Đáp án đề thi thử đại học số 3 - 2013 môn toán thầy phương

6 332 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2014, 15:54

Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Câu 1: Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, cứ sau một khoảng thời gian 1/4 giây thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 2/3 giây là A. 12 cm. B. 43 cm. C.83 cm. D. 4(4-3) cm. Câu 2: Chọn câu sai khi nói về sóng dừng xảy ra trên sợi dây. A. Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là nửa chu kỳ. B. Khi xảy ra sóng dừng không có sự truyền năng lượng. C. Hai điểm đối xứng với nhau qua điểm nút luôn dao động cùng pha. D. Không tồn tại hai điểm trên cùng bó sóng vuông pha với nhau. Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U = 120 V tần số f = 60 Hz vào hai đầu một bóng đèn huỳnh quang. Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp đặt vào đèn không nhỏ hơn 602V. Tỉ số thời gian đèn sáng và đèn tắt trong 30 phút là A. 3 lần. B. 1/3 lần. C. 2 lần. D. 0,5 lần. Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cosωt vào hai đầu mạch R, L trong đó chỉ có R thay đổi được, cuộn dây có điện trở r=40Ω. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên điện trở R là cực đại, lúc đó hệ số công suất giữa hai đầu cuộn dây 0,5, hệ số công suất hai đầu đoạn mạch là A. 0,866. B. 0,71. C. 1. D. 0,688. Câu 5: Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,4µm; 0,48µm vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 3 m. Khoảng cách từ vân trung tâm tới vị trí vân sáng thứ hai có màu cùng với vân sáng trung tâm là A. 12 mm. B. 48 mm. C. 16 mm. D. 24 mm. Câu 6: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, vạch ứng với bước sóng dài nhất trong dãy Lai-man λ1= 0,1216µm và vạch ứng với sự chuyển êlectrôn từ quỹ đạo M về quỹ đạo K có bước sóng λ2 = 0,1026µm. Bước sóng dài nhất trong dãy Ban-me là A. 0,4385µm. B. 0,5837µm. C. 0,6212µm. D. 0,6566µm. Câu 7: Cho một con lắc đơn có dây treo cách điện, quả cầu m tích điện q. Khi đặt con lắc trong không khí, nó dao động với chu kì T. Khi đặt nó vào trong một điện trường đều nằm ngang, chu kì dao động sẽ A. không đổi. B. tuỳ thuộc vào chiều của điện trường. C. giảm xuống. D. tăng lên. Câu 8: Hãy xác định trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđrô trong trường hợp người ta chỉ thu được 6 vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô. A. Trạng thái O. B. Trạng thái N. C. Trạng thái L. D. Trạng thái M. Câu 9: Một con lắc đơn được treo trong một thang máy. Gọi T là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đứng yên, T' là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc g/10, ta có A. 11'10T T= B. 11'9T T= C. 10'11T T= D. 9'11T T= Câu 10: Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dây còn lại tự do. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 2012 (ðÁP ÁN ðỀ THI SỐ 03) Giáo viên: NGUYỄN NGỌC HẢI Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - 21ff bằng A. 4. B. 3. C. 6. D. 2. Câu 11: Căn cứ vào cấu tạo của máy quang phổ, có thể nói: A. Mỗi vạch màu trên kính ảnh là ảnh đơn sắc của khe ở cửa máy. B. Mỗi vạch màu trên kính ảnh là ảnh đơn sắc của lăng kính. C. Mỗi vạch màu trên kính ảnh là ảnh đơn sắc của thấu kính. D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 12: Dòng quang điện bão hoà có cường độ I = 2.10-3A. Công suất bức xạ của chùm sáng tới là 1,515W. Bước sóng của ánh sáng kích thích là 0,546mλ µ=. Hiệu suất lượng tử là A. 0,3% B. 3% C. 0,03% D. 0,5% Câu 13: Một mạch dao động LC đang thu được sóng trung. Để mạch có thể thu được sóng ngắn thì phải A. mắc nối tiếp thêm vào mạch một cuộn dây thuần cảm thích hợp. B. mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp. C. mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp. D. cả A và C đều đúng. Câu 14: Đoạn mạch AB gồm: Cuộn dây thuần cảm. L= 0,4/π H ; R= 30Ω; tụ điện C thay đổi được. UAB=100V; tần số f= 50Hz. Thay đổi C đến giá trị C0 thì hiệu điện thế hai đầu C lớn nhất. Hãy tính tỷ số hiệu điện thế đoạn RL và hiệu điện thế giữa hai đầu C khi đó: A. 1,5 lần. B. 1,75 lần. C.1,25 lần. D. 1 lần. Câu 15: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy LC = 1/ 4f2π2. Khi thay đổi R thì: A. Công suất tiêu thụ trên mạch không đổi. B. Độ lệch pha giữa u và i thay đổi C. Hệ số công suất trên mạch thay đổi. D. Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở không đổi. Câu 16: Vào cùng một thời điểm nào đó, hai dòng điện xoay chiều i1 = Iocos(ωt + ϕ1) và i2 = Iocos(ωt + ϕ2) đều cùng có giá trị tức thời là 0,5Io, nhưng một dòng điện đang giảm, còn một dòng điện đang tăng. Hai dòng điện này lệch pha nhau một góc bằng. A. 65π B. 32π C. 6π D. 34π Câu 17: Mạch dao động (L, C1) có tần số riêng f1=7,5MHz và mạch dao động (L,C2) có tần số riêng f2=10 MHz. Tìm tần số riêng của mạch mắc L với tụ có điện dung là 3C1 ghép song song 2C2. A. 3,693 MHz. B. 6 MHz. C. 19,2 MHz. D. 9 MHz. Câu 18: Với ε1, ε2 ,ε3 ,lần lượt là năng lượng của photon ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì: A. ε2 > ε1 > ε3. B. ε1> ε2 > ε3. C. ε3 > ε1 > ε2. D. ε2 > ε3 > ε1. Câu 19: Con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang với chu kì T = 1,5 s và biên độ A = 4cm, pha ban đầu là 6/5π. Tính từ lúc t = 0, vật có toạ độ x = -2 cm lần thứ 2005 vào thời điểm: A. 1503 s. B. 1503,25 s. C. 1502,25 s. D. 1503,375 s. Câu 20: Khi chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng λ1 = 0,30µm vào catôt của một tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện và hiệu điện thế hãm lúc đó là 2 V. Nếu chiếu vào catôt một bức xạ điện từ khác có bước sóng λ2 = 0,15µm thì động năng cực đại của êlectron quang điện là bao nhiêu? A. 1,325.10-18J. B. 6,625.10-19J. C. 9,825.10-19J. D. 3,425.10-19J. Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Câu 21: Nguồn âm điểm S phát ra sóng âm truyền trong môi trường đẳng hướng. Có hai điểm A và B nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ S. Mức cường độ âm tại A là LA = 50dB tại B là LB = 30dB. Bỏ qua sự hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là A. 47 dB. B. 35 dB. C. 40 dB. D. 45 dB. Câu 22: Cho mạch điện RL mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm là π1H, điện trở R thay đổi được, tần số của dòng điện là 50Hz, hiệu điện thế hiệu dụng là 200V, khi R=R0 và R =3R0 thì hệ số công suất trường hợp này gấp 2 lần trường hợp kia. Hãy tính công suất khi R = 2R0. A. 171,6 W. B. 160,5 W. C. 141,41 W. D. 120 W. Câu 23: Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một cuộn dây thuần cảm. Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây có giá trị A. bằng một nửa của giá trị cực đại. B. bằng 0. C. cực đại. D. bằng một phần tư giá trị cực đại. Câu 24: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha là 127V và tần số f = 50Hz. Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 100Ω và cuộn dây có độ tự cảm 1πH. Cường độ dòng điện đi qua các tải và công suất do mỗi tải tiêu thụ là A. I = 1,56A; P = 242W. B. I =1,10A; P =750W. C. I = 1,56A; P = 726W. D. I = 1,10A; P = 250W. Câu 25: Đặt vào hai đầu một đoạn mạch RL mắc nối tiếp, điện áp và cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây dây thuần cảm ở các thời điểm t1, t2 tương ứng lần lượt là: u1 = 60V; i1 = 3A; u2 = 602V; i2 = 2A. Tần số dòng điện là 50Hz, hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là 200V. Hãy cho biết điện trở R có giá trị là bao nhiêu? A. 128Ω . B. 120Ω. C. 180Ω. D. 130Ω. Câu 26: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, hiệu điện thế cực đại hai đầu tụ là U0. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là A. 0CI U2L=. B. 0LCI U2=. C. 02CI UL=. D. 01I U2LC=. Câu 27: Giả sử f1 và f2 tương ứng với tần số lớn nhất và nhỏ nhất của dãy Ban-me, f3 là tần số lớn nhất của dãy Pa-sen thì A. f1 = f2 - f3. B. f3 = .221ff+ C. f1 = f2 + f3 . D. f3 = f1 + f2. Câu 28: Có hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước với độ lệch pha ban đầu của hai sóng là 600, biên độ của hai nguồn là 4cm. Tìm số điểm trên đoạn nối hai nguồn dao động với biên độ 4cm. Biết bước sóng là 3cm, khoảng cách hai nguồn là 20cm A. 15. B. 16. C. 18. D. 14. Câu 29: Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là A. 8,5 mm. B. 6,9 mm. C. 9,51 mm. D. 9 mm. Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - Câu 30: Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2,52 s. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc cũng có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 3,15 s. Khi thang đi nhanh dần đều xuống dưới với gia tốc 2a thì chu kỳ là: A. 3,96 s. B. 2,84 s. C. 3,61 s. D. 3,716 s. Câu 31: Đặt vào hai đầu một đoạn mạch RC mắc nối tiếp, điện áp và cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện ở các thời điểm t1, t2 tương ứng lần lượt là: u1 = 60V; i1 = 3A; u2 = 602V; i2 = 2A. Điện trở R = 80Ω, hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là 200V. Hãy tính độ lệch pha của cường độ dòng điện và hiệu điện thế A. 53,10 . B. 36,80 C. 450. D. 600. Câu 32: Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết rằng khi chưa tăng điện áp, độ giảm điện thế trên đường dây tải điện bằng 15% điện áp giữa hai cực của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp. A. 10 lần. B. 8,515 lần. C. 100 lần. D. 8,5 lần. Câu 33: Ban đầu chỉ có 1g chất phóng xạ pôlôni 21084Po phát ra tia phóng xạ α và biến đổi thành chì 20682Pb. Biết chu kì bán rã của pôlôni là 138 ngày. Sau bao lâu lượng Pb sinh ra là 0,97114g? A. 917 giờ. B. 817 ngày. C. 917 s. D. 917 ngày. Câu 34: Ban đầu chỉ có 10mg chất phóng xạ pôlôni 21084Po phát ra tia phóng xạ α và biến đổi thành chì 20682Pb. Biết chu kì bán rã của pôlôni là 138 ngày. Tính năng lượng tổng cộng toả ra khi sinh ra 4,90476mg Pb. Cho mPo = 209,9828u; mPb = 205,9744u; mα = 4,0026u. A. 52,7 MeV. B. 0,775.1020 MeV. C. 52,7 J. D. 0,775.1020J. Câu 35: Chất phóng xạ pôlôni 21084Po phát ra tia phóng xạ α và biến đổi thành chì 20682Pb. mPo = 209,9828u; mPb = 205,9744u; mα = 4,0026u. Tốc độ hạt α sau phân rã là A. 1,55.107 m/s. B. 2,55.107 m/s. C. 4,55.107 m/s. D. 45.107 m/s. Câu 36: Một nguồn phóng xạ nhân tạo có chu kì bán rã là 8 giờ, có độ phóng xạ ban đầu bằng 128 lần độ phóng xạ an toàn cho phép. Sau thời gian tối thiểu để có thể làm việc an toàn với nguồn phóng xạ này là A. 64 giờ. B. 32 giờ. C. 48 giờ. D. 56 giờ. Câu 37: Mức năng lượng của các quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđrô lần lượt từ trong ra ngoài là: E1 = -13,6eV; E2 = -3,4eV; E3 = -1,5eV; E4 = -0,85eV. Nguyên tử ở trạng thái cơ bản có khả năng hấp thụ các phôtôn có năng lượng nào dưới đây, để nhảy lên một trong các mức trên ? A. 12,2 eV. B. 10,2 eV. C. 3,4 eV. D. 1,9 eV. Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn càm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, biết hệ số công suất của đoạn RC là 0,5. Khi L = L1 và L2 thì hiệu điện thế trên cuộn dây có giá trị bằng nhau, khi L = L0 thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị bằng UL = 02U. Hệ thức nào sau đây đúng A. 221LLL+= B. )(221LLL+= C. 2121.2LLLLL+= D. 21.LLL = Câu 39: Một đồng hồ quả lắc (coi như một con lắc đơn) chạy đúng giờ ở trên mặt biển. Xem trái đất là hình cầu có bán kính R = 6400km. Để đồng hồ chạy chậm đi 43,2s trong 1 ngày đêm (coi nhiệt độ không đổi) thì phải đưa nó lên độ cao A. 4,8 km. B. 3,2 km. C. 2,7 km. D. 1,6 km. Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - Câu 40: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 9λ dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = Acosωt và uB = Acos(ωt+32π). Gọi O là trung điểm của AB. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn OB là A. 8 B. 9 C. 7 D. 10 Câu 41: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 30 Ω mắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u = U2cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là Ud=60V. Dòng điện trong mạch lệch pha 6π so với u và lệch pha 3π so với ud. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị A. 2 3A B. 2A C. 3A D. 3A Câu 42: Dùng 2 lăng kính giống hệt nhau có góc chiết quang nhỏ A= 25’, chiết suất n = 1,5, ghép sát đáy. Trên mặt phẳng đáy chung, đặt một nguồn sáng điểm S cách các lăng kính một khỏang d=0,5m, phát ra ánh sáng đơn sắc λ = 0,6µm. Phía sau đặt một màn E vuông góc với mặt phẳng chứa đáy hai lăng kính. Màn đặt cách nguồn S một khoảng 2,5m. Tính khoảng vân. A. i= 0,45 mm. B. i= 0,14 mm. C. i= 0,40 mm. D. Một giá trị khác. Câu 43: Năng lượng liên kết riêng có thể dùng để đánh giá mức độ bền vững của các hạt nhân. Đại lượng đó A. giảm xuống đến bằng không đối với những hạt nhân nặng có tính phóng xạ. B. tỷ lệ thuận với tỉ số nơtron/proton trong một hạt nhân. C. tỷ lệ nghịch với tổng số nơtron và proton trong hạt nhân. D. có giá trị lớn nhất cho những hạt nhân nằm ở giữa bảng tuần hoàn. Câu 44: Cho mạch RLC mắc nối tiếp. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là 120 2cos100 ( )u t Vπ=. Độ tự cảm L của cuộn dây thuần cảm thay đổi được. Điều chỉnh L thì thấy khi 0,4L Hπ=thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây đạt cực đại bằng 240 V. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R là: A. 130,5 V. B. 203 V. C. 140 V. D. 104 V. Câu 45: Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có biểu thức 100 2cos2 ( )u ft Vπ=. Khi cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là 2A thì công suất tiêu thụ của mạch là 100W. Giữ cố định R, điều chỉnh các thông số khác của mạch (L, C và tần số f ). Công suất tiêu thụ cực đại trên đoạn mạch là A. 100 W B. 200 W C. 400 W D. 800 W. Câu 46: Chọn phát biểu sai. Khi ánh sáng đơn sắc truyền qua hai môi trường trong suốt khác nhau, tiếp giáp nhau có: A. tần số giống nhau, bước sóng khác nhau. B. tần số khác nhau, bước sóng giống nhau. C. màu sắc giống nhau, bước sóng khác nhau. D. A và C đúng. Câu 47: Con lắc lò xo độ cứng k, khối lượng vật m, dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là µ. Sau mỗi chu kì biên độ dao động giảm một lượng là 2.mgAkµ .mgBkµ C. 4mgkµ D. Chưa đủ dữ kiện. Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 - Câu 48: Một vật có khối lượng m = 400g được gắn trên một lò xo thẳng đứng có độ cứng k = 50(N/m). Đặt vật m’ có khối lượng 50g lên trên m như hình vẽ. Kích thích cho m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ nhỏ. Bỏ qua sức cản của không khí. Tìm biên độ dao động lớn nhất của m để m’ không rời khỏi m trong quá trình dao động. Lấy g = 10 (m/s2). A. 8 cm. B. 9 cm. C. 0,1 cm. D. 10 cm. Câu 49: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng R3 . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó : A. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha 6π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. B. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha 6π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. C. trong mạch có cộng hưởng điện. D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha 6π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Câu 50: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp có điện trở R thay đổi được. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có dạng: )3100cos(200ππ−=tu;Cuộn dây có điện trở r=30Ω; L = π1H; C=π7103−F. Điều chỉnh R để công suất trên R đạt cực đại. Hãy tính hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu của điện trở R khi đó: A. 76,54 V. B. 67,54 V. C. 100,8 V D. 90,3 V. Giáo viên : Th.S Nguyễn Ngọc Hải Nguồn : Hocmai.vn m m’ k . ðáp án ñề thi số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Câu 1: Một vật dao động. sóng dừng, phải tăng tần số tối thi u đến giá trị f2. Tỉ số ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 2012 (ðÁP ÁN ðỀ THI SỐ 03) Giáo viên: NGUYỄN NGỌC HẢI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi thử đại học số 3 - 2013 môn toán thầy phương, Đáp án đề thi thử đại học số 3 - 2013 môn toán thầy phương, Đáp án đề thi thử đại học số 3 - 2013 môn toán thầy phương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay