Đáp án đề thi thử đại học số 4 - 2013 môn toán thầy phương

7 391 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2014, 15:54

Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Câu 1: ðồng vị phóng xạ A phân rã αvà biến ñổi thành hạt nhân B. Gọi E∆là năng lượng tảo ra của phản ứng, Kαlà ñộng năng của hạt α, BK là ñộng năng của hạt B, khối lượng của chúng lần lượt là ;Bm mα. Hãy lập biểu thức liên hệ giữa E∆,Kα,,Bm mα? A. BBm mE Kmαα+∆ = B. BBm mE Km mααα+∆ =− C. Bm mE Kmααα+∆ = D. 2Bm mE Kmααα+∆ = Câu 2: Một chất ñiểm dao ñộng ñiều hòa có phương trình dao ñộng là x = Acos(ωt+φ). Tỉ số giữa ñộng năng và thế năng khi vật có li ñộ x (x ≠0) là A. 2ñtWx1W A = −   B. 2ñtW A1W x = +   C. 2ñtW A1W x = −   D. 2ñtW x1W A = +   Câu 3: Trên một sợi dây ñang xảy ra hiện tượng sóng dừng, xét hai ñiểm M và N nằm trong khoảng giữa hai nút sóng liên tiếp nhau. Khi ñó, hai ñiểm M và N luôn dao ñộng A. vuông pha. B. cùng biên ñộ. C. ngược pha. D. cùng pha. Câu 4: Cường ñộ dòng ñiện tức thời chạy qua một ñoạn mạch ñiện xoay chiều là i = 4cos(20tπ - π/2)(A), t ño bằng giây. Tại thời ñiểm t1(s) nào ñó dòng ñiện ñang giảm và có cường ñộ bằng i1 = -2A. Hỏi ñến thời ñiểm t2 = (t1 + 0,025)(s) cường ñộ dòng ñiện bằng bao nhiêu ? A. 23A. B. -23A. C. -3 A. D. -2A. Câu 5: Khi nghe tiếng ñàn organ và tiếng ñàn ghuitar ở cùng một ñộ cao chung ta vẫn phân biệt ñược hai tiếng ñàn này vì chúng khác nhau ở A. tấn số và ñộ to. B. tần số. C. cường ñộ âm D. âm sắc. Câu 6: Quang phổ vạch phát xạ ñược phát ra khi A. nung nóng một chất rắn, lỏng hoặc khí ở áp suất cao. B. nung nóng một chất khí ở ñiều kiện tiêu chuẩn. C. nung nóng một chất khí ở áp suất thấp. D. nung nóng một chất rắn ở nhiệt ñộ cao. Câu 7: Một vật dao ñộng ñiều hòa với biên ñộ A và tần số f. Tốc ñộ trung bình trong khoảng thời gian ngắn nhất ñể vật ñi ñược quãng ñường có ñộ dài A là A. 4fA. B. 6fA. C. 3fA. D. 5fA. Câu 8: Mắc vật có khối lượng m = 2kg với hệ lò xo k1, k2 mắc song song thì chu kì dao ñộng của hệ là Tss = 2π/3(s). Nếu 2 lò xo này mắc nối tiếp nhau thì chu kì dao ñộng là Tnt = 2π (s) ; biết k1 > k2. ðộ cứng k1, k2 lần lượt là A. k1 = 12N/m; k2 = 6N/m. B. k1 = 12N/m; k2 = 8N/m. C. k1 = 9N/m; k2 = 2N/m. D. k1 = 12N/cm; k2 = 6N/cm. Câu 9: ðặt một ñiện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào một ñoạn mạch gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp. Cuộn dây thứ nhất có ñộ tự cảm L1 và ñiện trở thuần r1, cuộn dây thứ hai có ñộ tự cảm L2 và ñiện trở ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 2012 (ðÁP ÁN ðỀ THI SỐ 04) Giáo viên: NGUYỄN NGỌC HẢI Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - thuần r2. Gọi U1 và U2 lần lượt là ñiện áp hiệu dụng giữa hai ñầu cuộn dây thứ nhất và cuộn dây thứ hai. ðể U=U1+U2 thì A. L1/ r1 = L2 / r2. B. L1 . L2 = r1.r2. C. L1 + L2 = r1 + r2. D. L1/ r2 = L2 / r1. Câu 10: Một ñoạn mạch xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp: ñiện trở thuần R, cuộn dây có ñộ tự cảm L và ñiện trở thuần r, tụ ñiện có ñiện dung C. ðặt vào hai ñầu ñoạn mạch một ñiện áp xoay chiều, khi ñó ñiện áp tức thời ở hai ñầu cuộn dây và hai ñầu tụ ñiện lần lượt có biểu thức ()80 6 cos / 6du t V= ω + π, ()40 2 os 2 / 3Cu c t V= ω − π, ñiện áp hiệu dụng ở hai ñầu ñiện trở là UR = 60 3V. Hệ số công suất của ñoạn mạch trên là A. 0,862. B. 0,908. C. 0,753. D. 0,664. Câu 11: Cho ñoạn mạch gồm R,L,C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, giá trị R thay ñổi ñược. ðặt một ñiện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không ñổi vào hai ñầu ñoạn mạch. ðiều chỉnh R sao cho công suất trên ñoạn mạch ñạt cực ñại. Khi ñó thì: A. u và i vuông pha nhau. B. u sớm pha hơn i góc π/4. C. u và i lệch pha nhau góc π/4. D. u chậm pha hơn i góc π/4. Câu 12: Một mạch ñiện xoay chiều gồm các linh kiện lí tưởng mắc nối tiếp theo thứ tự R, C và L. ðặt vào hai ñầu ñoạn mạch một ñiện áp xoay chiều u = U0cos(ωt-π/6). Biết U0, C, ω là các hằng số. Ban ñầu ñiện áp hiệu dụng ở hai ñầu ñiện trở R là 220V và uL = U0Lcos(ωt+π/3), sau ñó tăng R và L lên gấp ñôi, khi ñó URC bằng A. 220V. B. 220 2V. C. 110V. D. 110 2 . Câu 13: Một con lắc ñơn có vật nhỏ mang ñiện tích dương q. Nếu cho con lắc ñơn dao ñộng nhỏ trong ñiện trường ñều (Ethẳng ñứng hướng xuống) thì chu kì của nó là T1, nếu giữ nguyên ñộ lớn của Enhưng cho Ehướng lên thì chu kì dao ñộng nhỏ là T2. Nếu không có ñiện trường thì chu kì dao ñộng nhỏ của con lắc ñơn là T0. Mối liên hệ giữa chúng là A. 2 2 20 1 22 1 1T T T= +. B. 2 2 20 1 2T T T= +. C. 0 1 22 1 1T T T= +. D. 20 1 2T TT= . Câu 14: Chiếu một chùm sáng trắng song song, hẹp, coi như một tia sáng vào một bể nước dưới góc tới 600. Chiều sâu của bể nước là 20cm. Dưới ñáy bể có một gương phẳng, ñặt song song với mặt nước. Chiết suất của nước ñối với ánh sáng tím là 1,34 và ñối với ánh sáng ñỏ là 1,23. Chiều rộng của dải màu mà ta thu ñược ở chùm sáng ló là A. 2,49 cm. B. 2,48 cm. C. 3,214 cm. D. 2.893 cm. Câu 15: Một con lắc lò xo treo thẳng ñứng tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Khi cân bằng lò xo giãn ra một ñoạn là 10cm. Phía dưới vật là mặt sàn ( mặt sàn cách vị trí cân bằng một ñoạn 5cm). Từ vị trí cân bằng, nâng vật lên theo phương thẳng ñứng một ñoạn sao cho lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ. Giả sử trong quá trình dao ñộng, va chạm giữa vật và mặt sàn là hoàn toàn ñàn hồi. Chu kì dao ñộng tuần hoàn của con lắc lò xo là A. 403πs. B. 215πs. C. 12πs. D. 15πs. Câu 16: Một sóng có chu kì dao ñộng T = 1/16s. Trên phương truyền sóng có hai ñiểm cách nhau 6m luôn luôn dao ñộng ñồng pha. Biết rằng tốc ñộ sóng truyền có giá trị trong khoảng từ 40m/s ñến 60m/s. Tốc ñộ truyền sóng có giá trị là A. 50 m/s. B. 55 m/s. C. 45 m/s. D. 48 m/s. Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Câu 17: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây dài với biên ñộ không ñổi. ðiều kiện ñể tốc ñộ trung bình trong một chu kì của một ñiểm trên sợi dây bằng tốc ñộ truyền sóng là bước sóng bằng A. hai lần biên ñộ sóng. B. tám lần biên ñộ sóng. C. biên ñộ sóng. D. bốn lần biên ñộ sóng. Câu 18: Hai nguồn sóng A và B dao ñộng ngược pha và cùng tần số, có biên ñộ lần lượt là 5cm và 3cm, nằm trên mặt chất lỏng, giả sử biên ñộ sóng không ñổi trong quá trình truyền sóng. Khi có giao thoa, quan sát thấy khoảng AB có 11 ñiểm dao ñộng với biên ñộ 2cm. Trên ñường thẳng Ax vuông góc với AB có hai ñiểm M và N dao ñộng với biên ñộ cực ñại, với M là cực tiểu gần A nhất và N là cực tiểu xa A nhất. Biết AM = 1,5cm. Và AN = 31,02cm. Khoảng cách giữa hai nguồn A, B là A. 8,2 cm. B. 11,2cm. C. 10,5cm . D. 12,25cm. Câu 19: Một vật dao ñộng ñiều hòa trên quỹ ñạo dài 8cm. Sau 0,25s kể từ thời ñiểm ban ñầu vật ñi ñược 4cm mà chưa ñổi chiều chuyển ñộng và vật ñến vị trí có li ñộ 2cm. Chu kì dao ñộng của vật là A. 1,50s. B. 0,75s. C. 3,11s. D. 3,00s. Câu 20: Một khung dây dẫn phẳng, hai ñầu dây khép kín quay ñều với tốc ñộ góc ω quanh một trục nằm trong mặt phẳng với khung và vuông góc với các ñường sức từ của một từ trường ñều B. Gọi Ф0 và I0 lần lượt là giá trị cực ñại của từ thông qua mạch và cường ñộ dòng ñiện trong mạch. Thời ñiểm mà từ thông qua mạch có giá trị 00,8.Φ = − Φ và ñang giảm thì cường ñộ dòng ñiện trong mạch có giá trị A. i = 0,4I0 và ñang giảm. B. i = 0,6I0 và ñang tăng. C. i = 0,4I0 và ñang tăng. D. i = 0,6I0 và ñang giảm. Câu 21: Trong máy phát thanh vô tuyến, mạch biến ñiệu dùng ñể A. trộn sóng âm tần với sóng mang. B. tạo ra dao ñộng ñiện từ cao tần. C. khuếch ñại dao ñộng ñiện từ cao tần. D. tạo ra dao ñộng ñiện từ âm tần. Câu 22: Cuộn cảm thuần A. cản trở dòng ñiện xoay chiều ñi qua và f càng nhỏ thì nó cản trở càng mạnh. B. cản trở dòng ñiện xoay chiều ñi qua và f càng lớn thì nó cản trở càng mạnh. C. không có tác dụng cản trở dòng ñiện xoay chiều. D. ñộ tự cảm L càng lớn thì năng lượng tiêu hao trên nó càng lớn. Câu 23: Khi ñặt một ñiện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V vào hai ñầu cuộn cấp của một máy biến áp thì ñiện áp ở ñầu hai cuộn thứ cấp có giá trị hiệu dụng là 110V. Nếu quấn thêm 100 vòng dây vào cuộn thứ cấp và ñặt ñiện áp nói trên vào hai ñầu cuộn cấp thì ñiện áp ở hai ñầu cuộn thứ cấp có giá trị hiệu dụng là 120V. Số vòng dây của cuộn cấp và cuộn thứ cấp khi chưa quấn thêm lần lượt là A. 1650 vòng và 825 vòng. B. 1100 vòng và 550 vòng. C. 1200 vòng và 600 vòng. D. 2200 vòng và 1100 vòng. Câu 24: Trong dao ñộng ñiều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, cặp vectơ nào sau ñây luôn luôn cùng hướng? A. vectơ lực ñàn hồi và vectơ vận tốc. B. vectơ gia tốc và vectơ lực ñàn hồi. C. vectơ vận tốc và vectơ gia tốc. D. vectơ gia tốc và vectơ ñộ dời. Câu 25: Một khung dây dẫn phẳng quay ñều với tốc ñộ góc ω quanh một trục cố ñịnh nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường ñều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Dòng ñiện từ khung dây ñược nối với một tụ ñiện, biểu thức cường ñộ dòng ñiện có dạng: AtIi)cos(0πω+=. Tại thời ñiểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - A. 450. B. 1800. C. 900. D. 1500. Câu 26: Hai con lắc lò xo có thể dao ñộng ñiều hòa trên hai ñường thẳng song song cạnh nhau. Con lắc thứ nhất có ñộ cứng k và khối lượng vật nặng m, con lắc thứ hai có cùng ñộ cứng với con lắc thứ nhất nhưng khối lượng vật nặng bằng 4m. Kéo ñồng thời 2 vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng một ñoạn bằng nhau rồi thả nhẹ. Khi khoảng cách từ vật nặng của các con lắc ñến vị trí cân bằng của chúng ñều bằng nhau thì tỉ số tốc ñộ của con lắc thứ nhất và tốc ñộ của con lắc thứ hai là A. 4. B. 1/2. C. 1/4 D. 2. Câu 27: Trên một sợi dây ñang có hiện tượng sóng dừng với bụng sóng dao ñộng với biên ñộ 4cm, M là một ñiểm trên dây dao ñộng với biên ñộ 2cm. Nút sóng gần ñiểm M nhất cách M một ñoạn là 10cm. Bụng sóng gần M nhất cách M một ñoạn là A. 15cm. B. 10cm. C. 20cm. D. 30cm. Câu 28: Nối hai cực của một máy phát ñiện xoay chiều một pha (rôto gồm một cặp cực từ) vào hai ñầu ñoạn mạch AB gồm ñiện trở R = 72Ω, tụ ñiện C = 1F5184π và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Bỏ qua ñiện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay ñều với tốc ñộ n1=45 vòng/giây hoặc n2 = 60 vòng/giây thì cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng trong ñoạn mạch là như nhau. Cuộn dây L có hệ số tự cảm là A. 2Hπ. B. 2Hπ. C. 1Hπ. D. 1H2π. Câu 29: Một con lắc ñơn, vật nặng m, ñược tích ñiện q = 5.10-4C, khi cho vào ñiện trường có véc tơ cường ñộ ñiện trường hướng lên và hợp với phương nằm ngang một góc 300, thì chu kỳ của con lắc giảm 10%. Cường ñộ ñiện trường có ñộ lớn là 1800V/m. Hãy cho biết vật nặng có khối lượng là bao nhiêu? A. 0,067 kg. B. 76 g. C. 0,038 kg. D. 38 g. Câu 30: Tìm nhận xét ñúng về con lắc ñơn A. Khi ñi từ vị trí biên về vị trí cân bằng li ñộ và tốc ñộ trái dấu. B. Chuyển ñộng từ vị trí cân bằng ra biên là chuyển ñộng thẳng chậm dần. C. Hợp lực tác dụng lên vật là lực kéo về. D. Khi qua vị trí cân bằng hợp lực tác dụng vào vật bằng không. Câu 31: ðặt một ñiện áp xoay chiều u = U0cos(100πt+ φ) vào hai ñầu một ñoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần). Biết 410C F−=π; R không thay ñổi, L thay ñổi ñược. Khi 2L H=πthì biểu thức của dòng ñiện trong mạch là 12 os(100 t /12)i I c A= π − π. Khi 4L H=πthì biểu thức của dòng ñiện trong mạch là 22 os(100 t / 4)i I c A= π −π. ðiện trở R có giá trị là A. 100 3Ω. B. 100Ω. C. 200Ω. D. 100 2Ω. Câu 32: Biết chu kỳ bán rã của U238 là 4,5.109 năm, U235 là 7,13.108 năm. Hiện nay tỉ lệ giữa U238 và U235 là 140:1. Giả thiết ở thời ñiểm hình thành trái ñất tỉ lệ này là 1:1. Tìm tuổi của trái ñất? A. 6,3.109 năm. B. 6.109 năm. C. 6,45.109 năm. D. 5,89.109 năm Câu 33: Một nhà máy ñiện phát ra một công suất P không ñổi, công suất này ñược truyền ñến nơi tiêu thụ bằng các dây nhôm. Hỏi nếu tăng ñường kính của các dây nhôm lên gấp ñôi thì công suất hao phí thay ñổi như thế nào? A. giảm 2 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 2 lần. D. tăng 4 lần. Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - Câu 34: Một mạch dao ñộng LC lí tưởng ñang hoạt ñộng có C = 2µF. Năng lượng ñiện trường bằng năng lượng từ trường tại 2 thời ñiểm liên tiếp là t1 =17.10-5 s và t2 = 23.10-5 s. Lấy π2 = 10. Cuộn cảm có hệ số tự cảm là A. 1,44mH. B. 0,72mH. C. 0,63mH. D. 1,28 mH. Câu 35: Con lắc lò xo có tần số dao ñộng riêng là f0. Tác dụng một ngoại lực cưỡng bức biến thiên ñiều hòa biên ñộ F0 và tần số f1 thì biên ñộ dao ñộng khi ổn ñịnh là A. Khi giữ nguyên biên ñộ F0 mà tăng dần tần số ngoại lực ñến f2 thì thấy biên ñộ dao ñộng khi ổn ñịnh vẫn là A. Khi ñó, so sánh f1, f2 và f0 là có A. f1<f0=f2. B. f1 <f2<f0. C. f1<f0<f2. D. f0 < f1<f2. Câu 36: ðặt ñiện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không ñổi vào hai ñầu ñoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ ñiệc có ñiện dung C. Gọi ñiện áp hiệu dụng giữa hai ñầu tụ ñiện, giữa hai ñầu biến trở và hệ số công suất của ñoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1, UR1 và 1cosϕ; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tươg ứng nói trên là UC2, UR2 và 2cosϕ. Biết UC1= 2UC2, UR2 =2UR1. Giá trị của 1cosϕ,2cosϕ là: A. 1/ 5 ; 2/ 5 B. 3/ 5 ; 2/ 5 C. 1/ 3 ; 1/(2 3 ) D. 2/ 5 ; 1/ 5 Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ñồng thời ba bức xạ ñơn sắc λ1 = 0,60µm, λ2 = 0,45µm, λ3 (có giá trị trong khoảng từ 0,62µm ñến 0,76µm). Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có duy nhất 1 vân sáng là kết quả trùng nhau của λ1 và λ2. Giá trị của λ3 là A. 0,72µm. B. 0,70µm. C. 0,64µm. D. 0,68µm. Câu 38: Dùng hạt prôtôn có ñộng năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti (73Li) ñứng yên. Giả sử sau phản ứng thu ñược hai hạt giống nhau có cùng ñộng năng là 9,5 MeV và không kèm theo tia γ. Tính năng lượng tỏa ra khi tổng hợp ñược 2g khí He? A. 4,2154.1011 MeV. B. 4,2154.1011 J. C. 2,36425.1024 MeV. D. 2,36425.1024 J. Câu 39: Một mạch dao ñộng LC ñang hoạt ñộng, có L = 0,45mH C = 2µF. Khoảng thời gian trong một chu kì ñể ñộ lớn ñiện tích của một bản tụ không vượt quá một nửa giá trị cực ñại của nó là A. 6.10−15πs. B. 5.10−3πs. C. 5.10−4πs. D. 52 .10−πs. Câu 40: Mạch chọn sóng cộng hưởng của một máy thu thanh vô tuyến gồm cuộn cảm và một tụ xoay. Khi ñiện dung của tụ là C1 thì mạch bắt ñược sóng có tần số f1=20 2MHz, khi tụ có ñiện dung C2 thì mạch bắt ñược sóng có tần số f2= 20MHz. Khi tụ ñiện có ñiện dung C3=2C1+3C2 thì mạch bắt ñuợc sóng có tần số là A. 4,5 MHz. B. 5,3 MHz. C. 10 MHz. D. 15 MHz. Câu 41: Một vật dao ñộng ñiều hòa với phương trình x = 10cos(ωt-π/4)cm. Trong giây ñầu tiên kể từ thời ñiểm t=0, vật ñi ñược quãng ñường là 20 10 2−cm. Trong giây thứ 2012 kể từ thời ñiểm t =0, vật ñi ñược quãng ñường là A. 20 10 2−cm. B. 10 cm. C. 20 2cm. D. 10 2cm. Câu 42: Lần lượt ñặt các ñiện áp xoay chiều u1 = 12 cos(100 )U tπ ϕ+; u2=22 cos(120 )U tπ ϕ+ và u3 =32 cos(110 )U tπ ϕ+ vào hai ñầu ñoạn mạch gồm ñiện trở thuần R, cuộn cảm thuần có ñộ tự cảm L và tụ ñiện có ñiện dung C mắc nối tiếp thì công suất trong mạch là P, P0, P. Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 - A. P0 = P. B. P0 =P2. C. P0 < P. D. P0 > P. Câu 43: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới ñây là sai? A. Ánh sáng ñược tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn. B. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc tần số của ánh sáng. C. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc ñộ c = 3.108 m/s. D. Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn. Câu 44: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe ñược chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm ñến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe ñến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng A. 0,40 µm và 0,64 µm. B. 0,45 µm và 0,60 µm. C. 0,48 µm và 0,56 µm. D. 0,40 µm và 0,60 µm. Câu 45: Một cái bể sâu 1,5m chứa ñầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể dưới góc tới i, có tani = 4/3. Biết chiết suất của nước ñối với ánh sáng ñỏ và ánh sáng tím lần lượt là nñ = 1,328 và nt = 1,343. Bề rộng của quang phổ do tia sáng tạo ra ở ñáy bể bằng: A. 19,66 mm. B. 14,64 mm. C. 12,86 mm. D. 16,99 mm. Câu 46: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe ñến màn quan sát là 1m. Chiếu ñồng thời 3 bức xạ vào 2 khe hẹp có bước sóng λ1 = 0,42µm, λ2 = 0,56µm và λ3 = 0,63µm. M và N là hai ñiểm trên màn sao cho OM= 21,5mm, ON = 12mm (M và N khác phía so với vân sáng trung tâm). Số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm (kể cả vân sáng trung tâm) trên ñoạn MN là A. 9. B. 10. C. 7. D. 8. Câu 47: Nguyên tử hiñrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = -3,4 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiñrô phát ra xấp xỉ bằng A. 0,654.10-7m. B. 0,654.10-6m. C. 0,654.10-5m. D. 0,654.10-4m. Câu 48: Một nguôn âm là một nguồn âm ñiểm, ñặt tại O phát âm ñẳng hướng trong một môi trường không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một ñiểm M mức cường ñộ âm là L1 = 50dB. Tại ñiểm N nằm trên ñường thẳng OM và ở xa nguồn âm hơn so với M một khoảng là 40m có mức cường ñộ âm là L2 = 36,02dB. Cường ñộ âm chuẩn I0 = 10-12W/m2. Công suất của nguồn âm nói trên là A. 1,256 mW. B. 2,513 mW. C. 0,1256 mW. D. 0,2513 mW. Câu 49: Một vật thực hiện ñồng thời 2 dao ñộng ñiều hòa cùng phương, cùng tần sốphương trình lần lượt là ()1 1x =A cos 4 t- /6 (cm)π π, 2 2cos(4 / 2)x A t= π + π(cm). Tại thời ñiểm t1 các giá trị li ñộ x1(t1)= 4 cm; x2(t1) = -4cm. Thời ñiểm t2= t1+0,125 (s) các giá trị li ñộ x1(t2)= 0cm; x2(t2)= –43cm. Phương trình dao ñộng tổng hợp là A. ()x=8cos 2 t+ / 3π π(cm). B. ()x=4 3cos 4 t+ / 3π π(cm). C. ()x=4 3cos 2 t+ / 6π π(cm). D. ()x=8cos 2 t+ / 6π π(cm). Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 7 - Câu 50: ðặt vào hai ñầu một ñoạn mạch chỉ có một cuộn dây (có ñộ tự cảm L và ñiện trở thuần r) một ñiện áp xoay chiều có ñiện áp hiệu dụng là U = 100V, cường ñộ dòng ñiện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng là 2A. Khi ñiện áp tức thời ở hai ñầu ñoạn mạch là 50 6−V thì cường ñộ tức thời qua mạch là 2−A . Công suất của mạch ñiện là A. 100 3W. B. 200W. C. 100W. D. 100 2W. Giáo viên : Th.S Nguyễn Ngọc Hải Nguồn : Hocmai.vn . hệ lò xo k1, k2 mắc song song thì chu kì dao ñộng của hệ là Tss = 2π/3(s). Nếu 2 lò xo này mắc nối tiếp nhau thì chu kì dao ñộng là Tnt = 2π. cảm L1 và ñiện trở thu n r1, cuộn dây thứ hai có ñộ tự cảm L2 và ñiện trở ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 2012 (ðÁP ÁN ðỀ THI SỐ 04) Giáo viên: NGUYỄN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi thử đại học số 4 - 2013 môn toán thầy phương, Đáp án đề thi thử đại học số 4 - 2013 môn toán thầy phương, Đáp án đề thi thử đại học số 4 - 2013 môn toán thầy phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay