de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 12

2 675 6
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2014, 09:53

Đề số 12ĐỀ ÔN TẬP HỌC2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 10Thời gian làm bài 90 phútCâu 1: Giải các bất phương trình sau:a) x x23 4 0− + + ≥b) x x x2(2 4)(1 2 ) 0− − − <c) xx21 124≤−−Câu 2: Định m để hàm số sau xác định với mọi x: yx m x21( 1) 1=− − +.Câu 3: a) Tính 11cos12π.b) Cho a3sin4= với a0 090 180< <. Tính cosa, tana.c) Chứng minh:x x x4 4 2sin cos 1 2cos− = −.Câu 4: Cho tam giác ABC có AB = 3, AC = 4, BC = 5 . Tính cosB = ?Câu 5: a) Viết phương trình đường tròn tâm I(1; 0) và tiếp xúc với trục tung.b) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn x y x y2 26 4 3 0+ − + + = tại điểm M(2; 1) c) Cho tam giác ABC có M(1; 1), N(2; 3), P(4; 5) lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Viết phương trình đường thẳng trung trực của AB? Hết Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . 1 Đề số 12ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 10Thời gian làm bài 90 phútCâu 1: Giải các bất phương trình sau:a) x x x243 4 0 1;3 − + + ≥ ⇔ ∈ −  b) x x x x x x x2 21(2 4)(1 2 ) 0 2( 2)(2 1) 0 1; (2; )2 − − − < ⇔ − + − > ⇔ ∈ − ∪ +∞ ÷ c) − +≤ ⇔ − ≥ ⇔ ≥ ⇔ ∈ −∞ − ∪ −− − + − + −−xxx x x x x xx21 1 1 1 ( 1)0 0 ( ; 2) [ 1;2)2 ( 2)( 2) 2 ( 2)( 2)4Câu 2: yx m x21( 1) 1=− − + xác định ∀x ∈ R ⇔ x m x x R m2 2( 1) 1 0, ( 1) 4 0− − + > ∀ ∈ ⇔ − − > m ( ; 1) (3; )⇔ ∈ −∞ − ∪ +∞Câu 3: a) • 11cos cos cos12 12 12π π ππ = − = − ÷ = cos cos .cos sin .sin3 4 3 4 3 4π π π π π π   − − = − + ÷  ÷    = 1 2 3 2 2 6. .2 2 2 2 4 +− + = − ÷ b) Cho a3sin4= với a0 090 180< <. Tính cosa, tana.• Vì a0 090 180< < nên acos 0<a a29 7cos 1 sin 116 4⇒ = − − = − − = −• aaasin 3 7tancos 7= = −c) Chứng minh:x x x4 4 2sin cos 1 2cos− = −.• Ta có x x x x x x x x x4 4 2 2 2 2 2 2 2sin cos (sin cos )(sin cos ) 1 cos cos 1 2cos− = − + = − − = −Câu 4: Cho tam giác ABC có AB = 3, AC = 4, BC = 5 . Tính cosB = ?• Ta có BC AB AC2 2 2= + ⇒ góc A vuông nên ABBBC3cos5= =Câu 5: a) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I(1; 0) và tiếp xúc với trục tung.• (C) có tâm I (1; 0) thuộc trục hoành và tiếp xúc với trục tung nên có bán kính R = 1. Vậy phương trình đường tròn (C) là x y2 2( 1) 1− + =b) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn x y x y2 26 4 3 0+ − + + = tại điểm M(2; 1) • Tâm I(3; 2)−. Tiếp tuyến tại M(2; 1) nhận IM ( 1;3)= −uur làm VTPT ⇒ phương trình tiếp tuyến là x y( 2) 3( 1) 0− − + − = ⇔ x y3 1 0− + =c) Cho tam giác ABC có M(1; 1), N(2; 3), P(4; 5) lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Viếtphương trình đường thẳng trung trực của AB?• Đường trung trực của AB qua M(1; 1) và vuông góc với NP nên có VTPT là NP (2;2)= ⇒uuurphương trình trung trực của AB là x y x y2( 1) 2( 1) 0 2 0− + − = ⇔ + − =. Hết 2 . x x x x xx 2 1 1 1 1 ( 1)0 0 ( ; 2) [ 1 ;2) 2 ( 2) ( 2) 2 ( 2) ( 2) 4Câu 2: yx m x 2 1( 1) 1=− − + xác định ∀x ∈ R ⇔ x m x x R m 2 2( 1) 1 0, (. cos 12 12 12 π π ππ = − = − ÷ = cos cos .cos sin .sin3 4 3 4 3 4π π π π π π   − − = − + ÷  ÷    = 1 2 3 2 2 6. . 2 2 2 2 4
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 12, de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 12, de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay