Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thương mại Tuấn Minh

75 322 2
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2012, 16:23

Sau hơn 20 năm đổi mới nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến và thay đổi to lớn, từ nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần phát triển năng độ Chuyên đề tốt nghiệp LI M USau hn 20 nm i mi nn kinh t nc ta cú nhiu chuyn bin v thay i to ln, t nn kinh t nụng nghip nghốo nn lc hu sang nn kinh t th trng nhiu thnh phn phỏt trin nng ng, tng trng nhanh v ngy cng hi nhp vi kinh t khu vc v th gii. Cựng vi s phỏt trin ca nn kinh t, i sng ca ngi dõn ngy cng c ci thin, nhu cu tiờu dựng ngy cng c nõng cao. Nhng nm qua nc ta ó cú nhiu chớnh sỏch khuyn khớch cỏc nh u t nc ngoi u t vo th trng Vit Nam. Vit Nam ó tr thnh th trng hp dn i vi nhiu nh u t trờn th gii. Chớnh vỡ vy m cú rt nhiu nh u t ln u t vo th trng Vit Nam v ó to ra mt th trng sụi ng, cnh tranh gay gt gia cỏc doanh nghip trong v ngoi nc.Cựng vi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t ca t nc, trong nhng nm qua cỏc doanh nghip trong nc ó tỡm ra c hng i ỳng n ca mỡnh v ngy cng khng nh c uy tớn, v th trờn th trng. Nhng bờn cnh nhng thun li m th trng mang li, thỡ cng cú nhiu khú khn, thỏch thc m cỏc doanh nghip phi ng u, cnh tranh vi cỏc cụng ty nc ngoi, cỏc tp on bỏn l trờn th gii. Cng nh cỏc cụng ty trong nc khỏc, cụng ty TNHH thng mi Tun Minh l cụng ty kinh doanh trong lnh vc phõn phi hng húa tiờu dựng trờn th trng H Ni v khu vc min Bc. Hot ng phõn phi ca cụng ty l quỏ trỡnh thc hin giỏ tr ca hng húa, quỏ trỡnh chuyn húa hỡnh thỏi giỏ tr ca hng húa t hng sang tin v l giai on cui cựng ca quỏ trỡnh sn xut kinh doanh. Do ú hot ng phõn phi sn phm l yu t quan trng quyt nh n s tn ti v phỏt trin ca cụng ty. Nhn thc c vai trũ ca hot ng phõn phi nhng nm qua cụng ty ó ỏp dng nhiu phng thc kinh doanh linh CPhạm Xuân Chiến Lớp: Thơng Mại 46A1Chuyên đề tốt nghiệp hot, c bit tng cht lng v hiu qu hot ng kinh doanh v kt qu em li ht sc kh quan. Nhng cựng vi s phỏt trin, khụng ch cú cụng ty m cỏc cụng ty trong nc ang ng trc nhng thỏch thc v nguy c b thõu túm bi cỏc cụng ty v tp on ln trờn th gii, khi Vit Nam m ca th trng. Qua thi gian thc tp ti cụng ty, em nhn thy vn nõng cao hiu qu kinh doanh l vn quan trng, cp bỏch quyt nh n s tn ti, phỏt trin ca cụng ty, l c s cụng ty chun b nhng iu kin vt cht, k thut cho s cnh tranh khi Vit Nam m ca th trng. Vỡ vy em quyt nh chn ti: Gii phỏp nõng cao hiu qu kinh doanh ca cụng ty TNHH thng mi Tun Minh lm ti cho chuyờn tt nghip ca mỡnh.Ngoi li m u v kt lun, chuyờn thc tp gm 3 chng nh sau:Chng 1: C s lý lun v kinh doanh v nõng cao hiu qu kinh doanh doanh nghip Chng 2: Thc trng hiu qu kinh doanh cụng ty TNHH thng mi Tun Minh Chng 3: Gii phỏp nõng cao hiu qu kinh doanh cụng ty TNHH thng mi Tun Minh Do hn ch v thi gian v kinh nghim thc t nờn bi vit ca em khú trỏnh khi nhng thiu sút. Em rt mong nhn c nhng ý kin úng gúp quý bỏu ca cỏc thy cụ giỏo bi vit ca em c hon thin hn.CPhạm Xuân Chiến Lớp: Thơng Mại 46A2Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANHNÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANHDOANH NGHIỆP1.1. Kinh doanh và bản chất hoạt động kinh doanh 1.1.1. Khái niệm kinh doanh - Kinh doanh là thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận. - Kinh doanh thương mại: là dùng tiền của, công sức, tài năng, trí tuệ…đầu tư vào việc mua hàng hóa để bán được gọi là buôn bán hàng hóa nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. 1.1.2. Hiệu quả kinh doanh và phân loại hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. 1.1.2.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế, nó phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất có thể, hiệu quả phải gắn liền với thực hiện những mục tiêu của doanh nghiệp (trích từ giáo trình kinh tế thương mại). 1.1.2.2. Phân loại hiệu quả kinh doanh * Hiệu quả kinh tế cá biệt và hiệu quả kinh tế - xã hội+ Hiệu quả kinh tế cá biệt là hiệu quả kinh tế thu được từ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Biểu hiện của hiệu quả kinh tế cá biệt đó là doanh thu từ các hoạt động kinh doanh và lợi nhuận thu về sau những đợt kinh doanh của doanh nghiệp.CPh¹m Xu©n ChiÕn Líp: Th¬ng M¹i 46A3Chuyên đề tốt nghiệp + Hiu qu kinh t - xó hi: Thụng qua hot ng sn xut kinh doanh ca tng doanh nghip ó trc tip úng gúp vo nn kinh t quc dõn nh: chuyn dch c cu kinh t, tớch ly ngoi t, gii quyt vic lm, ci thin i sng nhõn dõn, tng ngun thu ngõn sỏch vỡ vy mi doanh nghip khi tham gia vo hot ng kinh doanh thỡ khụng nhng t vn hiu qu kinh t ca doanh nghip m cũn phi quan tõm n hiu qu kinh t ca xó hi m doanh nghip mang li. + Trong nn kinh t th trng thỡ hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip luụn t vn hiu qu lờn hng u. Vic kinh doanh ca doanh nghip cú hiu qu s giỳp cho doanh nghip phỏt trin kinh doanh v m rng quy mụ kinh doanh. Ngc li vic kinh doanh ca doanh nghip khụng mang li hiu qu thỡ dn n doanh nghip lm n thua l v cú th b phỏ sn nu doanh nghip khụng xem xột phng thc kinh doanh ca mỡnh. Nhng vn hiu qu kinh doanh cỏ bit ca doanh nghip cn phi kt hp vi hiu qu kinh t -xó hi. Do ú hiu qu kinh t - xó hi v hiu qu kinh t cỏ bit cú mi quan h cht ch vi nhau v tỏc ng qua li vi nhau. Tuy nhiờn vi mt s doanh nghip nh nc thỡ vn hiu qu kinh t cỏ bit khụng m bo nhng hiu qu kinh t - xó hi vn m bo.i vi nn kinh t th trng nc ta ang bc sang giai on hi nhp vi nn kinh t th gii thỡ nh nc cn cú nhng chớnh sỏch hp lý m bo li ớch ca tng doanh nghip, li ớch ca ngi lao ng v li ớch ca ton xó hi.* Hiu qu chi phớ b phn v chi phớ tng hp.Khi tin hnh hot ng sn xut kinh doanh cỏc doanh nghip u phi u t tin ca, cụng sc, trớ tu to ra cỏc sn phm ca doanh nghip bỏn CPhạm Xuân Chiến Lớp: Thơng Mại 46A4Chuyên đề tốt nghiệp trờn th trng. i vi mi sn phm khỏc nhau doanh nghip u phi nh giỏ cỏc sn phm v lỳc nh giỏ cỏc doanh nghip u tớnh toỏn cỏc chi phớ liờn quan n sn phm nh: chi phớ kinh doanh c nh v chi phớ kinh doanh bin i, li nhun d tớnh v cỏc mc tiờu m doanh nghip t ra. Cỏc vn v doanh thu, chi phớ v li nhun cú mi quan h hu c. Ti a húa doanh thu thụng qua giỏ c dn n ti a húa li nhun khi chi phớ kinh doanh khụng i hoc gim xung. Tt c cỏc doanh nghip u k vng giỏ sn phm cao v chi phớ khụng i hoc gim xung s ti a c li nhun. Nhng giỏ khụng phi do doanh nghip quyt nh m do cung cu trờn th trng quyt nh giỏ sn phm ú vỡ th trng ch tha nhn mc hao phớ lao ng xó hi cn thit trung bỡnh sn xut ra mt n v hng húa. Trong nghiờn cu kinh t giỏ c hiu l s biu hin bng tin ca giỏ tr hng húa. Quy lut giỏ tr ó t cỏc doanh nghip vi mc chi phớ cỏ bit khỏc nhau trờn cựng mt mt hng trao i, phi thụng qua mt mc giỏ c do chớnh th trng quyt nh v mc giỏ l s cõn bng gia lng tin phi tr vi hng húa nhn c tng ng. i vi cỏc doanh nghip khi tin hnh sn xut kinh doanh t c hiu qu cao thỡ cỏc doanh nghip cn phi quan tõm tớnh toỏn c th chi tit tng loi chi phớ nh: chi phớ u vo, chi phớ qun lý, chi phớ lu thụng hng húa v cỏc khon chi phớ khỏc. Vỡ vy khi ỏnh giỏ hiu qu kinh doanh thỡ doanh nghip cn phi ỏnh giỏ hiu qu tng hp cỏc loi chi phớ v ỏnh giỏ hiu qu tng chi phớ trờn c s cỏc nh mc, d tớnh ó t ra. T ú cú nhng phng hng, bin phỏp lm gim chi phớ kinh doanh, c bit i vi cỏc doanh nghip kinh doanh thng mi cn phõn tớch ỏnh giỏ v cú cỏc bin phỏp lm gim chi phớ lu thụng trong kinh doanh sao cho cú hiu qu. Vic phõn tớch v cú cỏc bin phỏp CPhạm Xuân Chiến Lớp: Thơng Mại 46A5Chuyên đề tốt nghiệp lm gim chi phớ trong kinh doanh s giỳp cho doanh nghip tng li nhun v kinh doanh cú hiu qu.* Hiu qu tuyt i v hiu qu so sỏnh.i vi cỏc doanh nghip khi tin hnh kinh doanh u t ra nhng mc tiờu khỏc nhau v trong kinh doanh thng mi mc tiờu l to ra li nhun cao. Nhng i vi tng doanh nghip u cú mc tiờu c th, gn gi nht, cú kh nng thc hin nht, cú th thc hin trờn c s ngun lc hin cú ca doanh nghip v cỏc ngun lc ca doanh nghip cn c s dng sao cho hiu qu t c mc tiờu ó ra. Do ú kinh doanh t hiu qu cao cỏc doanh nghip cn tin hnh xõy dng k hoch kinh doanh c th v ỏnh giỏ hiu qu kinh doanh t ú tỡm ra phng ỏn kinh doanh cú hiu qu nht, ti u nht trờn c s chi phớ v li nhun ca cỏc phng ỏn.Hiu qu tuyt i l lng hiu qu c tớnh toỏn cho tng phng ỏn c th bng cỏch xỏc nh mc li ớch thu c vi lng chi phớ b ra. Hiu qu tuyt i c xỏc nh thụng qua chi phớ b ra thc hin mt thng v v lng chi phớ b ra s thu c nhng li ớch gỡ, mc tiờu c th s t c trong thng v ú. Do ú trong hot ng hch toỏn qun lý kinh doanh, bt k thng v no dự ln hay nh thỡ u phi tớnh toỏn hiu qu tuyt i.Hiu qu so sỏnh c xỏc nh bng cỏch so sỏnh cỏc ch tiờu hiu qu tuyt i ca cỏc phng ỏn khỏc nhau. Núi khỏc i thỡ hiu qu so sỏnh chớnh l mc chờnh lch v hiu qu tuyt i vi cỏc phng ỏn. T hiu qu so sỏnh doanh nghip ỏnh giỏ hiu qu ca cỏc phng ỏn v tỡm ra phng ỏn cú hiu qu ti u.Gia hiu qu tuyt i v hiu qu so sỏnh tuy chỳng c lp vi nhau nhng chỳng li cú mi quan h cht ch vi nhau, b sung cho nhau v lm cn CPhạm Xuân Chiến Lớp: Thơng Mại 46A6Chuyên đề tốt nghiệp c cho nhau. Thụng qua hiu qu tuyt i doanh nghip s tớnh toỏn ỏnh giỏ hiu qu so sỏnh, t hiu qu so sỏnh doanh nghip s tỡm ra phng ỏn tt nht. Vỡ vy trong hot ng kinh doanh doanh nghip cn t ra cỏc nh mc c th cho hiu qu tuyt i t ú khi xột n hiu qu so sỏnh cỏc phng ỏn trong kinh doanh v tỡm ra phng ỏn kinh doanh tt nht, phự hp nht cho doanh nghip.1.1.3. Vai trũ ca nõng cao hiu qu kinh doanh cỏc doanh nghip trong c ch th trng.Trc khi chuyn i sang nn kinh t th trng, nn kinh t nc ta vn l nn kinh t tp trung bao cp. Cỏc vn kinh doanh ca doanh nghip c nh nc hoch nh v t ra cỏc ch tiờu c th v khi bỏo cỏo kt qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip u hon thnh tt ch tiờu m nh nc t ra, cú nhng doanh nghip cũn vt ch tiờu. Nhng trờn thc t thỡ hot ng kinh doanh u thua l, thu khụng chi. Nh nc phi thng xuyờn bự l cho cỏc doanh nghip, vn hiu qu trong kinh doanh khụng c tớnh n. Trong giai on ny nn kinh t nc ta ri vo khng hong v trỡ tr, i sng nhõn dõn kh cc. Trc thc trng ú nc ta ó chuyn i nn kinh t t tp trung quan liờu bao cp sang nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha.Nn kinh t th trng l nn kinh t hng húa phỏt trin trỡnh cao, khi tt c cỏc quan h kinh t trong quỏ trỡnh tỏi sn xut xó hi c tin t húa, vi nhng c trng vn cú nh: mi hot ng mua bỏn theo giỏ c th trng, sn xut v bỏn hng húa theo nhu cu ca th trng, cnh tranh l mụi trng ca kinh t th trng, quyn t do, quyn t ch ca doanh nghip. Cỏc doanh nghip u cú quyn t do kinh doanh v cnh tranh lnh mnh trờn th trng, Nh nc khụng can thip vo hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip m CPhạm Xuân Chiến Lớp: Thơng Mại 46A7Chuyên đề tốt nghiệp cỏc doanh nghip t do kinh doanh. Cỏc doanh nghip trong nn kinh t th trng c xem nh mt cỏ th trong mt qun th, cỏ th no yu kộm s b o thi ra khi qun th. Vỡ vy vic kinh doanh cú hiu qu hay khụng s quyt nh n s tn ti v phỏt trin ca doanh nghip trờn th trng. Vỡ vy buc cỏc doanh nghip khi tin hnh kinh doanh phi tớnh n hiu qu kinh doanh c th. Vn nõng cao hiu qu kinh doanh l vn quan trng i vi mi doanh nghip, th hin nhng mt sau:+ Nõng cao hiu qu kinh doanh giỳp cho doanh nghip tn ti, ng vng trờn th trng, cú iu kin phỏt trin v m rng quy mụ kinh doanh. ng vng v tn ti trong nn kinh t th trng cnh tranh gay gt l vn hng u i vi mi doanh nghip. thc hin c mc tiờu ny thỡ cỏc doanh nghip phi m bo doanh thu bự c chi phớ b ra trong quỏ trỡnh kinh doanh. Do ú trong quỏ trỡnh kinh doanh mi doanh nghip phi xõy dng cỏc chin lc v cỏc phng ỏn kinh doanh hp lý nht. Khi ó m bo c mc tiờu trờn thỡ doanh nghip mi tớnh toỏn n vn phỏt trin th trng, m rng quy mụ kinh doanh v tng kh nng cnh tranh trờn th trng.+ Nõng cao hiu qu kinh doanh giỳp cho doanh nghip nõng cao c kh nng cnh tranh trờn th trng, l nhõn t thỳc y cỏc doanh nghip ng dng cỏc kin thc kinh doanh tiờn tin v l nhõn t thỳc y doanh nghip ỏp dng trỡnh khoa hc cụng ngh tiờn tin vo hot ng sn xut kinh doanh.Kinh doanh trờn th trng l s cnh tranh gay gt gia cỏc ch th kinh doanh trong mua bỏn hng húa, dch v. Vỡ vy ng vng trờn th trng cnh tranh gay gt cỏc doanh nghip phi nõng cao cht lng sn phm, cht lng dch v v trỡnh cỏn b nhõn viờn. ng thi doanh nghip cn ng dng nhng kin thc kinh doanh tiờn tin v ỏp dng trỡnh khoa hc k thut CPhạm Xuân Chiến Lớp: Thơng Mại 46A8Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Có như vậy doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay.+ Nâng cao hiệu quả kinh doanh có vai trò quan trọng đến sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi đã đi vào ổn định và hiệu quả thì mỗi doanh nghiệp đều tìm kiếm và hướng tới thị trường mới rộng lớn hơn. Thông qua hoạt động phát triển thị trường và mở rộng quy mô sản xuất, giúp cho khối lượng sản phẩm của doanh nghiệp tăng lên và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về số lượng, chất lượng của người tiêu dùng đồng thời doanh nghiệp giải quyết thêm việc làm cho một số lượng lao động đang dư thừa của xã hội.1.1.2. Những nội dung cơ bản của hoạt động kinh doanh:1.1.4.1. Nghiên cứu thị trường kinh doanh của doanh nghiệp.- Khái niệm về thị trường: thị trường là một hay nhiều nhóm khách hàng tiềm năng với những nhu cầu tương tự nhau và những người bán cụ thể nào đó mà doanh nghiệp với tiềm năng của mình có thể mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu trên của khách hàng.- Đối với mỗi doanh nghiệp thị trường là rất quan trọng, nó là nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh, nó vừa là mục tiêu, vừa là đối tượng mà doanh nghiệp tập trung hướng tới. Các doanh nghiệp phải hoạt động sản xuất kinh doanh theo nhu cầu của thị trường.Các doanh nghiệp mua các yếu tố đầu vào để sản xuất các sản phẩm và có nhu cầu bán các sản phẩm đó còn khách hàng là những người có tiền và có nhu cầu mua các sản phẩm đó. Vì vậy có thể nói thị trường là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, sản phẩm của doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của thị CPh¹m Xu©n ChiÕn Líp: Th¬ng M¹i 46A9Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp trường thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thuận lợi, ngược lại doanh nghiệp sẽ bị thị trường đào thải.Quy luật cạnh tranh là một trong những quy luật tất yếu của thị trường. Nếu doanh nghiệp có đủ điều kiện cạnh tranh, có chiến lược kinh doanh hợp lý, có sản phẩm có chất lượng tốt phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng thì doanh nghiệp sẽ tồn tại, đứng vững và phát triển. Ngược lại doanh nghiệp nào làm ăn yếu kém sẽ bị đào thải. Vì vậy các doanh nghiệp phải tìm kiếm và nghiên cứu nhu cầu thị trường từ đó xây dựng các chiến lược và phương thức kinh doanh cụ thể, hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.• Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu thị trường đối với mỗi doanh nghiệp:Doanh nghiệp là một tác nhân trên thị trường. Để doanh nghiệp tồn tại và đứng vững trên thị trường thì cần phải nghiên cứu nhu cầu của thị trường. Nghiên cứu thị trường là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng, hoạch định các chiến lược kinh doanh và tiến hành các kế hoạch, chương trình kinh doanh cụ thể hợp lý đối với thị trường đó.Thị trường luôn luôn biến động không ngừng. Vì vậy vấn đề nghiên cứu thị trường kinh doanh là vấn đề quan trọng, thiết thực mà mỗi doanh nghiệp đều phải làm. Thông qua hoạt động nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp sẽ xác định được nhóm sản phẩm kinh doanh, đối tượng khách hàng mà doanh nghiệp hướng tới, địa bàn kinh doanh, phương thức kinh doanh và cách thức thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Đồng thời doanh nghiệp cũng làm chủ được hoạt động kinh doanh của mình, làm chủ các bất biến của thị trường từ đó kinh doanhhiệu quả hơn. Với các thông tin đầy đủ sau khi nghiên cứu thị trường sẽ giúp cho doanh nghiệp có được cái nhìn khái quát về thực trạng thị trường CPh¹m Xu©n ChiÕn Líp: Th¬ng M¹i 46A10[...]... động kinh doanh của doanh nghiệp kém hiệu quả Vì vậy các doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh cần quan tâm đến việc sản xuất ra các loại hàng hóa có chất lượng, có uy tín thì kinh doanh mới mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp CPh¹m Xu©n ChiÕn Líp: Th¬ng M¹i 46A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN MINH 2.1 Giới thiệu chung về công ty. .. thiệu chung về công ty TNHH thương mại Tuấn Minh 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty  Tên gọi: công ty TNHH thương mại Tuấn Minh  Trụ sở chính: 43 Hàng Đậu  Điện thoại:04.5580278-04.5580653 Công ty thành lập vào ngày 11-02-1999 với tên gọi công ty TNHH thương mại Tuấn Minh, giấy phép kinh doanh số 071126 do sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 11-02-1999 Với ngành nghề kinh doanh là phân phối các... phẩm của công ty Unilever Từ khi thành lập đến thời điểm này công ty vẫn giữ nguyên tên là công ty TNHH thương mại Tuấn Minh, địa chỉ 43 Hàng Đậu Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm của công ty Unilever trên thị trường Hà Nội và các tỉnh miền Bắc Kể từ khi thành lập công ty không chia tách, sáp nhập, hay hợp nhất với bất kỳ công ty nào Gần 10 năm hoạt động kinh doanh kể từ ngày thành lập, công ty đã... của công ty - Giám đốc thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận: là những người đứng đầu các khu vực kinh doanh, chịu trách nhiệm trực tiếp các hoạt động kinh doanh của khu vực mình quản lý; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh của khu vực mà công ty đã giao cho Tổ chức các hoạt động kinh doanh tại các khu vực quản lý, chịu trách nhiệm các vấn đề kinh doanh trước công ty - Các phòng ban trong công ty: ... 100% VKD Trong đó: P’2: mức doanh lợi của vốn kinh doanh trong kỳ (%) VKD: tổng vốn kinh doanh trong kỳ P: lợi nhuận thu được trong kỳ Mức doanh lợi trên vốn kinh doanh là chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 1.2.2.3 Mức doanh lợi trên chi phí kinh doanh: Mức doanh lợi trên chi phí kinh doanh là chỉ tiêu khi doanh nghiệp bỏ ra một đồng chi phí kinh doanh thì mang lại bao nhiêu... được sự thay đổi của thị trường và phát triển của doanh nghiệp 1.3.2.4 Mặt hàng kinh doanh của công ty Mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp là đối tượng sẽ mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp Khi tiến hành sản xuất kinh doanh những mặt hàng có chất lượng cao, có thương hiệu, có uy tín thì khách hàng sẽ yên tâm khi mua và sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp, từ đó tạo dựng được hình ảnh của doanh nghiệp trên... cầu của khách hàng - Tổ chức và thực hiện các chương trình khuyến mại theo yêu cầu của công ty Unilever trên thị trường Hà Nội và vùng lân cận * Nhiệm vụ của công ty: Cồng ty TNHH Tuấn Minh là nhà phân phối của công ty Unilever nên trách nhiệm của công ty đó là: + Mua bán hàng hóa, cung ứng cho khách hàng theo giá hàng hóa mà công ty Unilever đã ấn định + Thực hiện đúng thỏa thuận theo hợp đồng với công. .. sang các tỉnh khác + Nâng cao các hoạt động dịch vụ chăm sóc khách hàng 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, chức năng các phòng ban của công ty Công ty TNHH Tuấn Minhcông ty hoạt động phân phối sản phẩm trên khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận Cơ cấu tổ chức của công ty gồm các phòng ban như sau: (xem thêm phụ lục 1) - Hội đồng quản trị: là cơ quan quyết định cao nhất của công ty Hội đồng quản trị có quyết định... cho doanh nghiệp có lợi ích lớn trong hoạt động kinh doanh thương mại, khai thác tối đa cơ hội kinh doanhkinh doanh đạt hiệu quả cao - Định hướng phát triển sản phẩm của doanh nghiệp Chu kỳ sống của sản phẩm đều chuyển đổi liên tục qua bốn phân kỳ Trong quá trình kinh doanh các doanh nghiệp luôn quan tâm đến sản phẩm đang ở giai đoạn nào của chu kỳ sống, để có các chính sách phù hợp và kinh doanh. .. hiệu quả kinh doanh 1.3.2.1 Nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty Nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh chính là tiềm lực tài chính của doanh nghiệp Nó thể hiện sức mạnh và quyết định đến sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp Khi tiến hành kinh doanh doanh nghiệp phải có vốn để đầu tư mua sắm trang thiết bị, mua các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh Vốn kinh doanh còn . 1.1.2.2. Phân loại hiệu quả kinh doanh * Hiệu quả kinh tế cá biệt và hiệu quả kinh tế - xã hội+ Hiệu quả kinh tế cá biệt là hiệu quả kinh tế thu được. 1.1.2. Hiệu quả kinh doanh và phân loại hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. 1.1.2.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thương mại Tuấn Minh, Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thương mại Tuấn Minh, Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thương mại Tuấn Minh, Những nội dung cơ bản của hoạt động kinh doanh:, Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh:, Những yếu tố thuộc môi trường kinh doanh., Chức năng và nhiệm vụ của công ty., Cơ cấu tổ chức, chức năng các phòng ban của cơng ty, Tình hình kinh doanh của cơng ty, Phân tích hiệu quả kinh doanh của cơng ty, Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của công ty, Định hướng phát triển công ty trong thời gian tới:, Giải pháp về thị trường, Giải pháp về nguồn vốn kinh doanh của Công ty, Giải pháp về nguồn nhân lực:, Giải pháp về sản phẩm kinh doanh của công ty:, Sử dụng các phương pháp tính giá hợp lý:, Đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ sở vật chất.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay