Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ; BÀI TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG (PHẦN 2) pot

5 1,871 40
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2014, 18:20

CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 3 – QUÂN ĐOÀN TĂNG THIẾT GIÁP 1 CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BÀI TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG (PHẦN 2) Bài 1. Giải các hệ phương trình sau trên tập hợp số thực 2222222222222222 ,1,2 .2 5 ,2,2 5 .3 2 ,3,3 2 .3 2 1 ,4,3 2 1 .4 3 5 ,5,4 3 5 .2 ,6,2 .2 1 3 ,7,2 1 3 .4 6 5 ,8,4x x yy y xx y xy x yx x yy y xx x yy y xx x yy y xx y xyy x xyx x xyy y xyx y x− =− =+ =+ =− =− =− − =− − =− + =− + =+ =+ =+ + =+ + =+ =22222222 22 22 22 2222 26 5 .2 3,9,2 3.13 4 ,10,13 4 .2 4 5,11,2 4 5.2 2,12,2 2.3 4 2,13,3 4 2.4 2,14,4 2.4 2 1,15,y x yx yy xx x yy y xx y yy x xy x xx y yx y yy x xx x yy y xy x x+ == += += += += − += − += + −= + −= + −= + −= + −= + −= + +2 24 2 1.x y y= + + 2 22 222222 22 22 22 2224 5 2,16,4 5 2.2 6 5,17,2 6 5.3 9 7 ,18,3 9 7 .3 4 2 3,19,3 4 2 3.4 5 1,20,4 5 1.7 9 1,21,7 9 1.522,x x yy y xx y yy x xy x xx y yx y x yy x y xx y x yy x y xy x xx y y= + −= + −= + −= + −− = −− = −− = + −− = + −= + − −= + − −= − −= − −2 22 2222 22 22 22 22 22 223 10 ,5 3 10 .5 4 ,23,5 4 .6 3,24,6 3.10 11 2 ,25,10 11 2 .4 1,26,4 1.10 7 2,27,10 7 2.28,x x y xy y x yy x yx y xx x yy x xx x yy y xy x x yx y y xxy x yxy y xx xy+ = − −+ = − −= += += + + += + + += + −= + −= − − −= − − −= − −= − −=22 22 22 22 27 7,7 7.5 3 1,29,5 3 1.13 8 9 6,30,13 8 9 6.xy xy yx x xy y yy y xy x xy x x y yx y y x x− += − += − + + += − + + += + + + −= + + + − CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 3 – QUÂN ĐOÀN TĂNG THIẾT GIÁP 2 Bài 2. Giải các hệ phương trình sau trên tập hợp số thực 2 22 22 22 22 22 22 22 2226 4 2 1,1,6 4 2 1.4 2 3 2,2,4 2 3 2.8 9 1,3,8 9 1.4 2 5 1,4,4 2 5 1.4 3 2 11 12,5,4 3 2 11 12.46,x y x yy x y xx y x yy x y xy x x yx y y xx y y x xyy x x y xyxy x y yxy y x xx+ = + ++ = + +− = + −− = + −− = − −− = − −− = − − −− = − − −− = + −− = + −+2 22 22 22 222222 22 221 3 2 ,4 1 3 2 .2 7 10 ,7,2 7 10 .3 5 3 6,8,3 5 3 6.2 4 ,9,2 4 .2 1 5 ,10,2 1 5 .2 4 5 211,y x y xyy x y x xyx y xy xy x xy yx y y xyy x x xyx x y xyy y x xyy x y xx y x yx y xy x+ = + ++ + = + ++ + = − ++ + = − += + + −= + + −= − −= − −+ = − −+ = − −− = − +222222 22 222222 22,2 4 5 2 .3 2,12,3 2.4 2,13,4 2.6 6 ,14,6 6 .1 6 7 ,15,1 6 7 .1 7 12 ,16,1 7 12 .4 ,17,4y x xy yx yy xy x xyx y xyx y x xyy x y xyy x xy yx y xy xx y xy x yx x xy yy y xy− = − += −= −= − −= − −= + −= + −− = + −− = + −− = −− = −= − −= −2.x− 22222 22 2222 22 22 22 22 3 2,18,2 3 2.3 3,19,3 3.1,20,1.5 7 4 3 ,21,5 7 4 3 .7 5 ,22,7 5 .7 5 ,23,7 5 .324,x y xy x yx y xy x yx xy yy xy xx y xy yy x xy xxy y y xxy x x yx x xy yy y xy xx= + −= + −= − += − += − += − ++ = − ++ = − += − −= − −= + += + +=22222 22 22 22 22221 9 7 ,3 1 9 7 .6 8 ,25,6 8 .3 7 7 3 ,27,3 7 7 3 .9 4 3 ,28,9 4 3 .8 1 9 3 ,29,8 1 9 3 .2 1 3 ,30,2 1y xy x yx y xy yy x xy xx y y xy x x yy x y x xyx y x y xyx y xy yy x xy xx y xy xy x xy+ −= + −= − + −= − + −+ = ++ = += + + += + + +− = + −− = + −+ = − ++ = −2222 22 22 22 22 22 23 .6 1 4 ,31,6 1 4 .2 2 ,32,2 2 .3 7 1,33,3 7 1.6 51 ,34,6 51 .yxy y yxy x xx y xy x yy x xy y xx y x y xyy x y x xyy x yxx y xy+= + += + += − + − += − + − ++ + + = −+ + + = −− + −=− + −= CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 3 – QUÂN ĐOÀN TĂNG THIẾT GIÁP 3 Bài 3. Giải các hệ phương trình sau trên tập hợp số thực 223 2 23 2 22233331 32 ,1,1 32 .1 13 ,2,1 13 .4 7 11 ,3,4 7 11 .7 7,4,7 7.8 8,5,8 8.3 4 ,6,3 4 .4 2,7,4 2.xy xyx yyxy xxyx yx y yy x xx y xy x yxy x yxy y xyx yxxy xyx x yy y x+ =+ =+− =+− =+ =+ == + −= + −+ = −+ = −− =− == − −= − −3 23 23 2 23 2 2332 22 22 2 22 2 2222 3 4 ,8,2 3 4 .3 5 3 ,9,3 5 3 .2 6 7 ,10,2 6 7 .3 4 12,11,3 4 12.5 7 2 ,12,5 7 2 .3 2 ,13,3 2 .x x y xy y x yx x x yy y y xy x x yx y y xx x yy y xxy y yyx x xx xy yy yx x= + −= + −= + −= + −+ = ++ = += + −= + −= −= −= += +2 22 24 5 ,14,4 5 .x y x xy y x y= −= − 222 2 2 2 22 2 2 2 23 2 23 2 23 23 22 2 32 2 32 33 6 21 ,15,3 6 21 .5 7 3 ,16,5 7 3 .4 5 2 ,17,4 5 2 .3 2 4 ,18,3 2 4 .2 5 2 ,19,2 5 2 .320,xy x yxy y xxy x y x yyx x y y xx x y y yy y x x xy x y yx y x xx y y xy x x yx x x+ = −+ = −− = −− = −= + −= + −= + −= + −+ = −+ = −− = +3 22 3 3 22 3 3 22 3 3 23 2 23 2 22 32 32 3 22 3 27 6 ,3 7 6 .4 4 ,21,4 4 .4 3 8 ,22,4 3 8 .3 2 3 ,23,3 2 3 .2 3 ,24,2 3 .y yy y y x xy x y x y xx y x y x yx x y x y xyy y x x y xyx xy x y yy xy y x xx xy y x yy xy x y x−− = + −− = + − −− = + − −= + + + −= + + + −+ = + −+ = + −+ + = ++ + = +3 3 23 3 22 3 22 3 22 3 22 3 22 3 2 22 3 2 23 2 23 24 2 2 ,25,4 2 2 .3 3 2 ,26,2 3 2 .7 4 ,27,7 4 .2 11 4 3 ,28,2 11 4 3 .2 4 ,29,2x y x y xy x y x yx y xy y xy x yx x yxy x y xy xyx y x xy yx y y x x y yy x x y y x xx y x xy x y+ = + ++ = + ++ + = ++ + = ++ = − −+ = − −+ + = − −+ + = − −+ + =+ +2224 .4 2,30,4 2.yx x yy y x== − −= − − CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 3 – QUÂN ĐOÀN TĂNG THIẾT GIÁP 4 Bài 4. Giải các hệ phương trình sau trên tập hợp số thực 222222332 22 23 2 2 33 2 2 3223 23 223 ,1,23 .12 ,2,12 .2 ,3,2 .3 4 2 ,4,3 4 2 .4 2 ,5,4 2 .4 4 1 0,6,4 4 1 0.3 4,7,3yyxxxyx yyy xxx x yy y xx y x yy x y xx x y yx yy y x xy xx yy xx x yy y x+=+== += += += +− = −− = −= + += + ++ + =+ + =+ =+ =22222 22 22 3 22 3 233224.4 6 ,8,4 6 .4 4 9 ,9,4 4 9 .3 5 ,10,3 5 .2 7 11 ,11,2 7 11 .1 2 ,12,1 2 .32 ,13,32 .14,x x yy y xxy x y yxy y x xx y x x yy x y y xy y x x xyx x y y yxx yy xx yxy xy+ + =+ + =+ + =+ + =+ + =+ + =+ + + =+ + + =+ =+ =+ =+ =2 22 22 22 27 4 3 ,7 4 3 .8 4 3,15,8 4 3.xy x yyx y xx x yy y x= += += − −= − − ( )( )333322222233222 282 3 ,16,62 .3 2 27,17,2 9.4 5 ,18,4 5 .8 9 1,19,8 9 1.2,20,2.2 ,21,2 .3 3 1,22,3 1.35 4 123,xyxyy xy xx x xyy y yxx x yy y xx yy xx yy xy x yy xxx xy y+ =− =+ =− =− =− =− = +− = += −= −= −= −= + −+ −=+ = +( )( )()()( )( )2 233333333333333,5 4 1.2 4,24,2 4.4 2,25,2 2 1.2 1 ,26,2 1 .1 2,27,2 1.3 2,28,3 2.6 2 3 ,29,81 2 1 .3 2 ,30,3 2 .y xy xx yy xx y yy xx yy xx yy x xx yy xy x yx y xxyyx x y+ = += += += ++ == += ++ == += += += += += += + CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 3 – QUÂN ĐOÀN TĂNG THIẾT GIÁP 5 Bài 5. Giải các hệ phương trình sau trên tập hợp số thực 3 23 23 23 23 23 23 23 233333 235 3 ,1,5 3 .5 2 2,2,5 2 2.3 2 4 ,3,3 2 4 .6 3 2 ,4,6 3 2 .5 4 ,5,5 4 .2 ,6,2 .7 5 ,7,7xy x x xxy y y yxy x xxx y yy x x xx y y yy x x xx y y yy x xx y yx y yy x xy x x xx y= + += + += + += + += − += − += + += + += += += += += + += +23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 25 .6 2 7 ,8,6 2 7 .6 7 12 ,9,6 7 12 .10 10 ,10,10 10 .12 2 13 ,11,12 2 13 .3 2 4 ,12,3 2 4 .2 313,y yy x x xx y y yy x x xx y y yy x x xx y y yx x x xy y y yy x x xx y y yx y y+= − += − += − += − += − += − += − += − += − += − += − +3 23 23 23 23 23 23 23 23 24 ,2 3 4 .3 4 6 ,14,3 4 6 .5 5 4 ,15,5 5 4 .4 6 9 ,16,4 6 9 .3 2 4 ,17,3 6 4 .yy x x xx y y yy x x xx y y yy x x xy x x xx y y yx y y yy x x x= − += − += − += − += − += − += − += − += − + 3 23 23 23 22 32 32 3 22 3 22 3 22 3 22 3 22 3 22 2 3 ,18,2 2 3 .3 2 4 ,19,3 2 4 .2 ,20,2 .5 4 8 ,21,5 4 8 .7 2 4 9,22,7 2 4 9.8 3 8 3 2,23,8 3 8 3x y y yy x x xx y y yy x x xx y yy x xx y y yy x x xx y yy x xx y y yy x x x= − += − += − += − += += += − += − += − += − += − + += − +332 32 32 32 32 32 33 3 23 3 23 2 33 2 32.24,8 4 5 ,25,8 4 5 .2 5 5 2 ,26,2 5 5 2 .3 7 8 2 ,27,3 7 8 2 .4 3 ,28,4 2 .2 1 2 2 ,29,2 1 2 2 .y x xx y yx y yy x xx y yy x xx y yy x xx y y yy x x xx y y yy x x x+= += ++ = ++ = ++ = ++ = ++ = ++ = ++ = + ++ = + ++ + = ++ + = +3 23 22 3 22 3 23 23 23 23 22 2 32 2 38 5 4 10 ,30,8 5 4 10 .2 9 2 8 ,31,2 9 2 8 .10 9 ,32,10 9 .11 2 2 6 ,33,11 2 2 6 .13 10 ,34,13 10 .x y y yy x x xx y y yy x x xx y y yy x x xx y y yy x x xx y y yy x x x+ = − ++ = − ++ = + ++ = + ++ = + ++ = + +− = + +− = + += + + += + + + . MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 3 – QUÂN ĐOÀN TĂNG THI T GIÁP 1 CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BÀI TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG. BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 3 – QUÂN ĐOÀN TĂNG THI T GIÁP 2 Bài 2. Giải các hệ phương trình sau trên tập hợp số thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ; BÀI TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG (PHẦN 2) pot, Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ; BÀI TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG (PHẦN 2) pot, Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ; BÀI TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG (PHẦN 2) pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn