Thực trạng công tác thanh tra về an toàn – vệ sinh lao động (AT – VSLĐ) tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI ở Việt Nam trong tình hình hiện nay

15 4,591 102
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2014, 10:35

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 2CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ THANH TRA LAO ĐỘNG 31. Những khái niệm liên quan 32. Vị trí và chức năng của thanh tra lao động 33. Mục đích thanh tra lao động 44. Nguyên tắc hoạt động của thanh tra 45. cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra lao động 46. Hình thức thanh tra lao động 57. Phương thức thanh tra lao động 58. Nội dung thanh tra lao động 69. Thanh tra an toàn vệ sinh lao động 6CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA VỀ AT VSLĐ TẠI DOANG NGHIỆP FDI VIỆT NAM 81. Khái quát về doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài (FDI) tại Việt Nam 82. chế chính sách 93. Thực trạng công tác thanh tra về AT-VSLĐ tại Doanh nghiệp FDI 9CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH TRA VỀ AT-VSLĐ TẠI DOANH NGHIỆP FDI 12KẾT LUẬN 14TÀI LIỆU THAM KHẢO 151LỜI NÓI ĐẦUHoạt động thanh tra mà đặc biệt là thanh tra lao động là một trong nhữngkhâu quan trọng trong hệ thống quản lý nhà nước về lao động nước ta. Cùngvới việc phát triển mạnh mẽ của các hoạt động sản xuất kinh doanh thì hoạtđộng thanh tra lao động đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc pháthiện, phòng ngừa, xử lý những vi phạm pháp luật về lao động. Trong khi đó, sốlượng doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài GDI đang hoạt động Việt Namnhững năm gần đây không ngừng tăng, chúng đóng một vai trò nhất định trongsự phát triển chung của đất nước. Bên cạnh việc thu hút được nhiều nguồn vốnđầu từ nước ngoài, Việt Nam cũng phải đối mặt với việc quản lý, giám sáttình hình thực hiện những quy định pháp luật về lao động các doanh nghiệpnày. Công tác thanh tra lao động cũng như thanh tra về AT-VSLĐ hiện nay cònthiếu và yếu cả về số lượng lẫn chất lượng. Đặc biệt số cuộc thanh tra được tiếnhành các doanh nghiệp FDI còn ít, chưa phát hiện và xử lý hết các trường hợpvi phạm, gây ra những tổn thất về người và tài sản cho cá nhân, gia đình và xãhội.Nhận thấy được vai trò cũng như tầm quan trọng của công tác thanh tra AT– VSLĐ các doanh nghiệp hiện nay, em đã quyết định chọn đề tài: “ Thựctrạng công tác thanh tra về an toàn vệ sinh lao động (AT VSLĐ) tại doanhnghiệp vốn đầu nước ngoài FDI Việt Nam trong tình hình hiện nay” đểlàm đề tài viết tiểu luận môn Chuyên đề Thanh tra lao động. Trong bài viếtkhông tránh khỏi những hạn chế, em rất mong nhận được sự góp ý và nhận xétcủa giáo.Em xin chân thành cảm ơn.2CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN CHUNG VỀ THANH TRA LAO ĐỘNG1. Những khái niệm liên quan.1.1. Khái niệm thanh traThanh tra là hoạt động kiểm tra, xem xét, đánh giá việc thực hiện pháp luậtcủa các quan , tổ chức, đơn vị, cá nhân, thường được thực hiện bởi một cơquan chuyên trách theo một trình tự, thủ tục do pháp luật quy định nhằm kếtluận đúng, sai, đánh giá ưu, khuyết điểm, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa,xử lý các vi phạm, góp phần hoàn thiện chế quản lý, tăng cường pháp chế xãhội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, các quyền, lợi ích hợp pháp của cơquan, tổ chức và cá nhân.1.2. Thanh tra nhà nướcThanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủtục do pháp luật quy định của quan nhà nước thẩm quyền đối với việcthực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của quan, tổ chức, cánhân. Thanh tra nhà nước bao gồm: Thanh tra hành chính và thanh tra chuyênngành.[ Khoản 1 Điều 3, Luật Thanh tra 2010]1.3. Thanh tra lao động Thanh tra lao động là hoạt động thanh tra của quan nhà nước thẩmquyền trong lĩnh vực lao động đối với quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấphành pháp luật về lao động, quy định chuyên môn kĩ thuật, quy tắc quản lýthuộc lĩnh vực lao động.2. Vị trí và chức năng của thanh tra lao động.Căn cứ Khoản 1, Điều 238 của Bộ Luật Lao động (Sửa đổi bổ sung năm2012) quy định: thanh tra Bộ Lao động Thương binh, Thanh tra Sở Lao động –Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về laođộng. Theo đó thanh tra Lao động là tổ chức thanh tra thuộc ngành lao động; ởTrung ương Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội.3Thanh tra Lao động thực hiện chức năng hành chính và thanh tra chuyênngành về lao động trong phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.3. Mục đích thanh tra lao độngMục đích của thanh tra lao động là nhằm phát hiện sơ hở trong chế quảnlý, chính sách, pháp luật về lao động để kiến nghị với quan nhà nước thẩmquyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hình vi vi phạmpháp luật về lao động giúp quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy địnhcủa pháp luật về lao động, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệulực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyềnvà lợi ích hợp pháp của quan, tổ chức, cá nhân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước,quyền và lợi ích hợp pháp của quan, tổ chức, cá nhân.[Theo Điều 2, Chương 1, Luật thanh tra 2010].4. Nguyên tắc hoạt động của thanh tra lao động- Hoạt động của thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội phảituân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan, công khai, dânchủ và kịp thời.- Hoạt động thanh tra hành chính được tiến hành theo Đoàn thanh tra; hoạtđông Thanh tra chuyên ngành được tiến hành theo Đoàn thanh tra hoặc doThanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành tiến hành độc lập.[Điều 4, Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2013 quy địnhvề tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xãhội ]5. cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra lao động.5.1. cấu tổ chức(1) Các quan thanh tra nhà nước:- Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;- Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương.(2) Các quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành:- Tổng cục dạy nghề;4- Cục Quản lý Lao động ngoài nước.[ Điều 5, Nghị định số 39/2013/ NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2013 quy địnhvề tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao đông Thương binh và Xãhội]5.2. Nhiệm vụ, quyền hạnCác nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:(1) Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động;(2) Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm an toàn lao động, vệ sinh laođộng;(3) Tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vềđiều kiện lao động, an toàn lao động. vệ sinh lao động;(4) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật;(5) Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các quan thẩm quyền xử lý cácvi phạm pháp luật về lao động.[ Điều 237, Bộ Luật lao động]Ngoài ra, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của các quan thực hiện chứcnăng thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội được quy định rõ trongchương 2, Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2013của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động Thươngbinh và Xã hội.6. Hình thức thanh tra lao động- Thanh tra được thực hiện với hình thức thanh tra theo chương trình, kếhoạch hoặc đột xuất.- Thanh tra theo chương trình kế hoạch sau khi được Bộ trưởng Bộ lao động– Thương binh và Xã hội hoặc Giám đốc sở phê duyệt.- Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện quan, tổ chức, cá nhâncó dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; theo yêu cầu của việcgiải quyết khiếu nại, tố cáo do thủ trưởng quan quản lý nhà nước thẩmquyền giao.7. Phương thức thanh tra lao động5Công tác thanh tra lao động tiến hành bằng phương thức thanh tra viên phụtrách vùng thông qua phiếu tự kiểm tra (Quyết định số 01/2006/QĐ-BLĐTBXHngày 16 tháng 02 năm 2006 về việc ban hành quy chế hoạt động thanh tra nhànước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng, quyết định02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 02/2006 của Bộ LĐTBXH về việc banhành quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động)8. Nội dung thanh tra lao độngThanh tra lao động, thanh tra việc thực hiện pháp luật những nội dung sau:- Tuyển dụng và đào tạo lao động- Thực hiện hợp đồng lao động- Thỏa ước lao động tập thể- Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi- Tiền lương và trả công lao động- An toàn lao động, vệ sinh lao động- Lao động đặc thù- Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất- Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp- Tranh chấp lao động- Khiếu nại về lao động9. Thanh tra an toàn vệ sinh lao đông (AT VSLĐ)9.1. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra an toàn vệ sinh lao độngTheo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012, Thanh tra an toànvệ sinhlao động chức năng, nhiệm vụ sau đây:- Thanh tra viên chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh loađộng.- Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn về điềukiện lao động, an toàn vệ sinh lao động.- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về an toàn vệ sinh lao động theo quy định củapháp luật.6- Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các quan thẩm quyền xử lý cácvi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.9.2. Nội dung thanh tra về an toàn vệ sinh lao động.- Việc thực hiện các quy phạm, tiêu chuẩn an toàn đối với máy, thiết bị, vậttư, nhà xưởng, nguyên vật liệu dùng cho sản xuất trong đó tập trung vào cácmáy và hóa chất yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động như nồihơi, thiết bị áp lực, thiết bị nâng, vật liệu nổ, thuốc bảo vệ thực vật - Việc thực hiện tiêu chuẩn vệ sinh lao động: tiếng ồn, độ rung, ánh sáng,nhiệt độ.- Việc lập và thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động.- Công tác tự kiểm tra về an toàn lao động của sở.- Công tác huấn luyện về an toàn lao động.- Việc thực hiện các quy định về an toàn lao động đối với các đối tượng cóyêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (chế tạo, sử dụng, bảo dưỡng)- Việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động: bồi dưỡng, chống độc hại bằnghiện vật, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉngơi - Tình hình khai báo, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.- Hồ sơ, tài liệu liên quan.7CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA VỀ AT-VSDLĐ TẠIDOANH NGHIỆP FDI VIỆT NAM1. Khái quát về doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài (FDI) tại Việt NamDoanh nghiệp vốn đầu nước ngoài doanh nghiệp do nhà đầu nướcngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tại Việt Nam hoặc là doanhnghiệp Việt Nam do nhà đầu nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.[Khoản 6, Điều 3, Luật Đầu t]Theo kết quả tổng hợp Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, sự nghiệpnăm 2012 của Tổng cục thống kê thì nước ta hiện gần 9500 Doanh nghiệpFDI với hơn 2,5 triệu lao động đang làm việc; khoảng 75% doanh nghiệp FDItại Việt Nam đến từ các quốc gia láng giềng Châu Á (đặc biệt là Đài Loan, HànQuốc và Nhật Bản).Trong thời kỳ hội nhập kinh tế hiện nay, đầu trực tiếp nước ngoài đượcnhìn nhận như là một trong những nhân tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của ViệtNam. Vai trò của FDI được thể hiện rất rõ qua việc đóng góp vào các yếu tốquan trọng của tăng trưởng như bổ sung nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu,chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tạo việc làm Ngoài ra,FDI cũng đóng góp tích cực vào tạo nguồn thu ngân sách và thúc đẩy Việt Namhội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Nhờ sự đóng góp quan trọng củaFDI mà Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều nămqua và được biết đến là quốc gia phát triển năng động, đổi mới, thu hút được sựquan tâm của cộng đồng quốc tế.Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số doanh nghiệp FDI hoạt động trên lãnhthổ Việt Nam hiện nay chưa thực hiện đúng và đủ những quy định của pháp luậtViệt Nam về lao động như: không thực hiện đúng chế độ bảo hiểm xã hội, kéodài thời gian lao động trong ngày, cắt xén tiền công, tăng cường độ lao động,không huấn luyện AT VSLĐ, không đo kiểm môi trường lao động, khôngkhám sức khỏe định kỳ cho người lao động còn quá ít để thể tiến hành kiểm8tra hết các doanh nghiệp FDI hiện nay, điều này tạo những lỗ hổng cho cácdoanh nghiệp tiếp tục vi phạm pháp luật lao động của Việt Nam.2. chế chính sáchCác văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý trong việc thực hiệncông tác thanh tra về AT VSLĐ Việt Nam hiện nay gồm:- Bộ Luật lao động ( được sửa đổi, bổ sung năm 2012);- Luật Thanh tra 2010;- Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2012 củaChính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của BộLao động Thương binh và Xã hội;- Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2013 củaChính phủ, về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Lao động- Thương binh vàXã hội;- Quyết định số 614/QĐ-LĐTBXH ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Lao đông Thương binh và Xã hội, về việc quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của thanh tra Bộ;- Nghị định số 95/2013/NĐ- CP ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2013 củaChính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảohiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợpđồng;- Thông số 02/2010/TT-TTCP ban hành ngày 02 tháng 3 năm 2010 củaChinh Phủ, quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra;- Quyết định số 01/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 02 năm 2006 vềviệc ban hành quy chế hoatj động thanh tra nhà nước về lao động theo phươngthức thanh tra viên phụ trách vùng.- Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 02/2006 của BộLĐTBXH về việc ban hành quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện phápluật lao động.- Và một số văn bản quy phạm khác liên quan.3. Thực trạng công tác thanh tra về AT VSLĐ tại doanh nghiệp FDI9Thứ nhất, số cuộc thanh tra được tiến hành hàng năm còn ít. Nam 2012, cảnước chỉ tiến hành được 4.184 cuộc thanh tra về pháp luật AT VSLĐ và 1.366cuộc kiểm tra liên ngành. Tuy nhiên, việc thanh tra vẫn còn hình thức, chấtlượng chưa cao. Cá biệt những tỉnh như Vĩnh Long, Vĩnh phúc cả năm khôngcó nổi một cuộc thanh tra liên ngành. Số các tỉnh khác thanh tra Luật AT –VSLĐ, nhưng số cuộc thanh tra chỉ đếm trên đầu ngón tay như Cao Bằng 2 vụ;Thừa Thiên Huế 5 vụ; Quảng Bình 6 vụ.Trong khi đó việc thanh tra mới chỉ chủ yếu diễ ra tại các doang nghiệp Nhànước, thống kê của Cục An toàn lao đọng cho thấy, 60% cuộc thanh tra diễn ratrong doanh nghiệp Nhà nước và khoảng chỉ 20% tại doanh nghiệp vốn đầutư nước ngoài. Điều này dẫn tới thực trạng, số các doanh nghiệp FDI khôngđược thanh tra còn rất nhiều. Như vậy thì rõ ràng vấn đề đảm bảo về AT –VSLĐ trong khu vực FDI bị bỏ ngỏ là chuyện đương nhiên.Thứ hai, lực lượng thanh tra viên về AT-VSLĐ còn thiếu rất nhiều. Thốngkê năm 2011 của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH),hiện cả nước 420 thanh tra viên lao động cảm nhận chức năng nhiều lĩnhvực như: Người công, bảo hiểm xã hội, lao động trẻ em, khiếu nại tố cáo,chính sách lao động nhưng cán bộ thực hiện thanh tra về AT-VSLĐ trong cảnước chỉ chiếm 1/3 số cán bộ thanh tra nói trên (khoảng 130 người). Trong khiđó, theo báo cáo của Tổng cục thống kê năm 2012, số doanh nghiệp đang hoạtđộng trong cả nước là hơn 3.750.000 doanh nghiệp. Như vậy, tính bình quânmột thanh tra viên phải quản lý trên 1.300 doanh nghiệp.Căn cứ theo phương thức thanh tra theo đoàn thì bình quân một thanh traviên chỉ đi được 30 doanh nghiệp/năm. Để thanh tra hết số doanh nghiệp màmình phụ trách như đã tính trên thì phải mất khoảng 40 năm. Theo khuyến cáocủa tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), các nước đang phát triển như nước ta,trung bình 25.000 40.000 lao động thì cần 1 thanh tra viên về lao động.Như vậy, với khoảng 43 triệu người trong độ tuổi lao động như nước ta hiệnnay phải cần tối thiểu 1.500 thanh tra lao động.10[...]... vốn đầu nước ngoài (FDI) Việt Nam trong tình hình hiện nay Qua đó thấy được thực trạng công tác thanh tra về AT VSLĐ hiện nay còn rất bất cập, nhiều vấn đề cần giải quyết - Và từ thực trạng trên, bài tiểu luận đã tập trung đề xuất một số kiến nghị đối với công tác thanh tra về AT VSLĐ tại doanh nghiệp FDI Để cải thiện tình trạng hiện nay thì càn phải tiến hành đồng bộ các giải pháp, trong. .. hộ lao động cho người lao động chưa đủ hoặc chưa trang bị; không bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại; không hồ sơ sức khỏe đối với người bị mắc bệnh nghề nghiệp; che dấu khung số tai nạn lao động 11 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH TRA VỀ AT VSLĐ TẠI DOANH NGHIỆP FDI Với thực trạng như trên, để công tác thanh tra lao động về AT –. .. quả thanh tra cho biết: hầu hết các doanh nghiệp được thanh tra đều phát hiện thấy vi phạm Như số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh năm 2012 cho biết: qua thanh tra tại 2.149 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thì tới 2.130 đơn vị vi phạm Các doanh nghiệp FDI thường vi phạm pháp luật về AT VSLĐ như: thiếu giải pháp về kỹ thuật an toàn, trang bị bảo hộ lao động; trang bị... đặc biệt là phải nhanh chóng bổ sung, củng cố lực lượng thanh tra viên lao động; đồng thời cần hoàn thiện chế quản lý, tổ chức bộ máy thanh tra; tăng cường hoạt động đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra AT VSLĐ Với những kết quả nghiên cứu này, em đã hiểu hơn về thực trạng thanh tra về AT VSLĐ hiện nay, còn nhiều khó khăn mà đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra phải đối mặt Nhưng... http://www.molisa.gov.vn/Default.aspx?tabid=36&temidclicked=1 6 Cục an toàn lao động http://antonlaodong.gov.vn/catld/Pages/Home.aspx 7 Thu Hoài, 35%DN thực hiện chỉ tiêu bản về ATVSLĐ, 2013 http://thanhtra.com.vn/35-dn-thuc-hien-chi-tieu-co-ban-ve atvsld_t221c7n63925.html 8 Minh Nguyệt, Thanh tra công tác an toàn vệ sinh lao động: Bỏ trống nhiều khu vực, 2012 http://danviet.vn/nong-thon-moi /thanh- tra- cong-tac -an- toan-ve -sinh- laodong-bo -trong- nhieu-khu-vuc/115872p1c34.htm... VSLĐ nói cung và thanh tra AT VSLĐ tại các doanh nghiệp fdi nói riêng đạt hiệu quả hơn, em xin đề xuất một số kiến nghị như sau: - Các quan nhà nước thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực lao động cần tiến hành rà soát, kiểm tra lại hệ thống thanh tra: nhằm đưa ra các biện pháp tăng thêm quân số cho lực lượng thanh tra, tăng biên chế cho thanh tra lao động Ban hành tiêu chuẩn thanh tra viên và tổ... riêng lực lượng thanh tra AT VSLĐ ra khỏi lực lượng thanh tra lao động chung để hoạt động hiệu quả - Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điển hình tiêu biểu trong thực hiện pháp luật về AT VSLĐ để các doanh nghiệp học tập kinh nghiệm, lấy ví dụ để làm theo Đồng thời các giải thưởng hàng năm cho doanh nghiệp chấp hành tốt quy định an toàn vệ sinh để kích... tạo sở pháp lý cho việc cải cách tổ chức và hoạt động của các quan thanh tra về AT VSLĐ hiện nay; đồng thời cần hoàn thiện chế quản lý, tổ chức bộ máy, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; phối hợp thống nhất nhiệm vụ, quyền hạn giữa các lực lượng thanh tra trong các lĩnh vực liên quan - Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý phục vụ công tác thanh tra lao động Hệ... việc thanh tra AT VSLĐ cũng đã lạc hậu nhiều, vì vậy mà công tác thanh tra chưa đánh giá hiệu quả được thực sự Thứ năm, công tác quản lý về AT VSLĐ hiện còn tồn tại một số hạn chế như: hệ thống pháp luật; việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành còn chậm gây khó khăn cho việc thực hiện; việc tuân thủ pháp luật về AT VSLĐ chưa tập trung, lực lượng thanh tra còn quá mỏng; tình hình thực hiện công. .. Qua đó naanng cao hiệu quả hoạt động của công tác thanh tra, đặc biệt là trong lĩnh vực xử lý vi phạm - Kết hợp với tổ chức Công đoàn hướng dẫn cho người lao động hiểu về các quy trình bảo hộ lao động để người lao động biết và chủ động phòng tránh Từ đó giảm thiểu số vụ tai nạn lao động cũng như lượng công việc cho quan thanh tra - Cần xác lập phiên hiệu riêng cho thanh tra AT VSLĐ, tách riêng . thanh tra lao động 58. Nội dung thanh tra lao động 69. Thanh tra an toàn – vệ sinh lao động 6CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA VỀ AT – VSLĐ TẠI. hiện nay, em đã quyết định chọn đề tài: “ Thực trạng công tác thanh tra về an toàn – vệ sinh lao động (AT – VSLĐ) tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác thanh tra về an toàn – vệ sinh lao động (AT – VSLĐ) tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI ở Việt Nam trong tình hình hiện nay, Thực trạng công tác thanh tra về an toàn – vệ sinh lao động (AT – VSLĐ) tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI ở Việt Nam trong tình hình hiện nay, Thực trạng công tác thanh tra về an toàn – vệ sinh lao động (AT – VSLĐ) tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI ở Việt Nam trong tình hình hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay