Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu hiệu ứng tăng cường chiết của các nguyên tố đất hiếm nhẹ (La, Nd, Sm, Eu) bằng hỗn hợp triphenylphotphin oxit (TPPO) và axit 2-etyl hexyl 2-etyl hexyl photphonic (PC88A) từ dung dịch axit nitric" pdf

4 666 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2014, 19:20

Tap chi H6a hoc, T. 46 (2), Tr. 201 - 204, 2008 , ,'OJ A'."NGHIEN cuuHI~UliNGTANGCLJONGCHIET CUA CACNGUYENTOBATHIEMNH~(La, Nd, Sm, Eu) BANGHON HQP TRIPHENYLPHOTPHIN OXIT (TPPO)vAAXIT 2-ETYL HEXYL 2-ETYL HEXYL PHOTPHONIC (PC88A)TIlDUNG D!CH AXIT NITRICDe"rcasoan29-8-2007LutJMINI!DAI,DAoNGQCNHIEM,PHAMNGQCCHUCVi{1lKhoa III?tvaC6ng ngh¢ ViN NamSUMMARYThe extractionofrare earth elements (La, Nd, Sm. Ell) by mixture oftriphenylphosphin oxideand2-ethylhexyl 2-ethylhexyl phosphonic acidfrom nitric acid solutions has been developed. Theinfluenceofvarious factors such as the nitric acid concentrations, triphenvlphosphin oxidcll-ethylhexyl 2-ethylhexyl phosphonic acid ratio on the S, has been reported.I-M6DAUChiet cac nguyen to dat hiem (NTDH)bangcac tac nhan tributylphotphat (TBP), triizoamyl-photphat (TiAP), axil di-2-etyl hexyl photphoric(HDEHP) tir cacmoitnrong nitric, tricloaxeticda diroc nghien ciiu trong cac cong trinh [1, 2].Gan day cochechiet va thanh phancuaphircchat triphenylphosphin oxit-ytri da diroc nghiencuu [4].Trongbaibaonay,chungtoi thongbaomotso ketquachiet cacNTDHnhomnhe (La, Nd,Sm, Eu) banghonhaptriphenylphotphin oxit(TPPO) va axil 2-etyl hexyl 2-etyl hexylphotphonic (PC88A)ttrdung dich axit nitric.II-THVCNGHltlMHoa chat- Cac dungdichmuoi nitrat dilt hiern dirocdieuchebangeachhoatancacoxit dilt hierntuong irng co do sach 99,9% trangHNO,(PA).- Tac nhan chiet la triphenylphotphin oxit,sanphamcua hang BDH Chemicals Ltd Poole(Anh) co do sach 99%; axit 2-etyl hexyl 2-etylhexyl photphonic (PA) la san pham cua hangDaihachi chemical Industry Co. Ltd.(NMtBan).- Cac loai hoa chat khac nhir: HNO" NaOH,DTPA, Arsenazo (III), toluen deu co do sach PA.Phuong phap chiet cacNTDHbangcac tacnhan chietTPPO, PC88A hoac honhapTPPOva PC88A duoc tien hanh tren pheu chiet codung tich 20 m!. Ty le the tich cua pha nucc vapha hiru co la I: I.Thaigian chiet vaphan pha la5 phut. Sau khi tach rieng hai pha,nangdoNTDHtrangpha nuoc va pha hiru co duoc xacdinh bang phuongphapchuan do voi dung dichchuanDTPA (10.2M) trang su co matcuathuocthir Arsenazo (III).III -KETQuAvATHAoLUAN1.Anhhmmgcuan6ngd() axit nitriccanbangdenhieuungtangcUimg chietcuaheTPPO+PC88A201 . CACNGUYENTOBATHIEMNH~ (La, Nd, Sm, Eu) BANGHON HQP TRIPHENYLPHOTPHIN OXIT (TPPO) vA AXIT 2-ETYL HEXYL 2-ETYL HEXYL PHOTPHONIC (PC88A) TIl DUNG D!CH AXIT NITRICDe"rcasoan29-8-2007LutJMINI!DAI,DAoNGQCNHIEM,PHAMNGQCCHUCVi{1lKhoa. chietcuaheTPPO+PC88A201
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu hiệu ứng tăng cường chiết của các nguyên tố đất hiếm nhẹ (La, Nd, Sm, Eu) bằng hỗn hợp triphenylphotphin oxit (TPPO) và axit 2-etyl hexyl 2-etyl hexyl photphonic (PC88A) từ dung dịch axit nitric" pdf, Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu hiệu ứng tăng cường chiết của các nguyên tố đất hiếm nhẹ (La, Nd, Sm, Eu) bằng hỗn hợp triphenylphotphin oxit (TPPO) và axit 2-etyl hexyl 2-etyl hexyl photphonic (PC88A) từ dung dịch axit nitric" pdf, Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu hiệu ứng tăng cường chiết của các nguyên tố đất hiếm nhẹ (La, Nd, Sm, Eu) bằng hỗn hợp triphenylphotphin oxit (TPPO) và axit 2-etyl hexyl 2-etyl hexyl photphonic (PC88A) từ dung dịch axit nitric" pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn