Tài liệu Tổ chức hệ thống thông tin kế toán docx

23 323 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2014, 09:20

11H thng thông tink toán- Hc phn 2Chng 4: T chc Hthng thông tin k toán trong doanh nghipThS. NguynPhcBo n2Mc tiêu chng Hiu v chu k phát trin h thng Nm bt quy trình t chc H thng thông tin k toán trong điu kin tin hc hoá Phân tích, thit k h thng k toán trong điu kin tin hc hoá công tác k toán Quy trình và cách thc đánh giá, lc chn, trin khai phn mm ktoán trong doanh nghip3Ni dung Chu k phát trin h thng Phân tích h thng Thit k h thng Thc hin hthng Vn hành- bo trìh thngThit kVn hànhPhân tíchThc hin24Chu k phát trin h thng thông tin k toán H thng thông tin k toán luôn thay đi Tip cn chu k phát trin thng Các vn đ liên quan đn quá trình phát trin h thng thông tin k toán Nhân s tham gia d án5Chu k phát trin h thng thông tin k toánThit kVn hànhPhân tíchThc hinKhoch chin lcNhu cu phát trin HTTTKTHot đng ca doanh nghip6Tipcn chu kì phát trinh thng thông tin k toán Chia nh quá trình phát trin thànhnhiugiaiđon Xác đnh mctiêumigiaiđon Xác đnh các công vicc th vàcông c thchincamigiaiđon Ktqu camigiaiđon Thông tin phnhi37Các vn đ liên quan đn phát trinHthng thông tin k toán ChinlcpháttrincaDN c đimca quátrình snxutKD H thng x lý ktoán Môi trng CNTT trong doanh nghip8Nhân s tham gia phát trinhthng thông tin k toán Lãnh đo DN:  Có thđng đu nhóm phát trin đ thunlichocác hot đng liên quan đn phát trinh thng Ngis dng h thng: Các k toán viên, ngis dng AIS Chuyên gia phân tích, t vnh thng:  Kim toán viên nib, đclp, chuyên gia pháttrinh thng9Phân tích h thng Mc tiêu phân tích hthng Kho sát s b ánh giá gii pháp kh thi Báo cáo phân tích hthng Kt qu phân tích hthng410Mc tiêu phân tích h thng t đc s hiu bit vh thng hin ti Nhn dng vn đ cn gii quyt Nhn dng thông tin cn thit  a ra các yêu cu cho h thng mi Thit lp mi quan hvi ngi s dng11Nguyên nhân phân tích h thng Nhc đim hthng hin hành Nhu cu mi vthông tin, v kim soát Tin b công nghthông tin12Kho sát s b Mc đích: Nhn dng vn đ cn gii quyt Ni dung: Dòng d liu S hu hiu và hiu qu Kim soát ni b  xut gii pháp513Kho sát s b Công vic: Tìm hiu và đánh giá chung c đim hot đng doanh nghip Yêu cu qun lý Yêu cu thông tin nh hng phát trin Kho sát h thng k toán và đ xut các gii pháp14Kho sát h thng k toán Hch toán ban đu Quá trình x lý Cung cp thông tin k toán H thng máy tính và thit btin hc Phn mm k toán và phn mm h tr Kho sát b máy k toán15Hch toán ban đu i tng k toán- đi tng qun lý chi tit H thng chng tk toán- quy trình lp- luân chuyn chng t Khai báo ban đu Nhp liu trên phn mm hin hànhH thng hin hành có đkh nng ghi nhn đy đ, trung thc, kp thi các hot đng- nghip v ti doanh nghip hay không616X lý d liu Mc đích: ánh giá kh nng x lýchính xác, nhanh chóng, kp thi vàtrung thc các d liu k toán Ni dung: Phng pháp k toán hin đang áp dng Kh nng x lý ca phn mm Quy trình x lý ca h thng Kim soát x lý17Cung cp thông tin k toán Mc đích: ánh giá h thng báo cáo ktoán hin ti có đáp ng đc yêu cu thông tin k toán ca doanh nghip hay không. Ni dung:  Kho sát nhu cu thông tin H thng báo cáo tài chính Báo cáo k toán qun tr Các báo cáo ni b khác18H thng máy tính và thit b tin hc Kho sát và đánh giá nng lc, công sut, s hu hiu, hiu qu ca h thng An ninh h thng máy tính ánh giá kh nng nâng cp719Phn mm k toán và các phn mm h tr ánh giá mc đ đáp ng yêu cu ngi dùng ánh giá tính kim soát  Các đ xut thay đi h thng20Kho sát b máy k toán C cu b máy ktoán Phân quyn, phân chia trách nhim Trình đ, nng lc ca nhân viên Các đòi hi khác vchuyên môn và k nng tin hc Chính sách nhân s21Kho sát s b Các đ xut cho h thng mi D liu Cu trúc d liu u ra u vào Quá trình x lý Chng t/tài liu liên quan Các gii hn  Yêu cu kim soát Yêu cu t chc822Kho sát s b Cách tip cn Theo phn hành k toán Theo chu trình kinh doanh Công c Phng vn Bng câu hi Thu thp tài liu Lu đ, s đ dòng d liu23Các công c khosáts b Các k thutthuthpthôngtinTn nhiuthigianKhông sncóhoc không dtìm kimMô t khái quát quá trình làmviccah thngTinli cho phân tíchTracutàiliuTn nhiuthigianLàm sáng t câu hi “How”Hiurõsâuv h thngQuansátThôngtin thuthp ít, không sâuKo tos quan tâm cangiphng vnTitkimthi gian, chi phíNgitr licóthigiansuynghBngcâu hiTn nhiuthigiannh hng caý kincánhânch quanLàm rõ nhiu thông tin (why)Xây dng mi quan h ttvingis dng h thngPhngvnNhc đimu đimCôngc24Các công c khosáts b Các công c mô t, phân tích Sđdòng d liu Lu đ chng t, lu đ h thng… Mô hình d liu (REA, E-R ) Các công c qunlýd án (PERT, GANT) Các công c phân tích tài chính (IRR, NPV…925ánh giá gii pháp kh thi H thng không th thc hin đc nu các gii pháp không kh thi. Kh thi v k thut công nghCông ngh phi phùhp vi mc tiêu vàtrong tm tay26ánh giá gii pháp kh thi Kh thi v thi gian thc hin ánh giá: h thng mi phi đc hoàn thành trong gii hn thi gian hp lý Công c: các công cqun tr d án Kh thi v t chc vn hành S s hãi, s chng đi Quyt tâm thc hin H tr t ban lãnh đo27ánh giá gii pháp kh thi Kh thi v kinh t c tính chi phí Phân tích li ích ánh giá kh thi ROI IRR NPV …1028Phân tích h thng Báo cáo phân tích h thng Tng quan Phm vi ca d án S vn hành ca h thng hin hành Các hn ch ca h thng hin hành Các yêu cu v h thng mi ánh giá tính kh thi Nhn đnh tng hp và kt lun Ph lc (tài liu h thng, lu đ, s đ, bng câu hi, )29Phân tích h thng Kt lun ca BL doanh nghip Gi nguyên hthng Ci tin h thng Thit k h thng miThc ra chng cógì nghiêm trng30Thit k h thng Tm quan trng ca thit k hthng Thit k s b Thit k chi tit Báo cáo thit kh thngMt h thng phi đc to ra, chuyn các ý tng thành các gii pháp c th trc khi thc hin[...]... nghi p và c i m t ch c b máy k toán c a doanh nghi p Phù h p v i yêu c u x lý và cung c p thông tin k toán Phù h p v i yêu c u tích h p d li u và h p nh t báo cáo tài chính Phù h p v i yêu c u v t c , th i gian x lý, th i i m cung c p thông tin Ph n m m ph i h tr t t nh t cho ng i dùng trong quá trình làm vi c Ph n m m ph i thân thi n, d s d ng, d ki m tra, d truy xu t thông tin 50 Tiêu chí chung ánh giá... toán theo t ng ch ng t , c n qu n lý ch t ch n ph i thu Báo cáo c n thi t k : Báo cáo n ph i thu theo tu i n Thi t k ? 38 Thi t k chi ti t nh p li u Xây d ng danh m c i t ng k toán và i t ng qu n lý chi ti t H th ng ch ng t và quy trình l p luân chuy n ch ng t Nh p li u H th ng tài kho n k toán 39 13 Xây d ng danh m c it ng k toán i t ng k toán là : … C nc xây d ng danh m c toán Danh m c i t ng k toán. .. Chuy n i h th ng i d li u Khai báo thông tin chung Khai báo thông s h th ng Khai báo các chính sách k toán Khai báo danh m c: danh m c tài kho n, danh m c i t ng chi ti t Nh p s d Ki m tra d li u sau khi khai báo Tu bi n các ch c n ng c a h th ng: nh p li u, báo cáo,… Phân quy n truy c p h th ng 60 20 Phân quy n truy c p C nc : T ch c b máy k toán Các ph n hành k toán B ng mô t công vi c N ng l c nhân... i L uý ánh giá tính c p thi t ánh giá chi phí L a ch n gi i pháp m i 67 V n hành và b o trì h th ng K toán chi phí phát tri n h th ng thông tin k toán Chi phí trong giai o n phân tích, thi t k , th c hi n h th ng Chi phí v n hành Chi phí b o trì, nâng c p 68 AIS 2 Ch ng 4: T ch c h th ng thông tin k toán trong doanh nghi p 69 23 ... Ti n Ti n m t Ti n g i ngân hàng Tài kho n ngân hàng 40 Xây d ng danh m c Danh m c STT Tên it it ng k toán ng qu n lý chi ti t N i dung mô t N i dung qu n lý Ph ng pháp mã hoá Tài kho n NH Khách hàngNhà cung c p V t t hàng hoá Nhân viên 41 Xây d ng h th ng ch ng t Ch ng t là … C nc xây d ng h th ng ch ng t H th ng ch ng t k toán theo ch toán Vi t Nam c i m các i t ng k toán- i t qu n lý c i m ho t ng... ng d li u c n x lý Các yêu c u v t c cung c p thông tin x lý, v các th i i m ph i Yêu c u v ph ng th c x tuy n theo th i gian th c Các yêu c u nâng c p hay m lý: theo lô hay tr c r ng h th ng Các m i quan h n i b doanh nghi p Các chính sách tài chính k toán 52 Quy trình ánh giá ph n m m k toán Chu n b : D li u th nghi m ã hoàn ch nh cho 1 hay nhi u k k toán, ph n m m (phiên b n th nghi m), các k t... tri n h th ng Tính h u ích và áng tin c y c a thông tin Ki m soát và an ninh c a h th ng Tài li u h th ng 65 S d ng h th ng L u ý: Ghi chú các nh c i m, l i h th ng hay các yêu c u m i Hu n luy n nhân viên m i S p x p b máy k toán trong quá trình v n hành 66 22 B o trì- c i ti n và tái phát tri n h th ng Nguyên nhân: L i h th ng Thay i nhu c u thông tin Phiên b n ph n m m m i L uý ánh giá tính c p thi... n d ng h th ng TK k toán Xác nh các TK c n s d ng Xây d ng danh m c TK t ng h p và TK chi ti t H ng d n ph ng pháp ghi chép, x lý trên các TK Danh m c tài kho n S Tên Tài kho n hi u i t ng theo dõi chi ti t Ghi chú 46 Thi t k chi ti t quá trình x lý Mô t và trình bày chi ti t các ph ng pháp k toán S d ng ngôn ng gi , s c u trúc trình bày quy trình và yêu c u x lý c a ph n m m k toán 47 Thi t k chi... sao l i c n n k t xu t và các thông tin, các quy t nh có c t vi c s d ng k t xu t Ph ng th c l u tr và ph ng th c gi y, trên màn hình, l u trên a, … trình bày: nh d ng và hình th c trình bày: hình nh, bi u, các m u bi u t n t i khác trên th , b ng In c m u tr ng hay không? Ví d các m u L nh bán hàng, n t hàng c n c in tr c, sau ó khi nghi p v phát sinh s i n thêm các thông tin phù h p 36 12 Thi t k chi... p tài li u h th ng Nghi m thu 63 21 V n hành và b o trì h th ng Xem xét và ánh giá sau khi chuy n i S d ng h th ng B o trì- c i ti n và tái phát tri n h th ng K toán chi phí phát tri n h th ng 64 Xem xét- ánh giá sau chuy n i Nh ng nhân t c n xem xét và ánh giá: M c tiêu và i t ng c a h th ng S hài lòng c a ng i dùng L i ích c a h th ng Chi phí phát tri n h th ng Tính h u ích và áng tin c y c a thông . chc H thng thông tin k toán trong điu kin tin hc hoá Phân tích, thit k h thng k toán trong điu kin tin hc hoá công tác k toán  Quy trình. lý Cung cp thông tin k toán  H thng máy tính và thit b tin hc Phn mm k toán và phn mm h tr Kho sát b máy k toán 15Hch toán ban đu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tổ chức hệ thống thông tin kế toán docx, Tài liệu Tổ chức hệ thống thông tin kế toán docx, Tài liệu Tổ chức hệ thống thông tin kế toán docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn