Tiểu luận:Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cáo chất lượng đào tạo ngành công nghiệp ô tô của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh pptx

9 390 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2014, 06:21

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM TIỂU LUẬN MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: ððÁÁNNHH GGIIÁÁ VVÀÀ ððỀỀ XXUUẤẤTT CCÁÁCC GGIIẢẢII PPHHÁÁPP NNÂÂNNGG CCAAOO CCHHẤẤTT LLƯƯỢỢNNGG ððÀÀOO TTẠẠOO NNGGÀÀNNHH CCƠƠNNGG NNGGHHỆỆ ƠƠ TTƠƠ CCỦỦAA TTRRƯƯỜỜNNGG ððẠẠII HHỌỌCC CCƠƠNNGG NNGGHHIIỆỆPP TTHHÀÀNNHH PPHHỐỐ HHỒỒ CCHHÍÍ MMIINNHH ((ĐĐEEÀÀ CCƯƯƠƠNNGG NNGGHHIIEEÂÂNN CCƯƯÙÙUU )) GVHD: TTSS..NNGGUUYYEEÃÃNN VVAAÊÊNN TTUUAAÁÁNN HVTH : NGUYỄN HỒNG SƠN - TP.HCM 2006 – I. PHẦN MỞ ĐẦU : 1. Lý do nghiên cứu: Dân tộc ta có truyền thống yêu nước, lao động cần cù, thông minh có tinh thần hiếu học.Bên cạnh đó,sự đổi mới giáo dục đang diễn ra quy mô toàn cầu tạo cơ hội tốt để giáo dục Việt Nam nhanh chóng tiếp cận với các xu thế mới, những quan niệm, phương thức tổ chức mới, tận dụng được kinh nghiệm quốc tế để đổi mới phát triển, khắc phục nguy cơ tụt hậu so với các nước phát triển trong khu vực trên thế giới, từng bước nâng cao trình độ, uy tín năng lực cạnh tranh của hệ thống giáo dục nước ta trong quá trình hội nhập với khu vực quốc tế. Bước sang thế kỷ 21, giáo dục Việt Nam đứng trước những thách thức nhiệm vụ mới. Công nghệ phát triển nhanh chóng nên kiến thức kỹ năng của người đào tạo phải được đổi mới cập nhật liên tục. Toàn cầu hóa phát triển kinh tế đất nước đòøi hỏi giáo dục cần cung cấp cho xã hội một lực lượng lao động có chất lượng cao về kiến thức, kỹ năng thái độ lao động tốt. Vì lý do đó, người nghiên cứu mạnh dạn vận dụng kiến thức đã học kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện đề tài “Đánh giá Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Công nghệ Ô của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh”. 2. Mục đích nghiên cứu: Đánh giá đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo ngành Công nghệ Ôtô của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện từ khi có Quyết đònh đào tạo Cao đẳng từ năm 1999 đến năm 2006, nhằm tìm ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng,hiệu quả đào tạo ngành Công nghệ ô tô. 3. Các vấn đề nghiên cứu: a. Các khái niệm về chất lượng, chất lượng đào tạo, hiệu quả, hiệu quả đào tạo, đánh giá chất lượng hiệu quả đào tạo. b. Thực trạng đào tạo ngành Công nghệ Ôtôcủa Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. c. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả đào tạo. d. Xác đònh các tiêu chí đánh giá tiến hành thu thập thông tin đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo. e. Đánh giá thực trạng đào tạo hiện nay đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. 4. Giới hạn đề tài: Do điều kiện về thời gian thực hiện luận văn, đề tài chỉ tiến hành nghiên cứu các vấn đề sau: - Đánh giá chất lượng hiệu quả đào tạo ngành Công nghệ Ôtô. - Phạm vi đánh giá tại Trường Đại học Tp Hồ Chí Minh. 5. Giả thuyết nghiên cứu: - Đào tạo ngành Công nghệ Ôtô nhằm đáp ứng nhu cầu của thò trường lao động phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân. - Đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo ngành Công nghệ Ôtô, nếu thực hiện tốt sẽ rút ra được những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả đào tạo. 6. Đối tượng, khách thể nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng hiệu quả đào tạo ngành Công nghệ Ôtô. - Khách thể nghiên cứu: Sinh viên học ngành Công nghệ Ôtô. 7.Nhiệm vụ nghiên cứu: - Đánh giá kết quả đào tạo ngành Công nghệ Ôtô. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành Công nghệ Ôtô. 8. Phương pháp nghiên cứu: 8.1. Cơ sở phương pháp luận: Là những tư tưởng, quan điểm có tính chất đònh hướng chỉ đạo quá trình nghiên cứu đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo. 8.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: THỜI GIAN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Phương pháp nghiên cứu tài liệu để khảo sát quá trình đào tạo. - Phương pháp điều tra thăm dò ý kiến để thu thập các thông tin thực tế về đào tạo ngành Công nghệ Ôtô: + Đối tượng sinh viên đã tốt nghiệp đang hoạt động sản xuất. + Đối tượng giáo viên tham gia giảng dạy. + Đối tượng là nhà quản lý sử dụng lao động. - Phương pháp quan sát thực tiễn. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn. - Phương pháp thống kê để đưa ra các kết luận về chất lượng, hiệu quả đào tạo, đưa ra các kiến nghò đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. 9. Phương pháp đánh giá: Bước 1 : Xác đònh tiêu chí đánh giá. Bước 2 : Thu thập thông tin, dữ liệu. Bước 3 : Phân tích dữ liệu, đánh giá. 10. Kế hoạch nghiên cứu : Tháng I Tháng II Tháng III Tháng IV Tháng V 1.Hoàn thành đề cương nghiên cứu X 2.Thu thập tài liệu X X 3.Soạn thảo công cụ điều tra X 4.Thu thập các phiếu điều tra X 5.Phân tích, đánh giá số liệu X X 6.Viết luận văn X 7.Trình giáo viên hướng dẫn X 8.Sửa chữa, hoàn chỉnh nộp luận văn X 11. Tính khả thi của đề tài : Qua thời gian học tập thực tiễn tham gia công tác giảng dạy, quản lý ngành Công nghệ Ôtô hơn 9 năm, do đó người nghiên cứu sẽ có nhiều thuận lợi là : - Được sự ủng hộ động viên của các cấp lãnh đạo trong Nhà trường. - Gắn bó lâu dài với đơn vò nên rất thuận lợi khi sử dụng phương pháp điều tra thăm dò ý kiến để thu thập các thông tin thực tế đào tạo ngành Công nghệ Ôtô các đối tượng như : + Đối tượng sinh viên đã tốt nghiệp đang hoạt động sản xuất. + Đối tượng giáo viên tham gia giảng dạy. + Đối tượng là nhà quản lý sử dụng lao động. - Tham gia giảng dạy tại trường từ năm 1996 cho đến nay, nên có ích nhiều kinh nghiệm sẽ phục vụ tốt trong quá trình nghiên cứu đề tài. - Là người trực tiếp giảng dạy nên người nghiên cứu rất quan tâm tâm huyết với công trình nghiên cứu này. Từ những yếu tố trên người nghiên cứu nhận thấy rằng đề tài nghiên cứu của mình sẽ có được tính khả thi cao trong quá trình nghiên cứu triển khai ứng dụng của đề tài sau này. II. PHẦN NỘI DUNG : Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Sơ lược về tình hình đánh giá chất lượng, hiệu qủa đào tạo trong nước trên thế giới. 1.2. Một số đề tài nghiên cứu trong ngoài nước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 1.3. Chất lượng đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực 1.4. Yêu cầu của đào tạo nguồn nhân lực. 1.5. Những khái niệm quan điểm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Chương 2 : THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1. Vài nét về Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 2.2. Mục tiêu đào tạo ngành Công nghệ Ô tô. 2.3. Thực trạng đào tạo ngành Công nghệ Ô của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 2.4 Đánh giá chung. Chương 3 : ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯNG, HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1. Nội dung phương pháp tiến hành đánh giá. 3.2. Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo ngành Công nghệ Ô tô. 3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả đào tạo. Chương 4 : ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG, HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO 4.1. Giải pháp về đội ngũ giáo viên. 4.2. Giải pháp về trang thiết bò. 4.3. Giải pháp về nội dung chương trình. 4.4. Giải pháp về phương pháp giảng dạy. 4.5. Giải pháp về bộ máy tổ chức quản lý. 4.6. Giải pháp hợp tác – liên kết đào tạo. 4.7. Các giải pháp khác. III. PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 1. Kết luận chung. 2. Kiến nghò. 3. Hướng phát triển đề tài. MỤC LỤC Trang I. PHẦN MỞ ĐẦU : 1 1. Lý do nghiên cứu: 2. Mục đích nghiên cứu: 3. Các vấn đề nghiên cứu: 4. Giới hạn đề tài: 2 5. Giả thuyết nghiên cứu: 6. Đối tượng, khách thể nghiên cứu: 7. nhiệm vụ nghiên cứu: 8. Phương pháp nghiên cứu: 3 9. Phương pháp đánh giá: 10. Kế hoạch nghiên cứu : 4 11. Tính khả thi của đề tài : II. PHẦN NỘI DUNG : Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Sơ lược về tình hình đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo trong nước trên thế giới. 1.2. Một số đề tài nghiên cứu trong ngoài nước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 1.3. Chất lượng đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực. 1.4. Yêu cầu của đào tạo nguồn nhân lực. 1.5. Những khái niệm quan điểm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Chương 2 : THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 2.1. Vài nét về Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 2.2. Mục tiêu đào tạo ngành Công nghệ Ô tô. 2.3. Thực trạng đào tạo ngành Công nghệ Ô của trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 2.4 Đánh giá chung. Chương 3 : ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯNG, HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM 3.1. Nội dung phương pháp tiến hành đánh giá . 3.2. Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo ngành Công nghệ Ô . 3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả đào tạo. Chương 4 : ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG, HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO 4.1. Giải pháp về đội ngũ giáo viên . 4.2. Giải pháp về trang thiết bò . 4.3. Giải pháp về nội dung chương trình. 4.4. Giải pháp về phương pháp giảng dạy. 4.5. Giải pháp về bộ máy tổ chức quản lý. 4.6. Giải pháp hợp tác – liên kết đào tạo. 4.7. Các giải pháp khác. III. PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ : 5 1. Kết luận chung. 2. Kiến nghò. 3. Hướng phát triển đề tài. . Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 2.2. Mục tiêu đào tạo ngành Công nghệ Ô tô. 2.3. Thực trạng đào tạo ngành Công nghệ Ô tô của trường Đại học Công nghiệp. Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 2.2. Mục tiêu đào tạo ngành Công nghệ Ô tô. 2.3. Thực trạng đào tạo ngành Công nghệ Ô tô của Trường Đại học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận:Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cáo chất lượng đào tạo ngành công nghiệp ô tô của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh pptx, Tiểu luận:Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cáo chất lượng đào tạo ngành công nghiệp ô tô của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh pptx, Tiểu luận:Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cáo chất lượng đào tạo ngành công nghiệp ô tô của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay