diễn biến tâm lý của mị trong đêm cở trói cho A Phủ

2 2,133 13
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2014, 18:35

Luyn thi Đi hc môn Ng văn.Đ 3: Phân tch din bin tâm l v hnh đng ca M trong đêm cư!i tr"icho A Ph trong truy&n ng'n “V* ch+ng A Ph” ca nh văn Tô Hoi”.Đp n – Hưng dn lm bi !"#!$!%&'(!$!%&)!!*!+,!-!!! !(!.!$!/0+ !1!%2!!3!$!)$)456+780!3!9:;<<<5!<!=0/!!%3!7->!?@!;A!$)%!<!+'(0! 9=0BC+ !"#$%&'()D29E6?$10BC+FE,'(!9DG'(7!!D!01H!;ABC+0!<I*+,JKL1BC+;(!/,!M;(M!"%>2N3!(L<0!;O1PQ<C"%9G!BC+!9!'(%R!4!SI-./0$1/2#3()#456#+'78$9:(;<$9'<1"()$96#+'='<>"?&#*"$5$;<@"ABC3!'(0!!9D!R!$TK7!U><1!9G;V0!!W!)CX0$*!'()!;(5/!;Y,!?,!>!!BC+;(M!;(P;(2AX0'(7!1 !O!7!!O!D!7!Z2+BC+!!4!>!!9!0>!9G!+'(%BC+[!3! !\9! !1I1C#+'!!D7#9()#0A7';<'E0?&2'F%G10#;#!G*8'H$I*$J#4B%>N%1%!+BC+])!?O!!96I#;#BX/9:A!15$M>!!9D;(7!%^0!'(\0'(!/!Z1%!+>!!19;(B_`K>#L,M10<*8*86,A!"#'$$1/J%!aA!!9D!;;(CA!A#8!<!$/!+'(6?$100BC+HZ9G!>!$*!'(?L1 !!7!5$56%!V!0!!9D^!!!!<'(!9!>!L19>5SD!BC+0!!V!!156I=2<.$9'#1N,'""$'"$M"":>1N,'""TJ;'(!/D>!'(9=!9:!!ABC+W!9:C5S;0'(9=0!%5SA!1 !\aA!9!>!9G!XL!LI#7'E()@,A;<7/J'(5b!5!A/!0BC+$1E-1A(!L1$1Ec!L0!<D'(!;A!'(!0!!9D09:!'(XA!<!<!0;/0OK()3E'EP0#3'03<<:Bd8!<!$/!'(56?$10BC+80%!e\79D!!+OU !Luyn thi Đi hc môn Ng văn.BC+9:=>'(/I8EB'(f>0!%BC+[!!9.!%>!IQ'<RJ*'(!c!/BC+gW!\9!9A!&A!BC+/-&5M%^! !/1'(M!4!0!;!WIST()@U4<'B:K()V!W$JhN(BC+'(!=0!GW/!;WI?&EA$:F$<";B;AIX'1N#Y#Z$['#'E*883JW!i8*!\A!C!_2>S5W!/<D\"#Y@!;A!$)+'(9:7807L:)0!.%5!<!! !5M5W!$;!0 Gio viên:Nguy%n Quang Ninh.Nguồn: Hocmai.vn80%!e\79D!!+OU !# . din bin tâm l v hnh đng c a M trong đêm cư!i tr"i cho A Ph trong truy&n ng'n “V* ch+ng A Ph” c a nh văn Tô Hoi”.Đp n – Hưng. !1I1C#+'!!D7#9()#0 A 7';<'E0?&2'F%G10#;#!G*8'H$I*$J#4B%>N%1%!+BC+])!?O!!96I#;#BX/9: A! 15$M>!!9D;(7!%^0!'(0'(!/!Z1%!+>!!19;(B_`K>#L,M10<*8*86, A !"#'$$1/J%! a A! !9D!;;(C A!  A #8!<!$/!+'(6?$100BC+HZ9G!>!$*!'(?L1
- Xem thêm -

Xem thêm: diễn biến tâm lý của mị trong đêm cở trói cho A Phủ, diễn biến tâm lý của mị trong đêm cở trói cho A Phủ, diễn biến tâm lý của mị trong đêm cở trói cho A Phủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn