Đề thi thử đại học số 4 2012 môn toán thầy phương

2 307 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2014, 15:54

Khóa học LTðH môn ToánThầy Trần Phương ðề thi thử ñại học số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - PHẦN I (Chung cho tất cả các thí sinh) Câu I. Cho hàm số: 3 23 1 ( )my x x mx C= + + + 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ ñồ thị hàm số khi m = 3 (C3) 2. Tìm m ñể (Cm) cắt ñường thẳng (d): y = 1 tại 3 ñiểm phân biệt C, D, E với C(0; 1). Tìm m ñể tiếp tuyến tại D, E với (Cm) vuông góc nhau. Câu II. 1. Giải phương trình: 4 2 43sin 2cos 3 os3 3cos cos 1x x c x x x+ + = − + 2. Giải phương trình : ()2 32 3 2 3 8x x x− + = + Câu III. Tính tích phân 60tan( )4os2xI dxc xππ−=∫ Câu IV: Cho hình chóp S.ABCD có ñáy ABCD là hình vuông tâm O, SA vuông góc với ñáy hình chóp. Cho AB = a, SA = 2a. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SD. Chứng minh SC ( )AHK⊥ và tính thể tích hình chóp OAHK. Câu V: Tìm a ñể bất phương trình sau có nghiệm : ()3 23 1 1 (*)x x a x x+ − ≤ − − PHẦN RIÊNG (3,0 ñiểm): Thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn: Câu VI.a. 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa ñộ Oxy, cho tam giác ABC biết phương trình các ñường thẳng chứa các cạnh AB, BC lần lượt là 4x + 3y – 4 = 0; x – y – 1 = 0. Phân giác trong của góc A nằm trên ñường thẳng x + 2y – 6 = 0. Tìm tọa ñộ các ñỉnh của tam giác ABC. 2. Trong không gian với hệ tọa ñộ Oxyz, cho hai mặt phẳng: ()(): 2 2z + 5 = 0; Q : 2 2z -13 = 0.P x y x y+ − + − Viết phương trình của mặt cầu (S) ñi qua gốc tọa ñộ O, qua ñiểm A(5;2;1) và tiếp xúc với cả hai mặt phẳng (P) và (Q). Câu VII.a Cho số phức z thỏa mãn:| | 2 3( 1 2 )z z i− = − + Tính 2 3| | | | | |z z z+ + B. Theo chương trình Nâng cao Câu VI.b. ( 2,0 ñiểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa ñộ Oxy, cho ñường thẳng d: x – 5y – 2 = 0 và ñường tròn (C): 2 22 4 8 0x y x y+ + − − =. Xác ñịnh tọa ñộ các giao ñiểm A, B của ñường tròn (C) và ñường thẳng d (cho biết ñiểm A có hoành ñộ dương). Tìm tọa ñộ C thuộc ñường tròn (C) sao cho tam giác ABC vuông ở B. ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC SỐ 04 MÔN: TOÁN Giáo viên: TRẦN PHƯƠNG Thời gian làm bài: 180 phút Khóa học LTðH môn ToánThầy Trần Phương ðề thi thử ñại học số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - 2. Cho mặt phẳng (P): 2 2 1 0x y z− + − = và các ñường thẳng 1 21 3 5 5: ; :2 3 2 6 4 5x y z x y zd d− − − += = = =− −. Tìm các ñiểm 1 2d , dM N∈ ∈ sao cho MN // (P) và cách (P) một khoảng bằng 2. Câu VII b. Giải phương trình sau trên tập phức biết rằng nó có nghiệm thực: 3 22 5 (3 2 ) 3 0z z i z i− + + + + =. Giáo viên: Trần Phương Nguồn: Hocmai.vn . A có hoành ñộ dương). Tìm tọa ñộ C thu c ñường tròn (C) sao cho tam giác ABC vuông ở B. ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC SỐ 04 MÔN: TOÁN Giáo viên: TRẦN PHƯƠNG. Khóa học LTðH môn Toán – Thầy Trần Phương ðề thi thử ñại học số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học số 4 2012 môn toán thầy phương, Đề thi thử đại học số 4 2012 môn toán thầy phương, Đề thi thử đại học số 4 2012 môn toán thầy phương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay