Báo cáo " Một số vấn đề vướng mắc nảy sinh từ các quy định của Luật bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu " pptx

5 453 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2014, 14:20

nghiên cứu - trao đổi 44 tạp chí luật học số 11/2011 TS. NGUYN VN PHNG * ut bo v mụi trng (BVMT) c Quc hi nc CHXHCN Vit Nam thụng qua ngy 19 thỏng 11 nm 2005 v cú hiu lc t ngy 1 thỏng 7 nm 2006. Quỏ trỡnh trin khai thc hin Lut BVMT trong 5 nm qua ó t c nhng kt qu tớch cc, gúp phn quan trng trong cụng tỏc BVMT nc ta. Tuy nhiờn, bờn cnh nhng kt qu t c, cỏc quy nh ca Lut BVMT cựng cỏc quy nh phỏp lut liờn quan ó bc l mt s hn ch, bt cp c v th ch v thc tin thi hnh. Vỡ vy, vic sa i, b sung Lut BVMT l yờu cu cp thit tng cng hiu lc, hiu qu cụng tỏc BVMT nc ta trong thi gian ti.(1) Trong phm vi bi vit ny, tỏc gi ch cp mt s vng mc, bt cp v a ra gii phỏp nhm hon thin cỏc quy nh v BVMT trong hot ng xut khu, nhp khu ca Lut BVMT. 1. Quy nh cm nhp khu phng tin giao thụng vn ti phỏ d ti mc b khon 2 iu 42 Lut BVMT Vi quan im cho rng hot ng nhp khu cỏc phng tin giao thụng vn ti v phỏ d v hot ng phỏ d l nguyờn nhõn gõy nh hng nghiờm trng ti mụi trng nờn mc b khon 2 iu 42 Lut BVMT quy nh cm nhp khu mỏy múc, thit b, phng tin giao thụng vn ti ó qua s dng phỏ d.(2) Xột v mt lớ lun v thc tin thỡ cú mt s vn cn xem xột li: - Th nht, phi thy rng phỏp lut mụi trng trong hot ng nhp khu l mng lc cỏc nh hng xu ti mụi trng v sc kho con ngi. Do ú, theo nguyờn lớ ny, nhng hng hoỏ cú nh hng ln ti mụi trng s khụng c phộp nhp khu vo Vit Nam v ngc li, nhng hng hoỏ khụng cú nh hng hoc cú nh hng nhng khụng ln ti mụi trng s c phộp nhp khu. Cỏc phng tin giao thụng vn ti, trong ú cú tu bin, xột v lng cht thi phỏt sinh trong v sau khi phỏ d cng cú nhiu loi, vi nhng t l phỏt sinh cht thi khỏc nhau, cú loi phng tin phỏt sinh nhiu cht thi, trong ú cú cht thi nguy hi nhng cng cú nhng loi phng tin phỏt sinh cht thi khụng ln. Bờn cnh ú, nu so sỏnh vic phỏt sinh cht thi ca mt s loi hỡnh sn xut hin nay thỡ hot ng phỏ d tu c ó qua s dng s khụng lm phỏt sinh nhiu cht thi hn so vi mt s ngnh sn xut. Cỏc loi cht thi phỏt sinh ch chim khong 3% trng lng tu c, cũn ớt hn nhiu so vi cht thi ca L * Ging viờn chớnh Khoa phỏp lut kinh t Trng i hc Lut H Ni nghiªn cøu - trao ®æi t¹p chÝ luËt häc sè 11/2011 45 nhiều hoạt động kinh tế khác.(3) Do đó, về mặt lí luận và thực tiễn thì không nên cấm hoàn toàn việc nhập khẩu phương tiện giao thông vận tải, tàu cũ để phá dỡ mà chỉ nên cấm một số loại có khả năng làm phát sinh nhiều chất thải, trong đó có chất thải nguy hại và cho phép nhập khẩu những loại phương tiện giao thông vận tải, tàu cũ chứa ít chất thải với mục đích phá dỡ. - Thứ hai, không thể lấy lí do các doanh nghiệp phá dỡ phương tiện giao thông vận tải, tàu cũ vi phạm pháp luật môi trường để cấm nhập khẩu. Hành vi nhập khẩu phương tiện giao thông vận tải, tàu cũ và phá dỡ phương tiện giao thông vận tải, tàu cũ làm phát sinh những nghĩa vụ pháp lí khác nhau. Do đó, không thể vì những vi phạm nghĩa vụ từ hành vi này mà cấm việc thực hiện hành vi khác. Bên cạnh đó, trong trường hợp chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật môi trường (như không thực hiện nghĩa vụ đánh giá tác động môi trường, nghĩa vụ quản lí chất thải ) thì Nhà nước có thể áp dụng trách nhiệm pháp lí theo quy định, tương ứng với hành vi vi phạm. - Thứ ba, quy định cấm này thể hiện xu hướng không quản lí được thì cấm của pháp luật. Các doanh nghiệp, đặc biệt là Hiệp hội thép Việt Nam thì cho rằng quy định cấm này đã “khai tử” một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhập khẩu, phá dỡ tàu cũ(4) và không bảo đảm phát triển bền vững. 2. Quy định về BVMT trong hoạt động nhập khẩu phế liệu tại Điều 43 Luật BVMT Đây là quy định không minh bạch và mâu thuẫn với các quy định khác của pháp luật. Trong khi mục a khoản 1 Điều 43 Luật BVMT năm 2005 đã xác định điều kiện phế liệu được phép nhập khẩu là đã được phân loại, làm sạch thì tại mục b khoản 1 Điều 43 lại cho phép phế liệu có chứa những tạp chất không nguy hại. Mục b khoản 1 Điều 43 quy định: "không chứa chất thải, các tạp chất nguy hại, trừ tạp chất không nguy hại bị rời ra trong quá trình bốc xếp, vận chuyển". Như vậy, có thể hiểu rằng trước khi "bị rời ra trong quá trình bốc xếp, vận chuyển" thì các tạp chất này lẫn trong phế liệu và như vậy các phế liệu nhập khẩu được phép chứa một số những tạp chất không nguy hại. Khẳng định này còn được củng cố bởi quy định tại mục b khoản 2 Điều 43 về điều kiện của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu là: "có đủ năng lực xử lí các tạp chất đi kèm với phế liệu nhập khẩu". Nếu phế liệu đáp ứng đầy đủ yêu cầu là được làm sạch thì việc pháp luật quy định bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải có năng lực xử lí tạp chất đi kèm là không cần thiết. Và nếu điều này là cần thiết nhằm BVMT chung thì rõ ràng pháp luật đã cho phép nhập khẩu phế liệu chứa những tạp chất không nguy hại, ít nhất được hiểu là chứa một tỉ lệ nhất định những tạp chất này. Mặc dù trong quy định về điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu không khẳng định rõ sự cho phép nhập khẩu những phế liệu có lẫn những tạp chất không nguy hại nhưng với những phân tích ở trên chúng ta thấy rõ sự cho phép đó. Như vậy, các quy định nêu trên có tính chất loại trừ lẫn nhau. Theo bất cứ cách hiểu nào thì cũng tạo ra sự mâu thuẫn giữa các quy định này và sẽ là nguyên nhân nghiên cứu - trao đổi 46 tạp chí luật học số 11/2011 gõy ra nhng khú khn trong quỏ trỡnh ỏp dng phỏp lut. Ti Ph lc I Ngh nh ca Chớnh ph s 12/2006/N-CP ngy 23/1/2006 quy nh chi tit thi hnh Lut thng mi v hot ng mua bỏn hng hoỏ quc t v cỏc hot ng i lớ mua, bỏn, gia cụng v quỏ cnh hng hoỏ vi nc ngoi quy nh cm nhp khu hng tiờu dựng ó qua s dng gm thu tinh, kim loi, nha. Trong khi ú, Quyt nh ca B trng B ti nguyờn v mụi trng s 12/2006/Q-BTNMT ngy 8/9/2006 v vic ban hnh Danh mc cỏc ph liu c phộp nhp khu lm nguyờn liu (gi tt l Quyt nh s 12/2006/Q-BTNMT) xỏc nh cỏc loi ph liu gm kim loi, thu tinh, nha c phộp nhp khu phỏt sinh t cỏc ngun khỏc nhau, trong ú cú th phỏt sinh t cỏc loi sn phm ó qua s dng. Cn c cho phộp nhp khu hoc khụng cho phộp nhp khu ph liu ph thuc vo kh nng gõy nh hng ti mụi trng ch khụng cn c vo ngun phỏt sinh l hot ng sn xut hay hot ng tiờu dựng. Ti mc 18 Danh mc cỏc ph liu c phộp nhp khu lm nguyờn liu ban hnh kốm theo Quyt nh s 12/2006/Q- BTNMT xỏc nh cỏc loi bao bỡ nha ng nc khoỏng, nc tinh khit ó qua s dng l loi ph liu c phộp nhp khu. Nh vy, theo quy nh ny, ch cỏc loi bao bỡ ng nc khoỏng hoc nc tinh khit ó qua s dng mi c phộp nhp khu cũn cỏc bao bỡ nha nhng ng nc gii khỏt cỏc loi nh Coca cola, Pepsi, 7 up , hoc ng cỏc sn phm khỏc s khụng c phộp nhp khu, k c trong trng hp ỏp ng nhng iu kin khỏc ca cỏc quy nh v iu kin i vi ph liu nhp khu. Mun c phộp nhp khu, cỏc loi chai nha ny ó phi c bm, ct vi kớch thc mi chiu ca mu vn khụng quỏ 5 cm. Mt iu hin nhiờn l cỏc chai nha ng Coca cola, Pepsi, 7 up nu ó c lm sch thỡ tớnh cht lớ, hoỏ v nguy c gõy nh hng ti mụi trng khụng cú s khỏc bit vi chai nha ng nc khoỏng, nc tinh khit. Trong trng hp ny, mc dự khụng xut hin nhng nguy c gõy nh hng xu ti mụi trng nhng nu cho phộp nhp khu s vi phm mc c khon 1 iu 43 Lut BVMT v Quyt nh s 12/2006/Q-BTNMT. Hu qu l doanh nghip nhp khu s gỏnh chu nhng thit hi v kinh t phỏt sinh t hot ng nhp khu ph liu ny. Vic quy nh mang tớnh cht lit kờ cỏc loi ph liu c phộp nhp khu (im c khon 1 iu 43 Lut bo v mụi trng v Quyt nh s 12/2006/Q-BTNMT) cú th trỏnh c s tranh lun gia c quan qun lớ nh nc v doanh nghip nhp khu v loi ph liu nhp khu cú c phộp hay khụng. Mc dự vy, vi xu hng quy nh: "ch c thc hin nhng hnh vi m phỏp lut cho phộp", nhng nhu cu chớnh ỏng trong vic s dng ph liu lm nguyờn liu cú th s khụng c ỏp ng, mc dự hot ng nhp khu ny khụng cú nguy c gõy nh hng xu ti mụi trng. Vớ d nh cú mt s c s s dng cỏc loi ph liu nh lụng v, v bp ngụ, g ph liu, da lụng cu ó thuc, mnh da cu vn, vi vn, si ri lm nguyờn liu v cú nhu cu nhp khu ỏp ng nhu cu sn xut nhng do Danh nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 11/2011 47 mc cỏc ph liu c phộp nhp khu khụng lit kờ nờn cỏc doanh nghip khụng c phộp nhp khu. 3. Khỏi nim nhp khu theo phỏp lut mụi trng Lut BVMT khụng a ra khỏi nim xut khu, nhp khu. Do ú, phi ỏp dng khỏi nim xut khu, nhp khu trong cỏc lnh vc phỏp lut khỏc. Khon 2 iu 28 Lut thng mi nm 2005 xỏc nh: "Nhp khu hng hoỏ l vic hng hoỏ c a vo lónh th Vit Nam t nc ngoi hoc t khu vc c bit nm trờn lónh th Vit Nam c coi l khu vc hi quan riờng theo quy nh ca phỏp lut". Cỏc quy nh ca Lut hi quan, Lut thu xut khu, thu nhp khu quy nh: Khu vc hi quan riờng bao gm khu ch xut, doanh nghip ch xut, kho bo thu, kho ngoi quan, khu kinh t thng mi c bit, khu thng mi-cụng nghip v khu vc kinh t khỏc c thnh lp theo Quyt nh ca Th tng Chớnh ph, cú quan h mua bỏn trao i hng hoỏ gia khu ny vi bờn ngoi l quan h xut khu, nhp khu.(5) Khi cỏc doanh nghip trong cỏc khu vc cú quy ch kinh t c bit lm phỏt sinh cht thi m khụng cú h thng x lớ cht thi thỡ cht thi phi c a ra ngoi tỏi ch, tỏi s dng hoc x lớ. Di giỏc ca lut thng mi, hot ng ny l hot ng nhp khu cht thi vo Vit Nam. Theo quy nh ti khon 9 iu 7 Lut BVMT, hnh vi nhp khu cht thi di mi hỡnh thc u b cm. Tuy nhiờn, c thự l cht thi c sn sinh ra trờn lónh th Vit Nam v nu khụng vn chuyn ra ngoi khu vc cú quy ch kinh t c bit tỏi ch hoc x lớ thỡ cỏc cht thi phỏt sinh s gõy nh hng xu ti mụi trng Vit Nam, khụng bo m phỏt trin bn vng. 4. Cỏc quy nh liờn quan n xut khu cht thi Khon 9 iu 7 Lut BVMT v cỏc quy nh khỏc ch cm nhp khu, quỏ cnh cht thi. Do ú cú th khng nh rng phỏp lut Vit Nam cho phộp xut khu cht thi. Tuy nhiờn, cho ti thi im ny, phỏp lut mụi trng cha cú nhng quy nh hng dn v h s, trỡnh t, th tc xut khu cht thi. Theo nguyờn lớ chung, nu cha cú quy nh hng dn (v k c trong trng hp ó cú quy nh hng dn) cỏc nh xut khu cht thi ca Vit Nam phi tuõn th cỏc quy nh ca Cụng c Basel v vn chuyn cht thi xuyờn biờn gii v vic tiờu hu chỳng. Tuy nhiờn, cú nhng quy nh ca Cụng c Basel u quyn cho cỏc quc gia thnh viờn quy nh c th v nhng vn nht nh. Vic thiu nhng quy nh hng dn v h s, trỡnh t, th tc xut khu cht thi gõy ra s lỳng tỳng cho c quan qun lớ nh nc v doanh nghip khi doanh nghip cú nhu cu xut khu cht thi. 5. Kin ngh nhm hon thin Lut BVMT Trong quỏ trỡnh hon thin Lut BVMT, cn kt hp mt cỏch cú hiu qu ba mt ca s phỏt trin bn vng: kinh t, xó hi v BVMT. Do ú phi bo m s cõn bng gia li ớch kinh t, li ớch xó hi, li ớch mụi trng trong cỏc quy nh v BVMT trong hot ng xut khu, nhp khu. Bờn cnh ú, cn nhỡn nhn rừ, chớnh xỏc mi quan h gia nhng quy nh v BVMT nghiên cứu - trao đổi 48 tạp chí luật học số 11/2011 trong hot ng xut khu, nhp khu v vn bo m quyn s hu ca cụng dõn, quyn t do kinh doanh ca doanh nghip. Cng cn thy rng xỏc nh c gii hn ca vic hn ch quyn ti sn ca cụng dõn, quyn t do kinh doanh nhm bo m li ớch cụng cng, li ớch mụi trng l vn ln, khụng n gin v cn phi c nghiờn cu mt cỏch thu ỏo. Trờn c s nh hng v vi nhng phõn tớch trờn õy, cn hon thin cỏc quy nh v BVMT trong hot ng xut khu, nhp khu ca Lut BVMT trong nhng vn c th theo hng sau: Kin ngh 1: Lut BVMT cn quy nh khỏi nim xut khu, nhp khu theo cỏch hiu ca phỏp lut mụi trng theo hng: Hot ng xut khu, nhp khu ch bao hm hot ng a hng hoỏ vo lónh th Vit Nam t nc ngoi hoc a hng hoỏ ra khi lónh th Vit Nam. Kin ngh 2: Thay th yờu cu i vi ph liu c phộp nhp khu quy nh ti im a khon 1 iu 43 Lut BVMT v ni dung: ó c phõn loi, lm sch bng quy nh: Tuõn th quy chun k thut mụi trng i vi ph liu nhp khu. Kin ngh 3: i mi hot ng ban hnh Danh mc ph liu c phộp nhp khu theo hng s dng tiờu chớ nhng vn BVMT cn ỏp ng ch khụng da vo ngun gc phỏt sinh ph liu v m rng loi ph liu uc phộp nhp khu sau ú hng ti ban hnh danh mc cht thi thụng thng s dng nú nh danh mc ph liu c phộp nhp khu. Kin ngh 4: B quy nh cm nhp khu hng tiờu dựng ó qua s dng gm thu tinh, kim loi, nha c quy nh ti Ph lc I Ngh nh ca Chớnh ph s 12/2006/N-CP ngy 23/1/2006 quy nh chi tit thi hnh Lut thng mi v hot ng mua bỏn hng hoỏ quc t v cỏc hot ng i lớ mua, bỏn, gia cụng v quỏ cnh hng hoỏ vi nc ngoi. Kin ngh 5: Sa i Lut BVMT theo hng quy nh rừ quyn c xut khu cht thi ca cỏc ch th khỏc nhau v u quyn cho Chớnh ph ban hnh vn bn hng dn trỡnh t, th tc xut khu cht thi. Trờn c s ú, Chớnh ph ban hnh quy nh ny. Kin ngh 6: Sa i im b khon 2 iu 42 Lut BVMT theo hng: Cm nhp khu phng tin giao thụng vn ti ó qua s dng khụng bo m quy chun k thut mụi trng phỏ d./. (1).Xem: PGS.TS. Phm Vn Li, Nhng hn ch, bt cp c bn ca Lut bo v mụi trng nm 2005 v yờu cu sa i, b sung (phn I), Bỏo phỏp lut TP. H Chớ Minh, s ra ngy 15/12/2010. (2).Ngun: http://vietbao.vn/Kinh-te/Ngung-ngay-nha p-khau-tau-cu-de-do-lay-sat-vun/55124702/88/; http://vietbao.vn/Kinh-te/Nhap-khau-tau-bien-Xung-dot-giua-kinh-te-va-moi-truong/20616185/87/ (3). Thụng tin do ụng Nguyn Tiờn Nghi - Phú ch tch Hip hi thộp Vit Nam cung cp, ngun: http://tuoitre. vn/Kinh-te/164282/Cam-nhap-tau-cu-khong-co-lo-trinh doanh-nghiep-gap-kho.html (4).Ngun: http://tuoitre.vn/Kinh-te/164282/Cam-nhap-tau-cu-khong-co-lo-trinh doanh-nghiep-gap-kho.html (5).Xem: Khon 1 iu 4 Lut hi quan nm 2001 c sa i, b sung nm 2006, khon 2 iu 21 Ngh nh s 154/2005/N-CP ngy 15/12/2005 quy nh chi tit mt s iu ca Lut hi quan v th tc hi quan, kim tra, giỏm sỏt hi quan, khon 2 iu 2 Ngh nh s 149/2005/N-CP ngy 08/12/2005 quy nh chi tit thi hnh Lut thu xut khu, thu nhp khu. . BVMT trong hoạt động nhập khẩu phế liệu tại Điều 43 Luật BVMT Đây là quy định không minh bạch và mâu thuẫn với các quy định khác của pháp luật. Trong. rằng quy định cấm này đã “khai tử” một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhập khẩu, phá dỡ tàu cũ(4) và không bảo đảm phát triển bền vững. 2. Quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Một số vấn đề vướng mắc nảy sinh từ các quy định của Luật bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu " pptx, Báo cáo " Một số vấn đề vướng mắc nảy sinh từ các quy định của Luật bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu " pptx, Báo cáo " Một số vấn đề vướng mắc nảy sinh từ các quy định của Luật bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu " pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay