Phân tích phần mềm IQB 6.0 Cat để lập ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 CB

21 731 3
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2014, 06:12

Phân tích phần mềm IQB 6.0 Cat để lập ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 CB . ) : 15 16 17 Các mức 4 và 5 phải có đánh số trước để phân biệt với các mức 1, 2,3 trong ma trận. Các ma trận đề đã thưc hiện 18 . đề 9 10 * Nhận xét : phần mềm cho phép chọn hay lấy ngẫu nhiên câu hỏi. __ Về tiện ích hỗ trợ nhập câu hỏi từ file .doc : 11 Định dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích phần mềm IQB 6.0 Cat để lập ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 CB, Phân tích phần mềm IQB 6.0 Cat để lập ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 CB, Phân tích phần mềm IQB 6.0 Cat để lập ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 CB

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn