Tài liệu Sự cần thiết của công tác bảo quản trong một thế giới số ppt

23 405 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2014, 22:20

. thiết của công tác bảo quản trong thế giới kỹ thuật số. Bài viết được bắt nguồn từ hai tài liệu: báo cáo Công tác bảo quản trong thế giới kỹ thuật số . Sự cần thiết của công tác bảo quản trong một thế giới số Paul Conway - Chủ nhiệm khoa bảo quản, Thư viện Đại học Yale Tóm tắt Bảo quản hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Sự cần thiết của công tác bảo quản trong một thế giới số ppt, Tài liệu Sự cần thiết của công tác bảo quản trong một thế giới số ppt, Tài liệu Sự cần thiết của công tác bảo quản trong một thế giới số ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn