Công tác quản lý chi phí SX và giá thành sản phẩm.Tại Xí nghiệp khai thác than 790

34 387 3
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2012, 16:18

Công tác quản lý chi phí SX và giá thành sản phẩm.Tại Xí nghiệp khai thác than 790 Lời mở đầu Sản xuất khai thác than là mặt hàng xuất khẩu đem lại ngoại tệ cho đất nước, là nguồn thu nhập chủ yếu cho đời sống sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp nói riêng, người dân vùng mỏ Quảng ninh nói chung. Sản xuất kinh doanh là cơ sở để duy trì sự tồn tại phát triển của một nền kinh tế nói chung, của một doanh nghiệp nói riêng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải có hiệu quả . Để đạt được kết quả mong muốn đó, doanh nghiệp phải tiến hành các hoạt động quản một trong những công cụ không thể thiếu được trong quá trình quản là “Kế toán”. Kế toán là một công cụ quan trọng để theo dõi, quản các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản tài sản-Vật tư- Tiền vốn của doanh nghiệp, cung cấp các thông tin kinh tế cho lãnh đạo doanh nghiệp các cơ quan quản làm cơ sở đánh gía đúng đắn kịp thời có hệ thống tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình sản xuất kinh doanh phải qua nhiều khâu nhiều công đoạn do đó công tác kế toán cũng phải qua nhiều bước. Trong đó tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kịp thời chính xác là bước cơ bản, là chỉ tiêu kinh tế quan trọng chủ yếu được các nhà quản doanh nghiệp quan tâm vì trên cơ sở đó đánh gía được thực chất tình hình sản xuất kinh doanh , tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, quá trình thực hiện các định mức tiêu hao về Tài sản- Vật tư- Tiền vốn . Để từ đó tiến hành phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp một cách chính xác. Công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kịp thời chính xác là công việc quan trọng đầu tiên giúp doanh nghiệp đề ra được các quyết định kinh doanh phù hợp trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường hiện nay. ý thức được tầm quan trọng của công tác này, với mong muốn được kết hợp 1các kiến thức đã học em chọn đề tài “Công tác quản chi phí sản xuất giá thành sản phẩm ”. Tại nghiệp khai thác than 790.Trong thời gian thực tập tại nghiệp tôi đã cố gắng thu thập tài liệu, số liệu để phân tích đánh giá đối chiếu với kiến thức đã học, với mong muốn hiểu biết sâu hơn có khoa học về công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói chung của nghiệp khai thác than 790 nói riêng.Nội dung thực tập nâng cao I :Đề tàiCÔNG TÁC QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NGHIỆP KHAI THÁC THAN 790.Gồm có 3 phần chính.PHẦN I: Những vấn đề cơ bản về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tại nghiệp khai thác than 790.PHẦN II: Thực trạng công tác quản chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tại nghiệp khai thác than 790.PHẦN III: Một số biện pháp nhằm hạ thấp CPSX giá thành sản phẩm tại nghiệp khai thác than 790.PHẦN I2A- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.I- Khái niệm phân loại chi phí sản xuất. 1- Khái niệm chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp (DN) đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động SX KD trong một thời kỳ nhất định.Để tiến hành hoạt động SXKD , các doanh nghiệp cần thiết phải có 3 yếu tố cơ bản : Tư liệu lao động- Đối tượng lao động- Sức lao động. Thực chất cho phí SXKD là sự dịch chuyển vốn, dịch chuyển giá trị 3 yếu tố sản xuất cơ bản trên vào các đối tượng tính giá ( sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, lao vụ ). Toàn bộ chi phí SXKD của DN chi ra trong kỳ bao gồm chi phí SXKD của bộ phận sản xuất kinh doanh cơ bản chi phí SXKD của các hoạt động khác2- Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh. Có nhiều phương pháp phân loại chi phí sản xuất mỗi phương pháp có công dụng tính năng riêng tuỳ theo phạm vi nghiên cứu mà lựa chọn tiêu thức phân loại chi phí cho thích hợp. Việc phân loại chi phí SXKD là việc xắp xếp các chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo các tiêu thức nhất định cho phù hợp với yêu cầu của công tác quản hạch toán. a- Phân loại theo yếu tố chi phí Để cung cấp thông tin về chi phí một cách cụ thể , nhằm phục vụ cho việc xây dựng phân tích định mức, vốn lưu động, việc lập, kiểm tra phân tích dự toán chi phí , các yếu tố trên có thể được chi tiết hoá theo nội dung kinh tế cụ thể của chúng. Theo quyết định hiện hành ở Việt nam toàn bộ chi phí được chí làm 7 yếu tố sau :*Yếu tố nguyên liệu , vật liệu : Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ sử dụng vào SXKD (loại trừgiá trị vật liệu dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi .*Yếu tố nhiên liệu, động lực : Sử dụng vào quá trình SXKD trong kỳ (trừ số dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi )3 *Yếu tố tiền lương các khoản phụ cấp lương : Phản ánh tổng số tiền lương phụ cấp mang tính chất lương phải trả cho toàn bộ CNVC. *Yếu tố BHXH, BHYT, KPCĐ: Phản ánh phần BHXH , BHYT, KPCĐ trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương phụ cấp tiền lương phải trả của CNVC. *Yếu tố khấu hao TSCĐ: Phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng trong SXKD trong kỳ (không phân biệt TSCĐ dùng trong sản xuất hay cho quản lý) *Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài : Phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng vào SXKD như : Tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại *Yếu tố chi phí khác bằng tiền : Phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh vào các yếu tố chi phí trên dùng vào hoạt động SXKD trong kỳ như : tiền công tác phí, tiếp khách , hội họp Phân loại theo tiêu thức này có tác dụng giúp cho các nhà quản doanh nghiệp biết được tổng số chi phí DN chi ra trong một kỳ nhất định, biết được nội dung, kết cấu, tỷ trọng của từng loại chi phí trong toàn bộ chi phí đã dùng vào quá trình sản xuất kinh doanh . Là cơ sở để phân tích, đánh giá việc thực hiện định mức dự toán là căn cứ để lập kế hoạch SXKD cho kỳ sau là cơ sở để xác định thu nhập giải thích chi phí SXKD theo yếu tố trong bản “thuyết minh báo cáo tài chính “.b-Phân loại chi phí SX theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩmCăn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong Giá thành sản phẩm để thuận tiện cho việc tính giá thành toàn bộ, chi phí được phân theo khoản mục. Theo chế độ hiện hành, chi phí SX KD của DN hiện nay chi làm 3 khoản mục: * Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : Bao gồm toàn bộ các chi phí về nguyên vật liệu chính vật liệu phụ , nhiên liệu, phụ tùng . tham gia trực tiếp vào sản xuất chế tạo sản phẩm, hay thực hiện lao vụ, dịch vụ. (loại trừ giá trị vật tư dùng không hết nhập kho phế liệu thu hồi .4 * Chi phí nhân công trực tiếp : Bao gồm toàn bộ tiền lương , phụ cấp lương các khoản trích cho các quỹ BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn ( được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành 19% tính vào giá thành).* Chi phí sản xuất chung: Là những chi phí phát sinh trong phạm vi PX sản xuất (trừ chi phí vật liệu nhân công trực tiếp ). Ngoài ra khi tính chỉ tiêu giá thành toàn bộ (giá thành đầy đủ) thì chỉ tiêu giá thành còn bao gồm chi phí quản doanh nghiệp chi phí bán hàng .C- Phân loại chi phí theo chức năng trong SX kinh doanh Dựa vào chức năng hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh chi phí liên quan đến việc thực hiện các chức năng mà chia chi phí SXKD làm 3 loại:* Chi phí thực hiện chức năng sản xuất : Bao gồm những chi phí liên quan đến việc chế tạo hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ của DN* Chi phí thực hiện chức năng tiêu thụ : Gồm tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm , hàng hoá, lao vụ, dịch vụ của DN.* Chi phí thực hiện chức năng quản : Gồm các chi phí quản kinh doanh hành chính những chi phí chung phát sinh liên quan đến hoạt động của DN. Cách phân loại này là cơ sở để xác định giá thành công xưởng, giá thành toàn bộ, giá trị hàng tồn kho, phân biệt chi phí theo từng chức năng cũng như làm căn cứ để kiểm soát quản quản chi phí .D- Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp tập hợp vào các đối tượng chịu chi phí .Theo cách phân loại này thì chi phí sản xuất kinh doanh được chia thành chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp.* Chi phí trực tiếp : là chi phí sản xuất liên quan trực tiếp đến việc sản xuất ra sản phẩm có thể hạch toán trực tiếp cho đối tượg chịu chi phí. Chi phí trực tiếp thường chiếm tỷ trọng lớn. trong giá thành như : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp , chi phí nhân công trực tiếp . * Chi phí gián tiếp : là chi phí có liên quan đến việc sản xuất ra nhiều sản phẩm phải phân bổ cho các đối tượng có liên quan theo tiêu thức nhất định được lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp như chi phí sản xuất 5chung . Mức độ phân bổ của chi phí gián tiếp càng chính xác khi tiêu chuẩn phân bổ hợp . Tức là chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với số chi phí cần phân bổ cho các đối tượng . Cách phân loại này có ý nghĩa đối với việc xác định phương pháp kế toán tập hợp chi phí phân bổ chi phí cho đối tượng tính giá thành một cách hợp lý.E- Phân loại theo quan hệ giữa chi phí với khối lượng, công việc, sản phẩm hoàn thành.* Định phí ( chi phí cố đinh ) : Là những chi phí chi ra có tính chất ổn định , không thay đổi ( hoặc ít thay đổi ) so với khối lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ như chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí quản doanh nghiệp . Tuy vậy sự ổn định đó cũng có mức độ giới hạn nhất định .Khi có sự thay đổi quá lớn về kết quả SXKD thì sẽ có sự thay đổi của các chi phí bất biến.* Biến phí (chi phí biến đổi ): Là các chi phí thay đổi tỷ lệ thuận với sản lượng sản phẩm sản xuất ra như : Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công . Việc phân loại chi phí SXKD thành chi phí bất biến chi phí khả biến , có tác dụng trong việc xây dựng chiến lược sản xuất tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ của DN . Có ý nghĩa trong việc phân tích tình hình tiết kiệm chi phí sản xuất định ra biện pháp thích hợp nhàm hạ thấp chi phí sản xuất cho 1 đơn vị sản phẩm. Tóm lại: Mỗi cách phân loại chi phí đều có ý nghĩa, tác dụng riêng nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau, bổ xung cho nhau để nhằm mụch đích chung là quản tốt chi phí sản xuất giá thành sản phẩm . Việc phân loại chi phí sản xuất giúp ta hiểu biết cặn kẽ nội dung, tính chất mỗi loại chi phí trong quá trình hoạt động SXKD.6II-Khái niệm phân loại giá thành sản phẩm. 1- Khái niệm giá thành sản phẩm. * Khái niệm : Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà DN đã bỏ ra bất kể ở kỳ nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ.*Chức năng: Có 2 chức năng chủ yếu .- Chức năng là thước đo bù đắp chi phí .- Chức năng lập giá.Mục đích của hoạt động SXKD phải đảm bảo bù đắp được chi phí có lãi, thông qua việc tiêu thụ sản phẩm , lao vụ, dịch vụ mà thực hiện giá trị sử dụng của hàng hoá . Giá bán sản phẩm hàng hoá lao vụ phải dựa trên cơ sở giá thành sản phẩm để xác định thông qua giá bán sản phẩm mà đánh giá mức độ bù đắp chi phí hiệu quả của chi phí .2- Phân loại giá thành sản phẩm . a- Xét theo thời điểm tính nguồn số liệu để tính giá thành sản phẩm thì giá thành được chia làm 3 loại : Giá thành kế hoach, giá thành định mức giá thành thực tế.* Giá thành kế hoạch : Là giá thành được xác định trước khi bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế cuả năm trước ( kỳ trước ) các định mức, các dự toán chi phí của kỳ kế hoạch .*Giá thành định mức: Là giá thành được tính toán trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành ở các thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch do đó giá thành định mức cũng có thể thay đổi cho phù hợp với sự thay đổi của định mức. Giá thành định mức là thước đo để đánh giá kết quả sử dụng lao động- vật tư- tiền vốn trong quá trình hoạt động SXKD của DN .*Giá thành thực tế: Được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm trên cơ sở sản lượng thực tế hoàn thành chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩmb- Xét theo phạm vi phát sinh chi phí , giá thành được chia làm 2 loại: Giá thành sản xuất giá thành tiêu thụ.7 *Giá thành sản xuất: ( còn được gọi là công xưởng ) là chỉ tiêu phản ánh tất cả nhưng chi phí phát sinh liên quan đến việc xản xuất, chế tạo sản phẩm trong phạm vi phân xưởng (Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung). *Giá thành toàn bộ ( giá thành tiêu thụ) : là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm (chi phí sản xuất , chi phí bán hàng chi phí quản ).Giá thành toàn bộ được xác định theo công thức:• Giá thành Giá thành Chi phí Chi phí toàn bộ = Sản xuất + Quản + Tiêu thụSP tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp sản phẩm3 -Phân biệt chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm Chi phí SXKD của DN cơ bản hình thành nên giá thành sản phẩm sản xuất của DN. Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là 2 mặt biểu hiện của quá trình sản xuất có mối quan hệ mật thiết với nhau, giống nhau về chất vì đều là những hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà DN đã chi ra trong quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm. Tuy nhiên giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm lại không đồng nhất bởi vì giữa số lượng, phạm vi của chi phí sản xuất giá thành sản phẩm không bằng nhau. - Chi phí sản xuất phản ánh mặt hao phí luôn gắn liền với một thời kỳ nhất định không phân biệt sản phẩm hoàn thành hay chưa hoàn thành. - Giá thành sản phẩm phản ánh mặt kết quả, nó gắn liền với một loại sản phẩm, một công việc lao vụ nhất định đã được xác định là hoàn thành.Giá thành sản phẩm bao gồm những chi phí tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất tiêu thụ phải được bồi hoàn để tái sản xuất ở D N. Tức là gồm một phần chi phí sản xuất chi ra trong kỳ 1 phần chi phí kỳ trước chuyển sang (Chi phí của sản phẩm dở dang đầu kỳ ) 1 phần chi phí chưa chi ra trong kỳ nhưng đã tính vào giá thành sản phẩm (Chi phí phải trả ).*Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm được thể hiện qua sơ đồ sau công thức sau: Chi phí sản xuất dở dang Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ8A đầu kỳ B C DTổng giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Qua sơ đồ trên ta thấy : AC =AB +BD –CDTổng giá thành Chi phí SX Chi phí Chi phí Sản phẩm = dở dang + sản xuất - sản xuất hoàn thành đầu kỳ phát sinh T kỳ dở dang CkỳNhư vậy chi phí sản xuất là cơ sở để tính giá thành sản phẩm .Nếu tiết kiệm chi phí sản phẩm thì sẽ hạ đựơc giá thành sản phẩm.III- Một số biện pháp nhằm giảm CPSX hạ giá thành sản phẩm.+ Để giảm được chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm thì một mặt doanh nghiệp phải có biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, mặt khác phải có biện pháp đầu tư, sử dụng chi phí hợp để nâng cao năng xuất lao động, tăng cường kết quả sản xuất sản phẩm.+ Quản chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là nội dung quan trọng hàng đầu trong các doanh nghiếpản xuất.+ Để đạt được mục tiêu tiết kiệm tăng cường được lợi nhuận , để phục vụ tốt công tác quản chi phí giá thành sản phẩm thì kế toán cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:- Tính toán phản ánh một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời tình hình phát sinh chi phí sản xuất ở các bộ phận sản xuất , cũng như trong phạm vi toàn DN.- Tính toán chính xác, kịp thời giá thành của từng loại sản phẩm được sản xuất.- Kiểm tra chặt chẽ tình hình thực hiện các định mức tiêu hao các dự toán chi phí nhằm phát hiện kịp thời các hiện tượng lãng phí , sử dụng chi phí không đúng kế hoạch, sai mục đích.- Lập báo cáo về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, tham gia phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, đề xuất biện pháp để tiết kiệm chi phí sảnxuất hạ thấp giá thành sản phẩm.PHẦN II9 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NGHIỆP KHAI THÁC THAN 790.------------------------I - Quá trình hình thành phát triển của nghiệp khai thác than 790.1, Sự hình thành phát triển của nghiệp.Tên nghiệp: nghiệp khai thác than 790Trụ sở chính: Phường Cửa ông - Thị xã Cẩm Phả - Quảng NinhĐT: 033.865076 Fax: 033.865076Xí nghiệp khai thác than 790 thuộc Công ty Đông Bắc với hai công nghệ khai thác lộ thiên hầm lò.Là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo tiêu chí công ích nhiệm vụ dự bị động viên. Là một đơn vị Quân đội với nhiệm vụ là An ninh quốc phòng, chuyển sang nền kinh tế khai thác than, xuất phát từ một điểm khai thác than thuộc Binh đoàn 11 Bộ Quốc Phòng.Từ buổi sơ khai năm 1984 nghiệp được gọi tên đầu tiền là Đội than thuộc Binh Đoàn 11 quân số chỉ có 30 đồng chí, với phương tiện thiết bị ban đầu còn nghèo nàn chủ yếu là tận dụng các phương tiện thiết bị cũ của Binh đoàn 11 chuyển sang. Nhưng với phương châm lấy khổ vượt khó các cán bộ, chiến sĩ bộ đội khai thác than Binh đoàn 11 đã duy trì phát triển theo mô hình ngày một lớn mạnh .Đến tháng 7 năm 1990 với uy tín tiềm năng của một đơn vị, đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng chất lượng,với đội ngũ Cán bộ có nhiều kinh nghiệm, với trang thiết bị, phương tiện, máy móc hiện đại để đáp ứng cho việc khai thác than, đồng thời được sự nhất trí của Bộ Quốc Phòng. Dội khai thác than Binh đoàn 11 chính thức được thành lập với tên là nghiệp Khai thác than 790 theo quyết định số: 388/QĐ-QP ngày 27 tháng 7 năm 1993 của Bộ Quốc Phòng. được cấp giấy phép kinh doanh Số: 302062 ngày 21 tháng 9 năm 1996. Do uỷ ban kế hoạch tỉnh QN cấp. Để thống nhất về mô hình sản xuất kinh doanh than trong đơn vị Quân đội trên vùng than Đông Bắc các vùng lân cận. Ngày 27/12/1994 Công ty 10[...]... thành sản phẩm 7 2- Phân loại giá thành sản phẩm 7 3- Phân biệt chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm 8 III- Một số biện pháp nhằm giảm cpsx hạ giá thành sản phẩm 9 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CPSX GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NGHIỆP KHAI THÁC THAN 790 10 I- Quá trình hình thành phát triển của nghiệp khai thác than 790 10 1- Sự hình thành phát triển của nghiệp khai thác than 790. .. của nghiệp 19 II- Thực trạng công tác quản cpsx giá thành sản phẩm tại nghiệp khai thác than 790 20 1- Phân loại chi phí sản xuất 20 2- Đối tượng tập hợp chi phí tại nghiệp 790 20 3- Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại nghiệp 790 21 4- Phân tích các khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 21 PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠ THẤP CPSX GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NGHIỆP KHAI THÁC... công tác quản chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tại nghiệp khai thác than 790 1- Phân loại chi phí sản xuất của XN bao gồm: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sản xuất chung 2- Đối tượng tập hợp chi phí tại nghiệp Bước đầu tiên là phải xác định đúng đắn, chính xác đối tượng tập hợp chi phí Đối tượng tập hợp chi phí là phạm vi, giới hạn mà chi phí. .. thực trạng công tác quản chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại nghiệp 790 qua tham khảo tìm hiểu thêm các tài liệu, số liệu liên quan đến công tác quản tại nghiệp Tôi xin mạnh dạn nêu lên một số nhận xét về biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản kinh tế của nghiệp nói chung, công tác kế toán nói riêng 1- Những thành công: + nghiệp khai thác than 790 vận dụng... riêng ở nghiệp đối với công tác quản một số chi phí cơ bản trong quá trình sản xuất - kinh doanh Một số ý kiến biện pháp nêu trên nhằm hoàn thiện thêm một bước công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa thiết thực đối với việc quản chi phí sản xuất quản chi phí giá thành của nghiệp Với điều kiện hiện tại của nghiệp khả năng trình độ, sự cố gắng... , điều hành kịp thời nhằm hạ giá thành sản phẩm trong công đoạn bóc đất đá, đồng thời tiếp tục phát huy việc giảm chi phí nhằm giảm hơn nữa giá thành sản phẩm trong công đoạn đào lò CSX 27 PHẦN III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NGHIỆP KHAI THÁC THAN 790 I - Những thành công tồn tại của nghiệp khai thác than 790 Sau thời gian thực tập nghiên... chi phí là các tổ đội như Đội khai thác than lộ thiên, đội vận tải, Đội chế biến, Đội khai thác than hầm lò đối tượng chịu chi phí là tấn than sạch Kỳ hạn tập hợp chi phí sản xuất của XN là vào cuối mỗi tháng tính theo năm dương lịch 21 3- Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại nghiệp Căn cứ vào yêu cầu thực tế của SX yêu cầu quản của nghiệp nghiệp chia các đối tượng tính giá thành. .. lò chuẩn bị SX - m3 đất đá bóc, - Tấn than nguyên khai lộ thiên, - Tấn than nguyên khai hầm lò, - Tấn than sạch chế biến, - Tấn than tiêu thụ - Giá thành tấn than thành phẩm 4- Phân tích các khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm Mỗi đối tượng tính giá thành đều bao gồm các yếu tố chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Chi phí nhân công trực tiếp , chi phí sản xuất chung a- Chi phí nguyên... phí sản xuất cần được tập hợp theo nó Thực chất là xác định nơi phát sinh chi phí nơi chịu chi phí để phục vụ cho việc cung cấp số liệu tính giá thành phục vụ cho công tác quản Dựa vào đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp để xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất nghiệp đã căn cứ vào tính chất sản xuất quy trình công nghệ sản xuất khai thác than của XN, nên đối tượng tập hợp chi. .. đào CBSX, chi m 27,7% trong giá thành; chi phí NCTT là 791.215 đồng/1 m lò đào CBSX, chi m 34,5% trong giá thành; chi phí SXC bao gồm (động lực, ăn ca, khấu hao TSCĐ, mua ngoài, chi phí khác ) là 856.514 đồng đồng/1 m lò đào CBSX, chi m 37,8% trong giá thành 25 Bảng 3: BẢNG CHI TIẾT TÍNH GIÁ THÀNH THAN THÀNH PHẨM NĂM 2004 KH năm 2004 Thực hiện năm 2004 TT Yếu tố chi phí Tổng giá thành (đồng) Giá thành . trạng công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp khai thác than 790. PHẦN III: Một số biện pháp nhằm hạ thấp CPSX và giá thành sản. chung và của Xí nghiệp khai thác than 790 nói riêng.Nội dung thực tập nâng cao I :Đề tàiCÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản lý chi phí SX và giá thành sản phẩm.Tại Xí nghiệp khai thác than 790, Công tác quản lý chi phí SX và giá thành sản phẩm.Tại Xí nghiệp khai thác than 790, Công tác quản lý chi phí SX và giá thành sản phẩm.Tại Xí nghiệp khai thác than 790, Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, Đặc điểm số lượng trang bị kỹ thuật.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay