chuyên đề ôn thi đại học môn toán - ứng dụng của đạo hàm, tính đơn điệu của hàm số

11 599 12
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2014, 08:39

. Chuyên đề 11: ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Tóm tắt giáo khoa Đònh nghóayf)(x: Cho hàm số =[]xác đònh trên. Bài 16: Cho hàm số 2(2 3) 1(1)xmxmyxm+−+−=−− Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (0;+∞) 71ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề ôn thi đại học môn toán - ứng dụng của đạo hàm, tính đơn điệu của hàm số, chuyên đề ôn thi đại học môn toán - ứng dụng của đạo hàm, tính đơn điệu của hàm số, chuyên đề ôn thi đại học môn toán - ứng dụng của đạo hàm, tính đơn điệu của hàm số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay