Tài liệu Đề thi Xác suất thống kê nâng cao ppt

1 604 3

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2014, 19:20

ĐỀ THI: XÁC SUẤT THỐNG Thời gian làm bài: 90 phút I. XÁC SUÂT: Câu 1: Một xí nghiệp có 3 ô tô hoạt động độc lập. Xác suất trong một ngày làm việc mỗi ô tô hỏng tương ứng là 0.1; 0.05; 0.08. A/ Tính xác suất trong một ngày làm việc xí nghiệp có ô tô hỏng? B/ Giả sử đã có ô tô hỏng trong một ngày làm việc, tính xác suất khi đó có 2 ô tô bị hỏng? Câu 2: Trọng lượng X của một loại sản phẩm (đơn vị: gam) có phân phối chuẩn. Biết rằng 65% số sản phẩm có trọng lượng lớn hơn 20g và 8% sản phẩm có trọng lượng lớn hơn 30g. A/ Nếu sản phẩm có trọng lượng nhỏ hơn 25g được chấp nhận thì tỷ lệ sản phẩm bị loại là bao nhiêu? B/ Cần quy định trọng lượng tối thiểu là bao nhiêu để tỷ lệ sản phẩm bị loại nhỏ hơn 2%? Câu 3: Hai hộp chứa các sản phẩm cùng loại. Hộp 1 có 7 chính phẩm, 3 phế phẩm. Hộp 2 có 8 chính phẩm, 4 phế phẩm. Một khách hầng lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một sản phẩm rồi từ các sản phẩm đó lấy ngẫu nhiên một sản phẩm để mua. Tính xác suất khách hàng mua được chính phẩm. II. THỐNG KÊ: Câu 4: Điều tra thu nhập (triệu đồng/ tháng) một người của tổng công ty A thu được bảng số liệu sau: X (triệu đồng/tháng) 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Số người 10 15 25 35 30 10 5 A/ Những người có thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng là những người có thu nhập cao. Ước lượng số người của tổng công ty A có thu nhập cao với độ tin cậy 95%. Biết tổng công ty A có 1000 người. B/ Năm trước thu nhập trung bình của một người của tổng công ty A là 42 triệu đồng/ năm. Có ý kiến cho rằng thu nhập trung bình của một người trong tổng công ty A năm nay tăng lên. Cho nhận xét về ý kiến đó với mức ý nghĩa 2%? C/ Nếu muốn ước lượng thu nhập trung bình của một người của tổng công ty A đạt độ chính xác 200 ngàn đồng/ tháng và độ tin cậy 97% thì cần điều tra thêm bao nhiêu người nữa? D/ Mẫu điều tra 100 người của tổng công ty B cho thu nhập trung bình một người là 4.121 triệu đồng /tháng và độ lệch chuẩn là 1.8145. Với mức ý nghĩa 5% hãy xem thu nhập trung bình mỗi người của công ty A có cao hơn thu nhập trung bình của công ty B không? . ĐỀ THI: XÁC SUẤT THỐNG KÊ Thời gian làm bài: 90 phút I. XÁC SUÂT: Câu 1: Một xí nghiệp có 3 ô tô hoạt động độc lập. Xác suất trong một. Tính xác suất khách hàng mua được chính phẩm. II. THỐNG KÊ: Câu 4: Điều tra thu nhập (triệu đồng/ tháng) một người của tổng công ty A thu được bảng số liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề thi Xác suất thống kê nâng cao ppt, Tài liệu Đề thi Xác suất thống kê nâng cao ppt, Tài liệu Đề thi Xác suất thống kê nâng cao ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay