdng bdt nghi. 56 Bd't binh ddng gidi vi gido due d Viet Nam hiin nay Hdi: The sao khdng cho nd di hgc? - Vi diiu kien kinh te! - Cdi y thdc cua ndng thdn nd the, con gdi la con ngUdi ta! - Oi gidi ai, cho nd dn nd hgc dgi hgc, mai mdi nd Idy chong nd di chd khde. - Phong tuc nhd que lge hau, nd khd the! [ ] - Lo cho mdt luc bao nhieu tiin, sau ndy nd Idy chdng la hii! - Nhiiu nhd chi lo cho con trai hgc dgi hgc, chd cdn con gdi thi lo ldm gi. Lo cho nd bao nhieu tiin, xong nd Idy chdng nd bay mdt, xong la het! Cdi ddy nd Id thdc te. Hdi: The thi tinh hinh dgi trd thi con gdi d thdn minh cho hge de'n ldp mdy thi nghi? - Cho hgc de'n ldp 9 la nhiiu. [ ] Hdi: The vdi con trai thi the ndo? - Con trai thi hgc het ldp 12. (Thao Man nhdm, 2008: Nhdm phu huynh HS ldp 9, thdn Hflu Ai, xa Giang Sdn, Gia Binh, Ble Ninh. Doan phdng vln tren bao gdm nhieu ngfldi tra ldi khac nhau) Tfl tfldng trgng nam khinh nfl thfldng dem lai nhflng thiet thdi eho hge sinh nfl nhieu hdn. Con gai thfldng phai nghi hge trfldc eon trai va ft ed dieu kien hge len clp eao hdn. Dd vay, ti le hge sinh nfl d dp hge eao thfldng ft hdn so vdi nam. Dieu nay da dan tdi ket qua la gidi nfl ed ft ed hdi hdn trong viee dat dfldc bing clp cao nblt (bdi vi nfl thfldng phai nghi hge sdm), mac dfl nfl ed the hge gidi hdn nam. Sfl bat binh dang giao due theo gidi tfnh se gay nen anh hfldng khdng td't de'n chit Ifldng ngudn lfle eon ngfldi trong tfldng lai. Dang le ra eae em hge sinh nfl nen dfldc tiep tuc hgc tap de nang eao trinh do lao ddng va ngudn lfle eon ngfldi ndi ehung, nhflng dc em lai phai nghi hgc sdm. Cd le dd la tinh trang ehung eua ea nfldc. Day la dieu ding suy ngam ve tinh trang bat binh dang giao due theo gidi tfnh d Viet Nam va eung la van de dat ra trong bai vie't nghien cflu nay. Tai lieu tham khao 1. Boudon, Raymond. 1974. Education, Opportunity, and Social Inequality. New York: John Wiley. 2. Dd Thien Kinh, 2005. "Bit binh dang ve giao due d Viet Nam hien nay". Tgp chi Xa hdi hgc. Sd' 1/2005: 48 - 55. Ha Ndi. 3. Ngan hang The gidi (WB) va eae tie gia khae, 2003. Bdo edo Phdt trien Viet Nam 2004: Ngheo. Ha Noi. 4. Td'ng cue Thd'ng ke (TCTK), 2007. Ket qud Khdo sdt mdc sdng hd gia dinh ndm 2006. Ha Ngi: Nha xui't ban Thd'ng ke. . gip 1,1 lln so vdi ndng thdn. Ti le nay da giam xud'ng edn khoang 1,0 lln vao nam 2006 (TCTK, 200 7: 63). (ii) Nam 2002, khi do Ifldng qua ehi tieu. 197 4: 53, 62, 102). Nhfl vay, d Viet Nam eung the hidn xu hfldng nay nhfl eae nfldc tren the gidi. 52 Bdt binh ddng gidi vegiao due d Viet Nam hien nay
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo khoa học : Bất bình đẳng giới về giáo dục Việt Nam hiện nay pptx, Báo cáo khoa học : Bất bình đẳng giới về giáo dục Việt Nam hiện nay pptx, Báo cáo khoa học : Bất bình đẳng giới về giáo dục Việt Nam hiện nay pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn