de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 16

3 571 4
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2014, 09:53

Đề số 16ĐỀ ÔN TẬP HỌC2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 10Thời gian làm bài 90 phútCâu 1: Giải các bất phương trình sau:a) x x 2= −b) x xx23 403 4− −≤−Câu 2: Cho phương trình: mx m x m22( 1) 4 1 0− − + − = . Tìm các giá trị của m để:a) Phương trình trên có nghiệm.b) Phương trình trên có hai nghiệm dương phân biệt.Câu 3: a) Cho 0 04cos vaø 0 905α α= < <. Tính Acot tancot tanα αα α+=−.b) Biết sin cos 2α α+ =, tính sin2 ?α=Câu 4: Cho ∆ABC với A(2, 2), B(–1, 6), C(–5, 3).a) Viết phương trình các cạnh của ∆ABC.b) Viết phương trình đường thẳng chứa đường cao AH của ∆ABC.c) Chứng minh rằng ∆ABC là tam giác vuông cân.Câu 5: Cho đường thẳng d có phương trình x y m3 4 0− + =, và đường tròn (C) có phương trình:x y2 2( 1) ( 1) 1− + − =. Tìm m để đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (C) ? Hết Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . 1 Đề số 16ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 10Thời gian làm bài 90 phútCâu 1: Giải các bất phương trình sau:a) x xx x xx x x x x2 22 22 44 4 5 4 0 ≥ ≥= − ⇔ ⇔ ⇔ = = − + − + = b) x x x xxx x23 4 ( 1)( 4) 30 0 1; [4; )3 4 4 3 4 − − + −≤ ⇔ ≥ ⇔ ∈ − ∪ +∞÷− − Câu 2: Cho phương trình: mx m x m22( 1) 4 1 0− − + − = (*)a) • Nếu m = 0 thì (*) trở thành: x2 1 0− =12x⇔ =• Nếu 0≠m thì (*) có nghiệm 2 2' ( 1) (4 1) 0 3 1 0⇔ ∆ = − − − ≥ ⇔ − − + ≥m m m m m⇔ 1 13 1 13; \{0}6 6 − − − +∈  mKết luận: Với 1 13 1 13;6 6 − − − +∈  m thì phương trình đã cho có nghiệm.b) (*) có hai nghiệm dương phân biệt ⇔ a mm mmSmmPm203 1 02( 1)04 10∆= ≠′= − − + >−= >−= > ⇔ m1 13;06 − −∈ ÷ Câu 3: a) Cho 0 04cos vaø 0 905α α= < <. • Ta có A21cot tan 1 1 1 25sin .coscos2 16cot tan cos2 72cos 12. 1sin .cos 25α αα ααα α ααα α+= = = = = =−−−b) Biết sin cos 2α α+ =, tính sin2 ?α=• Ta có 2(sin os ) 2 1 2sin cos 2 sin 2 1cα α α α α+ = ⇔ + = ⇔ =Câu 4: Cho ∆ABC với A(2; 2), B(–1; 6), C(–5; 3).a) Viết phương trình các cạnh của ∆ABC.• PT cạnh AB:x yx y2 24 3 14 01 2 6 2− −= ⇔ + − =− − −• PT cạnh AC:x yx y2 27 16 05 2 3 2− −= ⇔ + − =− − −• PT cạnh BC: x yx y1 63 4 27 05 1 3 6+ −= ⇔ − + =− + −b) Viết phương trình đường thẳng chứa đường cao AH của ∆ABC.• Đường cao AH đi qua A(2; 2) và có một VTPT là ( 4; 3)BC = − −uuur. ⇒ Phuơng trình đường cao AH là: x y x y4( 2) 3( 2) 0 4 3 14 0− − − − = ⇔ + − = Hoặc trình bày như sau :2( 3;4). 0( 4; 3)= −⇒ == − −ABAB BCBCuuuruuur uuuruuur ⇒ ∆ABC vuông tại B ⇒ đường cao AH cũng là cạnh AB.c) Chứng minh rằng ∆ABC là tam giác vuông cân.• ( 3;4). 05( 4; 3)= −= ⇒ = == − −ABAB BCAB BCBCuuuruuur uuuruuur ⇒ ∆ABC vuông cân tại B.Câu 5: Cho đường thẳng d: x y m3 4 0− + =, và đường tròn (C): x y2 2( 1) ( 1) 1− + − =. • Đường tròn (C) có tâm (1;1)I và bán kính R = 1 • d tiếp xúc với (C) 2 243 4( , ) 1 1 563 ( 4)= −− +⇔ = ⇔ = ⇔ − = ⇔=+ −mmd I d R mm Hết 3 . AB:x yx y 2 24 3 14 01 2 6 2 − −= ⇔ + − =− − −• PT cạnh AC:x yx y 2 27 16 05 2 3 2 − −= ⇔ + − =− − −• PT cạnh BC: x yx y1 63 4 27 05 1. Ta có A 2 1cot tan 1 1 1 25 sin .coscos2 16 cot tan cos2 72cos 1 2. 1sin .cos 25 α αα ααα α ααα α+= = = = = =−−−b) Biết sin cos 2 α α+
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 16, de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 16, de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 16

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay