Đề kiểm tra định kỳ số 6 2013 - môn toán

1 244 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2014, 15:40

Khóa học LTðH ñảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải ðề kiểm tra ñịnh kỳ số 06 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Bài 1. Trong một lớp học có 6 bóng ñèn. Mỗi bóng ñèn có xác suất bị cháy là 14, ánh sáng nếu có ít nhất 4 bóng ñèn sáng. Tìm xác suất ñể lớp học có ñủ ánh sáng. Bài 2: Tính tổng 0 1 2 2008 20092009 2009 2009 2009 20092 3 2009 2010S C C C C C= + + + + + Bài 3: Cho các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ các số ñã cho có thể lập ñược bao nhiêu số gồm tám chữ số trong ñó chữ số 1 có mặt 3 lần, chữ số 2 có mặt ñúng một lần, các chữ số khác có mặt không quá một lần. Bài 4: Một máy bay có 3 bộ phận A, B, C có tầm quan trọng khác nhau. Giả sử các bộ phận A, B, C tương ứng chiếm 15%; 30%; 55% diện tích máy bay. Máy bay bị rơi nếu có 1 viên ñạn trúng vào A, hoặc 2 viên trúng vào B hoặc 3 viên trúng vào C. Tính xác suất máy bay bị rơi nếu: a) Máy bay bị trúng 2 viên ñạn. b) Máy bay bị trúng 3 viên ñạn. Bài 5: Một sọt cam rất lớn ñược phân loại theo cách sau: Chọn ngẫu nhiên 20 quả cam làm mẫu ñại diện. Nếu mẫu không có quả cam hỏng nào thì sọt cam ñược xếp loại 1. Nếu mẫu có 1 hay 2 quả cam hỏng thì sọt ñược xếp loại 2. Nếu có 3 quả hỏng thì sọt cam xếp loại 3. Hãy tìm xác suất ñể: 1. Sọt cam xếp loại 1. 2. Sọt cam xếp loại 2, từ ñó suy ra xác suất ñể sọt cam xếp loại 3 là bao nhiêu? Nguồn : Hocmai.vn ðỀ KIỂM TRA ðỊNH KỲ SỐ 06 . Phan Huy Khải ðề kiểm tra ñịnh kỳ số 06 Hocmai. vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Bài. suất ñể sọt cam xếp loại 3 là bao nhiêu? Nguồn : Hocmai. vn ðỀ KIỂM TRA ðỊNH KỲ SỐ 06
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra định kỳ số 6 2013 - môn toán, Đề kiểm tra định kỳ số 6 2013 - môn toán, Đề kiểm tra định kỳ số 6 2013 - môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay