Đề kiểm tra định kỳ số 5 2013 - môn toán

2 243 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2014, 15:40

Khóa học LTðH ñảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải ðề kiểm tra ñịnh kỳ số 05 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Bài 1. Trong không gian Oxyz cho ñường thẳng: (d):1 01 0x y zx y z+ + + =− − − = và hai mặt phẳng: 12( ): 2 2 3 0( ) : 2 2 7 0P x y zP x y z+ + + =+ + + = Viết phương trình mặt cầu có tâm I trên ñường thẳng (d) và tiếp xúc với hai mặt phẳng (P1) ; (P2). Bài 2: Trong không gian Oxyz cho hai ñiểm A (-1;3;-2), B (-3,7,-18) và mặt phẳng (P): 2x - y + z + 1 = 0 1. Viết phương trình mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mp (P). 2. Tìm tọa ñộ ñiểm M ∈ (P) sao cho MA + MB nhỏ nhất. Bài 3: Trong không gian với hệ tọa ñộ Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình: 2 2 2( ) : 4 2 6 5 0, ( ) : 2 2 16 0S x y z x y z P x y z+ + − + − + = + − + =. ðiểm M di ñộng trên (S) và ñiểm N di ñộng trên (P). Tính ñộ dài ngắn nhất của ñoạn thẳng MN. Xác ñịnh vị trí của M, N tương ứng. Bài 4: Trong không gian với hệ tọa ñộ Oxyz, cho ñiểm M(2;1;0) và ñường thẳng d có phương trình: d : x 1 y 1 z2 1 1− += =− Viết phương trình chính tắc của ñường thẳng ñi qua ñiểm M, cắt và vuông góc với ñường thẳng d vµ t×m to¹ ®é cña ®iÓm M’ ®èi xøng víi M qua d. Bài 5: Trong không gian với hệ tọa ñộ Oxyz, cho hai ñường thẳng: ðỀ KIỂM TRA ðỊNH KỲ SỐ 05 Thời gian: 90 phút Khóa học LTðH ñảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải ðề kiểm tra ñịnh kỳ số 05 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - 251134:1−+=−−=−zyxd 13312:2zyxd =+=− Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả hai ñường thẳng d1 và d2 Nguồn : Hocmai.vn . KIỂM TRA ðỊNH KỲ SỐ 05 Thời gian: 90 phút Khóa học LTðH ñảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải ðề kiểm tra ñịnh kỳ số 05 Hocmai. vn. Phan Huy Khải ðề kiểm tra ñịnh kỳ số 05 Hocmai. vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra định kỳ số 5 2013 - môn toán, Đề kiểm tra định kỳ số 5 2013 - môn toán, Đề kiểm tra định kỳ số 5 2013 - môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay