Tài liệu Một số từ - cụm từ lóng tiếng Anh mà teen Mỹ hay dung potx

7 573 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2014, 19:20

. Một số từ - cụm từ lóng tiếng Anh mà teen Mỹ hay dung Trong ngôn ngữ Anh- Mỹ cũng giống như tiếng Việt là có một số tiếng lóng khá là. yourself->Tự Nhiên Take it easy-> ;Từ từ I see->Tôi hiểu It's a long shot->Không Dễ Đâu it's all the same->Cũng vậy thôi mà
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Một số từ - cụm từ lóng tiếng Anh mà teen Mỹ hay dung potx, Tài liệu Một số từ - cụm từ lóng tiếng Anh mà teen Mỹ hay dung potx, Tài liệu Một số từ - cụm từ lóng tiếng Anh mà teen Mỹ hay dung potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn